ROZHLEDNÍK: „Jesti tamo hora nevysoká…“

V našem seriálu o zajímavých záhadách kolem nás si už potřetí představíme rukopisnou památku. Knihovník Národního muzea a básník Václav Hanka údajně 16. září roku 1817 nalezl ve věži děkanského kostela ve Dvoře Králové sedm dvojlistů z pergamenu, hustě popsaných po obou stranách. Celé je to tedy tvořeno 24 stranami a také čtyřmi proužky, což jsou zbytky po ořezu.

 

 

Text je psán duběnkovým inkoustem, je rostlinného původu a je to jeden z nejčastěji používaných inkoustů ve středověku (další byly např. inkoust ze sazí, nebo sépiový inkoust, to jen na okraj), je to organokovová sloučenina rozptýlená ve vodném roztoku. Je odolný, váže se na vlákna pergamenu, takže jej z něj nelze jednoduše smýt nebo setřít, leda seškrábat. Barva písma na pergamenu je světle hnědá. Text obsahuje 50 majuskulí (velkých písmen), 7 iniciál (uvozujících písmen, lišící se od ostatních, včetně majuskulí, třeba výtvarným zdobením) a běžná malá písmena (těch je…nu, hodně :o)).

Z obsahového hlediska je tzv. Královédvorský rukopis něco naprosto úžasného. Nebylo u nás nalezeno nic podobného ani ze středověku ani v době národního obrození, takže ať už uvěříme, že se jedná o starobylou památku nebo ne, je na místě uznat výjimečnost díla. V rukopisu najdeme 14 písní a jsou mezi nimi písně epické, lyrickoepické i lyrické. Ty epické obsahují povětšinou popisy bitev, to je ostatně vděčné a věčné téma.

 

 

Píseň Oldřich není celá a pojednává o vyhnání Poláků z Prahy císařskými vojáky a knížetem Oldřichem, stalo se někdy kolem roku 1004.

Píseň Beneš Heřmanóv je o povstání prostého lidu proti loupeživým nájezdům Sasů.

Píseň Jaroslav se týká tatarského vpádu do Evropy a bitvy pod Hostýnem u Olomouce. Stalo se roku 1241.

Píseň Záboj líčí prohranou bitvu franckého vojska, které mělo zkrotit a pokřesťanštit odbojné Čechy. Domnívám se ale, že se nejedná o událost z roku 631 (632?) známou jako bitva u Wogastisburgu.

Píseň Čestmír je o bitvě vojsk českého knížete Neklana proti luckým nájezdníkům.

Píseň Ludiše a Lubor líčí rytířský turnaj.

(Na tomto místě upozorňuji, že uváděná jména písní jsou jen pracovní názvy, vytvořené podle hlavních postav v ději. Skutečné názvy jsou odlišné.)

Píseň Zbyhoň je romantickodobrodružný příběh o vysvobozování dívky unesené zlým vladařem.

Ostatní písně jsou ryzí lyrika a jejich děj se tudíž těžko popisuje, pokud se vůbec dá o ději mluvit.

 

 

Jednotlivé písně obsahují naprosto báječné slovní figury, jako jsou anafory (opakovaná slova na začátku za sebou jdoucích veršů), nebo symploké (což jsou opakovaná slova pro změnu na začátcích i na koncích veršů), najdeme též epanastrofy (to je ukončení verše stejným slovem, jakým další verš začíná).

Do děje jsou zakomponována hezká přísloví. Nalezneme spoustu vyspělých použití obyčejných přirovnání i složitějších metafor a metonymií (přenos určitého označení na jiný, neodpovídající objekt, na základě právě viděné souvislosti).

Pozorného čtenáře zaujme nápaditá zvukomalebnost, což je fonetický přepis zvuku do slova (Mgr. Dana Mentzlová mluví například o nadužití hlásky „ch“ ve verších pro zdůraznění, že vůkol panuje ticho, nebo hlásek „u“ a „y“ pro prezentaci zvuků trub a bubnů). Úmyslně neuvádím příklady, navrhuji, aby se pozorný čtenář, kterého to zajímá, pokusil najít příklady zvukomalby či slovních figur sám, je to ohromná zábava, věřte mi.

 

 

Nevím jak jiné, ale mně osobně přecházel zrak z toho, co se okolo tohoto rukopisu dělo. Jako první označil rukopis za padělek a Václava Hanku za jeho autora, článek v časopise Tagesbote aus Böhmen. Václav Hanka zareagoval tím, že zažaloval pro urážku na cti redaktora časopisu Davida Kuha. Historik František Roubík ve svém díle Od pravěku k dnešku z roku 1930 dokládá poměrně podrobně inscenování tohoto útoku proti pravosti rukopisu rakouskou policií. Soud uznal redaktora Kuha vinným.

Archeolog profesor Josef Ladislav Píč zavezl část rukopisu do Francie a do Itálie, kde je nechal posoudit tamní odborníky. Bruno Paulin Gaston Paris, přední francouzský paleograf, přes počáteční ostré vystoupení proti pravosti nakonec po předložení fotografií, neměl proti pravosti námitek. Kladně hodnotili pravost rukopisu i další tehdejší paleografické autority papež Pius XI. (Achille Ratti) nebo Natalis de Wailly.

Výsledek těchto posudků ovšem neměl na mínění protivníků valný vliv a poté, co buďto doktor Arnošt Kraus, pražský advokát, nebo spíše jeho syn Jiří v tisku anonymně profesora Píče napadl dehonestujícím článkem, si profesor Píč vzal život. Nikoliv proto, že by neunesl tíhu argumentů, onen článek žádné relevantní neobsahoval (Jiří Kraus se ostatně prý nikdy nezabýval literární historií), ale zřejmě k tomu bohužel měl psychické dispozice. Tato událost patří ovšem do závěru sporů o pravost.

Ještě předtím se proti pravosti celou svou vahou zasadil Tomáš G. Masaryk a poskytl odpůrcům prostor v časopise Athaeneum. Vystoupil proti pravosti rukopisu námitkami z řady vědních oborů, nabízí se ovšem otázka, jestli všechny tyto obory (paleografii, botaniku, sociologii, estetiku a další) tak dobře ovládal. Jan Neruda ironicky prohlásil, zda-li odpůrci nechtějí prokázat padělanost také z hlediska řeznictví.

Po boku ale stál Masarykovi významný jazykovědec Jan Gebauer, ten vznesl mnoho námitek týkajících se nepatřičných až nemožných slovních tvarů, či přímo slov, v rukopisu obsažených. Gebauer také požadoval vykonání chemických testů a tvrdil, že jejích výsledkům svůj postoj podřídí. Když však chemické zkoušky svědčily spíše pro pravost, nedodržel to.

Chemické zkoušky provedli profesoři Antonín Bělohoubek a Vojtěch Šafařík a jejich posudek totiž sice vyzněl pro pravost, ale velikým problémem byl nález berlínské modři v iniciále „N“ (slovo „Neklan“, Píseň Čestmír), což je barvivo příliš novodobé.

Obránci tvrdí, že se do iniciály dostala až při pozdějších pokusech o restaurování, je to však pravda? Minimálně profesor Bělohoubek to ve svém posudku potvrzuje („Modrá inicialka N (v slově Neklan) byla původně provedena červená (dle všeho rumělkou), později byla zelená (zásaditým uhličitanem měďnatým) přemalována a v době novější teprve byla obnovena modří Berlínskou; toť jediná výminka, však zevrubně a platně objasněná.“ konec citátu – zdroj – Jaroslav Gagan, Česká společnost rukopisná).

Nicméně předpokládám, že i on se v tomto smyslu spoléhal na informace mu sdělené, účasten restauračních prací nebyl. Vážnou Bělohoubkovou indicií svědčící pro pravost je ovšem to, že modrá barva byla jen na povrchu iniciály. Pod ní profesor Bělohoubek nalezl původní starou zelenou a červenou.

Známý historik Jaroslav Goll napadl zmínku o „bráně přes Vltavu“, která figuruje v písni Oldřich s tím, že nic takového nikdy neexistovalo. Až v roce 1920 archeologové jižní bránu Pražského hradu objevili. Viděl jsem ji na výstavě 10 století architektury.

 

 

Prostě pro a proti… pro a proti… až do bezvědomí nebohého laického čtenáře. Není dost prostoru v tomto článku dopodrobna vylíčit zběsilou přestřelku mezi obránci a odpůrci, neustávající lavinu argumentů a protiargumentů, trvající řadu let. Spor ukončila až druhá světová válka a po ní nastoupivší komunistický režim činnost obránců v podstatě znemožnil a činnost odpůrců žádná nebyla zapotřebí. Oficiální postoj zněl – padělek.

K oživení otázky došlo až roku 1967, kdy rukopisy (nejen královédvorský ale i další sporné literární památky) zkoumal Kriminalistický ústav, ovšem výzkumný tým byl složen z externistů a Protokoly o hmotném průzkumu byly zpřístupněny až roku 1994, protože Kriminalistický ústav se od práce týmu distancoval a Protokoly k tisku nedoporučil. Proč? Nu, stručně řečeno proto, že zkoušky, které tým prováděl, v mnoha případech nebylo možno opakovat, a nevedly k jednoznačným závěrům.

Tým nezkoumal základní písmo a tvrdil, že iniciály sice jsou staré, ale zbytek textu je palimpsest. Vynikající polemický spis autorské dvojice Urban/Nesměrák „Fakta o protokolech RKZ“ vyšel až po roce 1989, stejně jako podrobné jazykovědné rozbory Rukopisu od doktora Julia Enderse, který je zmíněn v předchozím článku.

Význam Rukopisu Královédvorského nemá světový přesah, nicméně jakožto krásné básnické dílo byl přeložen do řady jazyků – například němčiny, angličtiny, polštiny, ruštiny, francouzštiny, japonštiny. Můj osobní dojem se kloní spíše k pravosti, jsou to vážně krásné texty nesrovnatelné naprosto s ničím, co bylo psáno v době národního obrození a už vůbec ne s čímkoliv, co tvořil Václav Hanka.

Svůj vlastní argument bohužel zatím nepřinesu. Mohla by se jím stát tajemná kniha, která vyšla v New Yorku před druhou světovou válkou a ve které její autor v jednom odstavci líčí děje známé z Rukopisu, z písně Jaroslav a kde je rytíř Jaroslav (přídomek není v Rukopise uveden!) označen jako Yaroslaus of Sternberk a náš král jako Waceslao Ottaecro (král Václav I.).

Autor knihy nemá prý vůbec ponětí o tom, kdo je Václav Hanka nebo Rukopis Královédvorský a vycházel jen ze starých arabských a perských kronik. Metropolitní knihovna snad vydá to tajemství mnou pověřenému člověku. Anebo žádné neexistuje.

 

 

Aktualizováno: 6.3.2013 — 22:05

62 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Tak jsme doma 🙂 Nari je polární lištička bystrouška, nevypadá, že by se jí stýskalo a nebojí se ničeho (inlove) Berry se nejdřív štítivě odtáhla… eh, co jste to pohodili na můj práh? Potom se urazila… No dobrá, když jste si vzali tohle ušatý nadělení, tak já tu teda nemusím bejt! Ale to dlouho nevydržela, neb je zvědavá 😀 Když jsme se na dálnici v autě vystřídali a řídil Marek, tak jsem měla Berryščin čenich za uchem (byla v kufru) a malá se natahovala z košíku, takže čenichy se nakonec potkaly někde na úrovní mé dolní čelisti 🙂 Berry honem ucukla, aby si nezadala, ale nevypala už tak uraženě. Potom jsme zastavili u muzea na Chlumu (jo, tam, co byla ta bitva) a tam vypustili pesy. Holky se očichaly, Berry zkusila malou dvakrát vyzvat ke hře, a když mimino moc nereagovalo, tak si odběhla po svých potřebách (měla bohužel skoro celý den v autě). Malá si poběhala, ale foukal tak ledový vítr, že jsme honem jeli domů. Nari byla v autě v pohodě (ta se fakt ničeho nebojí), na dvorku vypadala kapku ztraceně, ale doma ožila. Prozkoumalůa okolí, lízla si vody, potahala plyšáka (má toho, kterého si u chovateky sama vybrala 😡 ) a nakonec přišlo krmení dravé zvěře. Berry dostala část svého dílu jako první, potom i malá (a pár jejích granulí i do Berryiny misky). Krásně se najedly a pak nastal rituál kontroly misek (chuckle) Jak já byla ráda, že to zase vidím!

  1. To je skvělý začátek (h) Berry je zlatíčko a malá je ze smečky zvyklá a nebojácná. Bezvaaa!!!

  2. to jsem ráda, že jste doma a že Berrýška moc nežárlí (wave) Budete mít krásný víkend (nod)

  3. Prďolka bude šikulka – vypadá to, že místo řešení problémů rovnou začnou hrátky a tahátky, prima.

   1. Berrýška bývá ráda venku pod (*) (*) – to mrňavka ještě určitě nebude. Takže možná Berrýška taky vezme zavděk vnitřními komnatami…

  4. Jůůů, paráda, tak jsou holky doma. Taky jsem to prožila, když k Daníkovi přišupajdila Ája II.
   Tak ať si to všechno pěkně užijete a dál budu zvědavá a čekat na další zprávy o fungování smečky. (dog) (dog) (hug) (inlove)
   Berrynka je možná trošku uražená ale ona je tak bystrá a ty její oči tak hodné, že určo nebudou problémy. (*)
   Jj, kontrola misek u nás fungá taky výborně.
   Domácnost je úplná a klid se v duších rozhostí. (chuckle) (wave)
   Nari je krásné jméno. (h)

  5. To je krásné hlášení, Dede. (h) Už teď se těším na další! (nod)

   O Rukopisech i dalších záhadách čtu ráda, děkuju za pěkný článek, milý Pů. (f)

   Všechno nejlepší k svátku Gabrielám a Gábinkám a dodatečně i Heduš ke včerejším krásným narozeninám. (h) (f) (sun) (^) (f) (sun)

   1. Připojuji se:
    skvělé zprávy, skvělý článek, jen tak dál (inlove) .
    A všechno nejlepší Gábinám i ostatním ženám (h) .
    Odbíhám zase pracovat.

  6. Milá Dede – já myslím, že Berry dostala od Kazana skvělou školu a po prvotním upejpání (je to přece jenom dáma) se malé lištičky ujme.

   A krmení divé zvěře proběhlo tak, jak má. U nás se teda misky neprohlíží – Toya by do cizí čumáček nestrčila (shake) – fůůůj – a Brůče zase provádí psychický teror. Zjistily jsme, že tak dlouho stojí nad baštící Toyou, až ta to nevydrží s nervy a zhrzeně odejde – Brooke vida, miska opuštěná, přece nenechá ty granule zkazit, tak je dojede (nerada (wasntme) ). Od jisté doby musíme na krmení dohlížet, aby Toyenka nezhynula hlady a Brůča nepraskla (fubar) .

   Jsem v očekávání věcí příštích – piš piš piš, zajímáte mne (nod) (nod)

  7. Jó, to jsou bezvadný zprávy! (inlove) Lištička nebojácná a Madam Berry se setkaly čenichy někde u toho tvého. (chuckle)
   Už si představuju, jak se bude Berušce vracet, že ona coby štěně otravovala Kazana a visela na něm – teď to bude mít z druhý strany. (chuckle) (inlove)
   Vždycky si vzpomenu, jak Čapek píše „oškubaná máma Iris“. (sun)

 2. Páni, Pů, tak jsi to sepsal (*) ! Díky, je to skvělé. Upřímně řečeno, vlastně nevím, proč bolševik tak toužil po tom, aby Ruikopisy byly falza. A počínal si zdatně, myslím, že většina lidí z mojí generace tomu tak nějak věří… (už jsem se dočetla k tvojí odpovědi. Stejně – asi to byla trochu náhoda. kdyby byl býval nějakej soudruh o tom náhodou něco věděl a byl spíš pro 8-| ).
  Moc ráda tě čtu 🙂 .

 3. Milý Pů, děkuji. Vynikající článek.
  Budu dál věřit v pravost neboť ani nepravost rukopisů nebyla jednoznačně prokázána.
  Všechny národy mají své legendy a váží si jich ať už mají potvrzenu jejich věrohodnost či ne.
  Masaryk chtěl možná říci, že není radno spoléhat na nepodložené a starat se o vývoj republiky sami bez věčného vzpomínáni na to jací jsme kdysi byli rekové.
  Mně je ale bližší názor Nerudův.Národ je nutno povzbuzovat ne ponižovat stálou skepsí. Zvláště když celá ta léta jsme nikdy v dějinách neměli dlouhodobou možnost se psychicky zvetit a nabýt dostatek hrdosti aby nám zkoumání minulosti nečinilo utrpení.
  A teď si hupsnu na net, osvěžit všechny ty polemiky kolem rukopisů a provětrat založené a flákájící se šedé buňky mozkové. (wave)

 4. OT – Dede Vás všechny pozdravuje a omlouvá se za zpoždění hlášení (wave) Jsou teprve na cestě domů (heč – dostala jsem fotku polární lištičky sladce spinkající v prádelním košíku v autě)
  Dede byla opět řádně prolustrována, Narya dostala rady do života (a taky hračky, vodítko, obojek, tabletky odčervovací, návod k použití štěníka… prý výbavu jak pro nevěstu) Předání se protáhlo, neb se „zakecali“ všichni zúčasnění. Berry se prý tváří trošku uraženě, ale mladou se zájmem lustruje.
  Hovor (mp) byl přerušen – neb polární liška se probudila a rvala se z koše ven… A Dede se šla věnovat miminku…

  Chicht – když čtu dole poznámku Jenny, tak zná Dede dobře své zvědavé zvířetníky (chuckle) a podala hlášení alespoň zprostředkované…

  1. No dyk! Eště musím pro mlsky – Babet tu huláká hlady – ale musela jsem mrknout, jestli už polární výprava vydala průběžnou zprávu. (party)

  2. „Berry se prý tváří trošku uraženě, ale mladou se zájmem lustruje.“ … hihi (rofl) (rofl) (rofl)

   díky za hlášení aspoň takto stručné, a pojmenování „polární lištička“ je krásné (inlove) (clap) (h)

   1. P.S.
    „výbavu jak pro princeznu“ – vzpomněla jsem si, jak jsem předávala Mikulenky, a až se mi oko zamžilo…..

    1. nevěstu!!!!!!!!!!!!!!!! ne princeznu (škoda že už se nedají příspěvky editovat, to bylo pro mě jako na objednávku)

  3. Je vidět, že je Narya od lidí, kterým není lhostejný osud štěněte. Ostatně to už bylo jasné předem. Výbavička je normální.
   Že je Berry uražená mě nepřekvapuje, ono to může chvíli trvat, než ji to přejde (nejdéle byl uražený Nick. Se mnou nemluvil týden, štěně se nesmělo přiblížit 3 týdny. Dalších 13 let byli nerozlučná dvojka.) Strašně se těším na další hlásání.

  1. Jéééééé děkuji za přáníčko (h)

   Nápodobně všem oslavenkyním Gabrielám krásný svátek a jinak také vše nejlepší k MDŽ. Myslím, že tento svátek má pořád co říci. V Itálii dnes ženy dostanou malou kytičku – frésii a pak jdou večer na dámskou jízdu. Pánům vstup zakázán. Partner má ovšem povoleno svou partnerku pozvat na večeři ve dvou.

  2. (sun) (h) (rose1) (rose1) (rose1) (^) (d) (music) (dance) Všechno nejlepší a splnění tří přání 🙂

  3. Všem Gabrielám přeji všechno nejlepší a krásný páteční večer, pěkně si to užijte.
   Také vše nejlepší přeji všem ženám, protože si to zaslouží.

   (inlove) (d) (^) (dance) (handshake) (*) (*) (*) (*)

  4. Milé Gabriely všechno nejlepší k vašemu svátku.
   Mám taky jednu Gábinku v rodině.
   (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  5. Milá Apino, přeju ti krásné jarní slavení, hodně zdraví a spokojenosti, ať se ti daří (rose1) (^) (rose1) !

   Elo, pokud nahlídneš, totéž i tobě (rose1) (d) (rose1) .

 5. (rose1) (rose1) (rose1)
  Všechno nejlepší pro zdejší „skryté“ Gabriely i ty, co zatím nevyšly zpoza buku.
  (rose1) (rose1) (rose1)

 6. Pů, to je parádní článek, vždycky se ráda něco nového dozvím. O rukopisy se moc zajímal můj tatínek, který byl historik a miloval historické záhady a drby. Taktéž byl zastánce pravosti rukopisů neb byl toho názoru,že Hanka by nebyl schopen něco takového vytvořit.
  Dede, držím palce, ať se psice v pohodě seznámí, abys neměla moc divokou cestu zpět. (rofl)

 7. Historie rukopisů je zajímavá a myslím, že v současné době by se možná daly datovat přesněji. Je zajímavé, že nejde o kroniku, ale sbírku různých básní z velmi různých dob. Je pravda, že tehdy se běžně opisovalo bez udání původního pramene (slovo plagiát ještě nebylo nadávka).
  Hanka jako autor asi není příliš pravděpodobný, podle toho, co vím, jeho vlastní díla byla s rukopisy nesrovnatelná. Pokud je to podvrh, byl autor téměř geniální.

  Na druhé straně záhadnost je také pěkná věc. Vím o rukopisech nesrovnatelně méně, než ty. Zajímalo by mě nejen jak je to s pravostí, ale proč se kolem toho dělá tolik povyku a neudělá se seriózní testování. To mi přijde podivnější, než všechny ty hromady „argumentů“. Neboť jak říkal dědeček „myslet si je prd vědět..“

  1. Možná proto, že je to technicky a časově náročný a nikdo na to nedostal grant? 🙂 A možná i proto, že už to není tak strašně žhavá otázka jako před válkou, takže chybí takový to „tohle se vyřešit musí, jinak nežijem“. A za třetí možná proto, že pokud je to padělek (indicií existuje stejně dlouhá řada jako argumentů obhajujících pravost), dal si s ním práci někdo na úrovni restaurátora a materiál od té doby ještě zestárl, takže už se chová jako „pravý“ a musely by se dělat hodně náročný a možná destruktivní zkoušky. A jsme u bodu 1. 🙂

   Zničenou MPKV jako ukázku toho, co to udělá, když se člověk pokusí vyvolat spodní text, který někdo jiný velmi pečlivě odstranil, jsme odkazovali posledně. Je fakt, že u MPKV se ten spodní text vyvolal a zjistilo se, že oba neúplné krajní sloupce (jen zbytky písmen) byly novou psací látkou pouze obtaženy, zatímco prostřední sloupec byl vyškrábán a vepsána MPKV. To je důkaz falza. Kdyby s pergamenem pracoval tehdejší písař, seškrábal by to celé a na obtahování odstřihnutých sloupců by se vykašlal, páč by pro to neměl důvod. Falzátor ovšem chtěl naznačit, že je MPKV součástí nějakého delšího textu.
   Nedal si s ní tolik práce jako s RZ a ještě víc s RK, ale na druhou stranu, na rubu MPKV je napsaná jedna báseň z RK (s několika různočteními) – Jelen. Proč?
   Ta růtnočtení nejsou problém, to jsou buď normální písařské chyby a/nebo jiná tradice textu (neexistoval copyright), nebo, pokud jde o falzum, chytré napodobení téhož.
   Ale jestliže je RK pravé, co ten text na rubu MPKV dělá? To je moc velká náhoda, aby falzátor našel zrovna pergamen s latinou na jedné straně (tu použil pro MPKV) a ausgerechnet Jelenem na straně druhé.

   Můj poslední argument proti pravosti RK (myslím ten, ke kterému jsem dospěla časově nejpozději) je, že se text tváří, jako by šlo o třetí knihu čehosi, a přitom má skladbu, jako by to byl úplný výbor. Totiž na začátku jsou hrdinské básně, pak ty romantické a nakonec čistá lyrika. To by byla hodně velká náhoda, kdyby se ze všech inzerovaných knih dochovala právě ta, kde se text láme od hrdinska k lyričnu. Spíš mi to připadá, jako by falzátor chtěl ukázat, že ti staří Češi uměli psát všechny druhy poezie.
   Ony totiž pravé zlomky vypadají stylisticky jinak. Pravé zlomky jsou opravdu zlomky, které nemají ve svém zlomkovitém tvaru úplný vnitřní řád. Můžeš vycítit, že v tom ztraceném celku řád byl, ale zároveň je jasné, že v té zlomkovité části není. Chybí tam ten oblouk, co je pro úplné texty typický: začátek, prostředek a konec.
   Jo kdyby to byla jediná kniha se ztraceným začátkem té úvodní básně a možná ztraceným koncem, to by bylo OK. Jenže ono se tam na začátku první úplné básně píše něco jako „začíná nevímkolikátá báseň třetí knihy…“

   1. Io, zajímavý rozbor. Je vidět, že rukopisy nepřestávají dráždit i po skoro dvou stovkách let. Pravda, grant na řešení této otázky dnes nikdo nedostane. Ideálně by se do toho ještě musel zapojit komerční subjekt a nést příslušné procento nákladů na vlastních bedrech. Ze všeho by se musel vypočítat ekonomický přínos, nebo alespoň kolik pracovních míst navíc to přinese. Vypadá to jako blbost? Nikoli, realita získávání grantů(wait)

    Jen, pro lamy nevzdělané na tomto poli – docela jsem koumala, co je to MPKV, tak přeposílám odkaz pro ostatní postižené neznalostí: http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/rkz/mpkvpv/mpkv.htm

 8. HankoW: jak říkala Rpuť, ale myslím si že odpůrci obhájce prostě překřičeli a komunistům už se to nechtělo řešit, jsou to dost nejednoznačné věci a takových se komunisti odjakživa báli.
  Ygo: to je složitá otázka. Doba vzniku písní a doba jejich zápisu na pergamen jsou dvě různé věci, které se mohou lišit o stovky let. Odhady „tancují“ kolem dvanáctého až přelomu patnáctého a šestnáctého století.
  Dede: humanitní vědy se velmi nesnadno k něčemu rozhodují a když už nějaké stanovisko zaujmou, jen nerady ho mění.

  1. S tím třetím nesouhlasím. 🙂 To tak vypadá jen zvenku, protože do škol ty změny dochází s asi dvacetiletým zpožděním a až tehdy, kdy se z toho kvasu vynoří teorie, která vydržela permanentní pokusy o vyvrácení po dostatečně dlouhou dobu. Jenže tenhle kvas je vidět až na vejšce, na gymply se prostě nedostane – puberťákům nelze předkládat teorie typu „nevíme“. Na gymply patří hlavně fakta, aby lidi měli vědomostní podklad pro disputaci, kterou můžou zahájit pak.
   Jasně, je dobře učit diskutovat i gymnazisty, ale nutně to musí být něco jako pískoviště.
   A kdyby se jim rovnou ukázal celý ten kvas, měli by z toho v hlavách jenom bordel, protože ještě nevědí, jak se v tom orientovat. 🙂

 9. Milý Pů – já věřím, že Rukopisy jsou pravé (jak už jsem se vyjadřovala u článku k Rukopisu Zelenohorskému). Protože pořád mi vrtá hlavu PROČ?!, proč by si někdo dával tolik práce s jejich výrobou? Ledaže by to byl něčí koníček (něco jako stavba Santa Marie v pivní láhvi) – ale i v tom případě je to hodné obdivu.

  Hmm – Rukopis si asi nepřečtu, neb nejsem honěná ve staročeštině, ale ráda bych si je poslechla.

  A dotaz – pokud by byl tento Rukopis pravý, do které doby spadá jeho tvorba – čtrnácté století?

 10. OT – nastal Den štěněte (inlove)
  Bohužel i Den sekačky a já si dělám výlet od nás do Průhonic přes Roudnici na Labem (chuckle) , kde nechám sekačku a jen s Berry a Nikolou budu pokračovat do Prahy.
  Berry něco tuší, ale nemůže rozlousknout, o co jde. Tak tu chodí, píská a nutí mi Příšerného Žabáka. Zatím jen ví, že se někam jede a potřebuje ujistit, že jede taky.
  Chichi, ta bude koukat! (party)

  1. Milá Dede – hlavně ještě vem i foťák a vraž ho Nikole do ruky, ať holka zaznamená další z přelomových dnů v životě Vaší rodiny. A co nejdřív podej raport.

   Já se tak těším (clap) (clap) (clap)

  2. A kdo s tebou pojede pro malou? Jo, budete mít veselý víkend. Teď se k mailu a ke zprávám moc nedostaneš. (h) Ale až, tak se moc těším.
   Šťastnou cestu, šťastný návrat a klid (tvůj) při seznamování black and white.

  3. Šťastnou cestu a nezapomeň podávat průběžný zprávy! (inlove)
   Jedinou výmluvu bys měla, kdyby ti štěně počuralo noťas. (chuckle)
   Podrb za mě Berušku a řekni jí, že jí držím pac. (inlove)

  4. Mila Dede, vim,ze jsi touhle dobou na ceste, nicmene u mne zrana preju velmi uspesny Den stenete. (h)

  5. Jééééé, já závidím! Tak ať se den štěněte spojí s MDŽ a je z toho povedený svátek! (^) (d) (dance)

  6. Nevydržím to !!! Táááák se mnou cloumá zvědavost a očekávání až z toho škytám.
   Dede, prosím napiš, ináč neusnu. (chuckle) (inlove) (inlove) (dog) (dog)

  7. Jeeee Dede uz ma dneska noveho steniska!! Jsem desne zvedava na ty prvni chvile a i na ty druhe a vubec na vse kolem Narinky (inlove)

 11. Díky, milý Pů – jako člověk narozený ve Dvoře Králové a vnučka zdejšího kronikáře jsem vyrůstala ve víře v pravost rukopisů (když to řekne děda, tak to platí 🙂 ) Ve škole jsme se samozřejmě učili opak. 😛
  Myslím, že toto schizma nenarušilo můj duševní vývoj (angel) , ale zajímá mě to pořád. Nejzásadnější otázka pro mě zní: Proč to nenechali jako otevřenou otázku, když to není jednoznačné? Proč tak tvrdošíjné popírání? Řekla bych, že vědečtější přístup je o pochybách mluvit a příležitostně se jimi zabývat, a ne je zametat pod koberec… Ale je fakt, že já nejsem vědec (wasntme)

 12. Zajímavé, zajímavé… o tomhle se ráda dozvídám víc. Myslím si, že přeložit podobné dílo do cizího jazyka musí být dřina.
  Od pondělí mám problémy se sem dostat, když už otevřu stránku, neotevřu článek. Asi kvůli hackerům, nebo já nevím proč.

 13. Já neříkám ani tak – ani tak, já si počkám… 🙂
  My máme Rukopisy, Angličani zas třeba krále Artuše – záhady jsou totiž náramná věc a člověk si při jejich luštění báječně užije!

 14. Tisíceré díky, vždycky jsem se přikláněla na stranu pravosti a tak jsem ráda, že možná opravdu mám pravdu.

 15. hezký pátek všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Pů, ráda tě čtu (nod) Fakt (nod)

  Betu přerazím. Jak se jí udělalo líp, tak se chová jak blboň a pak zase pajdá. Dneska si vylepšila ráno seřváním jednoho mladičkého dobrmana… a pak hledala nohy. Našla je – doma chodí docela dobře i bez ponožek…

  Dede, jeď pro svůj Prsten ohně opatrně. Ať vše klapne (inlove)

 16. Mily Pu, ani nevis, jak velikou radost mam, ze zase pises ty svoje zajimave veci. 🙂 Tohle tema mne vzdycky zajimalo. Muj stryc, ktery se z Francie znal s Benesem, byl zaryty obhajce pravosti rukopisu. Byl take monarchista – ono to snad slo ruku v ruce – obnovit slavu ceskeho kralovstvi. Ta kniha z New Yorku by mohla byt zajimava, kdyby se dokazalo, ze jiste udalosti mohli popsat vicemene soucasni arabsti kupci a cestovatele. A jeste by mne zajimalo: proc se komunisti tak jednoznacne rozhodli, ze to byly padelky? Z hlediska jejich svetonazoru by jim to mohlo konec koncu byt naprosto šuma fuk.

  1. Protože se novináři M.Holubovi podařilo spunktovat celý kriminalistický ústav při jejich zkoumání a tak se to nějak muselo propagandisticky využít! 😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN