Pravidla

Pravidla pro publikování na serveru Náš Zvířetník

 

Článek 1: Účel úpravy

Pravidla pro publikování na serveru Náš Zvířetník (dále: Pravidla) jsou určena k vyjasnění kompetencí, práv a povinností jednotlivých Účastníků na serveru Náš Zvířetník, který je provozován na internetové doméně http://naszviretnik.net. Autoři a Diskutující mají povinnost dodržovat ustanovení v těchto Pravidlech obsažená.

 

Článek 2: Definice

(1) ‚Příspěvek‘ je jednorázově publikovaný obsah na serveru Náš Zvířetník.

(2) ‚Tiráž‘ je dokument umístěný na hlavní straně serveru Náš Zvířetník, který obsahuje informace o osobách zodpovědných za chod Redakce.

(3) ‚Šéfredaktor‘ je osoba, která má v kompetenci rozhodovat o zveřejnění či nezveřejnění zaslaného Příspěvku. Šéfredaktor zároveň vede Redakci.

(4) ‚Redakce‘ je tým autorů a správců serveru Náš Zvířetník, jak je uvedeno v Tiráži.

(5) ‚Autor‘ je osoba, která zaslala do redakce Příspěvek určený ke zveřejnění.

(6) ‚Uživatel‘ je osoba využívající služby Našeho Zvířetníku, která není členem Redakce.

(7) ‚Diskuse‘ je elektronické fórum na serveru Náš Zvířetník, kde mají Uživatelé možnost vyjadřovat své názory přímo bez schválení Redakce. Na serveru je označena rovněž pojmem ‚Komentáře‘.

(8) ‚Diskutující‘ je Uživatel, který se aktivně podílí svými příspěvky v Diskusi.

(9) ‚Platné právo‘ je právní řád České republiky a Evropské unie.

(10) ‚Xenofobní výroky‘ jsou takové výroky, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

(11) ‚Neplacená reklama‘:

(a) je neautorizovaná reklama umístěná Uživatelem v Diskusi propagující produkty či služby třetích osob na Našem Zvířetníku bez svolení Redakce

(b) není upozornění v Diskusi na existenci produktu či služby třetích osob, pokud je takové upozornění v souladu s tématem Diskuse nebo Příspěvku.

(12) ‚Spam‘ je nevyžádaná, obtěžující informace publikovaná Uživatelem v Diskusi bez jakékoliv návaznosti na téma Diskuse nebo Příspěvku.

(13) ‚Plagiát‘ je takový Příspěvek, který porušuje autorská práva tím, že je v rozporu se skutečností vydáván Autorem za jeho vlastní dílo. Plagiátem se rozumí:

– text použitý bez souhlasu jeho skutečného původce a vydávaný Autorem za vlastní;

– text nevydávaný Autorem za vlastní, leč použitý bez souhlasu skutečného původce, nebyl-li původce ocitován a nebylo-li uvedeno původní umístění textu.

(14) ‚Účastníci‘ jsou všechny osoby, které se podílejí na chodu serveru Náš Zvířetník bez ohledu na jejich pozici vůči Redakci.

 

Článek 3: Pravidla pro Diskusi

(1) Uživatelé se odesláním diskusního příspěvku zavazují, že přejímají veškerou právní zodpovědnost plynoucí z obsahu jejich příspěvku v Diskusi podle těchto Pravidel i podle Platného práva.

(2) Nepřípustné jsou zejména xenofobní výroky, neplacená reklama či spam. Redakce si vyhrazuje právo mazat tyto příspěvky bez upozornění a v případě opakování publikování takových příspěvků zablokovat přístup Uživateli, který je jejich původcem.

(3) Nepřípustné jsou taktéž výroky explicitně vulgární. Redakce si vyhrazuje právo takové výroky mazat bez upozornění.

(4) Nepřípustné je rovněž vedení sporů v osobní rovině. Za osobní rovinu považujeme například konfrontační vměšování se do osobních záležitostí, jejich nevyžádané hodnocení nebo konfrontační nevyžádané vyjadřování se k osobním záležitostem nebo k osobě jiného Uživatele.

 

Článek 4: Pravidla pro Autory a publikování Příspěvků

(1) Autor nese odesláním svého Příspěvku do Redakce k publikování veškerou zodpovědnost za skutečnost, že bude posuzován jako osoba, která Příspěvek napsala.

(2) Plagiátorství je nepřípustné. Redakce si vyhrazuje právo takové příspěvky neuveřejnit. V případě, že Redakce v rozporu se skutečností nezjistí, že Autorem zaslaný Příspěvek je Plagiát, Autor nese plnou zodpovědnost za jakékoliv porušení autorských práv.

(3) V případě odhalení Redakcí, že Příspěvek zaslaný Autorem je Plagiát má Redakce právo příspěvek neuveřejnit nebo, je-li uveřejněn, smazat bez náhrady, jakož i nepřijímat žádné další Příspěvky od tohoto konkrétního Autora.

(4) Příspěvek publikovaný na Našem Zvířetníku je majetkem Autora. Publikováním na Našem Zvířetníku získává Autor veškerá autorská práva vyplývající z publikace podle Platného práva. Zároveň se publikací na Našem Zvířetníku Autor zavazuje, že:

(a) Publikoval-li svůj Příspěvek již dříve, uvede odkaz na umístění původní publikace

(b) Publikuje-li svůj Příspěvek na jiném umístění po publikaci na Našem Zvířetníku, uvede na tomto umístění poznámku ‚Vyšlo na Našem Zvířetníku‘.

(5) Autor je plně zodpovědný za obsah svého příspěvku v rozsahu Platného práva.

 

Článek 5: Všeobecná a závěrečná ustanovení

(1) Uživatelé nemají na využívání služeb Našeho Zvířetníku žádný právní nárok a své Příspěvky publikují bez nároku na odměnu.

(2) Redakce si vyhrazuje právo jakkoliv měnit vzhled i obsah serveru Náš Zvířetník a je jediným zodpovědným a právoplatným činitelem v této věci.

(3) Název „Náš Zvířetník“, logo Našeho Zvířetníku (planeta Země s ušima ve vektorové grafice), názvy rubrik BTW., Rozhledník, Mlsotník, Člověčiny, Chatník, Rozcestník, Rádio Dede a Zvědavé Historično jsou autorskou tvorbou Dagmar Ruščákové a jsou chráněny podle autorského zákona jako její duševní vlastnictví.

(4)  Náš Zvířetník (http://naszviretnik.net) založila a provozuje Dagmar Ruščáková jako svůj soukromý projekt a je zde vlastníkem veškerých práv.

V Doubravici, 24. července 2011


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN