ROZHLEDNÍK: Fyzikální opáčko: Jednoduché stroje

V poslední době si někteří Zvířetníci v diskuzích stěžovali, že už je od střední školy dělí pěkných pár pátků a leccos pozapomněli. To přece nemůžeme nechat jen tak. Pěkně se vážení a milí usaďte, rozložte si papír, tužku, pravítko, notebook s připojením na internet a začínáme si opakovat středoškolskou fyziku. Nečekejte, že byste se dozvěděli něco, co ještě nevíte, ale možná se na dříve získané znalosti podíváte trochu z jiných souvislostí. Tématem dnešní hodiny jsou jednoduché stroje.

 

Jednoduché stroje… a jo, už si vzpomínám. Páka, kladka, kolo na hřídeli, klín, nakloněná rovina a šroub. A teď otázka z historie: kdy se tyto stroje poprvé objevují v dějinách lidstva?

Tak tuto otázku bych raději nechala nezodpovězenou. Předpokládám, že každá civilizace, která manipulovala s těžkými a objemnými předměty, brzo objevila výhody nakloněné roviny. Člověk, který dokázal přehodit provaz přes vodorovnou větev, jistě zjistil, že použít k zvednutí břemene vlastní tíhy je jednodušší než tahat břemeno přímo a riskovat rupnutí v zádech – a základ pevné kladky byl na světě. Zkrátka… o konkrétních jménech objevitelů se zde dá patrně velmi těžko mluvit.

Takže začněme třeba… od Galilea Galileiho. Tenhle pán je mi velmi sympatický svým odporem k autoritám, konkrétně k Aristotelovi. Tohle by bylo na delší povídání, ale shrnu-li to ve stručnosti, Galilei nebojoval ani tak proti Aristotelovi, jako proti aristotelikům (vykladačům Aristotelova díla, čili scholastikům). Proti lidem, kteří házeli experimentátorům klacky pod nohy. Proč studovat experimentálně například zákonitosti volného pádu těles, když už slavný Aristoteles tvrdil, že je takový pohyb nemožný? Že to Aristoteles napsal poněkud jinak a jeho vykladač cituje jen polovinu příslušného odstavce? A že experiment vykladačovo tvrzení vyvrací? To je nepodstatné, důležité je zaštítit se autoritou klasika a papouškovat úryvky z jeho díla… Proto se Galileiho heslem stalo tvrzení, uvedené v jeho vrcholném díle o mechanice, v Discorsi:

„Je zpozdilostí chodit hledat odpovědi na své otázky do papírů toho nebo onoho, místo do veliké knihy přírody, která je otevřená pro každého, kdo v ní chce číst.“

(Trošku parafrázuji, knížku zde bohužel nemám k dispozici. Ale především učitelé fyziky by si měli tuto větu tučně napsat na každou stránku svých příprav).

Galileo Galilei pobýval ve svém mládí v Pise; jednak se v tomto městě roku 1564 narodil, jednak zde v letech 1589-1592 působil jako profesor na katedře matematiky. Matematika tou dobou neobsahovala pouze algebru a geometrii, ale její součástí bylo i to, co bychom dnes nazvali technickými aplikacemi: fyzika, obzvláště mechanika a balistika, a stavitelství. No a jsme zpátky u jednoduchých strojů. Ve svém traktátu Le Mecanice (Mechanika) (1593), který sepsal pro své studenty, formuluje poprvé „zlaté pravidlo mechaniky:“ (totiž že přírodu nemůžeme podvést, protože při použití jednoduchých strojů si práci pouze usnadníme, ale nezmenšíme množství práce, které je potřeba vykonat). Řečeno dnešní terminologií, používáme-li jednoduchých strojů, působíme sice menší silou, ale po delší dráze, takže celková vykonaná práce je stejná jako bez použití jednoduchých strojů. Ukažme si to rovnou na příkladu nakloněné roviny.

Nakloněná rovina je ideální pomocník pro stěhování předmětů do výše, případně pro šetrné spouštění těžkých předmětů z výše dolů. Kdo někdy tlačil kolečko po prkně do patra stavby, případně kdo kutálel pivní sudy z vozu dolů po ližinách, dá mi jistě za pravdu. Možná bude ale pochybovat o tom, že žádnou práci neušetřil, vždyť se přece tolik nenadřel! Nezbývá nic jiného než si zopakovat právě středoškolskou definici práce (která nejspíše pochází právě od Galileiho jako důsledek studia jednoduchých strojů):

 

 

 

Definice je velmi jasná a názorná. Pokud nepůsobíme silou, nekonáme práci. Pokud tělesem neposuneme, práci také nekonáme. Práci koná jenom složka síly, která má totožný směr se směrem posunutí. Takže: když směry síly a posunutí jsou totožné, vykonaná práce je maximální. Čím více se liší směr síly od směru posunutí, tím je vykonaná práce menší, jsou-li směry kolmé, vykonaná práce je nulová. Jsou-li směry totožné a orientace opačné, vykonaná práce je také maximální, ale má záporné znaménko. Stačí se podívat na graf funkce kosinus, který následuje.

 

 

 

(Tady poznámka: vektor, například síla, je popisován orientovanou úsečkou. Tato má velikost (délka úsečky), směr a orientaci. Nejlíp se to pamatuje podle písničky Kocábka od Spirituál kvintetu: Archa má cíl, archa má směr, plaví se k Araratu na sever. – přeloženo: směr plavby je severojižní, orientace je k Araratu na sever (pro kontrolu: jaký směr a orientaci měl let holubice, která nesla snítku Noemovi? směr severojižní, ale orientaci na jih, opačnou než byla orientace plavby kocábky.) Jenže lidé jsou líní, a když řeknou směr, myslí směr i orientaci v jednom).

Jak je to tedy s konáním práce při pohybu tělesa po nakloněné rovině? Představme si následující situaci: cílem je přestěhovat těžkou bednu o hmotnosti m z úrovně podlahy A do úrovně okna B. Úkol řeší muž a žena. Jak budou postupovat? Přece podle obrázku.

 

 

 

 

Chlap se rozhodne, že se s tím přece nebude párat, bednu uchopí a vyzvedne ji do výše přímo. Ženská zváží své možnosti a nad úkolem popřemýšlí. Sežene si dlouhé, relativně hladké prkno, opře jej o zeď B tak, aby svíralo malý úhel s podlahou A a těleso po něm vytlačí nahoru. Výsledek je stejný, bedna je na místě. Kdo vykonal větší práci a jaké výhody má použití nakloněné roviny?

Mužský přístup je přímočarý, přímočarý bude i výpočet. Vynechejme fáze, kdy muž uvádí těleso do pohybu a brzdí jej, a předpokládejme, že zvedá bednu rovnoměrným pohybem. V tom případě působí na bednu silou stejně velkou, jako je její tíha, pouze orientace síly je opačná (vzhůru), co do velikosti: F=m.g, kde g=9,81m.s-2 je tíhové zrychlení. Posunutí má velikost rovnu h, vykonaná práce je tedy rovna W=m.g.h.

Ženský přístup chce více fyzikální úvahy (pánové prominou). Předně: leží-li bedna na nakloněné rovině, působí na ni dvě síly: Země na ni působí silou tíhovou směrem svisle dolů, prkno reakcí podložky, která je k podložce kolmá (kdyby této síly nebylo, bedna by do podložky zapadla). Výslednicí těchto sil je síla, která směřuje podél nakloněné roviny dolů a má velikost F=m.g.sin α.

Experimentátorka si přečetla definici práce, a tedy ví, že je pro ni nejrozumnější působit silou ve směru očekávaného posunutí, tedy podél nakloněné roviny nahoru silou o velikosti m.g.sin α (opět: nekomplikujme si život. Neřešme, jakým způsobem uvede žena bednu do pohybu, a zanedbejme tření při pohybu bedny po nakloněné rovině). Vykonaná práce je rovna součinu síly a dráhy, tedy W=m.g.sinα.l. Jak je tato práce veliká ve srovnání s prací vykonanou mužem? Je stejně velká!

Stačí se podívat na geometrii obrázku a hned vidíme, že l.sinα=h. Má tedy ženský přístup nějakou výhodu? Ano, žena sice posouvá těleso po delší dráze, ale menší silou. Čím je sklon (úhel α) nakloněné roviny menší, tím je menší i síla, potřebná k pohybu tělesa po nakloněné rovině (názor si lze udělat pomocí funkce sinus, která byla nakreslena na výše uvedeném obrázku 1). Zlaté pravidlo mechaniky tedy funguje, práce se při použití nakloněné roviny neušetří. Vše si nyní shrňme obrázkem:

 

 

 

Při rovnoměrném pohybu po rovině A práci nekonáme, stejně jako při rovnoměrném pohybu po rovině B (pročpak? inu proto, že působíme silou F=mg ve směru kolmém k posunutí, tedy cosα=0. Že nás z toho bolí ruce? To je otázka pro biofyzika. Zjednodušeně řečeno, svaly při držení tělesa mění své napětí, zatínají se a povolují, čímž spotřebovávají živiny, vytvářejí odpadní produkty a ty způsobují pocit namoženého svalu. Toto bohužel úplně není můj šálek čaje.) Při zrychleném pohybu po této rovině ale práci konáme: zrychlení je důsledkem působení nějaké síly, má s ní totožný směr, který je totožný se směrem posunutí. Takže se raději po vodorovné rovině pohybujme rovnoměrně, ať nekonáme práci zbytečně.

Pohyb po vodorovných rovinách A a B je tedy nepracovní, ale ať zvedáme rovnoměrným pohybem bednu z úrovně A na úroveň B svisle vzhůru, po nakloněné rovině, případně jakýmkoliv jiným způsobem (točité schodiště a podobně), stále vykonáváme práci W=m.g.h .

Tedy hladině A lze přiřadit veličinu, zvanou energie (zde konkrétně s přívlastky potenciální tíhová), která se vyznačuje tím, že na hladině B má hodnotu vyšší o práci, kterou musíme vykonat, abychom těleso o hmotnosti m zvedli rovnoměrným pohybem v gravitačním poli do výšky h. Hladiny A a B mají tedy mezi sebou energiový rozdíl úměrný jejich vzdálenosti.

Pokud těleso zvedneme z hladiny A na hladinu B, těleso v gravitačním poli (přesněji: soustava těleso + gravitační pole) tento energiový rozdíl získá (práci vykonáme my), pokud z hladiny B na hladinu A spadne, těleso energiový rozdíl ztratí (práci vykoná gravitační pole a energiový rozdíl se využije na zaboření tělesa do podkladu či na ohřátí tělesa a místa dopadu).

Tento princip se objevuje v různých odvětvích fyziky, dokonce byl na něm postaven i Bohrův model atomu vodíku (pouze místo zvednutí tělesa se uvažovalo o excitaci elektronu na vyšší energiovou hladinu a při sestupu elektronu na nižší energiovou hladinu nedošlo k zaboření tělesa, ale k vyzáření přebytečné energie v podobě světelného kvanta – fotonu).

Silové pole, ve kterém platí, že vykonaná práce při přenesení tělesa z jednoho bodu do druhého je stejná, ať se těleso pohybuje jakýmkoliv způsobem, nazývají fyzikové konzervativní (například pole gravitační, elektrostatické… konzervativní není pole sil tření). Mám však takový pocit, že tento exkurz už směřuje za hranice středoškolské fyziky, takže jej ukončeme.

Vraťme se ještě jednou k zlatému pravidlu mechaniky. Podle něj je práce vykonaná pomocí jednoduchého stroje stejná jako práce vykonaná bez něj. Toto však platí pouze pro ideální jednoduchý stroj. Příroda je velmi vynalézavá a lidské touze po dokonalosti klade překážky. V případě nakloněné roviny může být touto překážkou existence třecí síly.

 

Třecí síly nemají lidé rádi. Kvůli nim je potřeba mazat ložiska, uhlazovat styčné plochy (ve skutečnosti i obrazně), zkrátka lépe by nám bylo, kdyby jich nebylo. Opravdu? Kdo si zkusil chůzi či jízdu po náledí, ten si to už nemyslí.

A nejen to: nebýt tření, nebylo by oblečení (jak by držel textil pohromadě?), docházelo by k permanentní erozi (kořeny rostlin by nezadržovaly hlínu), osobní automobily by se nezastavily ani nerozjely (na oboje je potřeba, aby docházelo k tření pneumatik o vozovku), ba dokonce by neexistovaly ani symfonické orchestry (smyčec rozechvívá strunu právě tím, že při smýkání se struna střídavě posunuje s ním a pak se na okamžik zastavuje – mohou za to rozdílné hodnoty statického a dynamického tření). V našem případě by vysoká hodnota dynamického (pohybového) tření umožňovala ženě snadněji kráčet po nakloněné rovině, ale přidělávala by jí další práci při posouvání tělesa, a to doslova.

Pokud je koeficient smykového tření f nenulový, ukazuje empirie, že směr třecí síly je proti směru pohybu tělesa a velikost třecí síly je přímo úměrná velikosti síly, kterou působí těleso na podložku:

 

 

Síla, kterou působí těleso na podložku, je stejně velká jako síla N, kterou působí podložka na těleso (3. Newtonův zákon), a je rovna Fn=F.cosα. Pokud těleso je ponecháno samo sobě, klouže po nakloněné rovině dolů; třecí síla směřuje podél nakloněné roviny nahoru a tento pohyb brzdí (viz následující obrázek).

 

 

 

Pokud žena tlačí těleso nahoru, směřuje třecí síla proti směru pohybu a žena musí působit silou, která je větší o tolik, aby překonala sílu smykového tření.

 

 

 

Tedy účinnost jednoduchého stroje nemusí být stoprocentní, ale může být i menší: zlaté pravidlo mechaniky je třeba rozšířit v tom smyslu, že nelze získat z jednoduchého stroje více práce, než do něj bylo vloženo. Příroda se opravdu ošidit nedá.

 

Pokud byste byli vysokoškolskými studenty, kteří ovládají derivování jako matematický postup k hledání maxim a minim funkcí, měla bych pro vás dvě otázky:

 

1.         Experimentátorka tlačí těleso po nakloněné rovině, na níž je koeficient smykového tření konstantní a roven f. Pokud působí silou F ve směru nakloněné roviny, existuje pro ni nějaký úhel α, pro který je potřebná síla, respektive vykonaná práce, co nejmenší?

2.         Pokud by experimentátorka použila k tlačení sílu F, která by svírala s nakloněnou rovinou nenulový úhel β (laicky řečeno: těleso by při pohybu trochu nadzvedávala), zmenšovala by velikost třecí síly (připomeňme, že tato je úměrná velikosti síly, kterou těleso tlačí na podložku). Koeficient smykového tření má stejnou velikost f jako v předchozím případě. Byl by tento přístup z hlediska velikosti potřebné síly, respektive vykonané práce, výhodnější nebo méně výhodný než předchozí?

 

Kdo má zájem, nechť si to rozmyslí, případně zkusí propočítat, vzhledem k tomu, že řada z vás prošla ještě solidním československým školstvím, mohli byste se na derivace funkcí sinus a kosinus rozpomenout. Připomínám, že extrém (maximum či minimum) se hledá tak, že derivace síly F, vyjádřené pomocí úhlu α (případně β) se položí rovna nule. Těším se na vaše odpovědi :o)

 

Nu a to je vše o nakloněné rovině i o šroubech. On je totiž šroub zvláštním případem nakloněné roviny, totiž nakloněnou rovinou namotanou na válci. Ať už se jedná o Archimédův šroub, který se používal k zvedání vody při zavlažování, nebo o klasický šroub či vrut (pro nás děvčata: na šroub se dá našroubovat matka, vrut se zavrtává například do dřeva).

Zde záleží na stoupání, tj. o jakou výšku h se posune nakloněná rovina při jednom otočení kolem šroubu (tj. na dráze 2πr, kde r je poloměr šroubu). Je-li stoupání šroubu malé, šroubují se na něj matky lehce. Je-li větší, například u vrutů, jde vrut do materiálu hůře, musíme při jeho zašroubování vykonat větší práci, ale o to lépe v materiálu drží.

Myslím, že toho bylo pro dnešek až až. Pokud bude zájem, povíme si o dalších jednoduchých strojích příště.

 

Pokud vás fyzika ještě úplně neznechutila, doporučuji aspoň namátkou několik titulů:

•          http://www.physics.muni.cz/~awasin/mechanika.html velice pěkná učebnice mechaniky, prostá častých a neustále omílaných chyb

•          Perelman, J. I.: Zajímavá fyzika – krásná knížka o světě kolem nás očima fyzika, zajímavé postřehy, řešené problémy, čtivé, relativně málo počítání. Týž autor napsal i Zajímavou mechaniku, Zajímavou astronomii a Zajímavou matematiku, o kterých se musím vyjádřit neméně uznale.

•          http://www.library.usyd.edu.au/libraries/rare/modernity/galileo.html – ráda bych doporučila rovnou Galileiho stěžejní dílo o mechanice, ale nepovedlo se mi najít české vydání. Kdo však chce znát alespoň ukázky, nechť otevře knihu

•          Namer, Emile: Případ Galilei, která velmi čtivě pojednává o Galileiho životě, díle a sporech s inkvizicí. Lze doporučit i knihu, která spustila Galileiho inkviziční proces, a to

•          Galilei, Galileo: Dialóg o dvoch najväčších svetových sústavách. Kniha vyšla ve slovenštině, při čtení ale po pár stranách zapomenete na jazykové rozdíly. Ukazuje se zde, že dialog je nejlepší výuková metoda, a protože jeden z účastníků je ducha mírně mdlého, nečekejte zde nic příliš složitého či nepochopitelného. Naopak, po přečtení dojdete k názoru, že právě takto se má psát popularizační literatura.

Aktualizováno: 31.10.2016 — 10:09

134 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Jeeee, JJ, jee, jejdamane, to jsem si zas overila hranice svych (ne)moznosti. Nebudu vas unavovat zabavnymi historkami od zakladni skoly az po vysokou, kde jsem taky parkrat musela ukazat v ekonomii, ze umim pocitat. Ten posledni pokus na pravech tak konsternoval asistenta, ze se mne zeptal, jak jsem vubec mohla odmaturovat. Opacila jsem, ze z cestiny, rustiny, anglictiny a dejepisu. (chuckle) Od zakladni skoly a cast gymplu mi nasi platili doucovani z matematiky a fyziky, ale nejak se to nechytlo. Ovsem ironii meho zivota je, ze jako pravnik se uz pres 20 let zivim reprezentovanim spotrebitelu pred pojistovnama a elektrarnama. Ne jednotlivych poplatniku, ale vsech od kazde spolecnosti, ktera chce ty poplatky zvysit. No, a to je hlavne o cislech – teda i o jinych vecech, ale nakonec musime skoncit u cisla. Na to si najimame experty, zejmena aktuare a ti mi to musi vysvetlit na uroven laika, ja si pak udelam denicek blbnicek, do ktereho si vkladam zakladni informace a postupy a poznatky. Proto ocenuju, jak krasne a nazorne to JJ vysvetlila. Jo, mimochodem, dnes budeme v praci podepisovat mimosoudni dohodu o zadosti na zvyseni pojistneho na pracovni urazy pro asi 60% zamestnavatelu ve state. Ukecali jsme to s kolegou na polovinu. 🙂

  1. Ahoj Hani,
   každý nemusíme umět všechno a je moc prima, že jsou lidi, co umí ostatním vysvětlit to, čemu ti ostatní nerozumějí. Já mám zase šílené mezery ve vzdělání v právu (a promiň – nemám ráda právo a stav právnický jako takový (tím nechci říct, že nesnáším všechny právníky, určitě jsou i světlé vyjímky na Zvířetníku (wasntme) )).

   Vysvětlím: zákony mi přijdou nepřesně a nejednoznačně zadané, místy taky nelogické. Ke každému je potřeba nejméně jednou tak tlustý výklad a kdo chce, mezeru si v zákoně stejně najde (punch) . Tohle by matematické teorii neprošlo :@ .

   Nemám tušení, jak to funguje u vás v Americe, když je tam (aspoň podle detektivek z TV (blush) ) zažité precedentní právo. Z toho mám pocit, že logika jde hooodně do … pozadí a důležité je vyhrábnout si z kartotéky nějaký dávno rozhodnutý případ, který se tomu mému podobá …

   Jak píšu, musí být zcela jasné, že bych potřebovala dovzdělat (blush) .

   1. JO, je to americke pravo trochu (chuckle) jine, ale mne vyhovuje, protoze je takove dost tvurci. Nevim, jak bych to lip rekla. Ovsem exaktni veda to v zadnem pripade neni.

 2. Počítat nebudu, je na to trochu vedro.
  Ale: pro otázku první platí babiččino pravidlo o tom, že lenoch se nejspíš strhá. Tudíž žena experimentátorka, jsouc líná vynaložit příliš mnoho svalové práce naráz, vynaloží celkově víc práce, protože žádný prkno na světě není ohoblovaný dokonale, jedině by si na něj přidala led, a to by jí to zas moc klouzalo dolů. Fpoctatě jí to bude buď děsně drhnout nebo klouzat dolů, navíc k tomu tlačení, takže se nadře sice plíživě a dlouho, ale zato víc.
  Chlapisko si strhne pupek a kobře mu tak, má využívat jednoduchý stroje, jmenovitě prkno.
  Případ druhý. Pamatuju si, že naše matikářka pronesla sovo derivace. Bohužel nepamatuju si, co bylo obsahem toho slova. Ale selská logika říká, že když je prkno moc zešikma, tak to moc klouže dolů, a když je moc pozvolný, tak musí být moc dlouhý a já se děsně nachodím, takže to bude, přesně řečeno, něco mezi.
  A vůbec, kdyby si hodila bednu na kolečka a po každým pootočení pod to prdla klínek, sice se přitom děsně naběhá a nadře, ale aspoň si nestrhne tu kýlu! A tření si bude moct huknout, protože kolečka, pokud teda nejsou vyfouklý, třou ještě míň než bedna na ledu.
  Tak. A mám to. I s pozorováním přírody. 😀

 3. Tak já to zatím jen prolítla, zjistila, že se mi toho docela dost vykouřilo z hlavy a svatosvatě si slíbila, že si ten článek pročtu pořádně, dohledám si, co mi není jasné a opráším si znalosti. Po 5 letech s dětmi doma je už načase zapojit i jiné mozkové buňky, než ty, které řeší, co dát dětem jíst, co jim obléknout, kam jít ven a jestli budemem kreslit, modelovat nebo vystřihovat (v případě mladšího stříhat papíry na atomy) a kterého doktora navštívit tento týden :S
  Jinak matematika byla svého času můj nejoblíbenější předmět. Fyzika už teda ne (nejoblíbenější může být jen jeden ne), ale bavila mě. Tak snad se do toho zase dostanu.
  JJ díky za příležitost 🙂

  1. plně souhlasím, s dětmi je legrace, ale trošku se z toho blbne … proč myslíš, že píši rozhledník (rofl) ?

  1. Ti jsou tak nádherní … je dobře, že má Tikki společnost, těch lumpáren, co spolu budou vyvádět (wasntme) … Lucko, přeji hlavně pevné nervy (rofl) .

   1. Pozorovat ty dva je něco neskutečného. Tikki Ájušce doslova nahrazuje mámu. Pečuje o ni na plný úvazek, nabízí jí jídlo,když si malá nestihne odskočit na noviny, uklízí po ní loužičky, pořád ji čistí a oňufává a když už nutně potřeuje někam vyrazit sám, Áju bafne do zubů jako máma a přinese mi ji do ruky, abych jako zatím hlídala (h) . Totéž dělá na povel ,,Tikki, přines Áju!“, když maličká zaleze někam, kam se mi pro ni nechce 🙂

    1. To je krásné album, Lucko! (inlove) Je to úžasná dvojka, musím se usmívat kolem celé hlavy. 🙂 (y) (h)

  2. Bylo asi 6, když jsme s dcerou o Tikkoušovi mluvily. A on je chůva (inlove) Nádhera. (sun)

 4. Zmizlo mi pár riadkov pre JJ,tak skúsim znovu.po našej mame mám doma učebnice matematiky a fyziky z.I.republiky,z obdobia okupácie južného Slovenska Maďarmi/počas vojny/,z povojnového Československa.Ak by si mala záujem ako zaujímavosť vývoja,albeo tak nejak-môžem ich pri návšteve sestry priniesť do Brna.

 5. Zdravím a přeji hezký večer.
  Dnes ráno jsem se při venčení setkala s lidskou blbostí.Na pole kam se chodí venčit psi z našeho okolí někdo odložil krabici s koťaty.Našla jsem jedno a takového hudeňourka jsem ještě neviděla.Je to zrzeček,vrněl jak motorová pila.Našla jsem mu nový domov,ale je mě líto těch jeho sourozenců.Prý byli celkem tři.

 6. Najskôr napíšem,potom budem čítať príspevky.Som z učiteľskej rodiny a z maminej strany rodiny matematikov a fyzikov,ktorí sú známi i vo svete.Ja som skončila pri trojčlenke a aj to si musím robiť šipky,aby som poznala o akú umeru ide.Poctivo som článok prečítala,niečo sa mi obnovilo v hlave/niečo z jednoduchých strojov/,ale hneď som si spomenula na kolegu,ktorý chcel byť riaditeľom a nešlo to.Pamätám si na jeho vetu:keď to nejde takto,pôjde to po naklonenej rovine-i dal sa na dráhu funkcionára odborára a fakt po čase sa nám za toho riaditeľa dokotúlal.Jo,Jo,na naklonenú rovinu nezabudnem.

 7. Krásně napsané, zajímavé, pro mne ovšem španělská vesnice vééééélmi vysoko v horách! Chemie, fyzika, matematika, to vše mi zůstalo utajeno a jsem šťastná, že jsem maturovat z matematiky nemusela, vybrala jsem si volitelný jazyk. Nikdy jsem nepochopila, proč svítím nebo proč mi funguje internet. Dodnes tam mám ty trpajzlíky, co nosí světlo v maličkých ručičkách. Ale na příští článek se moc těším, tenhle jsem poctivě dočetla až do konce, ovšem nepochopila z něj nic.

  1. I TY, BRUTE?!-VLASTNĚ KAROLÍNO. ZDRAVÍM TĚ A NEBUĎ SMUTNÁ. AČKOLI JÁ MATUROVALA NA GYMPLU Z MATIKY Z DONUCENÍ, UŽ Z NÍ V HLAVĚ NEMÁM VŮBEC NIC. PUSTO JAK V NEJVYPRAHLEJŠÍ POUŠTI. DRBU T TVÁ TŘÍKRÁLOVÁ KOČIČÍ VELIČENSTVA A TOBĚ MÁVÁM.

   1. Díky za upřímnost (inlove) . Takže příště se zkusím krotit a napíšu to tak jednoduše, jak jsem schopna. (sun)

    1. No, klidně to napiš tím nejjednodušším způsobem, výsledek u mne bude stejný!
     Možná tak nakloněná rovina, tu bych možná zvládla.
     Toť vše.
     Ale čte se to moc pěkně, i když tomu nerozumím (clap)

 8. Tak jsme dopoledne asi tři hodiny chodili po Jizerkách. Beta hodně průzkumničila, byla běhací a čmuchací. Cestou zpátky od přehrady na Černé Nise bylo všude kolem spousta cyklistů a tůristů… byla vzorná, nikde jsem ji nemusela připínat na vodítko.
  Jen tedy k přehradě vtrhla trošíííčku hrrr (šla se namočit a napít) a nám nedošlo, že jindy liduprázdný břeh bude plný naháčů (chuckle) (je to neoficiální nudapláž u ledové přehrady v horách, bez možnosti dojet autem) . Trošíííčku tam vzbudila pozdvižení.
  A taky jsme potkali moje příbuzné a to byla psina – oni na Betu volali a Betka nevěřila – stále se na mě otáčela, jako jestli je to možné, aby to byli oni??? Můžu k nim popoběhnout?? Není to léčka?? Je to opravdu možné?? Doma je vždycky hrozně moc vííítááá a v lese nevěřila (rofl)

  1. No ale to je vlastně normální – když potkám našeho známého hodináře na ulici bez pláště a lupy ve voku, tak si taky nejsem moc jistá, odkud toho chlapíka znám 😀

   1. Ségra z ní měla děsnou srandu (chuckle) Už to, že se potkáme daleko od známých cest kousek pod vrcholkem Milíře byla neuvěřitelná náhoda (jestli mi dvě nejsme příbuzný (rofl) ) .

   1. (rofl) teda co ty všechno nevyčteš (rofl) Neee, jen byli na pokraji infarktu – oni se v klidu slůůůnili, pak se ozvalo dusání, šílené funění a na travnatém břehu se z porostu vynořilo cosi obřího, silně oslintaného… No, tak někteří začínali i prchat v dál… no a k dovršení srandy se vynořila polovička s teleobjektivem u oka (rofl) , jak že to naší Kosatici v té sluncem zalité přehradě sluší (chuckle)

    1. (rofl) Hi, hi, .. drahá polovička s foťákem… (rofl) . To je jako příběh na scénář!!!

 9. Milá JJ, ani naše bývalé školství ve mně nezanechalo tolik stop, abych si pamatovala víc, než se sinus a cosinus je taková vlnovka. Tudíž jsem se ztratila v první čtvrtině, ale řekla jsem si, že to zkusím ještě jednou. Nechápu, jak jsem odmaturovala z matiky za dvě (teda vím, našprtala jsem algoritmy řešení různých typů příkladů). Nicméně určitě vím, jak mi bylo nutno vysvětlovat fyziku, tehdy šlo konkrétně o elektriku, ale dalo se to aplikovat na jakoukoli část fyziky- učebnice nic, šli jsme o úroveň níž do dětské knihy Elektřina kolem nás. To bylo lepší, ale zázraky se nekonaly. Nastoupil dětský komiks v časopisu Amatérské rádio, to jsem už pochopila, následně jsme přešli k dětské knize a následně k učebnici. Vzorce jsou pro mě naprosto abstraktní záležitost. Svým způsobem mě vlastně štve, že jsem tak neschopná. Tak nevím, kde udělali soudruzi učitelé, potažmo já, chybu?

  1. Zdravím, Matyldo,
   Elektřina kolem nás je jedna z nejlepších knížek o elektřině, používám pravidelně i na vysoké (blush) .
   Nic se z toho nedělej, někomu učebnice prostě nesednou, problém může být jinde než v tobě. Jsou lidé, kterým pomáhá prostě si vzít elektrotechnickou stavebnici na hoooodně bezpečném napětí (plochá baterka) a zkoušet, co to udělá, když … , a pak si v tom vzorci prostě objeví jeho obsah.

   Zkusíme to ještě jednou (angel) . Můžu si tebe a psice půjčit jako objekty do fyzikálního příkladu 8) ?

    1. statická? dost blbě (rofl) … platí okřídlené heslo: „Vzduch je vlhký a přístroje zastaralé.“ Mám v plánu něco méně nebezpečeného (angel)

   1. Jistě! Mimochodrem, článek jsem podstrčila Kubovi (vlastně jako by skončil devítku, jde to třeťáku šestiletého gymplu) a zatím došel do půlky. Tvrdí, že tomu rozumí, ale je to děsná makačka na bednu 🙂

    1. Tak to je chlapec vytrvalý a šikovný … počítala jsem s tím spíš jak s před- (po-)maturitním opáčkem. On chudák má asi sotva tak čerstvě zavedené siny a kosiny, jestli dočte a porozumí, hluboce se (bow) . A že pozdravuji (h)

 10. Hezké, už dost teplé nedělní ráno. Má být hic, jak jinak. Vezu odpo skorozvířetnici Danu na další rehabilitační pobyt, tentokrát k její kamarádce, která hlídá Chárlíka. Snad se tam dá do kupy už na 100% a bude dál drandit na kolobrndě.
  Milá JJ, ještě bych si dovolila vyjádřit se ke Tvému předposlednímu článku o motorové pile. Ovládám od stavby domku, což je třicet let, ledasjaké motorové pomocníky, ono by to ani jinak nešlo, ale na motorovou (nebo elektrickou) pilu mi manžel zakázal jenom se podívat (doh) , natožpak sáhnout. K mé velké lítosti. Jak já se nadřu, když chci něco pokácet, zkrátit, prořezat!

  1. Alex bojuj, proč makat ručně, když existuje nářadí? Ukaž manželovi citované poučení, že víš, co se s motorovkou dělat nemá, on povolí, od čeho jsme (makeup) inteligentní? (rofl)

 11. OT. A budu se chlubit. Jsem prateta (inlove) . V patek se v Praze narodila Ema Lisa. Novopecena babicka je moje sestrenice, moje nejlepsi kamaradka a spriznena duse. Ja mam takovou radost.

  1. GRATULUJEME !!!!! Šťastná to žena, pratetička!
   Malé holčí hodně štěstíčka v životě. (inlove) (wave)

  2. Milá prateto Hano jen se chlub a pyšni.
   Gratuluji celé rodině! Ať malá Ema Lisa roste do krásy a chytrosti. (inlove)

  3. Když jsem četla „prateta“, vybavila jsem si pratetu Amazonek, jak s ní, chudinky malé, musely jezdit po návštěvách. (whew)
   Ovšem Ty jsi zcela jiná kategorie pratet, Hani (inlove) , taková ta, co umí dítko učit lézt na stromy a další mnohé lumpárny, a přitom do něj nenápadně vkládat všechno to důležité pro život. Blahopřeju Tobě i malé praneteři. (h)

   1. Tak já měla pratetu milovanou. Měla úžasný smysl pro humor a spoustu úžasných nápadů.
    Mimi – praneteři přeji zdraví, lásku a samé úžasné lidi okolo. (inlove) (hug) (sun) A tobě gratuluji. Prateta, TO ZNÍ HRDĚ 😉

  4. HANI, TY JSI PRATETA POPRVÉ, JÁ UŽ JSEM PRATETOU SEDMINÁSOBNOU, BO SYNOVCOVÉ( SYNOVÉ MÉ ZESNULÉ SESTŘIČKY EVIČKY) JSOU VELICE PLODNÍ A ČIOPERNÍ. STARŠÍ SYNOVEC MÁ DVĚ DĚTI Z 1. A DOST NEVYDAŘENÉHO MANŽELSTVÍ) CHLAPCI JE DNES UŽ 12, DĚVČWTI JE 9). ABY NEBYLO JEHO DĚTÍ MJÁLOÍ, POŘÍDIL SI NÁŠ MICHAL K TOMU PÁREČKU JEŠTĚ DVOJČÁTKA, DNES DVAAPŮLLETÉ HOLČIČKY. MICHAL TEDY MÁ DĚTI CELKEM ČTYŘI, MLADŠÍ SYNOVEC „DĚTI“ SICE NEMÁ, ALE MÁ TŘI CHLAPCE JAKO SCHŮDEČKY:13 A 9 LET.JSME UŽ TEDY PRATETKOU ZASLOUŽILOU. TOBĚ TU OBROVSKOU RADOST PŘEJU. NECHŤ SI TVOJE PRANETEŘINKA ZDEJŠÍ ŽIVOT PĚKNĚ UŽÍVÁ A TY SI PRATETSTVÍ UŽIJ TAKY FAJN.

  5. „Pratety jsou vzácnější než babičky, ty nemá jen tak někdo.“
   To si pamatuji z jedné rozhlasové hry o úžasné vymyšlené babičce (pratetě?), která dokázala s vnoučkem cokoliv si vymyslel, i na Divoký Západ se vypravili se šňůrou na prádlo, aby bylo na co chytat mustangy.

   Tak ať je malá Ema Lisa zdravá (f) a ty si to pěkně užívej (sun) .

  6. Milá Hanko, ze srdce blahopřeju (h) vám všem – a malá Ema Lisa ať je zdravá a spokojená holčička. (inlove) (f) (party) (sun)
   Jo a pokud jde o pratety, tak na mě nemáte! (wait) Já mám tři prasynovce, z nichž nejmladší je pořád ještě o dva měsíce starší, než Andy (chuckle) Nejstarší z nich je ženatý, tak s trochou štěstí to můžu dotáhnout na prapratetičku! :O (rofl)

 12. Snažila jsi se pěkně,leč pro mne naprosto zbytečně, husina mi naskočila po projetí obrázků a ani jsem neměla odvahu to číst. A to mám strojárnu.Jeden z profesorů mi znechutil fyziku a druhej mechaniku. Na milost jsme vzala pouze technologii, protože výklad byl zajímavý a kantor byl hlavně i praktik. A i když pracuji v oboru, ten článek ve mě nic pozitivního neprobudil….promiň. ;(

  1. sharko, no vidíš, tos mi připomněla – jedna část fyziky mi blízká byla, a to optika… tam ty lomy světla, možná že to mělo blízko k té deskriptivě – nevím, ale to mě bavilo i mi to dobře šlo… zbytek? marnost nad marnost ;(

   nejvíc mě pobaví, když svůj první ranní komentář odesílám moc rychle po sobě, grrrrrr

 13. hezkou neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  To zas bude venku (sun) pařas (wasntme) …

  1. http://drporkert.com/dogy/images/beta/0812/index.html

   To je Betí týdeníček i s odkazy na včerejší Fáňu a Vilíka. Fáňa byla venku náramně spokojená – prý ve stínu pod ořechem je mimíšovi líp, než v Praze (nod) . No a VIlík si to užíval maximálně – lítal celý den a dokonce i po obědě odmítnul usnout – a to se mu nestává. Neměl čas… Beta musela být u všeho a tak teď ještě spí pod duchýnkou, ani očko neotevřela… a dospává

   1. Fáňa je kouzelné mimi, ale Kvílík co by zahradník není také k zahození a má navíc tu nejlepčí černobílou chůvu, jakou může rostoucí mladý muž mít!

   2. Fáňa je krásná, to je mimi jako do žurnálu. 🙂 (h)
    Ovšem série vodního Kvílika a Kvílika s Betynkou nemá chybu. (y) Z fotek čiší báječná pohoda. (nod)

    Přeju všem krásný den! (h)

 14. Byli jsme nějakou dobu mimo a tohle je první článek po několika týdnech, který doopravdy čtu, ne jen prolítnu na mobilu 🙂 A zrovna takový pšěkný článek. Moc se mi líbil.
  A odpovědi na otázky?
  Nejprve, zda máš psát další. Určitě ano. Já taky píšu o tom, jak se upravujou fotky 😀 .
  A teď k těm příkladům. Počítat se mi nechce, tak na to upatním svůj „energetický“ světový názor, to znamená že to budu posuzovat z hlediska spotřebované/uvolněné energie, což se rovná příslušné práci.
  V příkladu 1 je i bez derivace nejmenší energie (práce) přímý zdvih, protože nepřekonávám žádné tření. U síly pak záleží na tom, zda je koeficient tření menší či větší než 1. Obvykle je menší než 1, ale dokážu si při vhodně drsném povrchu představit i větší než 1. Pokud je tedy menší než 1, měl by být sklon co nejmenší a budu strkat hodně dlouho. Pokud větší nebo roven 1, je opět i z hlediska síly nejvýhodnější přímý zdvih. 8)
  No a k druhé otázce, to bych si musel aspoň načrtnout na kousek papíru, ale z hlediska praxe mi nepřipadá příliš výhodné tělěso nadzvedávat 🙂

  1. Z hlediska praxe těleso vpředu nadzvednu a nacpu pod něj násadu od smetáku. Pěkně kulatou. A pak budu strkat. Taková násada od smetáku dělá divy, zvlášť při vysokém koeficientu tření. Ale to je vlastně už jiná pohádka … 😀 … kapitola … (chuckle) … díl 😉

   1. Druhou možností je snížení koeficientu tření – někdy stačí voda, jindy pomáhá olej. Takto lze ze sklepa dostat i 200 kg těžký kotel ve třech chlapech po schodech. Stačila fošna politá olejem. (Jen se neptejte, co říkala MLP na ty schody. (chuckle) )

    1. No, když po nich díky sníženému koeficientu tření stěhováci neuklouzli, je dobře . Předpokládám, že polovička vytřela ty schody autorem zlepšováku (chuckle)

  2. Milý Jakkeli,
   výborně, píši za energetickou úvahu za jedna a děkuji za pochvalu. (blush)
   Tutéž pochvalu i pro ri, řešení pomocí násady je neotřelé, svěží a hlavně efektivní 8) .
   Tak mě napadlo, když už budu psát … sice musím napřed dotáhnout jednoduché stroje, ale Beda tady smutnila po optice, co jí udělat radost a sepsat něco například o duze?
   Nebylo by v tvém bohatém archivu několik pěkných snímků duhy, případně halových jevů nebo něčeho podobného, že bychom spojili síly (handshake) ?

   1. Anooo, optiku ano (dance) , ta mi byla z celé fyziky nejmilejší… jen kdyby se ty paprsky nemusely protínat v ose (to se mi občas – rozuměj často – neprotnuly)

   2. anoooooooo, udělej mi radost (chuckle) (inlove) – a já se budu dmout pýchou, že tomu rozumím (clap)

    nebo taky ne (rofl) (rofl) (rofl)

   3. Ano,
    duha se najde, několik exemplářů, možná i jiné jevy. Například chromatická vada čočky 😀 Jinak optika byla mou nejméně oblíbenou částí fyziky. Nejraději mám termodynamiku. A ri vzkazuje, že nemá ráda kmitavé obvody, což patří do elektromagnetizmu 😀 . Když se to tak vezme, tak nemám rád vlnovou fyziku jako celek. ale i tak je to jednodušší, než třeba cizí jazyky 😀 .
    Pokud budeš něco potřebovat, napiš na můjnick zavináč můjnick tečka CZ. Dáme data dohromady 😀

    1. Díky moc, mail si píšu. Co kdybych napsala něco o podstatě nafocených jevů a ty o tom, jak tak krásné snímky udělat (inlove) ? Akorát mám pocit, že se k tomu dostanu až tak na podzim, teď jsem slíbila dopsat mechaniku, pak začne semestr … snad až ten nápor povolí (h) … ale určitě se ozvu. Vlnovou fyziku vezmeme až v druhém kole, zkusím začít s tou geometrickou, co ji máte raději (chuckle)

 15. Fujtajbl fyzika 😛 ! Zdravím všechny od bedny plné štěnic. Děkuji za milé přání k svátku. Nadělila jsem si včera koncert Druhé trávy s R. Křesťanem kousek od nás v Děhylově. Bylo to naprosto skvělé! Akorát jsme tam jeli autem a né na kole, jako obvykle, protože to bychom byli z domu ještě dél a ony tam jsou ty štěnice a Aurumka si zaslouží večer společnost říkala. Ale je holka šikovná a samostatná, v pohodě to doma vydržela. Moc-moc děkuji Alex, že dala štěničky na své rajče. Alespoň se můžete pokochat a ja můžu předat do světa odkaz na obrázky. Bude li se Alex chtít, může Vám štěničky postupně ukazovat…až zas něco nafotím. Na netu skoro nebývám. Zato každou volnou chvíli sedím u bedny a mazlím a pozoruju. Aurumka je ve skvělé kondici a v pohodě a malé rostou jako o závod. Pořád mají naducané bříška. Mléčný krok předvádějí téměř od prvního přisátí se. Teď zrovna se z bedny ozývá mlaskání a hekání, jako když saje lidské mimi. Ale jinak jsou dost tiché, proti loňskému vrhu. Buď dělal rozruch jediný psíček ukecánek a nebo má letos Aurum skutečně výživné mlíčko…Jdu se na ně kouknout. Mějte se tu krásně…

  1. Milá Ap – jsou prekrásní a na tobe je videt, jak si stenísky uzívás. Tak at vám rostou a jsou zdraví. (y) (y)

 16. Díky za poutavý článek milá JJ. Místo abych popíjela nějaký lahodný drink,studuji goniometrické funkce. A hle, ty čtyři první jó ale sekans a kosekans se mi totálně vykouřily. Tak jdeme na opáčku,bystří to palici.
  Taky jsem dočetla Tvůj vražedný útok motorovou pilou a rozptýlila své obavy o skutečnost, že bych v tom byla sama.
  U nás doma to máme asi jako v tom populárním večerníčku „A je to.“ Nevím jak je to možný, já spravím všechno ale úplně jiným způsobem než je obvyklé. Matikářka jsem byla docela slušná a fyzika mně bavila. Mnó ale teď, asi tak čtyři mínus z milosti. (chuckle) (clap)

  1. skvěle, Jenny, sekans a kosekans bych taky musela honem googlit … ale vím co jeto hyperbolický sinus a kosinus, tak to je snad plus (*) … holt člověk si pamatuje to, co občas potřebuje, takže klobouk dolů, že tak hezky studuješ (inlove)

 17. Prosím, pamprésorko, asi bych potřebovala nějaké doučko i ze základky. Text jsem p o c t i v ě přečetla (vzorečky už méně poctivě) a zjistila, že některé použité pojmy mi zůstaly v hlavě i po těch desetiletích od matury, ovšem některé, o kterých vím, že jsem je dobře znala,jsou pouze slovy (např. goniometrické funkce – to je ta základka). Něco nám na naší humanitní větvi zapřeli (integrály, derivace), takže musím ještě postudovat, abych mohla říci, že jsem všechno pochopila.
  Ale článek je to moc pěkný (clap)

  1. Díky za chválu (blush) ,
   stačí říct a já se začnu hooodně krotit a se zaťatými zuby se bez těch derivací a integrálů obejdu (chuckle) . Nebo udělám soukromé doučko. Nebo si sepište skupinově seznam pojmů, které nejsou jasné, odpovím hromadně (wasntme) .

   Ale vážně, je-li potřeba, dovysvětlím.

 18. Milí Zvířetníci,
  Dede mi kladla na srdce, že mám k příkladům dodat i řešení, s čímž souhlasím. Opět se potvrdilo, že si má člověk napřed spočítat, co zadá, než to pustí do světa. A druhá stará vesta, čím jednodušší zadání, tím obtížnější řešení.
  Takže koho vyděsil už výklad, nečtěte dále, nejvýše nakoukněte na obrázky a resumé.

  Na úvodním snímku alba je převzatá fotka z jedné verneovky, visí tam místo klasického varování nad Platónovou Akademií:
  Nevcházej, kdo nejsi znalý geometrie 8) .

  Výsledky jsou zde
  http://xenofonypsilanti.rajce.net/rozhlednik_-_reseni_ukolu

 19. Milé Zvířetnice (chlapy dneska v diskuzi nevidím (chuckle) ), díky za všechny komentáře.

  Vidím, že to dopadlo vcelku klasicky: fyziku buď lidi rádi mají (možná je to úchylka, ale jsou i horší (chuckle) ), nebo ne, málokomu je lhostejná.

  První kategorie jsou mé spřízněné duše, které zdravím a děkuji jim za nezaslouženou chválu.

  Zástupkyním druhé kategorie děkuji, že mi to napsaly tak decentně (holt jsou tu lidé kultůrní (chuckle) (inlove) ).

  Možná je tu někdo i ze třetí kategorie, pro ty bych mohla něco udělat: například pomocí dalších výkladů je zařadit do kategorie jedna, v případě neúspěchu dvě. Stačí si říct 😡 .

  Můj obrovský díky patří Dede, která můj článek v zárodku nezatratila, naopak mě povzbudila k jeho dopsání. Díky jejím obrovským schopnostem jsou všechny obrázky, kde mají být, text je krásně naodstavcován a přehledný, dokonce se v něm hemží řecká písmena — Dede, smekám a mockrát děkuji (h) (h) (h) .

  Vcelku by mě zajímalo, jestli by se vám někomu nepovedlo přivázat k monitoru někoho školou povinného, aby si to přečetl. Názor středoškoláka by pro mě byl velmi důležitý.

  Další a poslední věc do diskuze je, zda-li mám pokračovat. Nakročíme-li do jednoduchých strojů, máme tu ještě 1) klín, na kterém bychom si zopakovali skládání a rozklad sil včetně praktických aplikací
  2) páku, kladku, kolo na hřídeli, které jsou přímo zdroji poznání pohybových rovnic pro pohyb posuvný i otáčivý.
  Nebylo by to tak hrozné, jak to vypadá, byly by i nějaké příklady ze života (think) .
  Měli bychom tak hezky zopakovanou větší část dynamiky.
  Otázkou je, zda-li by byl zájem, nebo si tato témata mám nechat na trápení budoucích adeptů učitelství ]:) (rofl) .

  Zdravím všechny, přeji hezký víkend a těším se na reakce i na OT.

  1. Já hlasuji pro! Kristepane, vždyť jsme to všechno brali a v té hlavě to někde je! Tak už jenom kvůli tomu, abych tomu Němcovi porakouštěnému protřepala krovky, co?
   Jo a ty grafy na rajčeti jsou prostě nádherné (clap)

  2. určitě to napiš (nod) Někteří to přeskočí, ale většina se tím prokouše (nod) A někteří si i vzpomenou, že to někdy uměli… (chuckle)

   1. Jojo, ondymo jsem se prokousala statečně tvou statistikou a konečně pochopila a díky tomu dala první statistickou zkoušku a pak úspěšně pochopovala i druhou statistiku. Asi už jsem tenkrát vzdávala čest velký dík, teď jsem si na ten vzpomněla

  3. Jakkoliv přiznávám příslušnost ke skupině b), jsem pro. Vždycky to můžu zkusit, ne? (blush)

  4. Prosím si o další lekci, milá JJ. (inlove) Už kvůli tomu pěknému výkladu a krásným obrázkům. (wasntme) 🙂 A třeba tam nebudou ty cosiny a tma bude menší. (chuckle)

  5. Poctivě se hlásím do lhostejné skupiny. Pro mě byla hrůza matika a chemie, fyzika mi byla tak nějak jedno a byla jsem schopna, v případě nouze a nutnosti, naučit a většinz i pochopit. Ale nenadchla, no.
   Ale ukládám si, s dovolením. Třeba někdy použiju.
   A pokračování určitě očekávám

  6. Milá JJ, lichotíš mi sice mile, ale zbytečně – naprostou většinu práce jsi odvedla ty a odvedla jsi ji dobře (inlove)
   Já jsem článek pochopila až tam, kde se muselo začít počítat (blush) A to prosím jsem všechny zde zmíněné termíny znala a goniometrické funkce patřily mezi mé oblíbené (byly takové… grafické – to mi vždycky pomáhalo 🙂 ) Ovšem, kde ty časy jsou, že… Ale piš dál, lenivé mozky je třeba polechtat, aby úplně nezkameněly (wasntme)

 20. jsem srab – nedočetla jsem… 🙁 (sweat) (headbang) (chuckle)

  P.S. na gymplu větev biologicko-chemická (to u nás prosím vedle přírodovědné opravdu bylo), maturita z deskriptivní geometrie, matematika velká kamarádka, takže asi nejsem vyhraněně humanitní typ…. ale fyzika, darmo mluvit

 21. Hi, hi a protože já tu „tmu“ co si vytvořila Vave nemusím, tak jsem pouze přečetla, ale šlo to tak jaksi okolo mé hlavy (wasntme) .
  JJ, promiň ale OT:
  tento týden jsem měla jaksi rozevlátý, tak jsem se až dnes dostala k Rajčeti a slíbeným fotkám krásného, vyrovnaného vrhu Aurumky od Ap. Tady je adresa
  http://dig.rajce.net/Stenici_od_madarky_Aurumky,_od_Ap.
  (dog) 🙂 (sun)

 22. Četla jsem to dvakrát, jednou v celku, podruhé po „kapitolách“ a výsledkem je stále tma. (blush)

  Milá JJ, tak krásně napsaný a namalovaný výklad jsem ještě nedostala, ale jakmile se dostanu ke slovům vektor, cosinus nebo, nedejbože!, derivát, tak mi to v hlavě cvakne, zamkne se brána, kterou vcházejí informace, a slova mě jen obtékají. (tmi) (blush) Prostě mi není dáno zpívat a rozumět fyzice – ještě že jsou na světě lidi, kteří to umí i za mě. A ještě o tom tak krásně vyprávějí.(nod)

  Děkuju Ti za výklad, JJ (inlove) , slibuju, že se ještě budu snažit to pochopit. …. Totiž, já chápu, že chlap i ženská se nadřeli stejně, ale nechápu, že „při rovnoměrném pohybu po rovině A práci nekonáme, stejně jako při rovnoměrném pohybu po rovině B (pročpak? inu proto, že působíme silou F=mg ve směru kolmém k posunutí, tedy cosα=0. Že nás z toho bolí ruce? ….“ Tady mi přijde, že teta Fyzika na náš dělá profesionální šméčko a to se mi ani za mák nelíbí. (chuckle)

  O.T. Byli jsme s Ankou na převazu, noha je méně nateklá, většina stehů v klidu. Odnesli jsme si zase obrovský obvaz, aby noha byla v klidu a neohýbala se v kloubech, aby šlachy měly čas se hojit. Anka na chodníku hopká po třech, na trávě se nohou dotýká země a doma občas skoro normálně chodí. 🙂

  1. Milá Vave,
   děkuji za upřímnost (chuckle) .

   K definici práce a bolavým rukou: No jo, ruce bolí, i když se ve fyzikálním smyslu práce (makroskopicky) nekoná. Ono by šlo samozřejmě práci definovat i jinak, ale užívaná definice má výhodu, že s její pomocí lze definovat hladiny konstantní energie a určit velikost energie, kterou musíme přidat (ubrat), abychom se dostali z jedné hladiny na jinou. Má to ve fyzice fakt široká využití . (wait)
   Je to tedy určité šméčko, ale biofyzikové tvrdí, že když slezou na úroveň jednotlivých svalových vláken, je prý uvedená definice taky v pořádku a vysvětluje to bolení velmi dobře. Jenomže tomuhle já už tak nerozumím, nemůžeme umět všichni všečko :o).

   P.S. Je prima, že se Anka hojí a vypadá to, že to dobře nese (h)

  1. Milé Heleny, Hely a Hlenky, přeju vám všechno nejlepší k svátku.
   (h) (f) (sun) (music) (^) (dance) (party) (f) (h)

 23. Eee.. co jsem to…
  Tedy poněkud (dost) souzním s těmi, co psali (psaly), že je léto a horko a tak vůbec. Gympl jsem absolvovala v humanitní větvi s rozšířenými jazyky. Připouštím, že jsme měli jak matiku, tak fyziku, ale třeba slovo integrál jsem potkala až na vejšce. To bylo překvapení…
  Ale člověk by se neměl poddávat duševní lenosti. Zkusím si to vytisknout 🙂
  Díky, milá JJ!

  A všechno nejlepší všem zjevným i skrytým Helenám (rose1) (rose1)

 24. OT – dotaz na MATYLDU:
  Taky se ty tvoje holky koupou ve vaně s takovým nadšením a nastavujou, co by ještě si přály vydrbat, nebo je to soukromá úchylka? Já to u psa ještě nezažila.
  😀

  1. Já koupu ve sprcháči, ale rozhodně mi podávají jednu tlapku po druhé a při sprchování bříška se úslužně rozkročí a nadzvednou ocásek do výšky, aby se nemáčel zbytečně. Vlažnou sprchu viditelně považují za jednu z životních radostí, pokud dojde na šampón, jejich nadšení sice opadá, ale nijak se nebrání a neodcházejí, jen nasadí mírně mučednický výraz, protože jim tím obvykle kazím právě získaný fantastický parfém 🙂

 25. Poslouchej – ta derivace sinus kosinus – není to nejaká hóódne sprostá nadávka?! Nebo – nedej boze – neco proti necemu! (think)
  To my – na SESce – prosím nebrali! Nám Supina rekla – koho matika nebere, at si sedne dozadu a nerusí – a pak se divila, ze prední lavice zejí prázdnotou, zatímco vzadu sedíme potrech.

  Ale jinak clánku tleskám a budu se k nemu vracet. Skoro bych rekla, ze by bylo dobré dát odkaz na nej na nástenku – aspon na nejaký cas.

 26. JJ, moc děkuji. Já si tu práci dám a k článku se budu vracet. Na střední škole mě fyzika (ani matika) nebavila. Neviděla jsem souvislost s reálným životem – byla jsem zvyklá, že pojem práce znamená „krev, pot a slzy“, a jakmile se při nějakém výkonu některá z těchto složek objeví, je „práce“ samosébně víc. Tak jak to, že mi tu vykládají, že je jí ve skutečnosti stejně??? Jo jo, chyběl mi nějaký důležitý mezičlánek ve výkladu. Stejně tak mi dlouho unikala souvislost goniometrických funkcí s kružnicí – to, že se dají odvodit, jsem zjistila náhodou hluboko po maturitě (našprtané), a dodneška to považuji za strašnou křivdu, že mi to nedocvaklo dřív (na učitele všechno svádět nemůžu), protože bych měla o nějakou tu bezesnou noc před písemkou míň. Bohužel jsem vycházela z premisy, že „holky“ nemají na matiku a fyziku buňky, a že když nemáš vrozené nadání, nic s tím nenaděláš (pro mě = nemá smysl se snažit; snažení je pro mě dodneška symbol marnosti). Podobně jako v těláku – výmyk se zkoušel rovnou: uděláš, neuděláš? Jiní měli podobnou potíž se zpěvem. Stejně jako s tou matikou i v těláku jsem zjistila až časem, že stačí přijít na tu správnou fintu (např. jsem v dětství netušila, že opakovaným cvikem se výkon zlepšuje, nebo v matice že existuje jiný úhel pohledu na problematiku, při kterém se mi v kebuli rozsvítí). Je prima, že některé černé můry z dětství se časem rozpouštějí 🙂
  A chválím krásné nákresy!!

  1. Milá Liko,
   díky za chválu (blush) nákresů i článku. Velká chvála patří Dede, která všechno vzorně vysázela. (clap) .

   P.S. Výmik neudělám (rofl), zpívám bez přípravy (rofl) , takže od všeho kousek (blush) .

 27. Jůůů, Zajímavá fyzika patřila k mým oblíbeným četbám (stále sídlí v knihovně docela při ruce), Zajímavá matematika už trochu méně a zapátrám v antikvariátech či knihovnách po těch zbylých dvou.
  Co si budeme povídat, vše materiální kolem nás se tou fyzikou řídí 🙂 . Jo jo, fyziku neošidíš (rofl) .

 28. zahrada volá,sucho je preveliké,tak si distančné vydelávanie nechám na noc do práce.Ale milá JJ je LETO a PR8ZDNINY!! učia sa len tí na reparát!!
  A s tým kalendárom/iné mená v českom,iné v slovenskom/to je fakt blbé.Oneskorene včerajším Petrám a dnešným Helenkám,Elenkám všetko najlepšie.
  /A ten gin s tonikom na Betulaskovo som si dala/

  1. Milá Verenko,
   já vím, ale Dede se asi nechtělo čekat do září (inlove) .
   Mám dovolenou = doháním resty za celý školní rok + chystám se na další a nevím co dřív => nejlepší čas pro psaní článků na Zvířetník.

   Asi mám reparát permanentně (rofl) .

 29. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Chááácháááá – už je to tady (chuckle) Kdysi dááávno jsem na Zvířetníky vytáhla dva díly základů statistiky i s domácími úkoly. Někteří prskali málo, někteří víc (chuckle) , někteří ihned řešili připojené domácí úkoly.
  A dneska je tu fyzika (nod) A to je móóóc dobře.
  Krásně se to četlo. Počítat teď nemůžu – jedeme k Berounu. Bude tam i Vilém a Františka a Beta už stepuje u sbalených věcí, kdy že se vyrazí…
  Ale chválím už teď (nod)

  1. Milá Xerxová,
   kde, kde, kde můžu tu statistiku najít? Místní archiv mi hodil jen spoustu Bet (značí se tímhle písmenkem něco ve statistice ? teď si nevzpomínám 😉 ) a moc ráda bych si to přečetla. (h)

    1. Díky, milá Xerxová, jen jsem nahlídla, ale nádherné obrázky a text taky paráda (sun) … hutně, hustě, stručně, jasně, napsala jsi to moc krásně (clap) … asi budu doporučovat jako úvod do statistiky studentům (h)

     1. ediční systém Lidovek neuměl žádné nestandardní značky, ani průměr, mocninu… nic vložit nešlo. A tak jsem musela dokreslit tabule, aby byly alespoň nějaké vzorečky (chuckle)
      Vlastně tyhle ilustrace byly moje úplně první zvířetnické obrázky.

      Ufff – stahujeme fotky z dneška a musíme je nějak probrat. Dítka jsou fotogenická… Beta vzorná – Fanynku oblízla a jako že fajn… Vilík se o Betu zajímá víc než dost. Ona ho neřeší (chuckle) ví, že stačí prudčeji zavrtět „osáááskem“ a on odpadne (rofl)

      1. Takže léto, jak má být 🙂 . To je príma.
       Díky statistice se vlastně ukázalo, že hezky kreslíš (přijde mi, že je to tu využíváno častěji než ta statistka 😀 ).

     2. Co dodat, snad jen to, že tento článek o nejhlubších quintesencích statistiky by měl umět, a být z něho rigorózně zkoušen každý, kdo chce se byť jen letmo na veřejném mediálním prostoru zmínit o výši mzdy. To by najednou ubylo novinářů……

 30. MILÁ JJ, FYZIKA, MATIKA A CHEMIE BYLY MÝMI ÚHLAVNÍMI NEPŘÍTELKYNĚMI UŽ NA ZÁKLADCE, TAKŽE JSEM SE ZATÍM ČÍST NEODVÁŽILA. MOŽNÁ NĚKDY JINDY,AŽ NAJDU VÍC ODVAHY A ODHODLANOSTI.PODOTÝKÁM, ŽE SAMA DODNES NEPOCHOPÍM, JAK JSEM DOKÁZALA NA PŘÍRODOVĚDNÉ VĚTVI GYMPLU, NA NÍŽ JSEM SE OCITLA VELIKÝM NEDOPATŘENÍM A OMYLEM , ODMATUROVAT ZA TŘI.NENÁVIST K MATICE JAKO TAKOVÉ ZMIZELA AŽ S NÁSTUPEM NA VŠ. MNOŽINOVÁ MATIKA NA „PAJDĚ“ BYLA PRO MNE NĚČÍM NOVÝM A DOCELA POCHOPITELNÝM.NEMOHU VŠAK ZAPŘÍT FAKT, ŽE NÁSLEDKY MÉHO NEZÁJMU A ODPORU K TĚMTO OBORŮM S POSTUPUJÍCÍM VĚKEM NEZMIZELY. DNES ZNÁM ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATIKY JEN SLOVA-NAPŘ. INTEGRÁL,DERIVACE,LIMITA,LOGARITMUS…., AVŠAK JSOU TO JEN SLOVA, JEJICHŽ BLIŽŠÍ VÝZNAM Z MOZKU NEVYDOLUJU,TAKŽE DNES TO JSOU JEN PRÁZDNÉ POJMY. A O NÁPRAVU NEZNALOSTÍ SE UŽ DNESKA ANI SNAŽIT NEHODLÁM. ZDRAVÍM VŠECHNY A ZAS MIZÍM NA DELŠÍ ČAS.VNUČKA A ZAHRÁDKA CHTĚJÍ SVÉ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN