ZVĚDAVÉ HISTORIČNO: Za všechno můžou Hunové

Když Hunové přišli dostatečně blízko, aby si jich Římani všimli, už nebyli národ, ale tzv. kmenový svaz. Měli totiž, zdá se, takovou hezkou, pro kočovníky velmi užitečnou taktiku. Zaútočili na nejslabší kmen v okolí, ten porazili, včlenili do svého svazu, slíbili jeho bojovníkům velkou kořist, když půjdou dál s nimi, a společně zaútočili na další, silnější kmen.

 

Kdo doopravdy byli Hunové, odkud se vynořili, co dělali předtím a tak dál, to je zajímavá otázka, na kterou nejsou, pokud je mi známo, přesné odpovědi. Jedna ze spekulací praví, že pocházejí z Mongolska a severní Číny a asi na začátku druhého století před Kristem tam obtěžovali Chanskou říši. Tito obtěžovatelé nesli jméno Siung-nu a existují etymologie, kterými lze ze jména Siung-nu vyvodit jméno Hunnoi (řecky Hunové).

Kmen Siung-nu byl nomádský, čili se stěhoval se svými stády dobytka a koní z pastviny na pastvinu, z letních sídlišť do sídlišť zimních. Tento způsob života byl v oblasti, kde žili, lepší než zemědělství: step je dobrá jako pastvina, ale ne jako pole. Co tyto lidi přimělo k útoku na Chanskou Čínu, nevím: možná větší bohatství té země, možná změna počasí a z ní vyplynuvší hlad, možná oboje a třeba ještě něco jiného.

Chanská Čína ale byla vojensky silná a útok odrazila. (Pravda, bylo to několik vln útoků, ale nás zajímá výsledek. Čína vydržela.)

Pak se budoucí Hunové na pár staletí ztrácejí z obrazu. Pravděpodobně se vydali na dlouhou cestu na západ. Když přitom narazili na nějaké sídliště s obdělávatelnou půdou, odtrhli se od velkého proudu a stali se z nich usedlí zemědělci. Cestou dle výše uvedené taktiky požírali požratelné kmeny, až se dalo těžko odlišit, kdo s nimi táhne jak dlouho.

 

 

Dovolíme si malou odbočku. Že se nerozlišuje, kdo je původem z kterého kmene, totiž není tak nedůležitý detail. Barbarské národy, které tou dobou žily tady v Evropě – Keltové a Germáni, myslím tím různé kmeny Keltů a Germánů – docela přesně rozlišovaly, kdo je „jejich“ a kdo „přespolní“. Pokud se budeme bavit o dvou staletích před a jednom po Kristu, i antické národy ještě dost rozlišovaly, kdo je jejich, rozený občan – ingenuus – se všemi právy včetně práva volit, být volen, prodávat na trzích, rukovat a požadovat ochranu od své obce, a kdo je jen jakýsi cizinec, přistěhovaný do Říma před pouhými čtyřmi generacemi, leč stále špinavý Athéňan / Kartaginec / doplňte dle vlastní libosti.

Řekové už měli ve věci méně jasno – přece jen jim s tím světoobčanstvím trochu zaštěrchal Alexandr Makedonský a jeho heslo „všichni jsme Řekové“, v té době velmi revoluční, protože do té doby to byli Athéňané, Thébané, Lakedaimonci, Korinťané atd., vzájemně se svorně hádající, dokud na ně nepřijdou nějací ti Peršané, pak se postavivší Peršanům v křehké jednotě a po vítězství se znovu téměř okamžitě rozhádavší; no a po Alexandrovi ještě přihodil na misku světoobčanství helénismus, zejména proto, že vznikla koiné, společný jazyk.

Jenže helénistické hnutí se týkalo lidí, co chodili do knihoven. Obyčejný hrnčíř, kameník, pištkyně a tak byli dál Athéňany, Korinťany ap., včetně toho, že se každý takový městský stát a všichni jeho občané, ať už žili kdekoli, spravovali vlastním právem. Pak došlo na makedonské války a Řecko (a později, za Caesara i helénizovaný Egypt) ztratilo politickou moc. Řím jim ale nevnutil své právo, to platilo jen pro římské občany. Řím jim pouze vnutil svoje místodržící a vybíral od nich daně. Takže nějaký svaz, kde nezáleží na tom, jakým rodičům se člověk narodil, byl opravdu revoluční záležitost. Bude to mít vliv na další vývoj, jak ještě uvidíme.

 

 

Zhruba v polovině druhého století po Kristu se (budoucí) Hunové zastavili někde poblíž severovýchodního cípu Kaspického moře. To obcházeli další dvě staletí a mezitím došlo v Římě, který o nich ještě nic netušil, k poměrně velkým změnám. Roku 212 Caracalla vydal edikt, jímž přiznal římské občanství všem svobodným mužům v Římské říši. Germáni byli tehdy ještě za hranicemi, ale plnoprávnými občany se stali takoví Latinci, Gallové (a.k.a. Kelti), Řekové, Alexandrijci, Kartaginci atd. atd.

Zjednodušilo se tak vybírání daní a verbování do vojska (oboje se celkem brzy zase zkomplikuje) a zacpala se ústa případným takovým pokusům, jako byla italická válka v prvním století před Kr., kdy se celá latinská Itálie (po Rubikon a mínus řecké kolonie) domáhala jednotného latinského práva. Caracallovo plošné udělení římského občanství se ovšem docela brzo vymstilo, spolu se staletí neřešenou pozemkovou reformou (spousta půdy ležela ladem, spousta lidí neměla z čeho žít, EU a její dotace za neobdělávání to nepřipomíná ani náznakem), geniálním krokem Octaviana Augusta blahé paměti, který zredukoval počet legií na polovinu, což se už nikdy nepodařilo vrátit, a holým faktem, že Řím žil ze svých výbojů (a kořisti a otroků tak získaných).

Když ovšem byli občany všichni, nebylo koho okrádat v provinciích, protože všichni byli Římani; výboje se zastavily, jelikož v Británii se narazilo na Britanny, v Africe na neobyvatelné plochy země a na Východě na Parthy a spol. Říše se poněkud kymácela. Nastalo období vojenských císařů – císařem se stal ten, koho provolalo vojsko, občas to byl jeden člověk někde v Gallii a druhý někde v Černomoří a vyhrál ten, který dorazil do Říma jako první, což mu stejně bylo platné asi tak půl roku, než se někomu ten atentát konečně podařil a celý cirkus začal nanovo.

Roku 284 Constantinus Veliký a Diocletianus uskutečnili rozsáhlé reformy. Principát skončil a začal dominát. Říše se konečně přestala spravovat podle kombinace způsobu vhodného pro relativně malý městský stát a libovůle momentálního nejsilnějšího vojenského velitele a přestala předstírat, že záleží na senátu. Přestaly sebevražedné boje o nového šestitýdenního císaře.

Jenže i když to tak nevypadalo, bylo už pozdě. Římská armáda byla stín své bývalé slávy, římští občané plíživě utíkali z měst na venkov, kde se opevňovali proti výběrčím daní a, později, proti potulujícím se barbarům. Stát chudl, což pro stát, který má dlouhou hranici, na niž útočí vlny přistěhovalců, a který tuto hranici brání žoldnéřským vojskem, je docela problém. Největší problém vzhledem k blížícím se Hunům představoval tristní stav římské armády. Stále ještě teoreticky platilo, že co občan, to voják.

Jenže.

Jedním z mnoha geniálních císařských výnosů bylo občanům mimo armádu zakázáno nošení zbraní. Takže noví rekruti byli na zbraň nezvyklí, a bylo je třeba dlouho cvičit.

Lidé prchající z měst na venkov si tam pronajímali od velkostatkářů půdu, ze které museli odvádět nájem. Ten se vypočítával podle ideálního výnosu. Když byl špatný rok, dostal se nájemce do dluhů. Takoví nájemci živořili na hraně, otroky na práci neměli, a tudíž velmi postrádali každého odvedeného synka. A tedy je tajili, chlapci se schválně zraňovali, aby byli vojenské služby neschopní, a tak dál a tak podobně. Nakonec byl přijat zákon, že je možno buď poslat rekruta, nebo peníze, za které se naverbuje na místo občanského rekruta barbar.

Za další: už starý dobrý Marius v polovině druhého století před Kristem zavedl placení žoldu v armádě, aby mu byli vojáci oddanější než jeho nepříteli Sullovi. V současné době – tedy ve 3. a 4. století po Kr. – je armáda složená ze tří základních částí: žoldnéři občanského původu, žoldnéři barbarského původu a barbarští foederati. Obojí žoldnéři přitom podléhají velení vrchního velitele (říkalo se mu v této době magister militum nebo magister utriusque militiae, což znamená velitel (obojího) vojska, myslí se jezdectvo a pěchota; marina měla naprosto vlastní systém velení, což se táhne dodnes). Barbarští foederati podléhají velení svého vlastního krále, který uzavřel s římským císařem tzv. foederátní smlouvu.

 

 

To je docela důležitý termín, a tak ho vysvětlím. Foederátní smlouva (původně) znamenala, že se barbarský kmen nežijící na území říše, ale někde těsně za limitem (myslí se hranice, limes Romanus) ústy svého krále zavázal, že nebude limes překračovat a plenit území za ním (vzpomeňme, římští občané byli bezbranní), ale bude hranici naopak bránit proti těm, kdo by ji chtěli překročit a plenit za ní. Případně že když bude někde v okolí sídel toho kmene nějaký nepřítel a římský císař, mnohdy zastoupený magistrem militum, krále požádá, aby zasáhl, tak král zasáhne.

Za to se Řím zavazuje, že bude svému spojenci vyplácet foederátní plat, a to v takové výši, jakou si král ve smlouvě vyjednal. Takové smlouvy byly dobré a barbaři je i poctivě dodržovali, dokonce do té míry, že byli schopní bojovat proti svým vlastním lidem – jinému kmeni nebo části kmene, který foederátem nebyl a přechod limitu a kořistění za ním ho lákalo.

Nevýhoda takové smlouvy byla v tom, že ji barbaři uzavírali jmenovitě: král s císařem. Když zemřel král nebo císař na smlouvě podepsaný, považovali barbaři smlouvu za ukončenou. Druhá nevýhoda byla v tom, že Řím měl čím dál větší potíže s vybíráním daní, a tak občas nebylo na foederátní platy. To se barbarům pochopitelně nelíbilo a okamžitě smlouvy vypovídali.

Poslední důležitou změnou, ke které došlo v době, kdy se Hunové pozvolna blížili, byla změna státního náboženství: pohanství bylo vystřídáno křesťanstvím. Ale protože Huny tato věc nezajímala a jejich politiku neovlivnila, budeme se o ní bavit na jiném místě.

 

 

 

Než se Hunové objevili na scéně, pohnuli se z příčin mně neznámých Gótové. Z původních sídel v severním Německu a ve Skandinávii zamířili ve 2. století na jih, přičemž vytlačili jiné germánské kmeny ještě víc na jih. Vandalové a Markomani, sídlící na území dnešního Polska, utekli před Góty směrem k Černému moři. Markomani narazili na limes Romanus, v té době ještě solidně osazený, a neprobili se skrz. Vandalové se pokojně usídlili.

Vedle nich si našli místo k životu Alani. Gótská invaze se na přelomu 3. a 4. století rozdělila do dvou proudů, ti východní, Greuthungové (budoucí Ostrogóti) došli až k Černému moři, ti západní, Tervingové (budoucí Vizigóti) se usadili severně od Dunaje. Anglové a Sasové překročili Kanál a vecpali se k Britannům, Frankové se nebezpečně přiblížili k severní hranici Gallie.

 

 

V polovině 4. století dokončili Hunové svoje obcházení moře a vešli do dějin Evropy. Roku 375 překročili Don, což byla antická východní hranice Evropy. Roku 370 porazili Alany. Zbytky Alanů se přidaly k Vandalům a zahájily dlouhý útěk na západ. Vzápětí měli smůlu Ostrogóti, resp. jimi ovládaná Ermanarichova říše (to už byl taky kmenový svaz, podle soudobého historika na něm měli podíl i nějací Slované; říše se měla rozkládat od Černomoří po Pobaltí). Ta padla, jejího území a především vojska se zmocnili Hunové.

Zachránila se jen relativně malá frakce vedená náčelníky Alatheem a Safrakem (vládli místo nedospělého krále Vidiricha), která r. 376 spolu s malou skupinou Alanů násilně překročila limes a přidala se k Vizigótům. Roku 380 uzavřeli s Římem mír a dostali sídla v Pannonii. Nadále ovšem udržovali přátelské vztahy s příbuznými Vizigóty. Vidirichovi synové se někdy po r. 439 vrátili k hlavní skupině Ostrogótů, žijící pod nadvládou Hunů. Další král v řadě, Vinitharius, si ovšem hunské pány rozzlobil tím, že bez jejich souhlasu porazil (tehdy poslovanštěné) Anty a Sarmaty.

Hunové zareagovali tím, že Ostrogótům začali schvalovat volbu jejich krále; z plnoprávného krále se tak stal králíček (dokonce i titulem, místo rex se mu říkalo regulus). A když se další ostrogótský král, Thorismund, kolem roku 400 vypravil bez schválení shora proti Gepidům, Hunové Ostrogótům další volbu krále zakázali úplně. Ten stav trval po čtyřicet let a takto tvrdě si Hunové nepodrobili žádný další gótský kmen.

 

 

Po zničení Ermanarichovy říše a absorbování velké části Ostrogótů zaútočili Hunové na Vizigóty. Ti měli, na rozdíl od rozdrcených Alanů, utíkajících Vandalů a roztříštěných a následně krutě podrobených Ostrogótů, trochu času, a tak začali ustupovat na západ. Roku 376 pod vedením náčelníků Alaviva a Fritigerna začali překračovat limes, přátelsky, protože Alavivus a Fritigern měli s Římem dobré vztahy, a nabídli Římu foederátní služby.

Římané je vítali se smíšenými pocity: jednak měli radost, že se obrana limitu tak výrazně posiluje, na druhou stranu ale měli strach, co se s říší stane, když do ní přijde tak velké množství barbarů. Mohlo to dopadnout dobře, nebýt hrabivosti římských zásobovatelů: upírali Vizigótům dodávky potravin až do té míry, že Vizigóti prodávali své děti do otroctví, aby se najedly.

Takže se není čemu divit, že se o dva roky později, r. 378, vzbouřili, u Adrianopole porazili římské jednotky, které jim bránily jít na trhy do některé z okolních obcí (v té bitvě zahynul i východořímský císař Valens, který Vizigóty do země pozval), a vydali se spolu s částí Alanů, s Alatheovými a Safrakovými Ostrogóty a několika dobrodružnými Huny plenit přilehlé římské provincie. To trvalo až do roku 380, kdy se Theodosiovi I. podařilo s Góty uzavřít novou foederátní smlouvu. Ostrogóty, jak jsme viděli, usídlil v Pannonii (odkud mu časem odejdou k hlavní skupině pod hunským jhem), Vizigótové dostali sídla v Dacii a Moesii (na jih od Dunaje).

Hunové mezitím pokračují v tažení víceméně na západ. Velí jim náčelníci Oktar a Roas. Cestou požírají menší kmeny sídlící severně od limitu. Limes zatím nepřekračují, takže Římanům nevadí, naopak: zbavují je strachu z nedávno přišedších germánských spoust. Roku 437 k velké radosti Západořímanů napadli Burgundy a na hlavu je porazili, prý zahynuli všichni burgundští muži schopní nosit zbraň.

Kromě takto zrušených Burgundů a výše zmiňovaných neposlušných Ostrogótů dovolovali Hunové podrobeným kmenům, aby si ponechali vlastní zřízení, vlastní krále i vlastní náboženství (Gótové byli touto dobou už křesťané; Hunové ne a ani se jimi jako celek nikdy nestanou).

 

 

V hunské říši pomalu přestává být důležité, kdo ze šlechticů kolem krále je hunského původu a kdo ne, a naopak začíná být důležité, kdo co umí. Roku 435 se náčelníkem Hunů stává Attila. Zpočátku vládne společně se svým bratrem Bledou, dokud ho r. 445 nedá zavraždit. Západní hranici Hunské říše teď tvoří řeka Rýn.

Námi sledovaní Vandalové se mezitím spojili se Svéby a na sklonku roku 406 přes odpor franských foederátů překročili Rýn. Nemají tam trvalá sídla a žijí z toho, že plení tamní provincie: přilehlé oblasti Gallie a od roku 409 sever Hispánie.

Do Hispánie utekli (opět) proto, že Frankové byli z jejich počínání na „svém“ území, tzn. v severních a západních částech Gallie, kde byli usazení jako římští foederati, diplomaticky řečeno velmi nešťastní, a tak milé Vandaly a spol. hnali ohněm a mečem.

Teoreticky se Vandalové měli ocitnout mezi kladivem Franků a kovadlinou Pyrenejí, poblíž kterých měli statky dva rozumní římští velkostatkáři, Didymus a Verinianus. Ti nečekali na akci nějaké oficiální armády, sestavili si ze svých otroků armádu vlastní… a dozvěděl se o nich Constantinus III., který se právě dostal na trůn nepříliš slušným způsobem (dva roky předtím se sám prohlásil západořímským císařem v Británii, rok předtím poslal svého syna Constanta do Hispánie, aby tam zatočil s příbuznými oficiálního císaře Honoria, a touhle dobou se snažil upevnit svou moc v Gallii.

Tím se myslí, že se snažil udělat tam něco s přílivem franského obyvatelstva přes Rýn. Celkem marně. S Franky v severní Gallii nehnul ani Constantinus III., ani jeho předchůdci, ani jeho následovníci. Frankové si tam už pěkně dlouho sídlili jako tzv. laeti – rolníci usazení na půdě, ale s právem nosit zbraň, platit menší daně než Římané a s povinností chránit hranice. Ty chránili, pravda. Proti komukoli, kdo nebyl taky Frank. A příbuzným za Rýnem permanentně posílali pohlednice typu „je tu príma, víno tu roste, přijeďte pobejt“).

Constantinus si – logicky, leč mylně – myslel, že soukromníci Didymus a Verinianus sehnali svou otrockou armádu ne proti nějakým barbarům, ale proti němu, respektive je podezíral, že se chtějí zmocnit vlády podobně, jako to právě udělal on (a jeho vyhodit ze sedla). Poslal proti nim svého syna Constanta. V pyrenejských průsmycích byli krom Didyma a Veriniana i jisté oddíly barbarů, říkalo se jim podle císaře, se kterým měli smlouvu, Honoriaci.

Ti opustili stanoviště, přidali se k Vandalům a s netušenou pomocí Constanta, který vletěl římské soukromé armádě do zad, otrockou armádu rozšlapali na kaši a spolu se svými novými spojenci – Vandaly, zbytkem Alanů a Svéby – se propracovali do Hispánie. Tam pak Vandalové a spol. dva roky jenom plenili.

Až roku 411 se usadili – násilím nebo na základě dohody s Maximem, jiným uzurpátorem císařského trůnu – v oblasti, která se po nich dnes jmenuje (V)Andalusie. Tak se Vandalům podařil husarský kousek: utekli Hunům, uklouzli Frankům, uzavřeli foederátní smlouvu s císařem, který nebyl pravý císař, a usídlili se v oblasti, kde jediní barbaři, proti kterým bylo krajinu třeba bránit, byli oni sami.

Ono se jim na to samozřejmě brzo přišlo, ale to už je povídání na jiný díl.

 

 

Než se totiž Římané mohli zabývat nějakými Vandaly v nějaké Hispánii, museli se prvně vypořádat s Attilovými Huny, kteří si dělali chutě na plenění Říma samotného. Co na plenění, na podmanění. Attila měl svět rozdělený na čtyři části. Nalevo nahoře: Hunové. Napravo nahoře: nomádi. Odtud Hunové přišli, takže to tam považovali taky tak trochu za svoje. Napravo dole: Východořímská říše. Tam si posílal svoje vojevůdce jako vyslance, aby dostali dary od těch hloupých Byzantinců a nechtěli odměny po něm, svém králi Attilovi. Nalevo dole: Západořímská říše s jediným schopným člověkem, magistrem militum Aëtiem. (Sem počítal i severní Gallii ovládanou Franky, na jejíž hranici se prozatím zastavil.)

Nabízelo se zaútočit buď na Východořímskou říši (podle starého dobrého zvyku „zničíme toho slabšího, připojíme ho a s takto posíleným vojskem zničíme toho silnějšího), nebo na Západořímskou říši. Attila si vybral Západořímskou říši. Nebylo to tak nelogické. V případě, že by zaútočil na Východořímskou, stejně by jim Západořímané přišli na pomoc. Takže tentokrát mělo smysl taktiku převrátit.

Že mají Hunové od roku 408 se Západořímskou říší (nelze říkat s Římem, dvůr už většinou sídlil v lépe hájitelné Ravenně) spojeneckou smlouvu? A co? S Východořímskou říší ji mají taky, tak oč jde. Beztak je to jen smlouva typu „my trapní Římané uznáváme nadřazenost hunského krále a budeme mu platit, aby byl tak hodný a neútočil na nás, tedy dokud má v okolí nějaké ty jiné cíle“. (Západořímská říše využila hunské armády proti Alarichovi, ale Východořímany Attila nebral vážně, císaře Theodosia II. nazýval svým otrokem a na jeho území klidně plenil, smlouva nesmlouva.)

Že vrchního vojevůdce Aëtia Attila zná z doby, kdy byl Aëtius jako mladík hunským rukojmím a možná se s ním i přátelí? A co? Že Aëtius není pitomec a určitě si pamatuje, jak vypadá hunská armáda a způsob velení? A co?

Císařem je slaboch Valentinianus III., co nastoupil na trůn šestiletý, takže za něj vládli prakticky jeho vojevůdci a hlavně jeho matka, Galla Placidie. Copak může národ s tak slabým císařem vzdorovat tak mocnému králi, jako je Attila?

 

 

Jenže Attila se už stykem s těmi podřadnými Římany naučil civilizované diplomacii. Bylo mu jasné, že si nemůže zaútočit jen tak, zvlášť když tu jsou ty spojenecké smlouvy. Bylo třeba vymyslet nějakou politicky vhodnou výmluvu.

Valentinianus III. měl sestru. Měla krásné jméno, Iusta Grata Honoria (Spravedlivá Milá Ctná, chudák). Ta měla matinku Gallu Placidii, které se velmi zalíbila vláda zpoza synova trůnu.

Dokud byl synáček nedospělý, bylo to dokonce i téměř legální. Galla Placidie se v synkovi viděla a rozhodně nehodlala připustit, že by jí ho mohl někdo zavraždit a dosadit si na trůn svého mrňavého císaříčka (a ji zpoza trůnu vyšoupnout). Což by šlo pouze v případě, že by potenciální mrňavý cisaříček pocházel ze správného, císařského rodu. Tedy kdyby byl synem Iusty Graty. A tak matinka Galla Placidie zakázala Iustě Gratě jak sňatek, tak chlapy obecně.

A Iusta Grata si zákeřně našla milence. Nějakého trapného správce císařských statků. A otěhotněla s ním. Skandál! Mesaliance! Poškození dobrého jména bezúhonné císařské rodiny! Milence jí popravili a jali se jí rychle hledat nějakého politicky neškodného troubu manžela. Našli. Jenže se jí nelíbil. A protože měla ještě vztek, že jí zabili miláčka, obrátila se na Attilu, jestli si ji nechce vzít on.

Předpokládal, že k té nabídce patří i půl království, takže přijal. A západořímští úředníci mu vzápětí vysvětlili, že princezna je už provdaná a že o žádnou půlku říše nikdy nešlo. Copak můžou Římu vládnout ženy? Attila se nechápavě podíval na Gallu Placidii, pokrčil rameny a nechal svolat vojsko.

Tak nějak to mohlo být.

 

 

Druhý důvod byl, že Aëtius, v té době magister militum v Gallii (kde byly stále potíže s Franky, kteří se snažili z Gallie urvat, co mohli), podpořil při nástupu na francký trůn mladšího dědice. Ten starší měl totiž jistou dohodu s Attilou. Třetí, tiše tutlaný důvod byl, že král, který nevítězí, není žádný král. A protože Hunové nebyli kmen, ale slepenec, kdo z knížat a podrobených králů zůstane věrný králi, který nevítězí a nepřináší tak svým lidem kořist? A poslední důvod, nejspíš vhodně dokonstruovaný Attilovými věštci, bylo, že se nalezl meč božstva války.

Hunská armáda se dala na pochod směrem k Rýnu a Gallii.

Na své straně měla Ostrogóty, kterým veleli jejich vlastní královští bratři z ostrogótského vlastního královského rodu, kteří ovšem, aby byli potvrzeni jako vládcové, museli složit Attilovi slib neporušitelné věrnosti. Dál měli Hunové za spojence Gepidy.

Římané měli v podstatě jen a jedině dluhy a potíže. Vlastní římská armáda – nepatrná. Spojenci? No dobrá, byly by tu nějaké ty zbytky Burgundů. Byli tu Frankové Saliové, ti naznali, že lepší Římani než Hunové. Byla by tu část středorýnských Franků, zvlášť když Aëtius tak šikovně podpořil (a podle barbarského zvyku i adoptoval) jejich nového mladého krále. Ale pořád to bylo málo. Záleželo na tom, jestli se k Římanům přidají Vizigóti, usazení jižně od Franků. Ti ovšem prozatím hodlali bránit pouze území, kde žili: jižní břeh Loiry.

Když Hunové překročili Rýn, začali plenit (franskou) severní Gallii, změnili Vizigóti názor a přidali se k Aëtiovu vojsku. Na poslední chvíli. V Gallii padalo jedno město za druhým. Římani je postupně dobývali zpět. Když zahnali Huny od města Aureliana (Orléans), ustoupili Hunové na severovýchod do oblasti, které se říkalo Catalaunská pole. A tam došlo 13. nebo 14. června 451 k největší bitvě celého starověku, tak velké, že získala jméno Bitva národů (a dostala se do spousty křesťanských i pohanských pověstí a zpěvů).

Attila před bitvou věštil. A vyšlo mu, že zemře vojevůdce jeho nepřátel. Zaradoval se, protože kdyby padl Aëtius, neměli by Římané žádného kvalitního velitele a on, Attila, by měl cestu ke světovládě volnou. To byl důvod, proč se Attila zastavil a rozhodl, že mu ta bitva za to stojí – a proč z ní dlouho nehodlal ustoupit, i když se začínalo ukazovat, že mu za to přece jen asi nestojí. Chtěl se stůj co stůj zbavit Aëtia.

Jenže věštby klamou. V bitvě padl klíčový spojenec Římanů, vizigótský král Theoderich – a ještě uprostřed bitvy byl provolán králem Vizigótů jeho (rovněž přítomný) syn Thorismund. Attila si zoufal. Přikázal v ležení navršit pyramidu ze sedel, že se raději upálí, než aby riskoval zajetí. A tehdy mu ohlásili, že jim Aëtius nechal v kleštích skulinku, kudy by se dalo utéct.

Proč? Nevím. Snad ze starého přátelství. Možná proto, že ho děsily počty padlých – na Catalaunských polích padlo víc lidí, než kolik měla normální armáda vojáků, takže možná Aëtius nechtěl získat Pyrrhovo vítězství. Nebo měl jiný důvod. Nevím. Attila v každém případě skulinky využil a utekl.

Což ho muselo pekelně štvát. Zejména politicky. On byl přece ten král, se kterým jeho šlechtici a velitelé spojeneckých a podrobených vojsk zůstávají, protože vyhrává, protože jim dává velkou kořist, protože je neporazitelný! To naprosto nešlo, aby takhle utekl se staženým ocasem. To by se mu jeho slavná armáda zanedlouho rozdrobila na neslučitelné kousínky, opustili by ho všichni ti Gepidové, Herulové i odbojní Ostrogóti, na které se dosud spoléhal jako na vlastní. A kdo by mu zbyl, Hunové? Kdo v tomhle mnohonárodnostním slepenci Attilovy armády vlastně jsou Hunové? A tak vyhlásil, že táhne přímo na Itálii.

Alpské průsmyky, kterými musel projít, byly už nejmíň od 3. století nehájené, tudy se projít dalo. Attilovo vojsko prošlo a začalo plenit severní část Itálie. Šlechticové měli svou kořist, byli spokojení a na odtržení už nemysleli. Takže když se ve vojsku začal rozmáhat mor a když (nový) východořímský císař Markianos začal podnikat odvetné akce na vlastním hunském území, za Dunajem, mohl si Attila dovolit uzavřít r. 451 mír (mírová jednání nevedl údajně s Valentinianem, ale s papežem, což se stalo dalším zdrojem krásných pověstí a inspirací k nějakému tomu uměleckému dílu, jmenovitě Raffaelovým freskám ve Vatikáně; drobnou vadou na kráse je pouze to, že o účasti papeže Lva I. se nenajde v obsáhlé korespondenci samotného Lva I. ani čárka, veškeré zprávy máme jen a pouze od jeho tajemníka)…

Attila tedy uzavřel mír a bez ztráty kytičky před svými šlechtici se stáhl do bezpečí. Vyhrožoval sice východořímskému císaři Markianovi, že mu za neplacení tributu pěkně pocuchá pohraniční oblasti až k Byzanci, ale už to nestihl. Následující rok totiž na vlastní svatbě s Burgundkou Ildico zemřel. Prý na chrlení krve. (Mně by se víc líbila verze středověkých bardů, totiž že ho Ildico otrávila, aby se pomstila za smrt burgundských mužů, ale co už.)

 

A o pouhé dva roky později už Huny v Evropě nevidět, neslyšet. Attilovi tři synové se pohádali o vládu, vzbouřili se hunští spojenci Gepidové, v bitvě na řece Nedao zabili nejstaršího Attilova syna Ellaka, prostřední Dengizich padl v boji proti Východořímanům, kteří si jeho hlavu vystavili v Konstantinopoli na náměstí, a nejmladší Érnach se prý i se zbytkem vojska dal dokonce Východořímanům do služeb. Zbyteček Hunů pak podle pověstí zmizel, odkud přišli, ztratil se ve stepích a nikdo už o nich nic neví.

Zůstala po nich převálcovaná Evropa, germánské kmeny (mezi nimi i naši Vandalové) popřesouvané, kam to jenom v té původní hrůze šlo, lehce nabouraný limes, silně pošramocená pověst Římanů jako nejsilnější mocnosti v okolí… a zjištění, že stát nebo podobný mocenský útvar může úspěšně fungovat, i když v jeho vedení nejsou příslušníci jednoho, řekněme to moderním slovem, národa, ale směs. Což se samozřejmě velmi zalíbilo barbarským náčelníkům, kteří toužili po vysokých římských správních funkcích.

A o hodně později se tento poznatek odrazí ve způsobu, jakým budou (už) svoje území, Gallii, Hispánii a Itálii, spravovat Frankové, Vizigóti a Ostrogóti.

K Vandalům se tahle vymoženost nedonese. Vandalové před Huny utekli rychle, daleko a včas. Nebo možná – vzhledem k následujícímu vývoji – příliš brzy.

Ale o tom až příště.

 

 

Aktualizováno: 13.7.2012 — 20:47

144 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Jsem zvědav, jestli se dočkáme i dílu o Normanech, který Finrod vynechal. Jinak dost zajímavá pro mě byla informace, že Gaskoňci nepoužívají stejný jazyk jako Baskové, ačkoliv vlastně jde o jeden národ. Ale je to pochopitelné – třeba většina Irů také používá angličtinu a ne keltskou irštinu.
  BTW: Až díky Finrodově seriálu jsem pochopil, co to bylo za jazyk, ve kterém jsem před 20 lety četl názvy ulic v Nice – dole menšími písmeny pod francouzskými názvy. Bylo mi jasné, že to není italština, ale nevěděl jsem, co by to mohlo být za jazyk.

 2. K mému příspěvku z 15.7. – 22:43: Děj povídky „Smutek Góta Odina“ se odehrává mezi roky 300 až 372 – tedy za panování císařů Diokleciána, Konstantina Velkého, Konstantia II a Flavia Theodosia. Kniha „Stráž času“ od Poula Andersona se mi už bohudík vrátila zpět.

 3. Já jsem to naše cestování nepopsala do konce. Pro Garyka přišlo to opravdové pošušňáníčko když jsme čekali na autobus. Měli jsme před sebou dvacet minut do příjezdu autobusu a tak jsem si sedla i když už přes tři měsíce vlastně sedět nemohu, ta bolest levé půlky zadku trvá a je snad ještě horší.
  Čekáme a Garyk vyráží ke každému autobusu který na stanici zastaví. Má zatěžko rozlišit který je ten náš. (think) Kolem frčí auta a dělají rámus který nemá Garyk rád. Panička s ním drží basu. (chuckle) A najednou rány jako výstřely, kolem jede staré auto a střílí z výfuku. Garyk prchá, tedy myslí si že prchá, vyskočí na lavici a rve se přes opěradlo jen aby zjistil že za námi je skleněná stěna a že se dál nedostane. A tak zůstal sedět vedle mne a až do příjezdu toho našeho autobusu se nepřestal třást. Chudák nastupoval pak rychlostí blesku ten můj zděšený Houdini. Z posledního postroje ale neunikne bohudík. No spíš než Bohu asi dík výrobci.
  To byl takový náš obyčejný den ale ještě extra okořeněný. (whew)

  1. Víš Kočko, buď to tam u „vás“ musí být fakt hrůza a nebo máš extrémní smůlu. Tady člověk taky narazí na nezájem či na blbce.Ale cestuju DP dost často a potkávám dost vstřícních lidí ochotných pomoci (sun)

 4. OT Ještě teď mám z toho pajtlováka. Byla jsem si pozdě odpoledne pro balíček, přišly mi baterie do digitální kamery. Vzala jsem Garyka že tam půjdeme pěšky. Nešli jsme na poštu, tady žádná pošta neexistuje. Šli jsme do obchodu COOP bývalý Konsum kam dopisy a balíčky chodí. Pěšky tam asi 45 minut. Ale cítila jsem že to bylo přece jen daleko, poslední dvě stanice jsme sjeli tramvají. Tramvají já se děsně bojím a mám proč. Na zpáteční cestě se to znovu ukázalo. Vystupovali jsme, Garyk vyskočil ven, já sundávala nákupní vozík a v tom se dveře zavřely, pes venku přivázáný u mého pasu, já uvnitř. Protože jsem tohle už jednou zažila začala jsem strašně řvát. Knoflík na otevření dveří kus za mnou a vodítko mezi dveřmi. Nějaká paní nakonec vyskočila a zmáčkla to prokleté tlačítko, dveře se otevřely a já mohla vystoupit za Garykem. Paní ještě za mnou volala co blbnu ať se uklidním. Jenže když víte že asi před dvěma lety usmýkala tramvaj psa k smrti tak v té situaci nemohu zůstat klidná. Tehdy to bylo ještě horší protože řemínek se nějak zahákla a panička už byla taky venku. Její křik k šoférovi nedosáhl, běžela za tramvají která se řítila s kopce a vlekla psa který to chudák nepřežil.
  Ještě než se tohle neštěstí stalo byla jsem v nebezpečné situaci s Einsteinem. Vystupovali jsem jednu stanici před konečnou, Einstein seběhl dolů ty tři schody a seskočil taky přivázaný u mého pasu a než jsem sundala nákupní vozík zavřely se dveře a tramvaj se rozjela. Za chvíli měla dojet k zídce kde by se pes dostal pod kola protože tam bylo málo prostoru. Tenkrát jsem taky ječela protože na tlačítko šofér nereagoval a jen frčel dál. Někdo kdo zaznamenal situaci nakonec přinutil šoféra k zastavení. Nejraději bych jezdila v prvním voze aby nás šofér vždycky viděl a viděl jestli jsme v pořádku vystoupili ale tam nesmím se psem nastupovat a vystupovat. V moderních tramvajích bych měla být se psem až ve třetím voze vzadu, ale nastupuji do prostředního kde je snížená podlaha kvůli kočárkům a vozíčkářům. To ale znamená že je to i tak daleko k šoférovi a jakékoliv komunikaci s ním. I když nemám sebou psa bývám často zavřena mezi dveřmi. V téhle společnosti se počítá jenom s mladými zdravými osobami a když je někdo pomalejší jako malé děti nebo stařečkové tak nemají žádnou šanci.
  Ještě teď se klepu, snad se mi nebude zdát o uvláčeném Garykovi. (whew)

  1. Fujtajbl, ještě že to dobře dopadlo!
   Taky bych asi poprosila nějakýho kolemjdoucího o pomoc. A asi bych na to vystoupení/nastoupení vzala vodítko do ruky, abych ho mohla pustit…

   1. Milá Io, to by musela ta osoba být „ďábelský cizinec“ a nebo starší osoba švédského původu se starým vychováním. Když tady u nás nastupuji do autobusu a jde to pomalu tak ostatní nastupující než by mi pomohli nákupní vozík vynést do autobusu raději se obrátí a jdou nastoupit středním vchodem. Ale sem tam se najde nějaký dobrák, většinou jsou to mladé dívky, neb ony vědí co je ve stáří čeká. :O (chuckle)

  2. Bohužel podobné situace si užívají maminky s kočárkem a malým děckem- vždycky jsem se moc snažila, abych vystoupila s kočárkem a okamžitě natáhla ruce k batoleti stojícímu nahoře na schůdkách- mou děsivou představou bylo, že to jednou nestihnu a starší tříleté dítko mi zůstane v tramvaji, autobusu, trolejbusu. Myslím, že celkem rychle jsem Kačku naučila sešplhat dolů po schodech mně těsně v patách.

   1. Hele, ale mě teď napad nápad. Nedá se na studeném Severu zmáčknout takový to kočárkový tlačítko? Že by Kočka zahlásila výstup kočárku, zmatený řidič by koukal, kde že má ten kočárek, Kočka s Garykem v pohodě vystoupili a mile řidiči zamávali, že to jako oni?

    1. To je dobrá rada, když normální tlačítko nezabírá.
     Milá Velká kočko (inlove) , doufám, že jste se z toho šoku už s Garykem dostali. (y)

    2. Ano dík to je dobrá rada. Jenže to kočárkové tlačítko je na levé stěně vozu a my vystupujeme na pravé. A ta levá strana bývá zacpaná kočárky že se ani maminky k němu nedostanou, je umístěné dole pod oknem tedy člověku hodně pod pasem. Asi bychom s Garušem neustále přejížděli a nikdy nestihli vystoupit. 🙁

    3. Hmmm, zmizela moje odpověď. Třeba ji Dede najde, už se nebudu „namáhat“. Když tak tak později. 😉

 5. Rputinko (inlove) , konečně jsem dočetla Tvůj článek z odkazu. Moc zajímavý, děkuju. (f)

  1. Díky!
   Ono je blbé, že takhle celkově neexistuje nic jiného krom té strašné bichle a tolik času, aby to soustředěně pročetl, má málokdo. Já z toho ten výcuc plichtila 14 dní.
   Přitom lidé zájem mají – jen za ten první rok, kdy jsem to sledovala, si ten vejcuc přečetlo 23000 lidí.

   1. Chtělo by to o trochu menší bichli. I když touhle by se zas oteplovači krásně mlátili do hlavy … jen jí sehnat 😉

 6. Z historických událostí popisovaných v tomto zajímavém příspěvku (putování Ostrogótů a Vizigótů) si vzal námět pro svou povídku Smutek Góta Odina spisovatelsci-fi románů Poul Anderson (viz kniha Stráž času). Bohužel knihu jsem nedávno půjčil příbuznému (pevně věřím, že ji dostanu v pořádku zpět – nebyla by první ani poslední, které jsem v životě půjčil a už je nikdy neviděl), takže zde nemohu uvést, ke kterému roku Anderson děj své povídky datuje.

 7. hezký nedělní podvečer,

  jen tak mezi náma u nás opět prší…

  a milá Xerxová vše nej k svátku (rose1) (rose1) (rose1) (h)

  1. (rose1) Milá Xerxová, přeji Ti k svátku zdraví, spokojenost v rodině i v práci (rose1) ! Užij si zbytek dnešního dne.

   1. rodinu jsem si užila (Beta od té doby, co nájezdníci odjeli, spí jak Šípková Růža (chuckle) A to výlety včera i dnes byly Vilíkovské – tj. kratičké)
    V práci to zatím mocmoc bolí – pohřeb bude až ve středu. Ale svět se točí dál (wave) a všechny změny a zmatky se musí podařit do konce prázdnin vyřešit.

    Jinak odpoledne opět přišel velelijavec s bouřkou. A co je zajímavé – teplo, mokro a houby prostě nerostou. Skoro žádné…

 8. Io, moooc dobry, fakt, cetla jsem si to uz podruhe. Historii mam moc rada, hodne uz od detstvi to ctu. Ale zrovna z toho obdobi, o kterem pises, jsem vzdycky mela gulas. Ostrogot sem, Vizigot tam, mezitim Hunove – no kdo si to ma pamatovat. (chuckle) Ty to ale umis psat a podat. Nejak mi to pripomnelo jednu televizni inscenaci ze 70.let. Mimochodem, ty televizni inscenace, vetsinou vysilane v nedeli vecer, byly fantasticke. Tahle byla o konci Rima, bylo to asi od Durrenmatta – snad Romulus Veliky, a hral v tom Hrusinsky. Detaily mi uz unikaji, ale jak jsem si cetla ten tvuj clanek, tak jsem si na to vzpomnela, i na sebe, jak jsem sedela a zirala. Chytra hra a nadherne odehrana. Asi zajdu do okresni knihovny a pujcim si tu hru a neco o te historii, o ktere pises. K tomu bych jeste dodala, jak nektere sluzby pro verejnost zde hapruji, tak nase okresni knihovna je naprosto fantasticka.

  1. Hani, myslím, že v tomhle období museli mít segedin i současníci. 😛
   Hru neznááám!!! Skandál! Musím dohnat!

  1. Milá Xerxová – všechno nejlepší (inlove) (^) (party) – stejně tak i ostatním místním Jindřichům (h) (rose1) 🙂

   1. Děkuji, leč svátek neslavím, my heretici evangeličtí, kteří svaté nemáme a ani nepotřebujeme armádu polobohů s jejich referáty, svátek , tedy světce, nesvětíme.

  2. Xerxová, všechno nejlepší k svátku.
   Betka dohárává, Světluška začíná- budeme mít veselo, ještě že nám to nevyšlo na dovču do hor 🙂

  3. Vše nejlepší Xerxová hlavně zdraví. Jednou jsemse spletla a náhodou omluvila takže to pak neplatilo (f) (f) (f) (f) (f)

  4. Milá Xerxová, Buffí smečka se přidává ke gratulantům! Takže fffffšechno nejlepšíííííí!!! (f)

 9. OT – MIZEJÍCÍ KOMENTÁŘE:
  Zdeni a ostatní, komentáře mizí, když je píšete bezprostředně za sebou, myslím, že ten novější vytlačí ten starší. Musíte počkat mezi jedním a druhým nejméně pět minut, pro jistotu deset. Potom vám tam zůstanou.
  Sice to vím, ale občas nedbám, a pak se divím. Většinou se mi ale daří napsat komentář hned a počkat pár minut do odeslání. Je to ovšem trochu pruda, ale jediné, co funguje. (nod)

 10. Dočteno (nod) Je to dóóóst dobrýýý (nod) A čtivý (nod) Už se těším na další kus

  A vzpomněla jsem si na Ravenu a Aquileiu a Burgundsko… tam všude je tak krááásně (wave)

  1. Ravennu i Acquileiu potvrzuji. Koncekonců Attila pro Acquileiu znamenal fakt konec jednoho z největších měst tehdejší Římské říše. Dokonce jsem slyšela, že na zkázu Acquileie se díval z pahorku, na kterém je dnes Udinský zámek. Nevím, co je na té legendě pravdy, ale fakt je, že od toho pahorku je to k moři placka, takže vidět to určitě bylo.
   Mimochodem v tamějším patriarchálním kostele naleznete 700 m2 starokřesťanských mozaik – vytvořeno hned po roce 313, kdy KOnstantin zrovnoprávnil křesťanské náboženství. Doporučuji. Pro mě jeden z nejúžasnějších zážitků z celé Itálie, a že jsem ji docela procestovala. Mezi podlahou a střechou máte 1000 let, přičemž ty krovy jsou někdy kolem roku 1400.

   A ještě, kdo ví, že Patriachou Acquileie byl také jeden z bratrů Karla IV jménem Mikuláš neboli Nicolo. Pravda, jeho matkou nebyla Eliška Přemyslovna, ale nějaká místní sličná dívka. Kdo ví, kolik měl asi Karel IV nakonec sourozenců, když jeho tatínek byl takový světoběžník?

   1. Ano, prosím, Ravenna je boží, akorát se v tom chrámu nesmělo tehdy filmovat, tak jsme strčili kameru podloudně do tašky a stejně si tu výukovou pomůcku vyrobili. 😀

 11. OT – dnes slaví Zuzanka 6. přineseniny (h) (h) (h) (h)

  a tímto datem jsem si jistá stopro, neb se dá dohledat podle diskuse pod článkem Plaváčci na kočkách online, Zvířetník jsem ještě neznala… ale právě díky Zuzance poznala, takže vlastně zároveň i já slavím šesté… co vlastně????? prostě jsem tu s vámi už šest roků (inlove)

  1. Milá Bedo, kontrolantce Zuzu velké pohlazení k tomu vašemu výročí. (inlove) Ať je těch vašich společných let co nejvíce.

  2. Milá Zuzanko, tak to s tou paničkou pěkně oslavte a ať se kočky pudrujou (party) (h) (rose1) (dance) (cat) (cat) (party)

  3. Všechno nejlepší k Zuzančiným přineseninám a Bedulčím přišedšinám. (wasntme) (chuckle) (h) (h) (h)

   1. Pripojuju se k blahiprani Zuzance a Bede. A ze Beda prisla na Zviretnik, je mooooc dobre. Bedo, dik za vsechno. (h)

 12. Nemá takhle náhodou svátek Xerxová? 8-| Já myslím, že ano, tak všechno nejlepší! (f) (sun) (music) (^) (dance) (sun) (h)

  Rovněž tak Jindřichovi Zvířetnickému, jakož i Velkokočkovému, i všem dalším. (f) (h) (f)

  Přeju všem krásný den! (h)

  1. Ať žije Jindřich, Heinrich, Henry, Henri, Henryen, Henriko, Henrich, L´udovit, Henryk, Henry´ego, Henrici, Henricus, Henris, Henrikas, Henrijs, Henrija, Henrique, de Henry, Henric, lui Henry, Enrique, Henrio, Harri, Harri´r, Anri, Herrera, Henrikin, Hendrik, van Henry, Henryja, Anral, Annraoi, Enrico, di Henry, Henry va, Sekolah Henry a jejich ženské protějšky!!!!! (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

   1. Nikdy mne nenapadlo, ze Jindrich má ve svete tolik podob – necht nám teda zijí vsichni Jindrichové, které známe – Velký kocka, Xerxová a Jindrich Zvíretník obzvlást – nasraví…at slozí (d)

  2. Milí oslavenci Jindřichové i Xerxové 😉 Všechno nejlepší (f) (f) (f) (sun) (^) (d) (beer) (pi) (inlove) (party) (dance)

  3. Hmm, třeba se teď moje přání uchytí 🙂 Tak znovu:
   Všem Jindřichům a Xerxovým všechno nejlepší k svátku (^) (beer) (d) (party) (dance) (f) (f) (f)

   1. Zdeni, já mám takový dojem že se tady jednou probíralo, že Xerxová je Jindřicha ??!! Ze by ?? (whew)

    1. To ano, jsem si tím jistá, že Xerxová je ututlaná Jindřich (inlove) Ale já jsem napsala přání a krásně se tu zobrazilo. Pak jsem šla na bublaninu u Heduš a moje přání je v Čudu. Tak jsem ho musela nadatlit ještě jednou (chuckle) (whew) (dance)

     1. Milá Xerxová, pro tebe extra přání. S Vilíkem a Betkou to bude zvlášť radostný svátek. (inlove) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1)

  4. Taky jsem si o tom ráno přemýšlela, že Xerxová je nejspíš Jindřich (nod) (h) (rose1) (h) !

 13. Tak jsem včera spáchala eeexcelentni bublaninu podle bublaciho receptu Zdeny b.p. Příště je na rade recept xerxove 🙂

  1. Teda Heduš, já pátrám a pátrám, co jsem to kdy spáchala? To jsem fakt někde zveřejnila??? To jsem teda jelen. Tak ještě UHRB (univerzální hrnková buchta) to jo. Ale já se jinak do žádných velkých kreací veřejně nepouštím, neb jak často pravila moje matka – profík, jsem kuchařka po praseti. |-( (chuckle) (dance)

 14. Dnes má svátek syn Velké kočky – Jindřich, tak mu přeji hodně zdraví a pohody. (f) (sun)

 15. hezkou neděli všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Hurááá – včera byl mladík zničen tak, že ještě chvilku spinkááááá (chuckle) Ale stejně jdu rychle něco „podělat“, protože až vstane, neudělám nic. Článek na mě počká … už se mocmoc těším, až si k němu sednu.

  Beta stále perfektní – Vilík se vůči ní zcela orazil – nejvíc ho láká „osáááásek“ – a ona se za něj nechá „tahat“ – a při tom nadšeně vrtichvostí, čímž mladíka od osáááásku poměrně snadno odežene. Dále Vilík zjistil, že co už nechce jíst, může věnovat naší velepopelnici… a ona chudinka očima se táže (mě či mlaďasky), jestli to nabízené sousto může z té ručky odebrat. A má radost, že se to smí (chuckle)

 16. Milá Io (inlove) , bezvadné čtení – čte se to samo, je to napínavé a tak má jeden naději, že mu něco v té hlavě i uvízne 😛
  Těším se na další díly…

  1. Milá Heduš, dovolila jsem si být celý den pryč, takže jsem teď prošla všech 1257 spamo-komentářů (devil) , ve kterých nefunguje vyhledáváni, a vyzobala vše, co jsem tam našla…Dnes to s největší chutí žralo tebe, Zanu a Io. Zdeno bp, tvůj příspěvek jsem nenašla (whew)

   1. Dede jsi moc hodna!!! Moc děkuji!!! Asi jste to uz rozebírali, ale proč ty komentáře mizí ? Jsou považovány za spam? Ted jsem připojena z Ipadu a vypadá to,ze zatím spam nejsem:) možna mám nějak blbě nakonfiguroovane pc…?

 17. Hurá, Barbaři se dali na pochod! Díky, Io (h) . Hezky se to rozjelo, už se těším na další díl. Jsi frajerka 8) .

 18. Mila Io, super interesantni clanek (y) . Diky za nej a tesim se na pokracovani.

  Mila Karolino, k Tvemu svatku vsechno nejlepsi, hodne zdravi a pohody. (rose2) (rose2) (rose2) (rose2) (rose2)

   1. Nezapleštím, moc se těším na další díl (h) . Bič na tebe jak vidno netřeba, tak Ti posílám virtuální (pi) a (^) (aby bylo dost cukru na další tvorbu (chuckle) ).

 19. Moc děkuju za přáníčka! (wave)
  Ríša mává tlapičkou.
  Očičko má velké, otevřené, to ošklivé na čumáčku se mu zatahuje a občas mu ho vyčistím, ale vypadá to podstatně líp. Tak snad nějaká naděje tu je!

  1. už jsem přála, ale proč ne dvakrát, žejo (inlove) … všechno nej nej, ať už se to špatné někam ztratí a ty si můžeš užívat pohody s kocourky (h) (h) (h) (h) (h)

   1. Milá Karolíno, dala bych ruku do ohně, že jsem ti dnes přála, ale zůstal tu jen komentář pro Io. Tak ještě jednou: Všechno nejlepší. Zdraví pohodu a štěstí tobě i celé smečce. (rose1) (rose1) (rose1) (^) (d) (cat) (cat) (cat) 🙂 (party) (inlove) (dance) (hug)

  2. Taky se spolu s čtyř a půl kočičínem připojuji ke všem blahopřáním k Tvému svátku a přejeme i Ríšovi ještě mnoho spokojených dnů v Tvé náruči. 4 a půl kočky znamená: stálé osazenstvo + jeden zrzavý bezdomovec, který k nám chodí na stravu, chvilku pobude, případně se vyspí na půdě a zase jde. A od té doby, co jsem ho odblešila a odčervila, vypadá mnohem, mnohem líp. Nechá se pohladit, ale značkuje, kudy chodí, tak ho do domu zatím moc nepouštíme. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat na podzim.

   1. To je jednoduchý, uděláte z něj vomelíka a on přestane mít pocit, že jeho teritorium někdo chce obsadit. Nediv se, víš co mu to dalo shánění, než ten flek s dlabancem našel? (cat) Udělejte to. Já to neudělala a o jednoho nádherného Mr. Zrzavého jsem přišla. Kdyby se stal vomelíkem, byl by tu ještě dnes (doh)

    1. No, shánění… Jsem přesvědčená o tom, že ho k nám přivedli naši kocouři. A víš, proč si to myslím? Všechny nevykastrované sousedovic kocoury, kteří se odvážili na náš pozemek, bez milosti vyhnali, až na tohoto zrzka, který evidentně strádal. Dokonce když jsem ho ještě v zimě u nás viděla poprvé, tak šel v závěsu za naší Lízou do kůlny, kam jim dávám granule, aby náhodou nestrádali, když jsme v práci. A kastrace je v plánu, ale nevím, jestli to pomůže při značkování, protože naše vetka tvrdí, že jak se to jednou venkovní kocour naučí, už mu to zůstane i po kastraci. Ale je kráááásnýýýý…

     1. Milá Ldu, myslím, že to není zcela jisté, že venkovní kocour bude značkovat i po kastraci. Mám to ověřeno na celkem šesti kocourech, kteří přišli, časem se ubytovali a stali se nekompletními kocoury. V současné době nám tu od zimy chodí jeden uchazeč – taky rezavý kocour, krásný, medový. Už se přestal mlátit s našimi kluky (jen Toníčka ještě prohání), ale pohladit se nenechá, přijde tak maximálně na dva metry. A pilně značkuje. Zima ukáže, zda budeme mít dvanáctičlenné družstvo. Jmenuje se Šérchán, jenže jména si pletu, tak jim všem pro jistotu říkám miláčku.

      1. Děkuji za naději, každopádně to provedeme a uvidíme. Ale ještě mezitím budu muset vysvětlit naší 10-ti leté kokřici, že o tom, kdo tady bude bydlet, rozhoduji já, nikoliv ona. A to asi bude chtít trochu víc času, proto máme akci naplánovanou na podzim. Mezitím budeme vysvětlovat. Jinak naše kočky miluje, nechá si od nich po zádech skákat, ale tenhle zrzoun jí do oka nepadl.Ale to bude tím, že už není kotě, kterého jsme si přinesli my. Už potřetí to mám za 10.

  3. Mila Karolino, vsechno nejlepsi a radost k svatku a vsechno spatne zahnat pryc. Drz se ! A pohlad za mne kocourky. (rose1) (cat) (cat) (cat)

  4. Milá Karolíno, všechno nejlepší tobě i Ríšovi (inlove) (h) (f) (rose1) (^) (d) (dance) (party)

 20. Io, tak jsem zase tady, na značce a konečně jsem dočetla. Tak kdyby mi kdysi dávno, ve školních škamnách někdo takhle podával dějiny, tak by to byl můj další kůň (vedle koní a psů). Díky za vtipně popsané historické události a těším na pokračování. (Nebudu prohlížet internet a nebudu, to bych si mohla tu histórii i zhnusit). Počkám na Tebe, bude to zajímavé a vtipné. Díííky.

  1. Když já měla šětstí na výborný učitele, takže mi historii nikdy nezhnusili. Nikdy nechtěli seznam dat a bitev, vždycky vykládali příběhy (kde byly i ty data a bitvy, ale když to člověku dává qůli příběhu smysl a zajímá ho to, tak si zapamatuje i data a bitvy). (inlove)

    1. Dobrého profesora na gymnáziu mela nase Terka – dokonce tak dobrého, ze dlouhou dobu premýslela, ze bude historii studovat – mozná skoda, ze se toho nápadu nedrzela.

 21. Karlíno,přeji Ti s všema devíti kočkama (6 + 3) krásný svátek, podrbej kocourky a už se netrap. (rose1) Teta Kočkomila alias Iris (*) (*)

 22. Io, nejvíc mě potěšila ta poslední věta (inlove) Víš ty píšeš tak, že je to lahůdka číst. Díky. (sun)

 23. Milá Io – super clánek. Mne se teda ti Ostrí a Vizionárstí Gotti trosku pletou, takze pri ctení jsem musela dávat pozor, kdo s kým kde a proti komu, ale napsané je to moc dobre – precetla jsem jedním dechem. Tesím se na dalsí – pocítám, ze tam se zamete s Vandaly (nod) .

  P.s: vsecko nejlepsí vcerejsím Markétkám (hodily jste srp do zita?), dnesním Karolínkám (doufám, ze se pudlíková jeste nekdy staví) a pro jistotu zítrejsím Jindrichum (aspon jeden s tady semtam mihne). Hezky si uzijte své svátecní dny, budte veselí a teste se z léta – cincin kocky a kocouri (d) (f)

  1. Mně se právě taky dlouho pletli, a pletli se mi tak dlouho, až jsem se s nima nenávratně zapletla. 🙂

 24. Milá Io, tak to je móóóc zajímavé čtení a hlavně, dobře napsané pro mne velmi dobře čitelné 🙂 . Zatím jsem dočetla po …posílali pohlednice typu „je tu príma, víno tu roste, přijeďte pobejt“…., ale musím rychle odjet, (už jsem se opozdila, jak jsem se začetla), takže později dočtu, už se těšíííím.

  1. Měla bych přidávat varování „nečtěte, pokud někam spěcháte“. 🙂 Prima že je to čitelný-srozumitelný. 🙂

 25. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste někdo nevěděl, co přesně znamená, když mám Rh faktor Du (u je jako horní index). Řekli mi, že po dobu 10 let praxe a tisíců těhotných jsem druhá. Na netu jsem dohledala, že se jedná o afický původ (na což dle své podoby říkám „ha ha“, ale hezky to souvisí s Io dnešním tématem stěhováním národů) a dále to, že při dárcovství krve se moje krev chová jako Rh+ ale při případné transfůzi musím dostat krev Rh-. Neboli, že na různé testovací sety Rh faktorů reaguje různě. Že bych z těch zjištění ale byla chytrá, to nejsem… tak jen kdybyste to někdo znal lépe, byla bych moc vděčná za jakékoliv info 🙂 za což předem děkuji!!

  1. Heduš (inlove) , zeptej se HCHO nebo Evy Ž, Dalmatin by taky mohla vědět – jestli nemáš jejich adresy, písni, pošlu Ti je.
   A pohlaď Hedušátko. (nod) (h)

 26. Buééé, nic, co sem napíšu,nedrží…
  Io, príma nedělní barbaři!
  Dodatečně (potřetí) všechno nejlepší Markétám!
  Karolíno, všechno nej! A kdyby nakoukla Pudlíková, tak jí myslím taky!

  1. Taky mne to sežralo (headbang) Několikrát.

   Tak další pokus Karolinko, vše nejlepší a hezký pohodový nejen tento den (^) (beer) (d) (rose1)

 27. Všem Karolínám přeji vše nejlepší!!!
  Karolínce přeji, aby jí kocourci dělali jen a pouze radost a žádnou starost a mojí Kaďolíně přeji, ať jí šlapou pudlíci!!!

 28. Až přijde Karolína na PC tak tady bude mít přáníčko všeho dobrého k svátku a pár kytiček (f) (f) (f) (f) (f) a radosti z (cat) (cat) (cat)

 29. Skvěle, Io! (inlove) (y) (clap) Odjakživa mě zajímala historie a je fakt, že období stěhování národů je snad nejnepřehlednější, protože každou chvíli bylo všechno trochu jinak, spojenectví a hranice se měnily snad rychleji, než letošní počasí. Současně je to ale moc zajímavé a určující pro rodící se středověk.
  Děkuju Ti za čtivý a vyčerpávající článek – eh, takhle jsem to říct nechtěla (blush) (wasntme) (chuckle) – znova a lépe: děkuju Ti za čtivý a přehledný článek nabitý informacemi a těším se na pokračování. (nod) (y)
  Přeju všem krásný den! (h)

  1. Vandalům nabijeme… ech, Vandaly budeme pomlouvat průběžně, ale zejména v posledních dílech. Příště nabijeme Vizigótům. Respektive necháme Vizigóty nabít Vandalům. 🙂

 30. Aáááá, víkendoví Hunové 🙂
  Na ty jsem se moc těšila. Tak piš, barde, piš, at je i pokračování!

 31. Dovolím si doplnit:
  Ono se totiž v závěru 4. století celosvětově značně OCHLADILO, což mělo katastrofický dopad zejména na veškeré civilizace žijící hlavně v pásmu kolem Středozemního moře a 36. rovnoběžky v Asii. A samozřejmě nejen tam …. a lidstvo se dalo do pohybu.

  Dovolím si ocitovat ze svého dřívějšího článku:
  ……Rozšířily se děsivé zvěsti, že na severské kmeny doléhají nové a větší nehody než obvykle a že v celém prostranství, které se táhne od Markomanů a Kvádů až k černomořskému pobřeží bylo nenadálou silou vyhnáno ze svých sídel množství barbarských národů a ty se potulují se svými rodinami roztroušeny kolem Dunaje…
  (Ammianus Marcellinus: Rerum Gestarum Libri, rok 376)

  Prakticky celosvětové dlouhotrvající ochlazení, při kterém se zásadním způsobem rozrostly ledovce a hladina oceánů poklesla na úroveň o 2m nižší než dnešní stav, mělo na svědomí zánik mnoha kvetoucích civilizací včetně indické kultury a „stěhování národů“, které se stalo jednou z hlavních příčin zániku Římské říše…
  http://www.volny.cz/breta.benes/Starsi/txt/klima.htm

  1. Jo, no, Marcellina taky musím našprtat…
   Ta zima dává smysl. Já vím pak jenom to, že středověk (nejspíš vrcholnej?) byl zase docela teplej, takže když tak kolem renesance přišla další zima, byli z toho lidi dost v šoku.
   Tak si říkám, teď máme zimu, nebo teplo? Abych měla srovnání?
   Díky moc jak za citát, tak za článek!

   1. Io – ten můj článek je v podstatě vejcuc ze strašný bichle (650s.) „Velká kniha o klimatu zemí Koruny České“ , autoři: Svoboda, Vašků, Cílek. (vydala Regia) Na trhu už není (možná antikvariát), ale určitě se dá vypůjčit. Tam je to podrobně s hromadou dobových citací.
    Momentálně se dá říci, že je tak akorát něco mezi. Několikaleté výkyvy byly neustále, teď už se pár let neotepluje a ledovce netajou a netajou, takže už se tomu raděj neříká globální oteplování, anobrž globální klimatická změna… 😀

    1. Ten článek už čtu a jsem tak někde v půlce. Je super, a bichli určo najdu v univerzitní knihovně.
     Jo, že se Zeměšiša vysmála termínu „oteplování“ a přestala spolupracovat, takže se přetermínilo, to jsem si všimla a přijde mi to dobře vtipný. 😀
     Pokud vím, tak se spolu s renesančním ochlazením (a hladomory) zvedla i vlna čarodějnických procesů – středověk čarodějnice relativně toleroval a upalovali se hlavně heretici, čarodějnice se začaly pořádně upalovat až na začátku novověku. Jeden z argumentů byl, že „kazí počasí a způsobují (hlado)mory“.

     1. Io, čarodejnictví se trestalo už ve starém Římě. Církvi svaté byly čarodejnice buřt, zajímali je hlavně heretici a Židé (ti hlavně kvůli penězům).
      Čarodejnice byly pronásledovány spíš obyčejnými lidmi, kteří byli celí vyjevení a hysteričtí z těch všech změn, zvratů a katastrof. Na někoho to holt svést museli.

      1. O pronásledování ve starém Římě vím, to bylo hlavně proto, že čarodky připravovaly abortiva, po kterých umíralo docela dost rodiček, a taky proto, že lidi dělali horoskopy význačných osobností, třeba císařů, aby zjistili, kdy je nejlíp picnout. Ty horoskopy byly dokonce zákonem zakázaný sestavovat. Aji se kvůli tomu tutlalo, kdy přesně se císař narodil, aby to nešlo spočítat. 🙂

       1. Teď běžel na ČT2 třídílný seriál o čarodějnicích a čarodějnictví, moc zajímavý, hlavně ta třetí část byla pro mě překvapivá. Myslím, že to dávali v pátek od 20 hod, dá se to určitě najít v archivu.

 32. hezkou sobotu všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  nestíííhááám – ani číst. Hlídám jednoho nájezdníka a kombinace rychlého průzkumníka a troškužárlivky ještě rychlejší Bety je poněkud náročná. Polovička se školí a mládežníci užívají možnosti se dospat…

 33. Pěkně lapidárně shrnuto 😀
  Těším se na další povídání 🙂

  Malé OT.
  Skoro týden nám nešel internet, pak jsem doháněl co se dalo, takže jsem na zvířetníku od 4. července až teď.
  dodatečně přeji všem co slavili, držím palce těm co potřebujou a vzpomínám na Pedra a Kosťu.

  V úterý u nás byl krátký slunečný déšť, takže byla duha:
  http://jakkel.rajce.idnes.cz/Duha_na_zahrade
  8)

  1. Fotky jsou jako vždy 1* , rajče mne nechce ať tam napíšu co chci, jednou to je chybný mail, podruhé heslo. Tak musím chválit a chválit tady. Já než dojdu pro foťák a přirychtuju se tak je duha fuč. ;(

   1. Nádherná fotka a skvělý postřeh. Jdu o tom přemýšlet a malovat si to. Jestli ono to nebude mít něc společného s Titanikem … (chuckle)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN