GLOSA: Svoboda v nedokonalosti

Andy_logoKdyž už se tu kdekdo ohání křesťanskými hodnotami, není od věci připomenout dvě z nich, které po staletí pozitivně ovlivňovaly naši civilizaci: těmi hodnotami jsou touha po sebezdokonalování a pokora.

 

O tom, že touha po tom, být nejen lepší, než ostatní, ale především, než jsem teď sám (Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. [Mt 7,3.5]), svědčí rozvoji společnosti, nemůže být větších pochyb, ovšem to, co je stěžejní, je právě pokora, která tuto touhu po zdokonalování koriguje tak, aby nepřerostla v pýchu, a v praktičtějších slovech řečeno, v „dystopickou utopii“, o kterou se snažila namátkou jedna říše tisíciletá, popřípadě jedna, co viděla svou existenci rovnou na věčné časy a nikdy jinak. Mluvíme-li tedy o ochraně křesťanských hodnot, měli bychom alespoň vědět, co se jimi rozumí, a pokora, vycházející z principu, že každý člověk, i ten nejsvatější, je člověkem hřešícím, chybujícím a nedokonalým, je něco, nač v dnešní lehce narcistní době trochu jako společnost zapomínáme.

 

Důkazů tvrzení, že lidskou přirozeností je nedokonalost a že snaha o dokonalost za každou cenu je destruktivní, máme kolem sebe přehršel. Proč se tedy opět dostáváme do nějaké podivně puritánské doby, která se nespokojí s „reálně dosažitelným“, ale staví nerealistická očekávání a žene nás doslova přes mrtvoly? Právě snahou o absolutní dokonalost se zbavujeme toho nejcennějšího, co máme: naší svobody.

 

Když konečně padla po téměř čtyřiceti letech železná opona, mnozí vyjeli poprvé na „Západ“ (tedy do Bavorska a do Rakouska) a zejména v Rakousku viděli „pořádek“, který byl v ostrém kontrastu s tím, co znali od sebe. Ještě větší šok zažili ti, kteří popojeli o kousek dál, do Švýcarska. V roce 1990 byla celá západní Evropa ve srovnání s Československem, pokud jde o vizuální dojem, až neskutečně čistá, úhledná a pořádná. Ono to také bylo tím, že Československo bylo zaostalé, rozbité, zdevastované, lidé byli často vykořenění, ať už jde o prakticky celé Sudety, nebo i zbytek země, kvůli násilné kolektivizaci. Ta přervala prakticky jakákoliv pouta lidí k půdě, která by za jiných okolností udržovala krajinu pěknou. Tenhle šok se vryl mnohým našim krajanům do paměti, a třebaže je dnes už realita jiná, přetrvává pocit, že Česko je nutně zanedbanější, otrhanější a špinavější, než západní Evropa, stále ještě u mnohých lidí, a co je překvapivé, dokonce i u mladších, než byli ti, kteří na jaře roku 1990 poprvé viděli Rakousko.

 

Z pohledu zanedbaného a ošuntělého Československa anno 1990 vypadala opravdu celá západní Evropa jako výrazně lepší, těžko vinit lidi z toho, že neviděli rozdíl mezi přirozenou rovnováhou mezi ladem a neladem (k vidění zejména v „latinské Evropě“, ale zdaleka nejen tam) a nepřirozeným, na dokonalost si hrajícím živoucím skanzenem švýcarským. Pohled na švýcarský „pořádek“ je hezký pouze dotud, dokud nevíme o jeho příčinách, ty totiž jsou už o poznání ošklivější. Švýcarská „pořádnost“ je totiž přesným příkladem toho, kam vede snaha o „perfektní svět“ – ten „pořádek“, který se tak vyjímá na turistických fotografiích, je vykoupen utrpením lidí, kteří ne vlastní vinou byli „nepořádní“ a s nimiž se společnost velmi brutálně vypořádala.

 

Ještě dlouho po druhé světové válce byla historie Švýcarska psána slzami Jenišů, švýcarských (dobře integrovaných, leč po svém si žijících) Romů, nemanželských dětí, svobodných matek a mnohých dalších, kteří se nehodili do obrazu „pořádné“ společnosti. O nakradeném židovském majetku nacisty, který ve Švýcarsku zůstal, radši ani nemluvě. Kromě zásadní neakceptace menšin šlo také o silný společenský tlak na to, aby člověk žil „spořádaně“, i kdyby šlo o soukromé věci, do kterých nikomu nic není. Důvodem, proč je Švýcarsko tak „dokonale“ hezké, není to, že by byli Švýcaři „geneticky“ pořádnější, než jiní, ale zkrátka a dobře brutální tlak společnosti na konformitu jedince, který jedinec, i kdyby prošel touto „výchovou“ nepoznamenán, nikdy nemůže zlomit, protože vždy je v menšině. Přichází tedy otázka: má cenu se snažit o takovou dokonalost?

 

V katolické Evropě byla vrcholem této nepokorné, až by se dalo říct nekřesťanské, „touhy po dokonalosti“ doba těsně předreformační. Od nástupu reformace a osvícenství je v katolickém světě této snahy o dokonalost čím dál tím méně a jejím koncem v podstatě byl Druhý vatikánský koncil. V protestantské Evropě měla nepokorná a destruktivní snaha o dokonalost poněkud jinou dynamiku. Zatímco katolická Evropa obsahuje zejména národy, jejichž světskou kulturou je umění si užívat života (neplatí pro Polsko a Litvu, jinak platí pro všechny), takže s oslabením církevní snahy o dokonalost se společnost v tomto ohledu „znormalizovala“ celkem snadno, protestantská Evropa má snahu o dokonalost za každou cenu zapsanou nejen v náboženství, ale i ve světské kultuře.

 

Pokud jde o náboženské kořeny této zhoubné touhy, vycházejí už rovnou z učení Martina Luthera i Jana Kalvína (myslím, že není třeba vysvětlovat proč); v anglikánské církvi pak od puritánů (těch, co na lodi Mayflower připluli do Ameriky), a pokud k tomu přidáme kulturu severní poloviny Evropy, která (viz Polsko a Litva, nebo i Rusko), ať už jde o katolíky, protestanty či pravoslavné, nepřeje zrovna „užívání si života“, zjistíme, že v protestantské části Evropy byl už od začátku reformace na takovouto „dokonalost“ tlak za každou cenu.

 

Věc se ještě podstatně zhoršila s příchodem Charlese Darwina, jehož evoluční teorie sice dala světu odpověď na to, odkud se vzal život, ale zároveň se stala základem různých rasových a sociálně-darwinistických pavěd, které se staly populární právě v této části Evropy a které v kombinaci s touhou po absolutní „čistotě“ a „dokonalosti“, vycházející jak z kultury, tak z náboženství severozápadní Evropy dovedla svět rovnou k holocaustu. Zde je potřeba zdůraznit to, co se neříká často, ale co je důležité, aby se vědělo: že Hitler nezblbnul masy. Hitler uspokojoval dobovou poptávku, ty masy čekaly na to, až přijde někdo jako Hitler a odůvodní jim, proč jejich názory jsou správné.

 

A to, prosím, zdaleka nejen v Německu. Devatenácté století v severozápadní, tedy té industrializované a bohaté části Evropy, bylo plné optimismu ve stylu „budujeme nový svět, nového člověka“ a zároveň, zaslepeno úspěchem průmyslu, zažilo snahu implementovat průmyslové postupy do každého jednoho aspektu života. Tím vzniklo podhoubí pro nejhorší totalitní režimy, jaké svět zažil, ale nejen pro ně. Tato snaha o dokonalost jdoucí proti lidské přirozenosti, na níž nás upozorňuje už Evangelium, nevedla pouze k průmyslovému vraždění, ale i k zásadnímu potírání svobody jednotlivce v zemích, které ve druhé světové válce stály na „dobré“ straně dějin.

 

Byla to touha po dokonalé společnosti, která vedla norské úřady k masové násilné sterilizaci Romů, k odebírání jejich dětí na převýchovu, jakož i k odebírání dětí Sámů na převýchovu do norských rodin. Stejná touha vedla všechny tři skandinávské státy k tomu, aby se ještě dlouho po válce zcela oficiálně zabývaly „rasovou hygienou“ (doporučuji v této věci švédský film Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel). O tom, kolik mrtvých, zmrzačených, ponížených a utlačovaných lidí stála snaha o dokonalost za každou cenu v komunistickém bloku je až škoda mluvit. Přesto to vypadá, jakoby se lidstvo nechtělo poučit a nechtělo vidět, že v nedokonalosti, nesouměrnosti, jisté chaotičnosti a nepředvídatelnosti je nejen svoboda, ale i krása.

 

Když vyšel v roce 1997 film Gattaca, přišel do tehdejší optimistické doby Konce dějin jako blesk z čistého nebe. „Tohle přeci není možné, aby se stalo, vždyť jsme v roce 1945 jasně řekli nikdy více, a poučili jsme se – víme, k jakým koncům taková snaha o vyšlechtění dokonalých lidí vede“, říkal jsem si, když jsem film kolem roku 2004 viděl. Mea culpa, jak jsem se mýlil! Neuplynulo ani dvacet let od jeho natočení a kolik tu máme snah o „dokonalé rodičovství“, diskutujeme, zda je v pořádku, když se rodiče rozhodnou počít dítě, které bude „vylepšené“ (vždyť to je pro jeho dobro, že ano) a co hůř, většinové společnosti to evidentně nepřijde jako velký problém. Už znovu tu máme, se vší politickou korektností, snahy vnutit lidem dokonalý životní styl dokonalého člověka, který je dokonale zdravý, dokonale schopný, pracovní trh v mnohých zemích přestává akceptovat průměrné lidi a kdo není dokonalý, může na středostavovský život pomalu zapomenout.

 

Nejsem katolík, ale je mi sympatické, že papež František přichází právě mimo jiné s kritikou tohoto nesmyslného kultu dokonalosti. Že nám připomíná, že každý jsme chybující, hříšný, ale že každý z nás, bude-li litovat svých hříchů, je hoden odpuštění. Nejlepší na tom je to, že neříká nic nového, jen to vypadá, že lidé se ne a ne poučit a honí se neustále za pokladem na konci duhy. Ne nadarmo, stupňujeme-li adjektiva vyjadřující schopnost podle vzoru „neschopný – schopný – všehoschopný“, je ten poslední stupeň viděn negativně. Tak, jako všehoschopný člověk je děsivý, je děsivý i svět, v němž všechno funguje, v němž je vše předpověditelné a jasné. Mnozí lidé, nezvládající žít s nejistotou, po takovém světě prahnou; zároveň to jsou lidé, kterým moc nevadí nesvoboda, dokud dostanou „své jisté“. Potíž je v tom, že tito lidé žijí ve sladké nevědomosti, v iluzi, že represe v nesvobodné společnosti se týká jen těch, kteří si to zasloužili, kteří se něčím provinili, v každém případě těch druhých, a pak se nesmírně diví, když se systém obrátí proti nim.

 

Chceme-li být a zůstat svobodnými, musíme akceptovat jak nepředvídatelnost, tak nedokonalost. Musíme se naučit žít s chybami druhých a umět ocenit jejich snažení, byť je spousta nedokonalostí, které bychom jim mohli vytknout. Hodnotíme-li rodiče, zda jsou dobrými rodiči, musíme akceptovat, že budou dělat chyby, že je normální a lidské dělat chyby, že na chyby má každý právo a že pouze celkový obrázek, který obsahuje také přednosti těch lidí, o nich může nějak vypovídat, nikoliv pouze seznam věcí, které dělají špatně. Totéž platí o tom, hodnotíme-li něčí šance na pracovním trhu. Já vím, situace v Česku je aktuálně taková, že se až velmi rychle zapomnělo na to, jaké to je, žít na trhu, kde má všechny karty v rukou zaměstnavatel. Ale takové trhy existují a tam je spousta voličů, kteří slyší na argument „je jasné, že dotyčný je nezaměstnaný, protože je málo schopný“. Ano, soukromé firmy jsou soukromé a pouze jim náleží rozhodnutí, zda někoho přijmou. Ale společnost by měla umět projevit dostatečnou míru empatie, shovívavosti a solidarity vůči těm, kteří nejsou dostatečně dobří, cokoliv to znamená.

 

Civilizovaná společnost je, nebo by alespoň měla být, nepsanou smlouvou mezi zemřelými, žijícími i ještě nenarozenými o tom, jak spravedlivě fungovat, aby se spravedlnosti dostalo všem třem skupinám. Pomineme-li naši vlastní nedokonalost, z dnešního pohledu snadno vidíme nedokonalosti našich předků, a zároveň nevíme, jak nedokonalé budou jednou naše děti a naši vnuci. Vytváříme-li tedy charakter společnosti, ve které žijeme, je v našem zájmu, aby s touto nedokonalostí počítal. Bohužel příslib těch, kteří si o sobě myslí, že jsou dokonalí, budoucí utopie, v níž budou žít samí dokonalí lidé v dokonalém světě, zas a znova přitahuje lidi podobně, jako můry přitahuje rozpálená žárovka.

 

Ať už jsme věřící, nebo ne, je to právě pokora, k níž nás vede naše na křesťanství založená kultura, která nás chrání před tím, abychom v honbě za světlem falešné dokonalosti neskončili spáleni na uhel. Ať už metaforicky, nebo opět někde v plynových komorách.

 

A proto se ptám: máte pocit, že se svět až příliš soustředí na to, aby byly věci dokonalé? Co si myslíte o tom, že dokonalost, nebo snaha o ni, může být nebezpečná? Kde může tahle honba za dokonalým člověkem, dokonalým (a předvídatelným) světem skončit? Máte nějaké postřehy, jak reagovat na podobné trendy při výchově dětí? Jich se taková budoucnost bude týkat nejvíce.

Aktualizováno: 14.12.2019 — 11:11

27 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Mily Andy, tohle je opravdu vyborna glosa. Musim priznat, ze obcas, kdyz neco napises, s tebou nesouhlasim, ale diskusi s tebou si vedu prevazne ve vlastni hlave. Zde souhlasim, a musim se zamyslet. Dobry.

 2. popri službe si opakovane čítam tento článok.A musím sa ozvať k !pokore“.Pokora je podľa mňa jedna najdôležitejších vlastností.Je v nej trpezlivosť,sebapoznanie,úcta k práci a vedomostiam druhých,túžba zdokonalovať sa,ale poznať svoje mantinely,zmierenie sa s vlastnou nedokonalosťou,byť zhovievavý k nedokonalostiam druhých.A toto je podstata kresťanstva a judaizmu.A/ načo zabúdame/ Europa je kresťanská a židovská.A kacirsky si myslím,že všetky akcie k akejkoľvek zmene,k“zdokonalovaniu“jedinca sú liché,odsúdené na zánik/len predtým narobia škodu/.

  1. Verenko, dnes mi mluvíš z duše – a tak se pod tebe prostě podepíšu (h)

   (Eh, stále ještě mi sezení dělá vážné potíže, omlouvám se stručnost – ta záda mě ničí 😛 )

    1. Hanko, ono je to už lepší – mohu v podstatě chodit a ležet. Ale sezení fest bolí a pokud sedím s rukama před sebou, nechce mi ta pravá fungovat (hnula jsem si s hrudní páteří). Jinými slovy, krize je s počítačem a v autě 😛 Ale lepší se to… Dana pravila, že musím být trpělivá, tak se snažím.
     PS: Moc mi to nejde (chuckle)

 3. Ten nadhled! Moc hezký článek! Konvenuje mi s tímhle:
  https://www.firstclass.cz/2016/02/5-nejdulezitejsich-vet-pro-deti/
  Kdo se trochu vyzná v historii ví, že Židé nic jiného, než obchod a bankovní a zastavárenské služby dělat NESMĚLI. Ve středověku byly tyto služby „nečisté“ a proto je směli vykonávat pouze oni. Židé si svoje občanství „museli“ od měst kupovat, pokud se chtěli oženit, vdát, mít dítě, další peníze městu. A to je velmi často město, pod jehož ochranou měli být, dalo lůze v plen – zvlášť v dobách epidemií, neboť dluhy panstva se tím často smázly…
  A v nedokonalosti není jen svoboda, ale i krása. Všechny světové modelíny mají v obličeji nějakou chybu. A právě ta je dělá zajímavými 😀

  1. Kaštan, dobrý článek… jo, to mi připomíná, že o trestech za chyby jsem psala tuším minulý týden:))

  2. Rodiče by si měli opakovat, že dítě potřebuje oporu a podporu a vědomí, že někdo bude při něm stát za každých okolností. A že mu dovolí být sebou samým.
   (Zvlátě když ho potomek právě rozčílí doběla – teď to samozřejmě zlehčuji 🙂 ) Každopádně to vědomí bezvýhradné opory a útočiště je pro dítě strašně důležité!!!!!
   Opravdu dobrý článek, milá Kaštan!

 4. Zidia si s musulmanmi nemaju co vycitat: oni su Bohom vyvoleny narod ( jedni i druhi) a inoverci su neveriaci psi, ktorych nie je hriech zabit, alebo okradnut.
  S tym rozdielom, ze Zidia na to idu sofistikovanejsie – dolar je ucinnejsi ako atomova bomba 🙁 .

  1. Já bych Židy nechala být na pokoji.
   Už si těch pogromů za ta staletí užili více než dost.
   Já si vážím toho, jak dokáží znovu vstát z popela.

  2. Uniká mi smysl tvého příspěvku pod tímto článkem.

   BTW k příspěvku. Mám podezření, že jsem sofistikovaná a tak rozhodně dám svůj dolar radši Židovi, než svou hlavu muslimovi.

   1. Jano, přesně tak. S touto myšlenkou kupuji izraelské produkty, kdekoliv se vyskytnou 😉

  3. Velký omyl. Pro Židy nejsou jinověrci nevěřícími psy. Judaismus nepronásleduje jinověrce ani bezvěrce, nepřikazuje jejich likvidaci, ať tím již rozumíš cokoli. Cílem judaismu dokonce není ani obrátit jinověrce nebo bezvěrce na víru, ani získávat další životní prostor a ovládnout jiné komunity (na rozdíl od islámu i od křesťanství). A povinností věřícího Žida je chovat se k jinověrci nebo bezvěrci stejně, jako ke svému soudruhovi ve víře. Judaismus je velmi pasivní filozofie a Židé jako komunita jsou v moderních dějinách de facto neustále v defenzívě. Můžeš samozřejmě namítnout, že i mezi nimi se najdou násilníci a atentátníci, kteří neváhají někoho zabít se slovy Tóry na rtech. Ano, jsou, takoví lidé se bohužel najdou všude na světě, bez ohledu na vyznání, rasu, národnost, cokoli. Ale ať dělám, co dělám, nějak si nemohu vzpomenout, že by někde po zuby ozbrojení Židé ověšení granáty vybílili koncertní sál nebo obchodní dům, nebo něco podobného.
   Jsou to zruční a chytří obchodníci, to je pravda. Ostatně obchod provozovali po staletí, takže ty zkušenosti se musí někde zúročit. Máš ale na výběr, nemusíš s nimi obchodovat, pokud nechceš.
   Nedalo mi to. Jsem absolutní bezvěrec, ale pro Židy mám jistou slabost.

  4. Yetti, v tvém příspěvku je jediný fakt, ano, Židé se považují za národ vyvolený. Jinak v tom máš dost bramboračku.

 5. I ta nejdokonalejší společnost bude mít své rebely a i když budou ničeni, najdou se další a tak předpokládaná dokonalost dojede na svou dokonalost protože nebude schopna překonat sebe sama.
  A ti,kteří si o sobě myslí,že jsou dokonalí trpí Dunning-Krugerovým efektem a to je pravděpodobně samovolně zničí.
  Celý článek nutí k velkému přemýšlení a to je dobře,sama nejsem dostatečně vzdělaná abych mohla více rozebírat.

 6. Teda spojiť v jednej vete Darwina a holocaust… chudák Darwin. Židia boli predsa utláčaní a segregovaní celé stáročia pred Darwinom.

  1. Darwin za to nemohol, ale na ňom postavil svoju rasovú teóriu medzi inými Hitler. Samotné Darwinovo dielo nie je problém, problém je, keď bolo aplikované na kultúru, národy, spoločenské vrstvy, ľudské rasy a podobne. A to viedlo k holocaustu, a to najmä vtedy, keď Hitlerovou motiváciou bolo nastoliť to, čo nazýval „prirodzeným poriadkom“, kde je človek živočich, ktorého život je bojom v súlade s tým, čo je pozorovateľné u iných zvierat. Židov vnímal ako tých, ktorí priniesli hodnoty, ktoré človeka od tejto „prirodzenosti“ odsunujú preč. A tým sme u holocaustu.

  2. Židia boli inak utláčaní aj pred Darwinom, nehovorím, že on mohol za antisemitizmus. Ale jeho teória bola zneužitá modernými rasistami, ktorí začali antisemitizmus vidieť „rasovo“, nie nábožensky. Antisemitizmus bol do tej doby motivovaný prakticky výhradne nábožensky (Židia „zabili“ Ježiša, ako hovorili mnohí kresťania; v Koráne je plno pasáží, ktoré sú vyložene antisemitské takisto, čo spôsobilo neznášanlivosť voči Židom na Blízkom Východe), alebo čiste na základe toho, že mali viac a boli schopnejší a to sa neodpúšťa. Myšlienka, že sú iná (horšia) rasa a že je v súlade s „prirodzenosťou“, keď „vyššie rasy“ zotročia „nižšie“, prípadne ich vyhladia, bola postavená práve na evolučnej teórii a je čisto zviazaná s koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia. To isté sa týka teórie „nadčloveka“, eugeniky a podobne.

 7. Andreji pěkný článek, i když se přiznám, že jsem se při čtení musela pekelně soustředit. Ale to je dobře, je třeba mozek trénovat.

  Dokonalí nejsme a snad nikdy nebudeme. Doufám, že ani stádoví.
  O dokonalých dětech se vysílal kdysi seriál Bambinot. Tam bylo hezky ukázáno, jak by to dopadlo, kdybychom si mohli děti „sestavit“.

  Mám doma autistu aspergera, který si našel přítelkyni na vozíčku. Řeklo by se “ dva nedokonalí lidé „. Ale já zírám, jak můj autista dokáže být empatický. On jí miluje a stará se o ní a ona ho miluje i s tím jeho zvláštním chováním. Jsou nedokonalí ale krásně zamilovaní.

  1. Míšo, krásně jsi to napsala. Oni ti tví „mladí“ jsou možná dokonalejší, než my ostatní. Daleko líp se vcítí do pocitů toho druhého, budou si sebe víc vážit a nebudou se rozcházet tak snadno, jako mnohá „moderní“ manželství. Fandím jim a přeju hodně štěstí a radosti ze vzájemného vztahu (h)

  2. A to je přesně ono. Jsou spolu šťastní a naplňují se navzájem. A teď si vezmi, že by přišel někdo, kdo by jim do toho chtěl kecat a říkat „nemáte to přesně podle šablony“… :/ Držím jim palce do budoucna! 🙂

  3. Míšo, to je krásné – držím palce, aby jim jejich láska vydržela a oba je i nadále obohacovala, jak jen to láska umí (h)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN