ROZHLEDNÍK: Dreamtime (1)

Takto australští domorodci nazývají posvátnou dobu, kdy vznikal na Zemi život. The Dreaming je mytologie australských domorodců popisující stvoření světa, života a poskytující člověku mravní kodex. Volně by se tyto anglické názvy daly přeložit jako „čas snění“ a „snění“ i když už anglická slova přesně nevystihují mnohostranný význam těchto podivných domorodých slov.

 

Civilizace, nebo chcete-li kultura australských domorodců, je bezkonkurenčně tou nejstarší nepřerušenou na světě. Trvá nepřetržitě už déle jak 50 000 let. V době příchodu bílého muže na tento kontinent žilo jeho zhruba 300 000 domorodců ve společnosti prvobytně pospolné, a v době kamenné, ve více jak 500 kmenech které mezi sebou urputně válčily a vzájemně se vybíjely. Jakási přirozená kontrola populační exploze a přirozený výběr druhu v jednom. Měli však bohatý spirituální život, spjatý se Zemí a přírodou, se kterou žili v naprostém souladu. Spirituální život je všechny stmeloval, měli stejnou víru, nebo chcete-li mythologii. Jejich „The Dreaming“ je vlastně mytologie o vzniku země, života a lidstva. Poskytuje také návod k životu, zákony soužití a přežití v drsné přírodě, poskytuje jakousi příručku kterak vést slušný a čistý život v souladu s prostředím ve kterém člověk žije.

 

Příchod člověka na Terra Australis je zastřen tajemstvím. Vůdčí hypotéza nám však praví, že na tento kontinent doputoval během poslední doby ledové, která vládla na světě před 110 000 až 10 000 lety. Vody oceánů byly nejméně o 120 metrů níže než nyní a mezi Asií a Austrálií byl jen úzký pruh vody, který mohl překonat na voru. Budiž. Ale jak potom vědci vysvětlují zdejší nálezy datované více jak 120 000 let staré? V tu dobu měl být homo sapiens sapiens pouze v Africe a začít migrovat do světa zhruba před 75 000 lety., nebo se zdejší domorodci vyvinuli z dřívějších migrací ranných humanoidů, jako třeba homo erectus? Ale to by nám mohla prozradit analýza DNA, pokud z těch dob nějaká někde zbyla. Takže víme, že toho moc nevíme.

 

Polonomádský způsob života domorodců byl nutností, kmen se přemístil, kde bylo co lovit a sbírat. Pohyboval se za potravou. Na posvátných místech, po celé Austrálii, nám tito obyvatelé zanechali nesčetné kresby a malby. Na kamenech a skalních stěnách pod převisy. Ty nejstarší mají být přes 50 000 let staré. Tuto dlouhověkou civilizaci se podařilo „ohněm a mečem“ rozložit až bílému muži, který na tento kontinent zavítal před necelými 250 lety. Takže na rozdíl od „vyspělých“ civilizací, co zahynuly na vnitřní rozklad, byla tato nejprve ničena zvenčí a násilím. Nyní jsou její zbytky rozkládány tím, že domorodci dostávají od státu tolik, že k pohodlnému životu nemusí hnout ani prstem. Jejich spiritualita a tradice umírá na úbytě. Morální devastace domorodců je tak dokonána. Jejich dlouhodobá civilizace zaniká. Proto se pokusím, jen ve stručnosti, vás s ní seznámit, tak jak jsem byl s ní seznámen z různých i domorodých zdrojů.

 

Tool making (Vyrábění nástrojů)

 

 

Nejdříve si osvětlíme co to Dreamtime a The Dreaming vlastně je a potom si postupně jeho úlomky připomeneme. Na australském kontinentu žilo a umíralo nejméně 2500 generací domorodců. Tito hovoří mnoha jazyky. Vysvětluje se to tím, že jednotlivé kmeny žily od sebe tak vzdáleně, že nepotřebovaly společnou řeč. Jazyků bylo napočítáno kolem dvěstapadesáti a každý oplývá nejméně stovkou velice odlišných dialektů. Žádný z těchto jazyků neznal písmo, a veškerá komunikace se děla ústním podáním. Zkušenosti, vědomosti a mytologie se tak předávaly z generace na generaci pouze slovem.

 

Ano, na počátku všeho bylo slovo a The Dreaming nám říká: „Na počátku byla Země beztvará, šedivá pláň. Nebyly hory, nebyly řeky, nebyla jezera a moře. Nebyli ptáci a zvířata, nebyly ryby a hmyz a nebyl ani člověk. Život na tehdejší Zemi ještě neexistoval.“

 

Potom, před dávnými a dávnými věky nastal Dreamtime. Dreamtime byl čas, kdy obrovské mýtické bytosti povstaly ze šedivé pláně, kde po nesčetné věky spaly. Tyto bytosti vypadaly jako zvířata, rostliny, nebo hmyz, ale chovaly se jako lidé. Toulaly se nekonečnými šedivými pláněmi, hledaly potravu, kopaly v zemi, aby našly vodu a jak tak hledaly, tak díky své ohromné velikosti, vytvořily v beztvaré šedivé pláni hluboká údolí, řeky a pohoří. Svět tak nabyl podoby, jak jej známe dnes. Takto vytvořená místa v krajině nabyla pro domorodce posvátná.

 

Než se na tomto světě objevil život, tak od nepaměti existovaly duše všech pozdějších tvorů a rostlin. Tyto věděly, že jednou nabudou hmotného těla, ale nevěděly kdy. Když se čas navršil, tak tyto duše byly hmotnými těly obdařeny a tak vznikly rostliny, zvířata a nakonec i člověk, kterému bylo uloženo, aby se stal ochráncem a správcem veškerého posvátného života kolem něj.

 

Domorodci věří, že jejich tradiční způsob života byl ustanoven těmito mýtickými bytostmi, které na počátku věků daly jejich předkům jakýsi návod k životu, avšak o desítky tisíc let dříve a daleko komplexnější než nám známé Desatero Přikázání, co dal Hospodin Izraelitům. Domorodci tak berou všechen život a prostředí, ve kterém žijí jako jediný ohromný a nesmírně komplexní systém, kde vše souvisí se vším. Jejich zákony, příkazy a zákazy tak zajišťovaly po desítky tisíc let biologickou rozdílnost prostředí a jich samých. Překročení těchto tradičních tabu, tedy provinění proti příkazu či zákazu, které ohrožovalo ostatní členy společenství, nebo prostředí, se tvrdě trestala. Ponejvíce smrtí provinilce, nebo jeho vykázáním z kmene, což bylo téměř totéž. Sám, v divoké a tvrdé přírodě s pocitem provinění zpravidla dlouho nepřežil.

 

The Dreaming ustanovuje složení společnosti, pravidla sociálních styků, chování a spirituální ceremonie. Zajišťuje kontinuitu kultury, písněmi, tanci, malbami, mythologickými příběhy, iniciacemi a řadou dalších tradičních událostí. Všechny tyto aktivity jsou prostoupeny hlubokou spiritualitou, mají pevný tradiční rituál a významný vliv na život domorodé společnosti. Proto také vznikaly a vznikají malby jen na posvátných místech, zrovna jako corroboree, (vyslov koroborí) tedy posvátné shromáždění či slavnost, nebo iniciace a jiné rituální aktivity, se koná jen na takovém místě. Takže i každá malba má svůj pevný rituální řád zakotvený v The Dreaming, zrovna tak jako slova písně, nebo nápěv. Hluboká spiritualita prostupuje vším konáním a celým životem domorodce.

 

Domorodci věří, že v době Dreamtime byly položeny základy k jejich způsobu života mýtickými bytostmi, jejichž potomky, po skončení Dreamtime a vzniku věku člověka, jsou nynější lidé. Když domorodec uvidí horu, řeku, skálu, nebo strom, tak pomyslí na mýtickou bytost, která ji stvořila. Veškeré prostředí, ve kterém žijí, vnímají jako posvátný dar od těchto bytostí o který se musí starat a jej obhospodařovat. Vše vnímají jako půjčku pouze na dobu své potřeby a osobní vlastnictví čehokoliv je pro ně pojmem nepochopitelným a naprosto abstraktním.

 

Pouta s mýtickými bytostmi z Dreamtime jsou taková, že domorodci věří ve společnou a nedílnou formu těla a duše všeho na světě. A to znamená, že i skály, řeky, tůně, hory a jiné geografické útvary jsou více jako památka na Dreamtime. Reprezentují pro ně realitu a věčnou pravdu, která je též obdařena duší. Proto s těmito útvary mnohdy s úctou rozpráví jako s bytostmi.

 

Clapping sticks

 

 

Legendy, nebo mythologické příběhy kterými se budeme postupně zaobírat, jsou o předcích z Dreamtime. Zobrazují různé druhy lidského chování, včetně i toho záporného, jako je lhaní, krutost, podvádění, ješitnost, domýšlivost, lstivost, závist a řada jiných. V každé legendě je poučení, co se může člověku stát, když by se zachoval tímto záporným způsobem. Pro nedomorodce může tato mytologie vyznít zmateně, protože protagonisté jsou mýtické bytosti a ne lidé, avšak jako lidé se chovají. Mnohé se zaobírají pouze zvířetem, nebo ptákem. Vždy ale v symbolickém významu vysoké důležitosti. Například Slunce je žena, dárkyně života. Často je symbolicky prezentována jako voda, oheň, Země, nebo okrová hlinka. Kruh, nebo soustředné kruhy jsou jeden z nejposvátnějších obrazců a mezi jiným představují i ženu. Měsíc je muž, vládne nad přílivem a odlivem a ročními obdobími. Symbolicky je často prezentován jako had, pes, žába, voda, nebo jen čára.

 

Průměrný Evropan má potíže těmto legendám porozumět, zrovna tak jako zdejší domorodec má potíže porozumět biblické příhodě, ve které Mojžíš rozdělil vody Rudého moře, když Izraelité prchali z Egypta před faraonovou armádou.

 

Domorodci věří, že každý jejich kmen pochází z bytostí v době Dreamtime. I dnes má každý domorodec svůj zvláštní symbol, zvaný totem. Tento reprezentuje jeho spirituální spojení s určitou mytologickou bytostí v době Dreamtime. A tak totem může být třeba goanna, tedy varan, nebo želva, klokan, ježura, wombat a mnohé jiné. Několik kmenů tak zpravidla mívá společný totem. Tato víra je pro něj velice důležitá. Neustále mu připomíná jeho duchovního předka a také jeho sounáležitost s přírodou a prostředím ve kterém žije. Vše, zvířata, ptáci, hmyz, hadi, ještěři, rostliny a ostatní životní formy, člověka nevyjímaje jsou součástí přírody kde pouze vnější – hmotné – formy jsou různé. Duše je pro všechny stejná a všudypřítomná. Tato je tak sjednocuje. Jeden je vše, vše je jeden, duše nikdy nezemře, duše je věčná, duše je společná všemu. Duše byla, než započal veškerý život i život jedince, a zůstává i po jeho smrti. Duše vstupuje do živého těla plodu v pátém měsíci těhotenství, kdy zpravidla dochází v lůně matky k prvním pohybům dítěte. Toto vstoupení duše se připisuje duchu země či prostředí kde se matka zrovna v tuto dobu nachází a tak po narození je dítě považováno za správce a ochránce právě této oblasti.

 

Didgeridoo Player (Hráč na didgeridoo)

 

 

V kmenové společnosti je rodina velice důležitá, i když pojetí domorodé rodiny se od té naší poněkud liší. Příjmení se dědí po matce, protože žena, když porodí dítě, je dárkyní života. Díky totemům zde však nastává zajímavá situace. Osoba v jiném kmeni, co však má stejný totem, je váš bratr, nebo sestra, či strýček, nebo tetička, dokonce i máma a táta. Takže domorodci tak mají úzké rodinné vztahy s velkým počtem osob. Představa mít několik desítek bratrů a sester, desítky strýčků tetiček a třeba pět mamin a taťků je pro Evropana při nejmenším obtížná. Ovšem domorodému dítěti toto uspořádání poskytuje ohromný pocit bezpečí, rodinného tepla a ochrany. Velká rodinná síť kamkoliv se otočí. Navíc, co kdo z této široké rodiny uloví, najde, nebo jakkoliv nabude, samozřejmě sdílí se svými rodinnými příslušníky. Osobní vlastnictví mu je naprosto cizí.

 

Smrt po domorodce neznamená konec života. Je to jen poslední posvátná ceremonie v jeho nynějším bytí. Potom je jeho duch znovuzrozen, či převtělen. Všichni žijící lidé jsou vlastně převtělení mrtví předkové. Duše je nesmrtelná a po opuštění mrtvého těla si najde nové, které „obydlí“. Tato víra v převtělení, či reinkarnaci, poskytuje domorodcům přímé spojení s jejich předky z doby Dreamtime, která se udála v šeru dávných věků před mnoha desítkami tisíci lety.

 

Takže po tomto stručném úvodu do domorodého pojetí světa, života a víry se příště můžeme podívat na první Dreamtime story. Tyto legendy vznikaly v různých místech Terra Australis a často se váží ke krajině, kde vznikly. Proto se od sebe často a velice liší, i když se váží ke stejnému tématu či události. A tak i hlavní protagonisté legend mají různá jména, i když se jedná o stejného představitele. Jsou jich tisíce a my se pomocí domorodého vypravěče seznámíme s několika z nich. Pokud vám některým budou připomínat jak dějem, tak i skladbou staré pohádky, příběhy, nebo pověsti našich dávných předků, tak podobnost je čistě náhodná. Zde však jasně uvidíme, že základní kladné i záporné lidské hodnoty a mravní kodex jsou si všude velice podobné, mají společný význam, či mají společný základ.

 

Zde si vážení poslechněte rituální domorodé písně za zvuku didgeridoo a clapping stics. Nejlépe v režimu celé obrazovky.

 

http://www.youtube.com/watch?v=H7oE4sKIDuU&feature =player_embedded

 

 

Aktualizováno: 9.7.2012 — 21:09

65 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. O „čase snění“ australských původních obyvatel jsem hodně četl, je to zvláštní a krásné pojetí. Jedna z mých nejoblíbenějších hudebních skladeb je „Austrálie – Soumrak času snění“ od Terryho Oldfielda.
  Z trochu jiného soudku – mám moc rád australského spisovatele Erica Lamberta, jeho „20 000 zlodějů“ nebo „Veteráni“ či „Ostrov Fulakona“ jsou parádní čtení. Když jsem četl jeho miniromán „Delfín“, narazil jsem tam na pasáže kdy, zobecněně řečeno, se může stát, že v Austrálii nevíte, zda hovoříte s přístavním dělníkem nebo ministerským předsedou, že ti lidé jsou tam tak nějak v určitém směru nečitelní. Rozhodně to ale nebylo ve zlém, jen to člověka z jiného prostředí, což byla v tomto případě učitelka z úhledného anglického hrabství, může přivést k záchvatům smíchu a totální rezignaci na společenské konvence, což je fajn. Zajímalo by mně zda je to tak i dnes, ten román se odehrává pár let po válce.

  1. Ahoj Pů,
   Lamberta také velmi mohu (nejradši mám K slávě odsouzeni) a úsloví o přístavním dělníku a ministerském předsedovi užívám zhusta dodnes. (wave)
   Na naše poměry se ale špatně aplikuje. 😀

 2. Tak na tenhle seriál se těším!
  Jo a taky bych si dala říct seriálek na téma JarkaF. počítá a Vave dle jejích výpočtů šije. A pak si to prohodí…

   1. No – spís se pak navzájem prohodí oknem (chuckle) … a piskvorek poletí za nema. Teda – né ze bych chtela nekterou z nich podcenovat (wasntme)

 3. Teď jsem si všimla, že má svátek Amálka Apinojc (cat) (h) , tak jí přeju všechno nejlepší, hlavně ať se nedá! (nod)

  Abytko (inlove) , co takhle trochu požít léku (d) a vydat se k pídrzubní? (tmi) Prazub u toho můžeš žmoulit v kapse.

  YGÓÓÓÓ! (chuckle)

  1. Amálka děkuje, úředně je sice Amélie, ale to je fuk, stejně slyší na Čiči.

   Bohužel mám trochu jiné starosti než psát na Zvířetník, tak budu chvilku spíše za bukem. nejde sice o zdraví, ale protivné to je – jak v práci, tak problém doma. Však se zase ozvu.

 4. Skvělé čtení, kterého pokračování si určitě nenechám ujít! Obzvláště v době končícího Mayského kalendáře, kdy by měl nastat nový začátek, nové vnímání, obnovení duchovna. (y)

 5. Každý místo má duši a příběh.
  Tenhle názor je mi velice blízký.
  Takže se nedočkavě těším na pohádky! 🙂

 6. Moc zajimave cteni. Trochu mi to pripomnelu viru Cherokee Indianu, kde je taky takova provazanost mezi minulosti, pritomnosti a budoucnosti a v souladu s prirodou.

 7. Ahoj všichni, jedno OT.. V minulém Jirkově článku o rodinných narozkách byla zmínka o Ožralém Izidorovi a pár velectěných čtenářek projevilo zájem o recept.
  Bohužel jsem se ke čtení dostala až včera pozdě večer. Minulý týden jsme tady měli vzbouřence – pololetní prázdniny a internetový počítač totálně zkolaboval. Tedy ještě nejede, ale Jirka na dalším počítači zavedl nouzový provoz. Tak tohle přilípnu k dalšímu článku. Tohle domorodci neznají…
  Myslím, že recept bude i na internetu. Ten můj mám od mamky naší schovanky, ovšem já jej dělám po autralsky (žaves – jestli to znáte – spíše ty starší) a tedy asi ingredience pro vás nebudou ty pravé ořechové.
  Tak ten původní recept – korpus: 6 žloutků, 22 dkg másla a 22 dkg práškového cukru našlehat. 1 a půl lžíce kakaa, půl PRDOP 12 dkg polohr. mouky a sníh ze 6 bílků – upečeme.
  Krém je nastavovaný 25 dkg másla, cukr, rum, kakao + kaše.
  Tak tohle dělám po australsky – vezmu sáček s přísadami na čokoládový dort (tady je velký výběr) a upeču korpus. Krém vyrobím z dalšího sáčku na continental cheese cake náplň. Já nevím, čím by se to doma nahradilo. Krémový sýr Philadelphia se už možná dostane – našlehat s trochou cukru ????
  Pak několikrát rozkrojím korpus – jedna vrstva spojená pikantní marmeládou, další krémem. Vrstev je lépe mít více. Nechám „usadit“ a pak celé pomažu stejnou rozehřátou pikantní marmeládou – třeba trochu ředěnou rumem. Opět počkám.
  Další část je podle původního receptu.
  Mezitím, nebo i dříve udělám ořechový obal – smíchat 30 dkg mletých ořechů, 25 dkg mletého cukru a 250 ml rumu (zásadně používám Tuzemák – poněkud obtížněji tady k sehnání, o Božkovském si mohu nechat jen zdát). Nechám ten rum „vsáknout“, pokud je to řidší dá se přidat trochu ořechů, já dávám drcené mandle – loupané. Pak se celá dorta „oblepí“ těmi ořechy – nahoře to drží, ale boky potřebují hustší hmotu. Pokud se dělají řezy, tam je to šumafuk. No a nakonec (nechat opět trochu zatuhnout) to celé poliji tekutou čokoládou – čokoláda na vaření s trochou másla. Dá se to pak ozdobit (třeba šlehačkou), ale náš ozdobený Izidor by asi cestu autem nepřežil běz úhony.
  Tak dobrou chuť 🙂

  1. Ještě dodatek, právě jsem v mém receptovém salátu objevila návod na náplň, podobnou co dělám já – 250 g Philadelphia Cream cheese (žervé??) 100 g jogurtu bez příchuti, 75 g pískového cukru, 2 čajové lžičky želatiny rozpuštěné v 50 lm horké vody – šlehat ve šlehači asi 2 – 3 min, chvíli počkat až začne tuhnout a použít. Ten cukr podle chuti, někdo má třeba rád sladší…..

    1. Dá, ale lepší (a hlavně lacinější) je Lučina. Složení a technologie výroby jsou zhruba stejné, jen Lučina je bez jakýchkoli éček.

     1. Až na to, že je Lučina mírně slaná, možná je lepší Créme fraiche (sakra, neumím francouzské apostrofy), v Makru stojí kilovka kolem stovky a je to vlastně neochucená kysaná smetana, ve které stojí lžíce, konzistence je asi jako mascarpone, jen je to nakyslé….

      1. Jenže ta Philly je krémový (termizovaný) sýr (stejně jako Lučina), ne smetana, natož zakysaná (jako creme fraiche). Mírně slaná je taky a deset deka stojí tak o dvacku víc než stejné množství Lučiny. Ne vždycky je všecko cizí lepší než české.

      2. to už vemte poctivej řeckejjogurt,vyrobenej v Německu,teď ho má kilovku Globus za 96korun, je to lepší jak zakysanka.

       1. Dámy, trocha osvěty – creme fraiche není jen tak nějaká zakysanka, má 33% tuku, ne v sušině, ale celkově. Není ani moc kyselá a dá se našlehat s trochou mléka do jemně navinulé pěny, je vynikající třeba s ovocem, proložená cukrářskými piškoty (!není to tiramisu, to děláme z mascarpone!). Je tak hustá, že se dá namazat na chleba, vynikající z ní jsou i slané pomazánky…

 8. Díky za zajímavý článek, pořádně si ho ale přečtu až doma. Takže jen ad didgeridoo – kluk od mojí dcéry je sbírá, má jich snad deset, jeden kousek dokonce máme doma. Zkoušela jsem na to hrát a i když to vypadá jednoduše, žádná legrace to není.
  Pěkný den všem! (tady se zrovna schyluje k bouřce)

 9. OT – počítací SOS

  Prosím o pomoc s výpočtem strany trojúhelníku (blush) – úhly a jejich sinus a cosinus a tak mě prostě dostaly na kolena. (whew) (tmi) (fubar)

  Pravoúhlý trojúhelník. Odvěsna „a“ měří 18 cm a úhel alfa je 67,5 stupně. Kolik měří strana „b“ a strana „c“?

  Děkuju moc – potřebuju to na šití, bude to ještě další počítání, ale to už zvládnu. (f)

  1. 😀 Vave, netušila jsem, že na piškvorkování je třeba málem doktorát z matyky 😀 . Já Ti, bohužel, nepomohu, od toho jsou jiní, třeba JJ 😉 .

   1. Jééé, Kaa, děkuju moc a moc, ale to není možné, strana „b“ musí být nejkratší. Že bych to špatně zadala? (whew) (tmi) Potřebuju hlavně přeponu, protože ta bude tvořit poloměr, ufff. (whew)

     1. JJ, milá Ivo (inlove) , rejsovat se bude. Ale nemám úhloměr, tak potřebuju velikost strany.

    1. Aha, já jsem taky váhala, jestli strana a je přilehlá k úhlu alfa 🙂 Ale to si přece trojčlenkou přepočítáš, no ne? (angel)
     Tak pokud je strana a delší odvěsna, tak strana b bude 7.456 a přepona 19.483 cm.

  2. Esli úhel alfa je ten co je proti odvěsně a, tak Excel pravil, že
   b = 7,45584412271571
   c = 19,4830596052631

   1. Jo, to vypadá, že to bude to vono. (nod) Děkuju, Jarko. (y) :*
    Mně teda Excel nepravil nic, ale to bude tím, že jsem na rozdíl od Tebe mamlas. (blush) (nod)

   2. Jarko, když už to umíš tak krááásně vypočítat, mohla by jsi se dát na piškvorkování 😉 ! Co ty na to?? 8-| U nás teď chvíli pěkně pršelo, příjemná přeháňka, ale už zase svítí naplno (sun) . Co u Vás, na opačném konci Brna?

    1. Při představě jak při piškvorkování odměřuju – jako Vave – 19,4830596052631 cm, se mi klepou kolena, co kdybych to nějak zvorala!
     Průtrž prý byla na Cejlu, sem nedošla.

     1. Ono vůbec představa jak sedíš a vyšíváš a sešíváš má dost do sebe.
      Jo a dík za prazub, použila jsem ho k zaříkávání tesáku vlastního. (wave)

      1. A zařekla jsi, Abytko? (wasntme)
       Hihi, včera se mě soused od vedle ptal, co to mám za záclonou za myš. Jsem hleděla nechápavě, pak mi došlo, že myslí medvěda na komódu, a pravila jsem pevně, že to není myš, ale Nora. Chvíli nade mnou přešlapoval – sázela jsem pod okny nové komule za ty vymrzlé – a pak popřál, aby mi práce odsejpala, a šel pryč.
       Teď čekám, kdy se mě zeptá, co je to „nora“ za záclonou. (chuckle)

       1. Chichi, já na zděšené výkřiky návštěvníků, ukazující chvějícím se prstem na Noru a na dotaz „cotoje?“ vznešeně odpovídám – to je Dittmar Urbach. Mnozí si myslí, že medvěda oslovuji celým jménem.
        Zaříkávám stále, v samoléčbě pokračuji nyní už i brufenem, ale zubní vetrina mě zřejmě stejně nemine. (headbang)

      2. „Ono vůbec představa jak sedíš a vyšíváš a sešíváš má dost do sebe.“ – Abyto Brutální, je to VÝZVA???

     2. Jarko, nebuj nic, teď už to jenom převedeš na inche, spočítáš si kruhové výseče a můžeš zvesela šít … šít! ne bít mě! (whew) (chuckle)

      1. Vave, a taky se tam zaokrouhluje a používaj se šišoidní výseče? Páč esli, tak si začnu myslet, že bysem to zvládla, a asi koupím tu singrofku! (inlove)

   1. Děkuju (f) , ale bohužel mi tam nejdou dosadit hodnoty, hlásí mi to nějakou chybu po instalaci. 🙁

  3. Milá Vave,
   když už tu berete moje jméno nadarmo (inlove) … předpokládám, že úhel alfa leží proti odvěsně a, odtud další úvaha: úhel beta, ležící proti druhé odvěsně b, musí tedy měřit 90-67,5=22,5 stupně, což je polovina ze 45 stupňů.

   Jak tedy konstruovat? Narýsovat úsečku 18cm dlouhou, k ní spustit na jedné straně kolmici a tuto ponechat. Na druhé straně narýsovat úhel 22,5 a když se úsečky protnou, máme trojúhelník. Nejkratší strana je odvěsna b, která měří cca 7,6 cm (odhaduji z toho, co mám na monitoru v kreslícím programu) a odvěsna měří 19,5-6 cm, (zase … s jakou přesností to potřebuješ? tady to může být i 20cm, chce to pořádně narýsovat).

   Úhel 22,5 se dá zkonstruovat bez úhloměru, pouze pravítkem a kružítkem. Ke straně „a“ spustíš kolmici „k“, v bodě, kde má se stranou „a“ průsečík, uděláš čtvrtkružnici. Ta protne obě úsečky „a“ a „k“ ve dvou bodech. Do nich postupně zapíchneš kružítko a uděláš dva oblouky libovolného, ale stejného poloměru, tyto se protnou a tento průsečík spojíš s bodem, v němž se protínají „k“ a „a“.
   Je to všeobecně známý postup, jak narýsovat osu úhlu. Tato osa „o“ svírá se stranou „a“ úhel 45 stupňů. Tento je potřeba uvedeným způsobem znovu rozpůlit. Takže na již narýsované čtvrkružnici najít průsečíky s „a“ a „o“, zapíchnout do nich kružítko a udělat dva oblouky libovolného, ale stejného poloměru, jejich průsečík spojit s průsečíkem „a“ a „o“ (a i „k“). Takto vzniklá úsečka je strana c, kde protne kolmici spuštěnou z druhého konce úsečky a, tam by měla být strana b a úhel mezi b a c by měl být požadovaných 67,5 stupňů.

   Jestli v tom zadání není nějaká zrada, tak je to středoškolská úloha (chuckle) .

   Pokud to milá Vave potřebuješ mít nakreslené, napiš mi třeba přes hady, pošlu přibližný náčrtek.

   Zdraví citovaná JJ

   1. Vavííí – jak to tak ctu, nechces radsi místo trojúhelníku sít ctverecky? – tam ti stací znát jednu stranu a k sestrojení pouzijes bud pravítko s ryskou nebo jakýkoli pravoúhlý predmet (knihu, desku z policky, neobouchanou cihlu) a kousek provázku, na který si uzlíkem naznacís délku strany. Bude to krásný taky a ty nebudes muset k Chocholouskovi.

   2. Děkuju, milá JJ (inlove) , za podrobnou radu jak na výpočet, tak za nabídku náčrtku. Už jsem se s tím poprala a mám šablonky. Jde vlastně o osmicípou hvězdu, která má jednak v sobě obrazec, jednak musí mít určitou velikost. Je to jeden ze starých patchworkových vzorů, ale mám jen obrázek, nikoli návod. Takže jsem musela nejdřív vykoumat konstrukci a pak vypočítat velikost pomocného trojúhelníku. JJ, milá JJ 🙂 , jsou to středoškolské znalosti, ale jaksi se vytratily. 🙁

    Milá YGO (inlove) , děkuju. Asi se Tvou dobrou radou budu napříště řídit, je to jednodušší. (nod)

    1. Jo, a přesnost u patchworku by měla být na milimetry, naštěstí tady to lze docela dobře zaokrouhlit na půlcentimetry.

     1. Milá Vave,
      díky, hlavně že to pomohlo, uvidíme někdy to dílo? (inlove)
      Až budeš potřebovat geometrickou konstrukci víceúhelníků (od tří výš), s důvěrou se obrať (chuckle) .

 10. Tohle si musím nechat na doma, do klidu – pokud se jim tedy podaří opravit internet, který nefunguje od včerejška. 🙁
  Přeju všem krásný den. (h)

  1. Vave, po drátech Ti jde ve Word narýsovaný trojúhelník.
   Rozměry jsou 19.65cm, 8.00cm, 7.65 cm

 11. Milý Jiří, už brzy ráno jsem začala číst Tvůj článek, ale nechala jsem si ho až na klidnější dobu, dokud je chládek tak se musí uděla spousta věcí okolo domu, zahrady a nás.
  Tak to jsem si početla!!! a Těším se na další pokračování. Víš, mne australští domorodci zajímali už dávno dávníčko. Od doby, co jsem za totáče začala číst knížky-detektivky o polodomorodém inspektorovi Napoleonu Bonaparte. Jenomže! Tenkráte se nedaly sehnat žádné podrobnější materiály o kultuře domorodců. To jejich spětí s přírodou mne vždy fascinovalo. Nejvíc mne zaujal odstavec o tom, že vše co kolem sebe máme, je jenom výpůjčka na současnou dobu co pobýváme na tomto světě. Kéž by se k přírodě chovali na této planetě všichni a chápali přírodní věci okolo nás jenom jako jakousi půjčku! Moc se těším na jejich báje! Díííky.

 12. Jiří – moc jsem se těšila na tvé povídání o domorodých legendách. Je to tak zajímavé a tak pro nás zvláštní a neznámé. Myslím, že australští domorodci byli kdysí velmi šťastní lidé, protože měli to, po čem mnozí toužili a touží – věčný život.

  Zrovna včera na ČR Praha byl rozhovor s českým etologem Mnislavem Zeleným
  http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/mnislav-zeleny-etnolog–1082590
  Pozoruhodné – zajímá se o původní obyvatele Amazonie a on je přesvědčený, že jakýkoli pokrok je pro Indiány úpadkem.

  Těším se moc na pokračování, A didgerdoo si poslechnu až doma.

  1. I tak se onehdá ptali starého indiánského náčelníka, co vidí na naší době za špatné. I děl:
   „Když jsem byl mladý v řekách tekla voda, která se dala pít, ženy se staraly o domácí práce a o děti, muži trávili dny na lovu či na rybách, večer se vrátili a opékali maso na ohni, povídali si a pokuřovali. Noci obvykle promilovali se svou ženou. Jen hloupý bílý muž si myslel, že se dá na tom něco zlepšit“

 13. hezké úterý všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Zajímavé australské úterý (nod)

 14. Jiří,zajímavé jako vždy. Úžasné kresby a sugestivní hudba.
  Myslím, že ty mandaloidní kresby se budou učitě líbit IO (smirk)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN