ROZHLEDNÍK: Narodil se Kristus Pán

Aneb malý návod pro rodiče, aby uspořádali pro děti malou Vánoční detektivku.

 

 

 

Co potřebujeme? Alespoň 1 ks zvídavého dítěte, 1 ks ochotného dospělého, 1 počítadlo s internetem, nainstalovaný program „noční obloha“, je to zadarmo a legálně k dispozici na www. slunecnice. cz. Nebojte, je to česky a jednoduché a jede to na všech Widlích, co se tu vyskytují.

Hned po nainstalování jej spustíme, abychom si to připravili, v liště nástrojů najdeme ikonku Zeměkoule, tím změníme pozorovací místo na Iraq, Bagdad, proč zrovna tak vyplyne dále.

1 ks Bible (pokud chceme citace bible číst přímo z ní a nechce se nám furt přehazovat obrazovky)

Chvilku času se naučit pracovat s nástroji

 

A jdeme na to.

Ano narodil se, ale kdy? Máme o tom i písemný záznam (uvádím v Kralickém překladu).

 

Evangelium S. Lukáše, kapitola 2

1 I stalo se v těch dnech, vyšlo jest vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.

2 (To popsání nejprve stalo se, když vladařem Syrským byl Cyrenius. )

3 I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města.

4 Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, kteréž slove Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davidovy,)

5 Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou.

6 I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové Marie, aby porodila.

7 I porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, neb neměli jinde místa v hospodě.

8 A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.

9 A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.

10 Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.

11 Nebo narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.

12 A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.

13 A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:

14 Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

 

Lukáš tedy začíná odkazem na císaře Augusta, který vládl v letech 27 př. n. l. až do 19. srpna 14 n. l. Tak tím nám moc nepomohl. Dále se Lukáš odvolává na sčítání lidu za vládce Syrie a Judeje Cyrenia. Toto sčítání proběhlo v letech 6 až 7 našeho letopočtu v celé římské říši a bylo spojeno se zavedením jednotné daně. Takže by nám šel kalendář o nějakých 7 let napřed. A co další protagonisté příběhu? Herodes Veliký je v té době již nejméně 5 let po smrti (obvykle se uvádí, že zemřel 4 před n. l. , ale podle jiných badatelů nejpozději 2 n. l. na základě doloženého dělení říše mezi jeho tři následníky). A co mudrci z východu (3 králové)? Kde je Betlémská hvězda? Celkově tedy jen dobré pí ár představení Ježíše jako nejchudšího z chudých. Takže Lukáši, promiň, ale asi nee.

 

No nic, koukneme se, co na to druhý svědek.

Evangelium sv. Matouše kap. 2

1Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:

2“Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. „

3Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;

4svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.

5Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:

6‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. ‘„

7Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:

8“Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. „

9Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.

10Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.

12Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

13Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. „

14On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta

15a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna. ‘

16Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.

17Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:

18‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. ‘

19Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě

20a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. „

21On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.

 

Matouš také drží Ježíšovu imidž nejchudšího z chudých, nijak neřeší, proč šel Josef s Marií ausgerechned do Betlema, když ona byla samodruhá a navíc nám do příběhu přihrává Herodese a východní mudrce. Aby Herodes udělal to, z čeho jej Matouš viní, musel být naživu. A aby se mudrci z východu vydali na cesty, tak k tomu museli mít secsakramentsky dobrý důvod.

 

Podle legendy byli tři mudrci či mágové z bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele. Ale kdy to bylo?

 

Co víme? V roce 4 před n. l. nejpozději pak v r. 2 n. l. dává anděl Josefovi pokyn, aby se s celou rodinou vrátil z Egypta zpět do Izraele, Viz Mat. kap. 2. ver. 19 až 21. A kterou indicii jsme dosud nepoužili? Ty tři mudrce.

Přenesme se tedy do starověkého Bábelu (pro zjednodušení použijeme Baghdad je to nejblíž) a pohlédněme na západní obzor v období kolem konce chanuky (Jak? Na programu „noční obloha“ máme nastaveno místo pozorování „Bagdad“ a hned vedle je ikonka hodin, která nám umožní přesun v čase na půlnoc 24. 12. 0002 našeho letopočtu, to je poslední podezřelý rok ve kterém byl ještě živ Herodes veliký, jinak by nemusel Josef s rodinou utíkat do Egypta.

V programu si pustíme azimutové souřadnice (Zobrazení / souřadnice /azimut – výška nad obzorem a v liště nástrojů nastavíme posun časového kroku na roky, zároveň doporučuji kliknout na ikonu oka (zobraz viditelné hvězdy)a kliknout na písmenko Z (pohled na západní obzor)) a máme připravenou scénu pro nebeské představení při hledání Betlémské Hvězdy.

Kometa to nebyla, ta nejsvítivější, Halleyova, proletěla kolem Země v roce 12 př n. l. a další průlet byl v r 66. V době narození Páně tedy byla v živé paměti a těžko by vzbudila patřičný rozruch. Tak co to tedy mohlo být? Výbuch blízké supernovy? To by zaznamenali, jinak velmi pečliví čínští astronomové, ale ti mlčí.

Nebo jiné nebeské, pro astrology významné představení? A krokujeme zpět proti času. Na nebi se nám postupně posouvají hvězdy ale nic zajímavého až najednou v r 06 před našim letopočtem jsou všechny hvězdy seřazeny v jediném kvadrantu.

Najdeme si odvahu a odskočíme si do r. 07 př. n. l. a uvidíme bombu. Saturn s Jupiterem dělají skoro dvojhvězdu. Taková těsná konjugace je vzácnost A navíc vrcholí právě kolem 24. 12. Našli jsme Betlémskou Hvězdu. Pro astrology dostatečný impuls k tomu, aby se vydali na západ hledat to, co prorok předpověděl.

Naše pátrání je u konce se smutným konstatováním, že nám jde kalendář o 7 let pozdě. Ale jde stejně pozdě všem, tak to tak neva. Jen pár lidí ví, že to není přesné. My víme. A děti mohou spolužákům říct, že vědí, jak to tenkrát bylo. Hezké Vánoce, loučím se opětovnou citací Lukáše, když jsem na něj byl takový přísný. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Jindřich. 2012 (tedy, přesněji 2012 n. l. /2019 AD)

 

 

Aktualizováno: 21.12.2012 — 08:44

161 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. ZAS SE MŮJ PŘÍSPĚVEK NĚKDE ZATOULAL, TAKŽE ZNOVU: MILÝ JINDŘICHU, MALÉ DĚTI UŽ NEMÁME , NAŠE, JEŠTĚ NE ROČNÍ, VNUČKA ADÉLKA JE JEŠĚ FAKT MALINKATÁ, TAKŽE USCHOVÁM NA ROKY PŘÍŠTÍ.
  JINAK OT PRO HANU W:PŘED CHVÍLÍ ODBĚHL PŘES LOUŽI VYŽÁDANÝ KLOBÁSOVÝ EMÍLEK. SNAD DORAZÍ BEZ POTÍŽÍ. AŽ UKUCHTÍŠ, DEJ PROSÍM VĚDĚT, ZDA A JAK OBĚMA CHUTNALO. KRÁSNÝ ŠTĚDRÝ DEN VŠEM PŘEJU.

   1. HANI, DÁVÁM ŠPETIČKU TÉ CITR.KŮRY I DO OBYČEJNÉ SEKANÉ A S CHUTÍ UDĚLÁ FAKT DIVY. POUŽITÍ CITR. KŮRY DO MLETÝCH MAS MÁM NEJEN OD SVÉHO TÁTY, ALE POTVRDIL MI JEHO SPRÁVNOST I MŮJ DOBRÝ KAMARÁD, SKVĚLÝ A FAKT VYHLÁŠENÝ KUCHAŘ, KTERÝ VAŘIL PRO MILIONÁŘE I A SNOBY NA TĚCH NEJLUXUSNĚJŠÍCH PLAVIDLECH, JEŽ KŘIŽUJOU SVĚTOVÁ MOŘE A OCEÁNY.ON TO TAKY BYL, KDO MNE NAUČIL NESOLIT PLÁTKY MASA PŘEDTÍM, NEŽLI JE VHODÍM NA ROZPÁLENÝ TUK, ABY SE OPEKLY.PAMATUJU SE , JAK NADÁVAL DOCELA NESLUŠNĚ NA VŠECHNY RÁDOBY TELEVIZNÍ JINÉ KUCHAŘSKÉ NEUMĚTELY, KTEŘÍ STÁLE DOKOLA MELOU STEJNOU RADU O NAKLEPÁNÍ A OSOLENÁ PLÁTKŮ MASA, A PAK DI OPORUČEJ JEJICH OPEČENÍ NA ROZPÁLENÉM TUKU. ŘÍKAL MI, ŽE POKAŽDÉ PŘI TOMHLE NESMYSLU VYSKAKUJE JAK ČERT Z KRABIČKAÝ A STRAŠNĚ SPROSTĚ NADÁVÁ. MASO SE PŘED OPÉKÁNÍM V TUKU VŮBEC NESOLÍ!!! Z OSOLENÝCH PLÁTKŮ SE VYPEČE VEŠKERÁ DOBRÁ ŠŤÁVIČKA. TA ZŮSTANE SICE PŘIPÁLENÁ NA PÁNVI, ALE MASO UŽ JE JAKO PODEŠEV. FAKT ŽÁDNÝ PLÁTEK MASA PŘED OPÉKÁNÍM NESOLÍM A NESOLÍM ANI CELÝ KUS HOVĚZÍHO, KTERÝ OPÉKÁM PŘED NALOŽENÍM NA SVÍČKOVOU TAKY NA ROZPÁLENÉM TUKU.MASOE JE PAK NESROVNATELNĚ ŠŤAVNATÉ. STAČÍ MASO SOLIT TEPRVE, KDYŽ JE OPEČENÉ ZE VŠECH STRAN, A UŽ JSOU ZATAŽENÉ VŠECHNY PÓRY, KTERÝMI BY ŠŤÁVA UNIKLA. ZDRAVÍM A DOUFÁM, ŽE BUDE KLOBÁSKA CHUTNAT.

  1. Teda já taky myslím, že to je holka. 🙂 Je senzační, dneska jsem zase koukala, jak důležitě pije. Je dojemná a srandovní. (h)

   1. Sladké je to – ať už holča nebo klučík.
    Úplně nejdojemnější je, že i když by se o Kibíse ráda postarala Shinda a ještě tam jsou další dvě tety na nutný záskok, tak dnes celý večer spí Kibísek u maminky a mimina. Jednu chvíli měla Kičinka nožku na Kiburkovi a on svou nožku na mimískovi – je ta pražská rodinka v tomhle prostě úžasná: můžou bejt sobci na jídlo a nervózy na změny, ale když je potřeba, všichni si pomáhají.

    1. Jo, koukala jsem na ně, jak jsou v jednom hnízdě. 🙂 (h) Je fajn, že Kibísek už nebude sám – bude to tam jako ve školce (nod) (h)

     1. Jen dej pámbu, aby to vyšlo s Kambou (Ťuk Ťuk Ťuk do stolu!!) a za půl roku nebude žádný kameraman ten šrumec stíhat.

      Právě se přišla tulit Pusina – vrazila mi mokrého hubana, zinkla sebou opakovaně do klávesnice a na myš – divím se, že mne neodpojila úplně. A to jsem před chvílí dovařila kuřecí skelety, na kraj talíře si vyskládala kousky masa, že jak to vychladne, naservíruju s vývarem do misek, a než jsem se otočila, celej okraj talíře byl pryč. Puska to našla dřív. Asi proto se teď tak vine. 😉

    2. Krasny mladatko. A to co pises, jak drzi spolu jako rodina je moc pekny. Takze gorilatka – vsecko nejlepci.

   2. Jo! To jsem zapomněla! Ošetřovatelé dnes ulovili kousek pupeční šňůry – tak by mohlo o pohlaví být hodně brzo jasno.

 2. Mili Zviretnici, tak se vam sverim s kychynskou pohromou primo digitalni. To bylo tak. Ve ctvrtek jsem vytahla vahu a ingredience na asi pet druhu cukrovi. (Driv jsem se k tomu opravdu nedostala.) Vaha je starsi a potrebuje krapet vykalibrovat. Prednosta ve snaze byt napomocny se pochlubil, ze nam nedavno poridil postovni vahu, 😀 digitalni, ktera vazi asi do 10 kg. A ze to budu mit presne na gramy. Idea byla, ze ruzne orechy, mandle a pekany pomelu a navazim na kazde testo do mistickek s listeckem, na co to je. Neco jsem odvazila a zvoni telefon. Vratim se po hovoru k vaze a ona se potfora vypla. zapnu ji a potfora nejak neuznala, ze v misce uz neco je a predstirala, ze je nulova. Volam prednostu – at s tim neco udela. Bylo mi receno, ze musim vazit rychle, protoze se vypina po trech minutach. Jak se mi ta potfora vypnula podruhe, muj slovnik byl mene vybrany, nez normalne. Pak se prepnula na americke vahy. Prehazovala jsem orechy a mandle jak blazen, protoze z toho zacinal byt gulas. I chtela jsem se vratit ke stare osvedcene, lec manzel se nabidnul, ze on to teda odvazi. Z odvazeneho jsem udelala vsechna testa a ten vecer jeste upekla vanilkace. Ty vanilkace, ktere jsem vychvalovala, jak se rozplyvaji uz hned po upeceni. No, jsou z nich kaminky. Druhy den jsem zacala pracnama – delam malinke. Vyklopily se, pekne byly, ale po ochutnani byly jak zvejkacka. Po vychladnuti ztvrdly. Demonstrovala jsem to tim, ze jsem je hazela vsi silou z vysky na kovovy plech – ani drobecek se neuloupnul. Tak jsem zkusila par kousku ze zbylych test a ono tak nejak podobne. A byl patek vecer a prisla na mne chandra. Ja, ktera jsem za zivot napekla patrne vic cukrovi nez vsichni Zviretnici dohromady, ja, ktera to ma tak vymakany, ze to muzu delat poslepu, ja nemam doma kousek slusneho cukrovi. 🙁 V sobotu jsem vetsinu tech vyrobku pomlela v mixeru a dala se do vyroby rumovych kulicek. Spousty rumovych kulicek. Ze zalu jsem ten rum delila mezi kulicky a sebe. Rum mi dela dobre jen v malem mnozstvi. Prisel bolehlav. Mezitim jsem obcas trousila jedovate poznamky typu „tu vahu mi byl cert dluzen“. Prednosta se zacal urazet, ze jako zas za to muze on. „Ne, muze za to ta pitoma vaha“. „Ja tu vahu koupil, takze rikas, ze za to muzu ja.“ „No, jestli ti to udela radost, tak za to teda muzes“. „Uz jsi mela tri rumy“. „Jestli neprestanes kusnit, tak si dam ctvrtej.“ Ted uz je na hopkinske fronte klid, a tak prednosta dnes dopoledne mi pripomnel, ze jsem jeho sestram slibila na 25. prosince orechove rohlicky s cokoladovym kremem, macene v cokolade. Vazit budu postaru. Toz tak – neco predvanocni selanky.

  1. Hani, chudero moja ubohá, to je teda nadělení! Kromě právničiny i kdysi známá firma na pečení středoevropského cukroví za velkou vodou a tenhle digitální čurbes. To přímo sérdce usedá!

  2. Hani!!! 😀 (inlove)

   Přes úsměv vyvolaný skvostným popisem samozřejmě soucítím. A mohla bych se přidat do Klubu přátel rumu (chuckle) .
   V týdnu mi Džespes fláknul tlapičkou přes hústa a trefil se, jak jinak, do horní jedničky, kterou mi před dvěma lety skoro vyrazil přerostlej labík Kenďa. Od té doby se zub viklal a postupně veverkoidně vykláněl. Drahý psík mi jednou ranou vrátil zub do původní polohy, čímž jaksi pozitiva končí. Jednička sice stále ještě ehm dekoruje, ale je zlomená v dásni a visí na nervu.
   No a aby toho nebylo málo, navštívil nás zloděj, včera v pravý poledne, když jsme se všichni váleli doma. Vlastně byla klika, že stihnul zdrhnout (zahlídla jsem ho prchat už za plotem). Načapat ho v předsíni, určitě by tekla něčí krev. Ofšomž krom peněženky vybrakoval lednicošpajz pod terasou, takže zbyly akorát brambory a vejce. No a ten rum 😀 . Ale takovej bramborák a topinky na svátky, kdo to má. Už se mi do města pro nový zásoby fakt nechce (whew) . Takže na pevné nervy! (d) 🙂

   1. Louk, defce mile, ty si teda taky umis dobre vybrat spravne nacasovani. To ta moje kuchynska pohroma je proti tomuhle detska zalezitost. Ale muzes to okecat – ze budes mit tradicni staroceskou stedrovecerni krmi. A ten rum zub zdezinfikuje a ma i anestezicke ucinky. Ne, ale fakt, to mne mrzi, ze mas takovej trabl. (h)

   2. Prokristapána – zatímco jiní mají malé vánoční tragédie zhojitelné pár deci rumu, Ty s Džespesem vyrábíte horory!

   3. Milá Louk, teda Ty si to umíš vybrat. Zub chce řádnou dezinfekci a nervy posilu, takže ten rum se bude hodit. (y) (y) (h)

   4. Teda děvčata! :O
    Hani (inlove) , soucítím velice, ale stejně jako Louk se musím smát při čtení Tvé elegie. (chuckle) Zrovna dneska jsem koukala na rozkošnou malou digitální váhu. Ale pak jsem si uvědomila, že už jednu mám (prima závěsnou), leč má malý nedostatek. Jak vážím jednou za uherský rok, tak samozřejmě narazím na vybité baterky. S klnutím množství ňák odhadnu, koupím baterky, vyměním – a za uherák zase odhaduju. (whew)
    Louk! (tmi) Šiškote, neměla by sis pořídit nějakou past na medvěda, nebo tak něco? (punch) Po pravdě jsem očekávala všeliké zimní potíže, ale takovou (naiva) teda ne. 🙁

   5. Louk, nech jedničku vypadnout a nemusíš držet cigaretu v prstech. Ale je fakt, že elegantnější místo na cigaretu by bylo po dvojce.

   6. Šmánkote, Loučko! To je tedy nadělení, mrcha zloděj a ešče zub. prosím Tě zamnkni se a hodně desinfikuj anebo vem pesa a dojeď. (inlove) (wave)
    Naše první boxerka Denny mně taky téměř zlikvidovala přední zuby, nosila jsem dlouho fixaci a to jsem ještě byla k tomu těhotná, asi jsem se ji nezdála dost postižená. (chuckle)

    1. „Denny mně taky téměř zlikvidovala přední zuby, nosila jsem dlouho fixaci a to jsem ještě byla k tomu těhotná, asi jsem se ji nezdála dost postižená.“

     Jenny (inlove) poprvé po té zpropadené ledové sobotě jsem se chechtala na celé kolo! (rofl)

   7. Louk, přeji skutečně pevné nervy, aby Ti ten zub udržely a Jessie brala přes ústa vetřelce a ne piškotodárkyně. Snad ten blb po okolí roznese, že máš nebezpečného pséka, a přestanou otravovat.
    Přeji krásné svátky všem.

   8. Milá Louk, to co bych lumpovi přála nemohu zde, natož o vánocích, napsat. (envy)
    Tak alespoň, že tu nepříjemnost bereš s humorem. (inlove)

  3. Hani, nevěš hlavu, nejsi v tom sama.Též vlastním tenhle přesný digitální vynález a občas nadávám, kudy chodím. jako diabetik na u inzulínu jsem g fakt potřebovala zpočátku přesnou váhu. Jiří zakoupil právě tuhle digitální,rychlost v konání vyžaduující verzi. nemysli si, že s ní nezápasím zcela stejně.jinou váhu už doma nemám.A Takto velice podobně jsm dopadla letos poprvé , kdyžb jsem si chtěla „udělat strýčka“ a zadělal masarykovy pochotky. Dopadly zcela stewjně jako to tvé pečivo. Ale už mám vše otové. Vánočky, cukroví a idiabetický jablečný závin jsou upečené a jiří chodí u tajně užírat všechno. Jen závinstřežím jak h zlý hafan, protože při Jiřího mlsné pažravosti by zítra k obědu nezbyl ani jeden drobeček.nějak nemohu najít výrobce, kteý by dodával do obchodní sítě jedlou, nepřesolenou a nepřetučněnou bílou klobásu.Jsem zmlsaná,protože můj táta vinné klobásy dělal sám a byly jedna báseň. Mám sice po tatím opravdový recept na vinné klobásy, ale nemám ani střívka, ani potřebný nástavec na jejich plnění, takže mám
   aspoň něco,.Ano, mám smmůlu a nutnost nechat si zajít chutě. Přeju všem krásný a klidný Štědrý večer a celé Vánoční svátky tsejně krásné. U nás už od včerejšího večera nepřetržitě a vydatně lije. Počítáme bohužel, že Radbuza brzičko navštíví některé domácnosti těch, co k ní mají nejblíže. Je to děs a já ty lidičky moc lituju.Na zahradě máme rybník, ale tam se to nějak unese. Doma bych o Vánocích ani jindy rybník opravdu mít nechtěla.

   1. LENKO, az budes mit cas po vanocich, mohla bys mi poslat ten recept na vinnou klobasu? Ja mam masomlejnek znacky Porkert, vcetne nastavce na plneni strivek a strivka muzu sehnat pres internet. Teda jestli ti to nevadi to sdilet.Tady neco takoveho v nejakych kramech prodavaji, ale po zhlednuti ingredienci mijdou oci doslova kolem. Jeden Nemec tady ve meste delal slusne, ale usoudil, ze uz je v letech a kram zavrel. Moc na tebe myslim, ze mas ty starosti s Hokinkem. Pohlad ho za mne. (h)

    1. Pokud by byl zájem, můžu dodat recepty po děděčkovi, na vinnou a smetanovou klobásu. Ale vyzkoušené je nemám, jen napsané v sešitku.

  4. Hani, pokud Tě to trošku utěší, nejsi v tom sama.
   30 let plantám a peču vánočky. Letos se mi těsto tak trhalo, že jsem nebyla schopna zaplést cokoliv, natož čtyřcop.Už jsem málem poslechla mladší dceru, která mi s bohémským nadhledem umělkyně radila, ať uplácám mazanec a nes..u se s tím. Jaksi jsem to ne upletla, ale složila přímo na plech, opíchala špejlema a vrazila do trouby. No, samozřejmě se to ještě poněkud rozjelo, ale upeklo se to pěkně,a starší dcera mě potěšila rčením : mami, když se to nakrájí a pocukruje, nikdo nic nepozná.
   Utěšuju se tím, že to zůstane v rodině, protože to opravdu budeme jíst jen v nejužím rodinném kruhu. 😀

  5. Hanóóó, sem si říkala, co se děje, zda emilci došly, tož včíl vidím, že život je tááák těžkej, lity, lity ale ještě, že byla pomoc při ruce, záchranný rumový kruh pomáhá. (d) (h) (chuckle) Tak ať se povedou ty rohlíčky. (wave)

  6. HANI, VYŽÁDANÝ KLOBÁSOVÝ EMÍLEK UŽ BĚŽEL PŘES VELKOU LOUŽI.MRKNI A PAK DEJ VĚDĚT, JAK VÁM CHUTNALO.

   1. LENI, DEKUJU MOC. A VSECHNY PRISADY K TOMU TADY MAM, DIKY SPRATELENEMU REZNIKOVI. JEN TA STRIVKA MUSIM OBJEDNAT, TAKZE VYROBA SE ODEHRAJE AZ V LEDNU. (inlove)

 3. Moji milí Zvířetníci, přeji vám krásné vánoce v klidu a pokoji. (inlove) A hned i šťastný nový rok 2013 se šťastným číslem třináct v letopočtu. (nod) (*) (h) (*) (o)
  Ten nový rok nám všechno jistě vyřeší. (think)

 4. Milí Zvířetníci,
  přeji Vám všem krásné a pohodové vánoce a do roku 2013 vykročte zdravou pravou tlapkou.
  Ať se Vám v příštím roce vyplní všechno, po čem toužíte, ať jste všichni zdraví a ať se všechny naše zvířata mají ještě líp než teď.
  Přeje Jana, Petr, Egon, Ervína, Garfield (mňáááu) a Kristián (vrhafff)

 5. Hezké a klidné Vánoce přeju všem Zvířetníkům,jejich mazlíčkům též a marodům brzké uzdravení (h) !
  Děkuji za přáníčka,která mně moc potěšila (clap) .
  Tak a jdu zalézt do postele,kde na mně čeká neodbytný chcíp (whew) .

 6. Klidné a pohodové všechny sváteční dny přeji všem Zvířetníků dvounohým i těm, co mají nožiček povícero 🙂
  Oslavencům gratuluji (h) a marodům držím palce (y)
  …snad vánoce přežije stromeček i Darek 🙂

 7. Krásnou adventní neděli všem milým, co jsou s námi i těm, kteří být nemohou. Moc na Vás všechny myslím a při Jindřichově povídání si říkám , že je to vlastně jedno, kdy se kdo narodil,záleží na tom co po sobě zanechal. Ježíš,ať už to bylo jakkoliv,vnesl do všech myslí klid a naději,nikdy nechtěl mamon trhu, chodil bos,léčil lidi, dával jim víru v uzdravení a pocit bezpečí. Pro to všechno miluji Vánoce a mám povznesenou náladu, byť i někdy z naprosto obyčejných , či lecky i přízemních věcí. ( To když tvořím rumové kuličky, třeba) (chuckle)
  Naše zvížata to všechno cítí také, šmejdí a čenichaji
  ( a na lesní správu donáší, pamatujete ?) , posloucháme Rybovku, dočišťujeme ďubky od kočind na okně, aby mohly (cat) (cat) chytat je jako mouchy, pejskové zožrali se mnou půl jitrnice a tak tu všichni čekáme na zítřek. Bude velké nadělování hračenek, kachena a tygrů k zakousnutí, plná bříška všech. Přejeme krásné Vánoce, mějte se rádi a nezapomeňte, že jsou i tvorové, kteří na tom nejsou nejlíp a potřebují pomoc.
  Tož tak, jak říká Hana W a moje maličkost. Zdraví Morava, kolem Hostýna. (h) (inlove) (wave)

 8. Aho vsichni!!
  Drzim moc palce vsem marodum – jak lidskym tak zvirecim!!!
  A chtela bych vam vsem poprat krasne svatky v klidu, miru a rodinne pohode!
  (inlove) (*) 🙂

 9. Jo a skoro se to bojím špitnout, abych to nezakřikla – u nás pořád ještě sněží (blush) Já vím, že to nevydrží a zavládne bahno, ale každý den, kdy není se počítá. Tak tam nahoru ze srdce děkuju (h)

  1. Tady to přišlo před půl hoďkou – z hustého sněžení se stal liják :O Zatím je sněhu dost, ale jestli to bude s tou vodou pokračovat, tak to rychle půjde dolů. A řeky půjdou nahorů…

   1. U žabek asi před hodinou přešlo sněžení v mrznoucí déšť- psice dostaly svetry a vyrazili jsme ven, proběhnout se musely a pokud by začalo víc pršet, byly by beznadějně promáčené. Tahle měly navlhlou kebuli a trochu nohy, ale žádná tragédie- navíc se v tom trysku na ně kapky ani nemohly strefit… Ale na sněhu se dělá ledová krusta a vypadá to na parádní ledovku 🙁

    1. Tady od dopoledne prší, teď se do toho ještě udělala mlha 😛
     Snad jediný pozitivní je, že to asi nepřimrzne, je docela teplo.

     1. U nás v Modřanech prší od včerejšího pozdního večera. Byly jsme s Ankou venku, potok v rokličce je plný a hučí. Chudáci tam, kde bude současně pršet a odtávat sníh. (y)

 10. Milé Zvířetnice, milí Zvířetníci,

  děkuji moc za milá přání. Datem narození jsem byla vánočním dárkem pro staršího bratra, který si sice přál bratříčka, ale nakonec ani ségra nebyla marná 🙂 .

  Od úterý jsme se začali setkávat doma v Brně. Přiletěl Junior, ve čtvrtek manžel, dneska brácha. Jsme kompletní a začínáme slavit (^) (d) (party) .

  Přeji všem příjemné a pohodové prožití vánočních svátků.

  1. Milá Epulko, všechno nejlepší přeju! (h) (f) (sun) (^) (party) (d) (dance)
   Jestli byla Vave skorojezule, tak ty jsi užužjezulátko (inlove) a ještě k tomu Eva! Tak si ty rodinné Vánoce moc hezky užijte (sun)

  2. Milá Epulko,
   všechno nejlepší k narozeninám, zdraví, štěstí, pohodu, klid v míře přiměřené a ať můžeš dělat především to, co tě baví.
   (^) (d) (f) (rose1) .

   P.S.: Půjdeš s brněnskou sekcí mezi svátky slavit? (party)

 11. Milý Jindřichu, mnoho lidí má silnou chuť zjišťovat někdy nezjistitelné v dávné minulosti, přijít dávnému dění na kloub a dopátrat se pravdy. Možná že je to přes odstup času o ždibek lehčí než zjistit pravdu o dění přítomném. Jeden čte zprávy, kouká na televizi a stejně nechápe a ani nevěří že se pravdu dozvídá.
  Děkujeme za vánoční detektivku! Hezké vánoce přeji!

 12. Přeju všem krásnou adventní neděli! Tady prší docela fest, budou kaluže, ale ne sněhuláci 🙂 Držím palce marodům a všem oslavencům přeju všechno nejvíc nejlepší! Opatrujte se! (h) (h) (h)

 13. Velké Pavlovice jsou pod sněhem, ale je nad nulou, tak z toho bude do večera břečka. Škoda, mohlo by to aspoň do zítřka vydržet. Vánočka kyne, teď se vraždí kapři (a první byla jikrnačka, to bude polívčička!!) a já hlídám plazí přírůstek, protože k nám byla dopravena na zazimování Lenčina agama a jí se tedy zimovat nechce, lítá v terárku a dělá randál, je jí už pořádný kousek. (asi 50 cm na délku)
  Takže všem přeji krásnou poslední adventní neděli a pokojné prožití svátků. 🙂

 14. Hezkou poslední adventní neděli. Tady ráno a sněžilo, ale už prší. No, slibovali to… Tak už se z toho nevyvlíknu, bude se uklízet. Dárky už mám zabalený, heč (nenávidím balení dárků (devil) ).
  A péct a dělat salát a tak 🙂 .
  Držím palce marodům, ať je jim lépe až nejlépe (inlove) (y) (y) !

  1. Jejda, epulko, Tys opravdu nacpala narozky, svátek a Štědrý den do čtyřiadvaceti hodin? Šikulka epulka!!

   Přeju moc zdraví a pohody a velkou mlaskavou pusu ať Ti místo nás udělí Bobeš. :*

  2. Milá Epulko, tak ty jsi taky to odbytý dítě, co má narozeniny, svátek a Ježíška na jedný hromadě!
   Tak ti přeju, aby ty oslavy stály za to, hodně radosti a lásky (rose1) (^) (d) !

   1. Epulko, to tě vaši teda vypekli, ale zase všechno oslavíš s nimi, když jsi tu na vánoce. Všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky a nějaké to splněné přání! (rose1) (rose1) (rose1)

  3. Všechno nejlepší, Epulko. (h) (f) (sun) (^) (music) (sun)
   Jsem vždycky byla taková ukřivděná (blush) , že mám narozeniny hned u Vánoc, ale proti Tobě to není nic, Tebe vypekli opravdu znamenitě! (hug)

  4. Milá Epulko, všechno nejlepší a hodně zdraví k těm nahuštěným svátkům, narozeninám a Vánocům (h) (f) (sun) (^) (*) tu hvězdu tam máš za ty Vánoce 🙂

  5. Milá Epulko, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám i jmeninám. Spolu se zítřejším Štědrým dnem to bude obrovská oslava. Tak si užij celou tě oslavující rodinu. (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

 15. Konečně jsem přečetla článek- hmmm, zajímavé 🙂 Nad tímhle mě nenapadlo přemýšlet. Kupodivu ani Kubu ne, který na toto téma dokáže vymyslet neuvěřitelné otázky (např. Víš určitě, že Ježíš nemohl být Arab? Byl skoro odtud! Proč postavičkám v betlémech dobově nesedí oblečení?)
  Jinak hlásím, že u žabek stále sněží, takže už jsme dneska házeli. A za chvíli budeme asi znovu…

 16. Zdravím poslední adventní neděli.
  Jindřichu, díky za zajímavé podání narození Ježíška.
  Včera jsem jenom nakoukla neb jsem pekla vánočky a tak jako Xerxová i já vyrobila trošku placatice, ale nejsou tržené a jsou v ý b o r n é chuťově.
  I u nás padá sníh a dost hustě. Zítra má dorazit pršení 🙁 a já jedu pro maminku. Doufám, že nebudeme klouzat, a že vyjedeme do kopce.

  Xerxová, Betka si stěžuje na domácí klouzavo. I Klérka má doma problémy, tak hnedle po svátcích vyrážím na nákup. Tady je odkaz
  http://www.salonbublinka.cz/vite-proc-psi-potrebuji-ponozky/t-335/

  A nyní jdu dělat co? No přece čistit zahradu, dělat pěšinky a nakrmit ptactvo nebeské.

 17. Dobré adventní nedělní ráno všem (sun) .

  Včera ve mně chvilku zápolilo zvídavé dítě s hravým dospělcem… Ne, přiznávám, že hvězdnou mapu jsem nakonec nestáhla. Ale, Jindřichu, díky za zajímavý rozhledník! A jj, je klika, pokud se dějepisář suchopárně nedrží dat a dokáže podat historii zajímavě a v souvislostech. To jsou pak detektivky (nod) .

  Xerxová, krásný zimní betuší fotky! O takové zimní romantice si údolí může nechat zdát. Ale kupodivu, zatím tady taky padá, tak se jdu chopit hrabla (wave) .

  Marodi, rychle a zdárně se hojte! (inlove)

 18. Dobré ránko všem. U nás v Libni je těsně nad 0, celou noc (rain) a teď pro změnu sněží.
  Snažím se ze sebe setřást toho chcípa, co si na mě sedl už před týdnem a nechce se mu pryč, i když se ho pokouším všemi možnými prostředky zbavit. Je hodně urputný. Tak asi strávím svátky v posteli k velké radosti chlupatých lumpíků.

 19. Zajímavost. Právě jsem se dočetla že ve Švédsku vznikla dobrovolná organisace Missing dog jako je Missing people. V minulém měsíci začala pracovat v kraji Östergötland a už je ve všech krajích Švédska. V Jönköpingu mají necelou stovku členů a Östergötland přes 2.000 členů. Dobrovolníci hledají ztracené psy ať už zaběhlé nebo ukradené. Postižení majitelé nedostali dříve nikde žádnou pomoc při hledání svých miláčků.

  Organisace vznikla v pravý čas. Mnoho psů zmizí svým majitelům právě při novoročním vystřelování raket.
  Garyk tedy není jediné poděšení na světě. 🙁 (chuckle)

  A zase mám 13. :O Rok 2013 se blíží.

 20. hezkou čtvrtou adventní neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Sněží, všude bílo. Zatím je zima (slabě mrzne). Uvidíme, kdy plánovaná obleva dorazí…

  1. Jasně, že dorazí, milá Xerxová (inlove) – tady celou noc (rain) . Pohled z okna je ohavný, mokré chodníky plné štěrku, všechno špinavé. 🙁
   Betynce kabátek moc sluší a ty šediny kolem očí taky – vypadá stále báječně. (h)
   Přesto přeju všem krásný den, užijte si v klidu poslední adventní neděli. (h)

   1. Ehm, vkládala jsem větu o Betynce a tak teď ten můj pozdrav dává divný smysl – přes ten déšť přeju všem krásný den. (blush) (h)

    1. klíííd – mně to došlo (wave)

     Teď jsme byli v lese – dáma v kabátku (neb dost silně chumelí), poběhala s kamarádem ovčákem, potryskala mezi stromy, sežrala tunu sněhu… No a doma vydržela minutku a musela jít na zahradu. Vrátila se mokrá jak myš se zmrzlýma ušima – ale nadšená, kolik lidí seřvala u plotu…
     Ale zatím domů nosí čisté pacinky a ne bahno (chuckle)

 21. Milý Jindřichu,
  moc krásné povídání, (h) milovníka fyziky i historie zaplesalo ( o té konjunkci jsem věděla, ale historická detektivka byla velmi napínavá
  ).

  OT.: Bedo, Dede, Laďko, kočičí kalendáře dorazily do města pod Špilasem, Laďko, tobě už šel mailík stran způsobu předání, Dede, dlužím něco za sobí žrádlo?

 22. Milá Vave, všechno nejlepší ke skorojezulátkovým narozeninám přeju! (inlove) Ať jsi zdravá, spokojená a máš sílu na všechno, co si usmyslíš – i na ty věci, co přiznáváš jen sama sobě (angel) (h) (f) (sun) (f) (f) (party) (^) (d) (dance) (rose1)

  1. Milá Vave,
   hodně zdraví, štěstí, pohody, krásného psaní a nádherných piškvorků (h) (^) (f) …

  2. Všechno nejlepší, milá Vave, ať tě celý příští rok neopouští štěstí, zdraví a dobré nápady! 🙂 (h) (rose1)

 23. Vím že mají být vánoce radostné a povznášející a…ale…

  OT OT Moji milí Zvířetníci prosím vás jestli to v předvánočním shonu stihnete, přidržte palce mému bráškovi. Musí zůstat v Pardubické nemocnici přes vánoce a asi si tam ještě nějaký čas pobude. Už je tam 14 dní. Zlomil si tři žebra a poškodil plíce. Má dál respirátor, je při vědomí, už ho dnes dokonce posadili do křesla. Snad ho nakonec dají dohromady. (nod) (think)

  1. To víš, že na Tebe a Tvého bratra myslím, Kočí. Bohužel po takovém úrazu se ani nedalo čekat, že by se dostal domů ještě před svátky. Ale že ho posadili, to je dobrá zpráva.
   Mávám a přeju sluníčko na duši a zdravím chlupáčky. (f)

  2. Velká kočko, zaregistrovala jsem a také na něj myslím (h) , stejně jako na našeho polámaného mravenečka Dalmi (h)

   Hodně rychle se zdravte, milí marodi, ať jste brzy z nemocnic doma a můžete mlsat… no, na co budete mít chuť (inlove)

 24. Pokud je dítko stejně zvídavé jako jedno naše skautě zaslechne něco podobného jako my v pátek na vánoční schůzce: Bimbo, jak může Ježíšek nosit dárky když už je mrtvej??

 25. Lidičkové moji,
  děkuji za palečky, dnes je to hodně bolavé. Včera byla noha umrtvená. Zítra mi vyndají dreny a uvidí se. Karolínko, myslím na tebe, pamatuji se, že jsi podnikala stejný experiment.
  Vave se narodila den po konci světa, to bude pro tebe úspěšný rok

  1. lity,lity… (inlove)

   Hele, zdravotníku – bolet to určitě bude jak (devil) , ale nezapomeň se nechat na noc nadopovat… V tomto případě asi nemá cenu snažit se vydržet…

   Držím palečky, aby to na Vánoce vyšlo domů.

   1. No, já to měla pestřejší o tu patu.
    Bolet to bude, nic neuspěchej. A budeš-li potřebovat nějaké „rehabilitační fígle“ na kotník, ozvi se.
    Držím palce moc moc (y) (y)

  1. Že to ale Betě sluší v kabátku (obzvlášť na tý fotce dole, jak tě něžně drží za ruku 😀 )

 26. Jindřichu, díky za parádní předvánoční čtení. Taky jsem měla výbornýho dějepisáře 🙂 .

 27. OT: POROD KIČINKY.

  9 minut, pět minut honiček a poskakovaček celé rodiny a najednou nese Kička mimino s blánou na hlavě, to stojí za podívání.

  http://www.youtube. com/watch?v=8fgRSLn5G4Q

  mezera mezi youtube. a com

  1. Díky Lásková (inlove) – slyšela jsem to už na cestách v rádiu, ale ráda se podívám 🙂

   1. Je to mládě jak buk, silné, hladké (nebylo tak zvrásněné, jak někdy mimina bývají) – hlavičku drží od počátku, ručkama se taky drželo jak přišité od prvních minut, pije ustavičně – ale furt mi něco napovídá, že to bude holka. 🙂

  1. Vave, vsechno nejlepsi k narozeninam. (rose1) (^) (d) (sun) Mas to vo fous. Mela jsem v Cesku kolegyni Evu, ktera se narodila 24. prosince. (think)

  2. Vave, vše nejlepčejší opožděně od pěti koček… ééééé, od čtyř (cat) (cat) (cat) (cat) a jednoho (hug)

   (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

 28. Děkuju vám všem za milá přání (h) a Kičince děkuju za gorilátko. 🙂 (h) Teď ještě Kambuška aby to zvládla! (y) (h)
  Abytko (inlove) , no není to moc rozumné, se takhle narodit. Na svou obhajobu musím uvést, že se mě tenkrát nikdo na nic neptal. (wasntme) (chuckle)

    1. Aby mne to nehodilo do spamu, takhle tu adresu přeruším a nevypadá jako odkaz a vy si tu mezeru musíte scuknout. 🙂

  1. Milá Vave (inlove), všechno nej. co nejvíc radosti a spokojenosti, zdraví a lásku (rose1) (^) (rose1) (^) (rose1) !

  2. Je to tak Vave, datum narozeni si nevybereme. Ja mam narozeniny den po Tobe, hned dalsi den svatek a jeste Jeziskovu nadilku k tomu 🙂 . K Tvym narozeninam hodne zdravi a pohody

 29. Zajímavé psaní, budu číst až zítra, dnes jsem jen na skok, máme ekšn, tak musím kvačit. (d) (dance) (music) (o) (sun) (envy) (coffee)
  Všechny zdravím,marodům přeju dobré uzdravování,zvížatům taky a všem , teplé pelíšky. (h) (wave)

 30. Taky si dovoluji připojit ke gratulantům – Vave všechno dobré ať se Ti splní a zlé vyhýbá. Hodně zdraví a pohody (f) (f) (f) (f) (f)

  1. S dovolením se připojím.
   Vave, hodně zdraví a pohody a všechno nejnej přeji za celou naši smečku. (h) (d) (h)

  1. já koukla asi před hodinou – a v rodince klíííídek, pohodička. Kička se tvářila, že se letos rodit nebude…

   Tak ať mrně ve zdraví a pohodě roste (inlove) Ještě Kambička (u) no a pak by snad už Bikirka mohla okoukat vše potřebné

  2. Děkuju za skvělou zprávu, Lásková. (inlove) (f) Okouzleně koukám na kameru č. 3, jak mimísek pije. 🙂

   1. Pije už nejmíň potřetí a to je na světě hodinu. Čili dítě bude rozežraný po tátovi, to je jasný. 😀

 31. Jindřichu, to úžasný článek ! Připoměl mi mého tatínka, který byl profesorem historie, a protože věděl, že mnohá dítka dějepis nebaví, vykládal ho jako detektývku. Jak on uměl podat třeba „válku růží“ nebo naše národní obrození, to decka seděla naprosto potichu s hubou otevřenou, a když zazvonilo, tak chtěla pokračovat. (rofl)

  1. Za to, co vím o dějepisu vděčím svému úžasnému profesorovi historie na gymnasiu. ten v rané normalizaci zahájil výuku tím, že dějinama dělnického hnutí se on babrat nebude a že bude vykládat historii. A taky že jo. Jeho největší koníček byl raný středověk. Dokonce se zúčastnil jako student vykopávek bájného Camelotu. Takže, pane profesore, ještě jednou díky.
   PS Kdyby mu někdo v r. 1973 řekl veřejně soudruhu profesore, tak měl ÚPPDKŠ. (úplně po prče do konce školy)

 32. dneska nemám ráda kamaráda krahujce… Nevadí mi, že posvačil kosáka. Ale vadí mi, že ho oškubal na hromadě čerstvých borových větví (letos je zlomil první sníh) a já z každé větvičky na svícny a do vázy teď musela vybírat namrzlá peříčka (občas i pařátek (chuckle) )

  Vánočky krásně kynou – jde je umotat.

  S Betuší jsme byli v lese – na cestě je led s čerstvým popraškem sněhu (dobré kluziště), mimo cestu zmrzlý sníh. Bořilo se to jen trochu („elfská“ chůze po povrchu docela šla), ale stejně jsme to brzy otočili k autu, protože to Betuši odíralo tlapátka.

  1. Na cestě je pod popraškem sněhu led – a kdo myslíte, že to vymetl? no přece já. Narazila jsem si zadek a jak jsem držela Luxe na vodítku tak jsem si rozbila ruku. Vánočka taky krásně kyne a já musím mít rukavici abych do ní místo mandlí nepřimíchala náplastě. Ještěže jsem si nic nezlomila jen hnula ramenem a kolenem. Ale držkopád to byl bez varování. Kdo u nás bude vánočku plést to nevím.
   Asi Jana. Muž určitě ne. Ten je docela nedlouho po totálce kolene, chodí o fr. holích-máme vánoce jak vyšité

   1. (h) Ještě že všechny kosti drží… Dávejte na sebe pozor (inlove)

    Vánočky jsem umotala, vypadaly báječně, ale v troubě se rozjíždějí na všechny strany… Umělecký dojem nic moc, ale myslím, že se snědí (chuckle)

 33. Zdravím od zamrzlých žabek 🙂 Borůvce je líp, už loudí jídlo a pije z misky, ale žrát dneska nesmí, prý až zítra trochu rýže s kuřetem. Ve čtyři ráno mě vytáhla z postele se snahou ještě si trochu ďobnout zmrzlé trávy, ale když jsem jí to zatrhla, vztekle odkráčela domů a pořádně se napila.
  Na poli se dokonce lehce proběhla, i když vrány z něj vyháněla Světluška ještě sama. Tak věřím, že bude líp.

  1. pokud chce jíst a neměla žádný veleproblém, tak bych jí klidně po troškách maso dávala. Začni ale opravdu od „lžiček“.

   1. No, řekla bych, že její problém proběhl rychle během jednoho večera, pak už to byly spíš následky přežrání zmrzlou trávou. Z toho jsme vyvodila hlavní důsledek ten, že mužstvo dostalo školení, že pokud se pes v zimě cpe několikrát za večer ven, je třeba si ověřit proč.

  2. To bude určitě ok, prostě někde sežrala nějaký hnus, to má naše Gí velmi v oblibě, naštěstí má dalmatiní žaludek, takže většinou to bez problémů stráví.
   Jinak jsme byli na tradičním lovu jmelí u Podivína, kam jezdíme už přes 20 let. Jmelovníků tam bylo požehnaně, tak stačilo najít dlouhou haluz a jmelí si prostě srazit.

   1. Lov jmeli v J. Karoline. Jmeli zde roste v korunach velmi vysokych stromu. Dosahnout na ne nejde. To se najde strom s pristupnym dopadem, vezme se puska, dobre se zamiri a jmeli se setreli. Aspon teda u Cheta na venkove se to tak dela. Meststi lide si to koupi na trhu.

    1. (rofl) Pic kozu do vazu (rofl) , u nás pánové trénují na střelnici na dva metry na špejlky, a vy hned takhle …. (rofl) (rofl)

   1. Děkuju Ti za milé přání, Karolínko (h) , a Jováskům za kytičku. (h)
    Za chvíli odjíždíme na návštěvu a vrátíme se až odpoledne.

  1. Checheche, se ti smolím s přáním do mailu a hledám kytičku a tady je už profesionální kytí od Jováska 🙂
   Vave všechno nejlepší, zdraví, pohodu a (h) a (^) a (d) a (sun) a (rose1) a (rose1) a (rose1) a (hug)

  2. (f) (d) (f) milá Vave.
   To ale nebylo moc rozumné, narodit se takhle těsně předvánočně. 🙂

  3. Milá Vave, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Stačíš se oslavit v předvánočním shonu? Ať je tvůj čas tak krásný jako tebou vyrobené deky. Myslím že je v nich obsaženo všechno co si přeješ, tak ať se ti to všechno vyplní. (h) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

 34. OT – Dalmi všechny zdraví z nemocnice. Pokud to půjde dobře, tak ji pustí na Štědrý den domů. Já teda myslím, že z pudu sebezáchovy, páč jinak by mohla nemocnici zbourat. (wasntme) (chuckle)
  Tak vás prosím o palce pro jednu netrpělivou pacientku. A taky, aby ji to tolik nebolelo. (h) (y) (h)

  1. Dalmi moc držím palce. Vím, co asi prožívá – kotník + vazy mám za sebou v roce 2006 + k tomu ta roztříštěná pata. To byl jakýsi bonus navíc. Tak ať se to dobře hojí a musí být hodně trpělivá a pak hodně rehabilitovat. A hodně to bolí! (y) (hug)

  2. Milá Dalmi držím ti palce ať jde léčba a rehabilitace rychle a zdárně. Tohle jistě nebyl dárek podle tvého přání. Přeji ti hodně síly, všechno bude zase v pořádku. (y) (y) (y) (y) (h) (hug)

 35. Děkuju za tip, Jindřichu, to si rozhodně musím vyzkoušet. (nod) O tom posunutém kalendáři jsem četla už kdysi (může být u Součka???), je to fascinující, stejně jako relativně nedávno nalezené náhrobky se jmény známými z bible, ať už to je v Římě nebo v Jeruzalémě. Mně tohle období odjakživa zajímá, protože to, co se stalo, a to, jak se o tom vyprávělo, je pro nás určující i dnes.
  Přeju všem krásný den. (h)

  1. Pravdu díš. Ludvík Souček „Obrazový opravník obecně oblíbených omylů“. Jeden ze zdrojů inspirace. A taky fascinace možností cestování v čase, potažmo možností podívat se na oblohu tak, jak ji tenkrát ze zikkuratu viděli.

 36. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm , co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Vilém ja na to ještě malý. Musíme pár let počkat…
  Přestože jsem bezvěrec, bible se u nás doma najde v různých vydáních a úpravách a vím, že naše evropské kořeny jsou prostě křesťanské.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN