ZVĚDAVÉ HISTORIČNO: Sámská politika v Norsku

Sámové, původní kočovní obyvatelé severu Skandinávie, jejichž tradiční území se rozprostírá mezi krajem Nordland v Norsku a ruským poloostrovem Kola, prošli v uplynulých desetiletích v Norsku, ve Švédsku a ve Finsku rozsáhlou kulturní a společenskou emancipací.

 

 

Museli si vymoci svá práva na všech třech státech, a to za situace, kdy pozice původních národů v západních zemích nebyla ještě zdaleka tak jistá, jako je dnes. V Norsku mají práva nejrozsáhlejší; ve Finsku téměř srovnatelná a nejméně autonomie se jim dostalo ve Švédsku. Pravdou je ovšem to, že jejich politické možnosti ve Švédsku jsou stále ještě mnohem větší než ty, které svým národnostním menšinám poskytují jiné vyspělé země, jako například Francie.

 

Předtím, než se podíváme na počátky sámské emancipace v Norsku, je důležité zmínit některé důležité reálie, které se severního Norska týkají. Nejvíce Sámů žilo vždy v kraji Finnmark a jejich populace je početná i v krajích Troms a Nordland. Přesto všude tam žijí i etničtí Norové, kteří sami neměli situaci zrovna lehkou – pocházet z Nord-Norge se považovalo před několika desítkami let na jihu Norska za důvod ke studu; obyvatelé těchto končin byli často stigmatizováni jako alkoholici a lidé postrádající kulturu obvyklou v tradičních norských oblastech Østlandet (širší okolí Oslofjordu), Sørlandet (oblast mezi Stavangerem a Arendalem, kde se za centrum považuje Kristiansand) či Vestlandet (jižní část západního pobřeží s centrem v Bergenu). Lidé ze severu Norska, ať už Norové či Sámové, kteří na jih přicházeli zejména za prací, již bylo na dalekém severu málo, tak měli bez ohledu na svůj etnický původ již jeden podstatný handicap vis-à-vis norským centrálním úřadům.

 

Ještě než se pustíme do rozboru etnicity Sámů, jejich jazyka a boje za větší politickou autonomii na Oslo, je potřeba poukázat ještě na jeden důležitý aspekt, a sice vlastnictví půdy. Před počátkem aktivity sámského hnutí (70. léta 20. století) patřila většina půdy v severním Norsku státu a soukromé pozemky zpravidla patřily místním Norům, kteří žili usedlým způsobem a jejichž pozemky zahrnovaly okolí domů, pastviny či pole, na nichž toho stejně moc nevyrostlo. Sámové s jejich kočovným způsobem života vlastníky půdy zpravidla nebyli a svá týpí si většinou rozdělávali na půdě státní, třebaže některé jejich vesnice měly trvalejší charakter – zpravidla proto, že byl na místě postaven dřevěný kostel či několik dřevěných domků.

 

Právě jedna taková vesnice, Máze (norsky Masi), stála na místě, kde se měla na řece Altě vybudovat nová vodní nádrž s elektrárnou, která měla podle původního plánu vesnici zatopit. Místní obyvatelé začali proti těmto plánům masově protestovat blokádami staveniště, hladovkami před norským parlamentem či jinými akcemi. Dosáhli tak toho, že přehrada byla postavena, ovšem menší, než se původně čekalo, takže k zaplavení vesnice nedošlo. Stát použil pro potlačení občanské neposlušnosti velmi silné oddíly policie; poprvé od druhé světové války došlo na zatýkání občanů za účast na demonstraci. Právě tato akce dokázala jako první sjednotit zájmy Sámů a obnovit jejich zájem o vlastní kořeny a nejen kulturní, ale i politickou autonomii.

 

Stejně jako (zejména v 19. století) ve Francii, Belgii či ve Spojeném království, i v Norsku existovala dlouho politika nuceného ponoršťování (fornorsking) národnostních menšin, což se týkalo především Sámů. Cílem bylo vytvořit jazykově a etnicky homogenní norskou společnost. Norský stát začal s touto politikou (tehdy ještě jako součást norsko-švédské unie) v roce 1880, čili ve stejné době, v jaké začaly obdobné politiky právě ve Francii (tzv. vergonha proti francouzským menšinám, zejména proti Okcitáncům) či v Belgii (zde proti Vlámům) a tento trend sílil s přibývajícím národním sebevědomím Norů – s tím, že vyvrcholil vyhlášením nezávislosti v roce 1905. Od roku 1880 šlo jen o zákaz vyučování v sámštině, nicméně v prvních letech nezávislého Norska byl přijat úplný zákaz učení sámštiny, či bohoslužeb v sámštině. Právě ve třicátých letech, čili v předválečném Norsku, byl tlak největší – sámské děti musely chodit do internátních škol, kde bylo zakázáno mluvit sámsky a kde musely mluvit pouze a jen norsky. Sámština tak zmizela zejména z krajů Troms a Nordland; zůstala pouze v omezené míře v kraji Finnmark – a jen tam doznala obnovy po ukončení diskriminačních opatření v roce 1980.

 

Cesta od zrušení diskriminační politiky státu k nápravě křivd však byla poměrně dlouhá. Sámský parlament byl ustaven již v roce 1989, nicméně bez zvláštních pravomocí – měl právo být konzultován norskou vládou ve věcech, které se týkaly Sámů a rozdělovat finance na udržení tradičních řemesel. Další pravomoci sámský parlament ve městě Karasjok (sámsky Kárášjohka) dostával až průběžně; v roce 1992 získal možnost spravovat fond na obnovu sámského jazyka, v roce 1993 na podporu sámské kultury. V roce 1994 získal možnost žádat o dotace a financovat sámské historické památky a v roce 2000 možnost financovat školní výuku v sámštině. Mezitím v roce 1997 se norský král Harald V. oficiálně omluvil Sámům za politiku ponoršťování a diskriminaci v minulosti a byl vytvořen fond pro odstraňování křivd z doby její platnosti.

 

Podstatná změna přišla ovšem až s finnmarským zákonem (Finnmarksloven), který vstoupil v platnost v roce 2005. Šlo o velmi propracovanou pozemkovou reformu v rámci kraje Finnmark, kde veškerá půda v kraji, která do té doby patřila státu, byla rozdělena formou vlastnických práv mezi místní občany. Podle tohoto zákona byla ustanovena agentura zvaná „Finnmarkseiendommen“, čili něco jako „Správa nemovitostí kraje Finnmark“, vedená šestičlennou radou, kde tři členové jsou jmenováni sámským parlamentem a tři samosprávou kraje Finnmark. Tímto dostal sámský parlament první poměrně významnou pravomoc ve správě území, které v Norsku obývají Sámové. Obdobné uspořádání se momentálně vytváří i v krajích Troms a Nordland.

 

Sámský parlament je volen na čtyřleté funkční období v sedmi volebních obvodech, které pokrývají území celého Norska; čili ne pouze území, kde žije určitý podíl sámské populace. Podle zákona o Sámech (Sameloven) má volební právo každý občan, který se považuje za Sáma, kdo mluví sámsky nebo měl předky až o tři generace nazpět etnicky sámské – čili předky, kteří buď mluvili sámsky, nebo se ve sčítání lidu přihlásili k sámské národnosti. Sámský parlament má 39 poslanců z různých politických stran, lokálních i celostátních. Nejsilněji je v současné době v parlamentu zastoupená Norská strana práce (Arbeiderparti; Ap) se 14 mandáty a Norské sámské hnutí (Norske samers riksforbund; NSR) s 11 mandáty. Další poslance mají již pouze v množství od jednoho do tří poslanců následující strany: Árja, strana orientující se na prosazování sámských tradic, celostátní Strana pokroku (Fremskrittspartiet; Frp), konzervativní celostátní Høyre a čtyři menší sámské lokální politické strany, které mají dohromady 6 poslanců. Co je zajímavé, že v sámském parlamentu, ani při volbách do něj, neměly prakticky žádný úspěch jinak na celostátní úrovni relativně úspěšné politické strany jako křesťanská Kristelig Folkeparti, liberální Venstre, radikálně socialistická Sosialistisk Venstreparti (SV) či agrárnická Senterpartiet (Sp). Z těchto stran jedině Sp v minulosti měla jednoho zástupce v sámském parlamentu, ostatní své kandidáty neprosadily ani jednou.

 

Navzdory tomu, že jsou Sámové politicky organizovaní v Norsku, ve Švédsku i ve Finsku a působí tedy mezinárodně a meziregionálně, nejsou příliš naklonění evropské integraci, třebaže v jejich případě by se nabízela spolupráce formou euroregionu. Důvod je ten, že v sámském kolektivním povědomí je velmi silně zakořeněna nedůvěra ke vzdáleným centrům moci – už Oslo, Stockholm a Helsinki jsou považované za „příliš daleko“; za státní správy, které záměrně ignorují práva místních občanů – v takovém světle je Brusel představován jako entita, která by v případě větších pravomocí mohla mít na Sámy a jejich budoucnost ještě horší vliv. Ostatně Sámové patří v Norsku spolu s voliči agrárnické Senterpartiet (pocházející zejména ze zemědělského jihu a rybářského západu země) a radikálně socialistické SV (pocházející zejména z Oslo) k největším odpůrcům norského členství v Evropské unii.

 

Sámové jsou tedy na poměry standardní u evropských malých národů v prosazování svých etnických práv poměrně úspěšní; navzdory tomu, že žijí ve třech až čtyřech (počítáme-li Rusko) státech, nepěstují žádné separatistické tendence jako například Kurdové, Baskové či Katalánci, kteří žijí rovněž ve více státech, z nichž ani jeden není „jejich“, zato dokázali prosadit svou identitu jako nedílnou součást identity norské, švédské i finské. To je něco, co ještě před několika desítkami let bylo nemyslitelné, aby například oslava norského 17. května v sámském kroji a se sámskou vlajkou byly znakem nikoliv odporu proti státu, ale naopak oslavou toho, že jsou Sámové jeho svébytnou součástí. Příklad Norska a Sámů tak může být zajímavým příkladem pro země, které mají obdobnou historickou zátěž v Evropě i na světě – Sámové tak ukazují například Okcitáncům či Bretoncům, že svou kulturu mohou udržet a například Francii, že omluvit se za staré křivdy neznamená povolit uzdu nebezpečnému separatistickému nacionalismu.

 

Vyšlo v časopise Mezinárodní politika

Aktualizováno: 14.12.2019 — 11:04

107 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Pokud se pro pochopitelný nedostatek času Finrod Felagund nedostane k tomu, aby četl diskuse pod svými články, tak ho jistě na můj poslední příspěvek upozornila redakce blogu. A pro ty, kdo nevědí o co jde – na svém blogu Nekorektně.com uveřejnil v březnu 2008 článek „GLOSA: Jdu porušit zákon“ (viz: http://www.nekorektne.com/2008/03/glosa-jdu-poruit-zkon.html ). V něm kromě všeobecně známých výroků bývalého prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše (třeba o vylikvidování německého problému) uvedl i tato slova: „Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi jsi míň než pes.“ Na blogu Jana Kovanice „Šamanovo doupě“ vznikla ke konci roku 2010 rozsáhlá diskuse, zda dr. Beneš tato slova vyslovil či nevyslovil – viz třeba zde: http://samanovodoupe.blogspot.cz/2010/11/historicka-ostuda.html . Na to se Finrod v diskusi pod dalším článkem na uvedeném blogu (viz: http://samanovodoupe.blogspot.cz/2010/11/kamen-voda.html ) dne 10. prosince 2010 ozval, že zdroj těchto slov najde a uvede. Od té doby se odmlčel. Na blogu p. Kovanice pak jeden z účastníků diskusí (nick Informace) našel zdroj citátu, ke kterému byla v uvedeném Finrodově článku ona slova připojena (http://is.muni.cz/th/79146/ff_m/MDP.pdf – viz str 77 -78). Diskuse v Šamanově doupěti o těchto (údajných?) Benešových slovech ještě nějaký čas pokračovala (20.1.2011 – http://samanovodoupe.blogspot.cz/2011/01/zaslano-rusky-zivel-v-ceskych-zemich.html#more nebo 14.2.2011 http://samanovodoupe.blogspot.cz/2011/02/obrana-evropy.html ).
  Doufám, že Finrod už onen zdroj od té doby nalezl a uvede nám ho zde (bude to pro všechny jistě užitečné dokreslení obrazu prezidenta Beneše). Jistě to stihne do konce tohoto roku.

 2. Omlouvám se, že jsem zapomněl na povinné uvedení jména. Tímto to napravuji. BTW: V diskusi pod článkem o Hunech dolňuji svou informaci z 15.7. – 22:43 o povídce o Gótech.

 3. Utíká nám to, Finrode, utíká. Už to brzy budou dva roky (10. prosince 2010), kdy jste se ozval v diskusi v Šamanově Hospůdce u hřbitova. Právě se tam diskutovalo o tom, odkud jste převzal onen Benešův výrok o“modrých a rudých Němcích – viz http://www.nekorektne.com/2008/03/glosa-jdu-poruit-zkon.html. Tehdy jste přislíbil, že v létě po návratu z Nizozemí na prázdniny do Česka, až budete mít přístup ke své knihovně, onen zdroj najdete a pro zájemce o tuto problematiku uvedete.
  Abych Vám uspořil hledání, snažil jsem se onu pasáž (jak jste uvedl – zřejmě v pamětech Ladislava Karla Feierabenda) najít sám. Ale bohužel jsem nic nenašel, ačkoliv jsem pečlivě přečetl všechny tři díly oněch pamětí. Vidím, že nyní dlíte v Norsku a jistě už jste onen zdroj onoho Benešova citátu nalezl. Prosím o jeho uvedení, abych si onen výrok mohl přečíst v originále. Děkuji předem za odpověď a těším se na další pokračování seriálu o evropských zapadlých vlastencích.
  S pozdravem Pedro

 4. velice zajímavý článek.
  Já se teď o Norsko docela zajímám, neboť příští rok v červnu chceme s manželem letět na pár dnů do Osla.
  Mám tam provdanou kamarádku za Nora.
  Takže čtu o Norsku, co se dá, abych věděla.
  Míša

 5. DEDE,MUSÍM PSÁT SEM, NÍŽ V DISKUZI BY TO ZAPADLO.LETĚL EMÍLEK, POHLEDEJ HO VE SPAMECH,PROSÍM.

 6. Kdo by chtěl vědět více o Ladiči pián tak se mrkněte na příspěvek kde si Bětuláskovo stěžuje na to že jste nereagovali na ta videa. (Někde v půli diskuse.) Pod její příspěvek jsem psala víc o kočičím ladiči a kamarádech. (cat) (cat) (cat) (cat) (cat) (cat) (cat) S odkazem dokonce i na MANDALY. Ioannino že by něco pro tebe? (think)

  A není to pravda, nic neodesílám moc rychle po sobě. Jak bych mohla když jsem ve všem tak pomalá. (wasntme)
  Možná že by ta registrace nebyla tak špatná…..

  1. Velká kočko, neplač. Mně žere komentáře antispam ,a pak po hodině vyplivne marných snah připomínku, že jsem moc rychlá.Zkrátka: Taky bych souhlasila s registrací. A pro ty, co nemohou jméno prozradit, lze přece udělat něco podobného jako na „hadech“. Hořím zvědavostí, kolikrát mne antispam sežvejká tentokrát.Podrbej svého Houdiniho, ju?Mrkni taky do pošty, něco za chvíli pošlu Tobě.

  2. Také doporučuji na mnou už doporučených stránkách kliknout na CATCERTO. Hraje tam Nora s orchestrem. (happy)
   Tady jsou ty stránky :
   http://www.ravenswingstudio.com

   Dejte si to před spaním, krásně se vám bude spát. |-)
   Dobrou noc!!!

    1. Milá Bedo, když otevřeš stránky (napíšu znovu adresu)

     http://www.ravenswingarstudio.com

     najdeš nahoře na lince jako poslední CATCERTO a na to klikneš. Dostaneš se tak k tomu videu. Teda snad jsem to nezvorala. Ještě jednou zkontroluji a když tak opravím. Ona Nora má totiž vlastní stránky, jestli to nebylo tam. (cat)

    2. No jo jsem zmatkář. Tak ještě jednou.
     Na těch stránkách nahoře klikni na THE CATS je jich tam sedm kočenek každá jiná a poslední je NORA. Klikni na ni o otevře se ti její stránka. Sjeď níž a je tam malý obrázek orchestru a nad tím text CATCERTO. Orchestr hraje živě a Nora na obrazovce nad nimi. Je to celé strašně milé. Tak si to užij! 🙂

 7. Tak som späť na značke.Mala som toho veľa-školenie v Blave s TESTOM!!,dalšie pokračujúce školenie v Kardiocentre na optimálne riešenie a diagnostikovanie akútnych koronárnych príhod v teréne-tam bude test 13.11.-na staré kolená sa furt len učím a psychicky horšie znášam skúšanie.Teraz relaxujem pri čítaní zanedbaných článkov so Zviretniku.Blahoželám oneskorene tým,čo niečo slávili,dopredu prajem Silvii/ u nás Sylvii alebo Lesanke/všetko naj,naj.Kazan a Riško ma mrzia-dúfam,že chlapci sa dajú na poriadok.
  O Samoch som počula prvýkrát,veľmi zaujímavé,/sú to fakt tí,čo o nich viem ako o Laponcoch?/Niekedy si myslím,že nie som úplne blbá a príde takýto článok a sebavedomie padá k nule…Ach jo.

  1. Fuj, test… No ale za zdárné absolvování toho prvního si určitě zasloužíš nějakou odměnu, ne? 😉

   1. Zano,brrr! Tvoje líčení hororu na hřbitově mne zmrazilo.Kdysi měli urnu na Olšanech i moji prarodiče. Už tam všakdávno nejsou, protože je maminka nechala přenést na vsypovou lopučku do Chomutova. Na této loučce dnes mám všechny svoje nejdražší pěkně pohromadě a já se tam do společné jamky k nim vejdu.Maminka správně a po všech vlastních zkušenostech s péčí o rodinný náhrobek v Praze, kterou tehdy měla na velice dlouhou dobu dokonce úředně (soudně) komunisty zakázanou, usoudila, že udržet vpořádku hrobku ve vzdálené Praze je hodně náročné pro všechny žijící členy rodiny.Dojednala a předem i zaplatila místo na vsypové loučce a tam popel svých rodičů nechala přemístit. Do jedné společné jamky putovalpak popel tatínkův a k němu přibyla za několik let i maminka. na stejné loučce odpočívá i má nebohá sestřička, ale ta má už jiné číslo jamky,protže její chlapci chtěli mít svou maminku zvlášť. Dodnes jsem své moudré mamince velice vděčná. Vzdálenosti jsou pro mne stále delší a kvůli zdraví cestuju stále méně.K jamce se vejde jen jedna svíčka. A tu tam zapalují zatím mí synovci sami, když se do Chomutova nemohu vydat já.Já zapálím pokaždé svíčku u těch nejdražších obrázků a vždy vzpomínám aspoň takto.

  2. „-na staré kolená sa furt len učím a psychicky horšie znášam skúšanie“ … nic si z toho nedělej, Verenko, já taky 😉 … a to jsem jako v té lepší pozici při zkoušení 8), ale zase bude hůř, visí nade mnou přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (flash) … pořádně se odměň, zasloužíš si to (inlove) .

   1. Máte deprese ?
    Máte svého vlastního psychiatra ?
    Má Váš psychiatr deprese ?
    (rofl)
    To byla jedna z otázek testu v dávném Mladém světě, když byl ještě vtipný. (wave)

 8. Musím si postěžovat – mám za sebou velmi výživnou dušičkovou návštěvu Olšan (pro mimopražské – byla jsem na hřbitově). Máme tam dva hroby – Frantovo a moje rodiče.
  Jak nasněžilo, hodně to lámalo větve stromů. Hrob Frantových rodičů a několik přilehlých byl zavalen haldou větví – zaměstnanci hřbitova je na hrubo rozřezali (nad naším hrobem, takže kromě listí a větviček byl taky plný pilin, všechno totálně mokré).
  Zázraky se s tím teda dělat nedaly a hlavně ty větve nešly odtáhnout, byly příliš velké. Takže zjevně nás čeká ještě Zkáza2 (devil) .
  U našich byl jen hrob zasypaný mokrým listím – a jak tak metu (a kleju), najednou koukám, že ze mne odkapává kref. Ale fakt slušně, levou ruku jsem měla celou rudou a teklo to i mezi prsty 😛 Zsevně jsem se nějak někde řízla, no jo, ale nešlo to zastavit. Nakonec jsem ruku opláchla na záchodě, ale kref tekla dál, já to hyenicky olizovala a už se mi z toho zvedal žaludek. Nakonec nás zachránilo nákupní centrum, kde jsem koupila leukoplast…
  A v pět byla tma (envy)

  1. tedy dost hororové zážitky… :O Jestli by Vám na těch zmoklých Brdech nebylo bývalo líp (chuckle)

   Tady bylo slůňo, krásný den, sníh ale ještě leží. Peču teď jablečný koláč, taková podzimnězimní vůně. Svíčka svítí – začínám se změnou času měnit se ve svíčkovou bábu (wave)

   1. Dneska tam muselo být moc krásně…
    Ostatně sluníčko tu taky vykouklo a tady nahoře ještě sníh na zemi leží – na stromech už ne a ještě pořád mají hodně listí.

  2. Byly jsme tam s mámou dnes. Původní plán byl jít včera, což jsem uznala za nezpůsobilé. Větví v různém stupni shnilosti na zemi bylo docela dost, naštěstí náš hrob byl zasypaný pouze listím. Při představě, že na náhrobku najdu větvě, které nejsem schopna odtáhnout… jen mě zamrazilo. Byla jsem tam před týdnem, protože jsem si nebyla jistá, jak se am dostanu, to byl ještě laskavý podzim, tentokrát už jsou vážně dušičky. Dnes jsme se tam s mámou neprocházely, posledně jsme zašly k Werichovi a Voskovcovi, mají tam zajímavě řešený památník, hrob to asi není, ale to je jedno. Hlavně, že těm dvěma valkým lidem je možné se někde poklonit. Dnes jsme ale obě mazaly rychle domů. Ale obešly jsme se bez krveprolití.
   Doufám, že už máš ránu zelepenou, a že jsi v pohodě.

    1. Souřadnice GPS ti bohužel nedám, ale je to poblíž vchodu v ulici Mezi hřbitovy (na druhé straně od Flory). Naproti je ten vchod, kde je ruský kostel, vojenské hřbitovy a rozptylová loučka, ale tam to není.
     Když vejdeš vchodem v ulici Mezi hřbitovy, je to trochu nahoru (ne nahoře), ale musíš zajít mezi hroby (ve směru nahoru vpravo od cesty), není to na hlavní cestě. Navíc z tohoto směru k tomu přijdeš zezadu. Holt to tam musíš prokřižovat nebo se někoho zeptat. Kdybys k tomu při tom křižování náhodou přišla náhodou zepředu, tak před tím je docela pěkná vysypaná cestička a ten památník ji uzavírá. Kdybych se snažila ti to říci přesněji, asi bych tě jen mátla. Kdybych tam někdy šla v rozumném počasí – během sezóny chodím zhruba 1x za měsíc,mohly bychom se tam i setkat a podívat se tam spolu.

     1. ztratila se mi odpověď. Díky, Apino, zkusím pohledat. Jinak se s tebou projdu moc ráda, mail na mne snad máš?

      1. Mohu ti dát vědět minimálně přes hady, asi i přes mail. Teď nesedím na mé domácí adrese, takže to nemohu zkontrolovat. Jinak na to procházení je třeba vybrat nějaký pěkný den, kdy tam bude hezky, aby z toho nebyla akorát depka a člověk nebyl zmrzlej jako drozd a ve větru nedostal větví do hlavy. Teď už to bohužel na nějakou dobu nebude stát za moc.

  3. Teda, hrát si na dušičky na křížence mezi archeologem a člověkem vykonávajícím krevní oběť pomstychtivým duchům… ještě že k té kervi nepřilezlo nějaký místní strašidlo. (bat) Asi na tebe vaši dohlídli. 🙂
   Máti přestěhovala dědečka a babičku na jinej hřbitov (za rodinou) kvůli tomu, že tam jsou stromy, a na ten konkrétní hrob právě a spešl kvůli stromům u něj – a hle, loni stromy dole. To taky naštve.
   Pravda, nebyly na našem, ale na obecním brdku za zádama hrobů.
   Doufám, že už netečeš a že máš v cajku tetanovku. 🙂

  4. Teda Zano,
   tomu říkám horor (bat) . Doufám, že ruka brzo zaroste, hřbitovní správně to doklepne a sami to odklidí (třeba i včetně zametení (think) . To už musí být jenom lepší (h) .

 9. Dede, ani nevis, jak jsem rada, ze je Kazanovi lip. (h) (dog) Bolavy nohy – jak s tim psem soucitim.

  1. Sem to napsala blbě, Hani promiň. Včil to vypadá, jak kdybych Ti nepřála zdravý nohy. Šmánkote, tak ať Ti to dobře chodí.
   (h) (inlove) (wave)

  2. Taky jsem moc ráda. Mohla bych si o bolavých nohách s Kazanem povídat. Ať ti to takhle vydrží krásný Kazane ochraniteli. Koulet se s tebou ve sněhu nemohu, ale Garyk by mne zastal. On se koulí v trávě, ve sněhu, koulí se všude a stále. Dovedu si představit jaká rozkoš to pro tebe musela být Kazánku. Tak jen se koulej. (y) (y) (inlove)

   Včera jsem potkala fenku vlčáka, byla krásná. Žádný sražený zadek. Byla černá s hnědými znaky. Nevím proč jsem myslela na chodské psy. Vlastně nevím přesně jaké jsou ty rozdíly. A tahle fenka měla něco co jsem ještě nikdy neviděla. Ona měla oháňku až na zem, málem s ní za sebou zametala. A její páníček mi řekl že to ještě nic není že právě vylínala. Měla jsem z toho setkání radost celý večer. (happy)

   1. Velká kočko, to je hezkýý, jsem ráda, že jsi měla radost. Taky mívám hřejivý pocit, když potkám pejsky svého srdce.
    Hned je jednomu líp. (inlove)

 10. Sámy jsem zaregistrovala při četbě nějaké povídky, kterou vypráví sámská dívenka. Popisuje, jak se jim žilo v iglů, jakchovali soby. Pak přijeli z civilizace a donutili ji odejít do nějakého internátu, kde jí navíc byla zima, protože musela mít běžné šaty, které jen trochu připomínaly jejich tradiční oděv, ale hlavně pořádně nehřály. V internátu nesměly mluvit sámsky. Nakonec dívenka nalezla své šaty, které byly uloženy mimo její běžný dosah a utekla ke svým lidem. tato povídka přesně ilustruje násilnou převýchovu těchto přírodních národů jinými civilizacemi. Ledacos podobného se dělo i v Austrálii.
  POdruhé jsem Sámy zaznamenala, když jsem kdysi projela s tátou Norsko. Nahoře na severu se jich spousta pohybovala v jejich národních krojích – možná určitých napodobeninách a prodávali své výrobky. Tak snad jejich práva budou pro příště hájena lépe.

 11. To je dobře, že je Kazankovi líp.
  U nás tak dobř není. Ríšovi se opět vrátily problémy o okem. Po páteční tel.konzultaci s MVDr. Beránkem kapeme Multaren a čekáme, jak se to vyvine dál.
  Opět má sekret v oku, má ho zavřené a slepené, čistíme, kapeme………. Ach jo

   1. Karolíno, to neva, hlavně když budou zvížata dobrýýý. (inlove) Pohlaď za mne kluky a maroda zvláště. (wave)

  1. Karolino, to mne mrzi a drzim Risovi palce. (h)

   Kuliferda Udatny chytil nejakej virus a kejcha a sopli. Za 25 let jsem nemela kocku, co mela rymu. Pepa Navratil, ktery se posledni dobou drzi v domecku, to od neho chytil. Tak je Chet vezl v patek na veterinu a za velke mnozstvi zelenych penez klukum kocicim napichali zdravi do kozisku.

   1. Tak máváme tlapičkami za Velkou louži. Snad bude po těch zelených líp.
    Já celé dopoledne poctivě čistila a kapala, čímž se Ríšovi očičko zlepšilo. Zase vypadá líp, ale stále to není ono. Má v něm opět nějaký zánět, který mu ucpává ty slzné kanálky a i když slzí, tak stejně ven nevyplaví to, co ho tam zřejmě dráždí a co se mu tam stále tvoří.
    No, uvidíme. V nejhorším se vecpeme ve čtvrtek MVDr. Beránkovi na stůl.

    1. Karolíno, držím palce a Amálka se mnou všechny tlapky. Na Ríšánka často myslím, jsi ohromně obětavá a jsem si jistá, že Ríšánej ví, jaký má v tobě poklad. Tak (y) (y) (y) aby bylo zase lépe. (h)

    2. Je mi Ríši líto, ale děláš pro něj, co můžeš, a to je hlavní. Nikdo by nezvládl víc.

     1. Snažím se.
      Teď jsem přišla domů, očičko bylo opět slepené, opět jsme čistili, kápli……. to je pořád dokola.
      Ale aspoň už ho má zase volné a otevřené, uvidíme, co bude ráno. Celý víkend jsme svědomitě léčili.
      Mžurku má hodně zarudlou, ten zánět tam stále je.
      Jinak chlapečkové ožili, jasně, je večer!
      Celý den tvrdě dřeli v pelíšcích, tak teď musí odpočívat tím, že řádí v domácnosti. Ale Ríša řádí taky, tak je to zase ten zánět, jinak vypadá dost zdravě.

      1. Divočáci (rofl) . Držím (y) , ať je Ríšovi líp, a hodně síly kočičí mamině (inlove) .

       My dneska byli na hrobech na Vysočině u příbuzných, šli jsme taky k přízni na návštěvu, zazvonili jsme před dvorkem na zvonek a seshora se ozvalo: „Mňáááuu???“ Kouknu, tam sedí na bráně mourinka a plazí na mě jazýček. Natáhla jsem ruku a už jsem měla za krkem elektromotorek na drbací pohon (chuckle) . Tak jsme si obě vynahrazovali muchlovací absťák. Ale že v domě hlídá kočka, když tam nemají psa (shake) (chuckle) …

  2. Karolíno, držíme tlapky. Víc na dálku stejně nemůžeme.
   Počasí je mizerné, doléhá na lidi, tak se není co divit, že doléhá i na kocourky. Vydrž. Posledně to vypadalo taky hodně zle a zlepšilo se to. Tak držíme tlapky a palečky, ať je to tak i tentokrát. (y)

   1. Jinak s tím počasím a vlivem na živočichy všeobecně máš pravdu. Já mám už 3 dny obrovské problémy s tou operovanou nohou, resp. s následnou trombozou. Bolí mě strašně, až uvažuju o tom, že zajdu na angiologii na ultrazvuk. Takže asi i Ríšu to postihlo.

  3. Statečný Ríša a statečná Karolína. Tak ať se to oko Ríšovi zase rychle uklidní. Milá Karolíno prosím tě pohlaď Ríšu za mne. Ale jestli on teď nemá chuť se mazlit schovej mu moje pohlazení na potom. Držím palce tentokrát i Ríšovi. (y) (y) (inlove)

   1. Tosco díky moc!
    Velká Kočko, naopak, na mazlení má náladu neustále, vlezl by mi i na hlavu, kdyby se tam vešel.
    Dneska jsme prováděli desinfekci domácnosti parním vysavačem, tak Zrzínek teda vyhodnotil situaci jako šíleně nebezpečnou pro zrzavé kocourky, ale Ríša se mi motal pod nohama, že jsem měla potíž překračovat hadici s horkou párou a držet jí nahoře, aby se nespálil, kabel, abych nezakopla a Ríšu, abych nešlápla na tlapičku. Nakonec zvítězil Ríša, já nechala uklízení a šla se mazlit.

    1. To jsi dobře udělala. To je to jediné správné v kočičím světě. 😉 (cat) (cat) (cat)

 12. Moc pěkné, ráda se poučím o těchto národech už proto, že jsem to chtěla a nesměla študovat. Doufám, že se mi to pdaří aspoň na universitě třetího věku, dožiju-li se toho.
  Jinak, loni jsme se 28.10.naposledy koupali v rybníku, a dnes zametáme sníh. (rofl)

 13. Dobré ráno, včera jsem měla „darovaný den“ (sun) Tedy po odvolání stopovacích zkoušek jsem zjistila, že mám dopředu navařeno a žádný jiný program 🙂 , tak jsem prostě svátečně vynechala počítač (wasntme) a užívala si jiných radostí – například sněhu 😛
  Ale píšu hlavně proto, že sněhová nadílka, byť u nás včera celý den doprovázená vichřicí, probudila Kazana z mírné leragie, do které kvůli špatně fungujícím zadním nohám upadl, a ten se tak radoval, že se na těch svých bolavých zádech ve sněhu vyválel (pravda, svoji bubučabraku měl na nich pořád 🙂 ) a vůbec celkově báječně ožil. Tak mám radost a chci ji poslat dál (inlove)

  1. to je dobře, že je o trošku líp (inlove)
   Betu jsme chtěli v lese přerazit, protože to, jak řádila bylo opravdu dost přepísklé s ohledem na „klidový režim“, který má po dobu užívání léků doporučený (tmi)

   Začíná tu vykukovat (sun) , prostě hezká zima (chuckle)

   1. To mi povídej. My měli dnes výlov malého rybníka, přepouštěli jsme rybí dorostence do většího. Ája II. se neohroženě vrhla za mrskajícím se úlovkem do blátivé mrskající se vody. Jsem na vývrt a to ještě nad ránem blila jak sjednaná, cosi zblafla venku. Nó, to jen tak na okraj abych to neměla tak jednoduché. (chuckle) (wave)
    Peru,peru,peru, že se na to …… nééé, vlastně se těším.

  2. DEDE,LETĚL PŘED CHVÍLÍ MAIILÍK.MÁ RAZÍTKO DŮLEŽITÉ,TAKŽE SNAD NEZAPADL. KDYŽ ANO,VYLOV A PŘELOUSKEJ. SNAD BUDE K POUŽITÍ. KAZÁNKOVI POSÍLÁM PODRBÁNÍ A PŘÁNÍ VYMIZENÍ NEBO ASLESPOŇ ZMÍRNĚNÍ BOLESTI. HOKIN SI TAKY STĚŽUJE, ALE NAROZDÍL OD KAZANA ON SNÍH NENÁVIDÍ.

 14. No, tak já jsem o existenci Sámů mlhavě věděla z detektivek dvou švédských autorů. Jako detektivky byly dobré, překlad prvotřídní (František Fröhlich), ale vycházely tu za bolševika jen proto, že autoři strašlivě haněli nelidský kapitalistický systém ve Švédsku. Tohle musel člověk přeskakovat. Hm, teď si uvědomuju, že o aborigincích v Austrálii jsem první informace získala taky z detektivek, vypadá to, že nic jiného nečtu.
  Jinak Zano, jestli toužíš po sněhu, tak přijeď tady je takových 25 cm a právě odhazuju sníh ze strategických cestiček a od stodoly, abych mohla vyjet s autem. Už jsem měla být dávno pryč, ale rozhodla jsem se, že potácet se potmě kolem baráku nebudu. I tak si toho ještě užiju asi dost. Ble.

  1. No jo, však mne mrzí, že jsme to na podzim nestihli… ale ten sníh mám v Praze taky, možná trochu méně, ale stačí (whew) .

  2. „Večer to odhážu, namažu záda,
   ráno se vzbudim a zas kurva padá.“
   … do hlavy neee (chuckle)

 15. hezkou neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Je bílo, nic nového nepadá, ani mráz není veliký (jen mínus jeden stupínek) Ptáci stojí frontu ve všech našich bufících – už jsme plně zahájili krmnou sezónu

 16. Díky za zajímavé psaní o národnostní menšině, která dosáhla po létech snažení svého uznání, zejména v oblastech, které jí tak nějak vždy patřily.
  Donutilo mne to oživit si zasuté neznalosti i znalosti.
  Ti co tančí se soby nechť žijí i dále dle svého a v souladu s přírodou,která je leckdy krutá. (wave)

 17. Dneska jsem se vrátila z krátké dovolené na Slovensku a rychle si početla, že existují nějací Sámové. Podobně mi zní jen Sámova říše a to očividně není ono.Vlastně je zvláštní, kolik je v Evropě menšin. Já znám z vlastní zkušenosti jen romskou a bohužel k ní mám natolik negativní vztahy (22 let soužití v sousedství), že nejsem schopna objektivního posouzení.

  1. Řekl bych, že vlastní přímá a dlouhodobá zkušenost je nejlepší a vpodstatě nutnou podmínkou objektivního posouzení. Spíš bych řekl, že ti kdo z pohodlí vilové čtvrti po návštěvě romského hudebního festivalu vynáší vzletnými slovy své soudy nejsou objektivní.

 18. Žádná psaná reakce ani na jedno z videí?

  Dobrá. Jsem definitivně poučena o přemrštěné aktivitě, i když…
  … možná Velká kočí, kdybys ty odkazy dala Ty, sklidila bys větší úspěch. Nevelký, ale znatelný.

  1. milá Lásková, třeba já si „tvoje“ videa nechávám na klidnější zítřek, spolu s ostatními fotkami tohoto týdne. A moc se těším

  2. To asi ne, milá Bětuláskovo, nezapomeň že lidé nemají čas když je předvánoční ruch. (chuckle) Tady alespoň je. :O IKEA už anoncovala vánoce před pár týdny. A k tomu tam máte i vánoční počasí. U vás sněží v Götebořicích nikoliv. Ale Sámové už sníh mají když i Stockholm je zasypaný.

   Ještě k ladiči pián. Ladič je kočička Nora. Dokonce když video skončí a naskočí obrázky jiných youtube záznamů tak když znovu kliknete na stejné video a necháte je znovu přehrát pak se na konci objeví ještě duet který Nora hraje s jednou neviditelnou žákyní hry na piano. Nora je opravdu citlivý interpret. 😉 Nora má myslím ještě 6 kamarádů, přesný počet jsem zapomněla vždyť jsem na to koukala už včera. (Vole, vole normálka. To si prosím pamatuji to je z dob mého mládí).
   Všechno se dozvíte na stránkách :
   http://www.ravenswingstudio.com
   a můžete tam shlédnout i MANDALY (Io podívej se na konkurenci. (happy) )
   Takže tak. Hezký večer vám přeji!!! (happy)
   Mně čeká ještě pár hodinek nařídit na ten správný zimní čas. (envy)

    1. Milá Ioannino, on to všechno počítač pokud jsem dobře pochopila. (chuckle) Hlavu věšet netřeba. 🙂 :*

 19. Betí týdeníček s fotkama baboletníma i zimníma (chuckle) – aneb od slůňa po sníh
  http://drporkert.com/dogy/images/beta/1012/index.html

  Protože mám pocit, že Beta občas odlehčuje všem čtyřem nohám (pokaždé jinou) a zdá se mi, že je to od zad – nekompromisně jsem ji na dnešní mokrý sníh vyhnala ve starém vlastnoručně spíchnutém oblečku. A kupodivu jí obrna způsobená nenáviděným kabátem rychle opustila a děvenka se venku chovala normálně praštěně. Má krytý celý hrudník a záda, příště najdu ještě nákrčník, aby neměla mokrý krček…

  1. Betce to sluší 🙂
   Nakonec nás kolem poledne vyhnal domů déšť. Než jsme dojeli, konečně chumelilo…

 20. Moc zajimave, zejmena i proto, ze navzdory „ponorstovani“ si zachovali identitu. Ale byla jsem chvili zmatena – mela jsem za to, ze takhle na severu Skandinavie ziji Laponci a o Sami jsem nikdy neslysela. Lec dle Wiki je to v podstate to same, ale ze preferuji nazyvat se Samove. Asi jak s Eskymakama na severu Kanady a na Aljasce. Davaji prednost nazvu Inuit. Konec koncu, lidi by meli mit pravo nazyvat se jak chteji.

  Tady na jihovychode USA, zejmena kolem Smoky Mountains (Kourove hory) byli velmi prominentni Indiani ruznych kmenu Cherokee. Uplne neco jineho nez tradicni predstava Indianu s celenkama a teepee (jako Apacove a Siouxove a Vinnetou 🙂 ).Vetsina jich byla nasilne prestehovana z tech krasnych hor na plane Oklahomy. Tzv. cesta slz. Ale nekteri se skryvali v horach a jeskynich a z toho zbytku je dnes Cherokee rezervace v Severni Karoline. Cherokee Indiani, narozdil od zapadnich, nebyli kocovni a meli dobre vyvinutou neco jako velkou regionalni vladu. Jak v Oklahome, tak v Severni Karoline jim brali deti a umistovali je v internatech, kde museli mluvit jenom anglicky. Ale ta severokarolinska rezervace docela funguje. Znovu zavedli Cherokee pismo (syllabicke) a tem malo lidem, co tam ziji, se dari relativne dobre ve srovnani s rezervacema vic na zapade. Ale i jinde jsou Cherokee mezi nama. Nase milovana sekretarka, pani Rose, technicky cernoska, byla 1/4 Cherokee a bylo to na ni videt. A nas vynikajici automechanik je temer 100% Cherokee. A kdyz je v dobre nalade a ma cas, tak mne proveze na Harley motorce. 🙂

  1. Ahoj Hanko, on název Laponci je dost hanlivý, protože pochází ze slova „lapp“ (= záplata), což by se dalo říct, že se jim říká norsky a švédsky něco jako bychom my řekli „hadráci“, což není moc pěkné.

   1. Andy, já bych řekla – otrhanci. A to opravdu hezké není. je fajn, že se nevzdali a bez násilí se drželi svého. A nepotřebují ani pěstovat žádné separatistické tendence – stačí jim důstojné postavení. Kdyby to tak došlo národním většinám i v jiných zemích, mohlo by být víc klidu a spokojenosti v Evropě – aspoň v tomto směru. 🙂

 21. Za chvíli musím odejít od netu, tak pěkně eště jednou a polopaticky. To první videjko, co prošlo ze všech stran a i z mé, je gut a hotovo.
  Teď mi jde o JINÝ soubor wmv, který musím nejdříve některému rajčatovému člověku poslat; a poslala jsem jej (ho!) třem lidem, na které adresy mám a kteří možná právě na příjmu nejsou a už mne to neba.

   1. Hodná, díky, taky jsem mohla nejdřív pohledat sama a neotravovat Jováska.
    Halt pomalý zapalování a už se stalo.

 22. Tákže – umíte někdo umístit soubor wmv na své Rajče (a zpřístupnit jej všem) či co – ánebo neumíte. Ánebo eště chrníte?

   1. Adresu, abych mohla poslat to hezčí od Veliké kočky, také ve wmv? Ňákou adresu. 🙂

     1. (tmi) No, úplně to nechápu, ale to je možná tím, že mám opotřebená chápadla. Pokud nemáš svoje album na Rajčeti, tak to videjko pošli na mojí adresu babeda@volny.cz. Já ho umístím do mého alba na Rajčeti a odkaz dám do Zvířetníku, tak jako jsem tam dal toho kocoura. (wave)

      1. Posílám a děkuji, přesně o to mi šlo: nemám své album nikde, jakož je nemá ani Velká kočka, a souborek nebylo kudy vydodat doven.
       Vlastně jsi vše pochopil správně a až to video uvidíš, přestaneš se divit, proč jsem tak zaň plédovala. Moc dík a hned jsem na Tvém mejlu!!

        1. Si to lidi aspoň pustěj´dvakrát – promiň, že jsem otravovala, Iva mi jasně naznačila, že stačilo bejvalo zkusit google. 🙁
         Dík. 🙂

 23. Zdravím všechny z upršených Brd. Moc jsem doufala, že bude sněžit – bylo by to mnohem příjemnější na chození. A počasníci to slibovali.
  Andy, zajímavé čtení. Ještě by mne zajímala jedna věc. Na severu Finska jsme viděli obrovská stáda sobů, vyrozuměli jsme, že patří nějakým družstvům. Nevíš, jestli ta družstva jsou sámská?

 24. Díky, FF. (inlove) Uvítala jsem po dlouhé době další vyprávění o malých národech. Se slovem Sámové jsem se setkala v nějaké knížce už jako dítě a vím, že mi děsně vrtalo hlavou, jakou mají spojitost se Sámovou říší. (blush)

  V Praze celou noc prší, chystám se vyrazit na piškvorkovou výstavu do Dubče, tak doufám, že nebude někde po cestě kluziště. (whew)

  Přeju všem krásný den! (h)

 25. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Helemese, po dlouhé době zase na nás vykouknul jeden malý národ Evropy.

  Všude bílo, klidno, ticho – a padá a padá (wave) To si Dede asi s Berrýškou nezastopuje

  1. Tady byl ve Stockholmu a výše na severu chaos kvůli padajícímu sněhu. Náledí a nehody.

   Pokud jde o Sámy, Švédi s nimi zacházeli nepředstavitelně a není to tak dávno. A ještě nemají Sámové dobojováno. Stále mají nějaké konflikty se Stockholmem. 🙁

   1. Milá Velká kočko, Švédové mi připadají čím dál více, jako velmi uzavřený stát . (wave)

   2. Milá Velká kočko, ač je to od věci, nezkusíme sem dát Tvůj nádherný ranní odkaz?
    Já to zkusím, ju? Že se nebudeš hněvat, alébrž budeš polichocena, žáno? 😉

    Pro ostatní čtenářové: odkaz dle včerejších poučení rozdělím na jednom místě mezerou, takže až si jej budete přenášet, dávejte pozor a zas si to „scukněte,“ ju?
    A stojí to za to!!

    1. http://www.youtube. com/watch?v=LvMRiqEYKIo

     Za youtube je mezera, tu si scukejte. Teď ještě jak předat ten druhý a hezčí odkaz, to je totiž jen wmv… Chm…
     Zjevně tu rekvalifikaci na počítače, do které jsem se přihlásila, potřebuji. 😀

    2. Tak nic, vrací se mi všechno, wmv pochopitelně už vůbec neprocpu – je tu někdo, kdo vlastní a provozuje třeba rajče? Že bych mu ty odkazy poslala a on tam pak poslal Vás?

     1. Je to zvláštní, já žádné větší potíže s odesíláním nemám. Hoďte mi ten odkaz na iva(zavináč)montdesoleil.net, zkusím to tam dát já

   3. Prosím ??? To, že našich cestárov každú zimu ‚prekvapí‘ sneh, považujeme už za bežný jav. ALE ŠVÉDOV ??? (rofl)

  2. Pravdu máš, milá Xerxová 🙂 Vstávala jsem v pět a ve čtvrt na sedm to odvolali. Dobrej nápad, tady je psota, že by psa nevyhnal (bat)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN