ČLOVĚČINY: Soumrak naší civilizace

O politicko – hospodářsko – společenské situaci, kulturu a umění nevyjímaje, jak v rozvinutém světě, nebo chcete-li na západě, či v české kotlince, nemám žádné iluze. Akorát, že v té kotlince to je ještě o něco horší než ve zbytku světa.

 

Díky neposlušnosti mého těla, mé, jak doufám, přechodné nepohyblivosti a hlavně vývoji světových událostí, mě napadaly pochmurné myšlenky a tak jsem začal dosti zlobit svoje nejbližší okolí. Abych se trochu odreagoval a tolik nezlobil, tak jsem začal datlovat do klábosnice notebooku v poloze ležícího střelce a tyto chmurné myšlenky takto sdílet s vámi, případnými čtenáři. Jak mnozí víte, těmito tématy se zcela úmyslně nezabývám. Za prvé nemám zapotřebí si zvyšovat krevní tlak, který je už beztoho dosti na výši a za druhé jsou nepřeberné tisíce mladých chlapů i přestárlých dědků v hospodách, kteří tato témata provětrávají dnes a denně. No, a protože mi je jasné, že blábolením se nic nespraví, náprava chce konkrétní činy, na které mně už fyzicky nezbývá, tak se ve svém psaní raději věnuju tématům jiným, přívětivějším a mně také blízkým.

 

Takže, pokud se mě nepodaří zavčas umřít, či koncem prosince tohoto roku nenastane konec světa, nebo (podle další předpovědi) nespadne na Čínu obří meteorit, který způsobí rozbouření geologických desek s následnou tektonickou činností a výsledkem stejným, potom odkazuju ctěné čtenářstvo na své doporučení v posledním odstavci tohoto blábolu.

 

Všechny současné negativní společenské jevy mají historické souvislosti. A tím nemyslím jen posledních dvacet let, ani sto let, ale musíme jít zpět, třeba až k Johnovi Wyckliffovi-Viklefovi (1320 – 1384) a dále pak historií k Husovi, kdy byla následnými konflikty a husitstvím narušena tehdejší stupnice hodnot, odpovědnosti a morálky. Stejné, i když ne v tak značné míře, platí o době reformace ve zbytku Evropy. Toto narušení hodnot, odpovědnosti a morálky se s českým národem a celou Evropu táhne staletími a nikdo se zjevně z historie nepoučil a nechce poučit i nyní. V současné společenské atmosféře by takového jedince jako Hus nebo Viklef měli asi za blázna. Navíc byla pro český národ zhoubná husitská doba mylně v naší nedávné národní minulosti glorifikována, ke všeobecné škodě. Na lži se nedá vybudovat slušný a fungující stát či společnost s právními jistotami, ať už v kotlince nebo kdekoliv jinde na světě.

 

To, co se děje ve světě, ztráta odpovědnosti a morálky, se v bývalých zemích koruny české (potažmo ve všech postkomunistických zemích) několikrát umocňuje. A to proto, že ve zbytku světa ještě donedávna morálka a odpovědnost existovala a fungovala, kdežto v bývalém komunistickém bloku, v čele s SSSR, se po druhé světové válce vytratila a v zemi, kde zítra již znamená včera, zmizela dokonce už po světové vojně číslo jedna. Navíc, v té zemi nikdy demokracii nepoznali. Ta tam byla při svém zrodu zardoušena bolševickou revolucí a předtím tam byl národ ovládán nagajkou. Ostatně tento nástroj by se dnes výborně uplatnil v diskusi se světovými bankéři, kapitány globálních společností, byrokraty z OSN či EU a v neposlední řadě s politiky všech stupňů a odrůd té které země.

 

Soumrak či rozklad naší civilizace není v historii ani první a ani poslední. Byly civilizace zvučnějších jmen a déle trvající než ta naše a přesto zanikly v propadlišti dějin. Společným jmenovatelem těchto zániků byl pohodlný, rozmařilý, nenasytný a lenošný životní styl tehdejších středních vrstev. Hrabivost a morální zkaženost vrstev vládnoucích a v neposlední řadě i nechuť, apatie nebo strach s těmito zlořády něco udělat. Vše to dovršil zánik potřeby být zodpovědný té, či které autoritě. Autorita buď vymizela, nebo se nekonala, ať už to byl král či církev nebo tradice. Totalitní režimy se snažily zmíněné autority vymýtit a nahradit nadvládou státu a diktátem správnosti své strany. Ať už nacistické nebo komunistické, obě byly levicové a hlásaly socialismus. Jak hrůzně to v těch socialismech dopadalo, to známe z nedávné historie.

 

Už před pár tisíci lety, ve starém Řecku, se v tehdejší společnosti vyskytly podobné problémy. Jejich filozof Plato o tom napsal: „Jsou-li lidé indiferentní k veřejným otázkám, jsou za to potrestáni vládou zlých lidí“. O trochu později, tedy před pouhými 400 lety, William Shakespeare napsal tento sonet:

 

Znaven tím vším,

já chci jen smrt a klid,

jen nevidět, jak žebrá poctivec,

jak dme se pýchou pouhý parazit,

jak pokřiví se každá dobrá věc,

jak trapně září pozlátko všech poct,

jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,

jak lidskou slušnost korumpuje moc,

jak zchromlá vláda na nás bere bič,

jak umění je pořád služkou mocných,

jak blbost zpupně schopným poroučí,

jak prostá pravda je všem jenom pro smích,

jak zlo se dobru chechtá do očí.

Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,

jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

 

Takže neprožíváme žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli jiného. Lidé jsou stále stejní. Proto také nemohou fungovat scestné fantazie komunismu. Jsou proti lidské nátuře oportunistického druhu homo sapiens sapiens.

 

Zrovna tak bylo v devatenáctém století ve Velké Británii, kde anglický filozof a politik Edmund Burke napsal: „Aby zlí lidé vítězili, stačí, aby ti dobří mlčeli“.

 

Budeme li považovat za civilizaci i kulturu australských domorodců v Klokánii, tak jistě získá světový primát co do dlouhověkosti. Trvá nepřetržitě už déle než 50 000 let. Háček je však v tom, že v době příchodu bílého muže na tento kontinent žilo jeho zhruba 300 000 domorodců ve společnosti prvobytně pospolné, v době kamenné,ve více než 500 kmenech, které mezi sebou urputně válčily a vzájemně se vybíjely. Jakási přirozená kontrola populační exploze a přirozený druhový výběr v jednom. Měli však bohatý spirituální život, spjatý se zemí a přírodou, se kterou žili v naprostém souladu. Spirituální život je všechny stmeloval, měli stejnou víru nebo chcete-li mytologii. Jejich Dream Time je vlastně mytologie o vzniku života a lidstva.

Polonomádský způsob života byl nutností, kmen se přemístil, kde bylo co lovit a sbírat. Pohyboval se za potravou. Po celé Austrálii nám zanechali nesčetné kresby a malby na kamenech a skalních stěnách pod převisy. Ty nejstarší mají být přes 50 000 let staré. Tuto dlouhověkou civilizaci se podařilo „ohněm a mečem“ rozložit až bílému muži, který na tento kontinent zavítal před necelými 250 lety. Takže na rozdíl od „vyspělých“ civilizací, co zahynuly na vnitřní rozklad, byla tato nejprve ničena zvenčí a násilím. Nyní jsou její zbytky rozkládány tím, že domorodci dostávají od státu tolik, že k pohodlnému životu nemusí hnout ani prstem. Jejich spiritualita a tradice umírá na úbytě. Morální devastace domorodců je tak dokonána. Jejich dlouhodobá civilizace zaniká.

 

 

Vraťme se však k dohasínající civilizaci bílého muže. Chybí morálně kvalitní elity, respekt a loajalita k čemukoliv, co má nějakou slušnou a kvalitní hodnotu. Kam se poděla víra, naděje, láska, skromnost a soucit? Byly nahrazeny cynismem, egoismem, krutostí, závistí a nenávistí. Navíc, hodnoty byly narušeny či deformovány a schází slušný řád věcí. Ohlédneme-li se zpět do historie, tak lidé vždy elity potřebovali, potřebovali kladný vzor, potřebovali se k něčemu upřít, upnout v něco věřit. V neposlední řadě potřebovali spiritualitu, která je od nepaměti vedla či provázela životem.

 

V nedávné historii se člověk stal svobodným, ale také nejistým a zmateným. Neví, co si se svou svobodou počít. Pokud nabytá svoboda nemá řád, vzniká chaos. Skutečná svoboda musí být podřízena řádu. Kdo jej ale nastolí? Jistě ne ti, kteří dnes vládnou světu. Jsou to všehoschopní hochštapeři, bez skrupulí, morálky a svědomí. Docela obyčejná lidská slušnost je pro ně pojmem neznámým, i když ta je všude na světě mezi lidmi zhruba stejná, zrovna jako podstata všech světových náboženství – jak mě jistě dají za pravdu ti, co se světem trochu toulali s otevřeným srdcem a očima.

 

Chybí morálně čisté, silné a kvalitní elity, jež by měly jasnou vizi a dovedly za ní jít a třeba i za ni bojovat. Pouze naivní jedinec může věřit, že současné prohnilé, morálně zkažené hospodářské a politické špičky se vzdají svých výhod dobrovolně a bez boje. Státy či národnostní celky postupně ztrácejí či už ztratily autoritu a státní moc v porovnání s mocí globálních společností hrají jasně druhé housle.

 

Donedávna byly elitami národa či státu církev a šlechta. V těch lepších případech šlechta osvícená a svých povinností vůči svým poddaným a svěřeným majetkům dbalá. Fungovala odpovědně jako správce toho, co zdědila, a snažila se to vše předat příští generaci v lepším stavu než když přebírala otěže ona. Navíc, byla-li osvícená, podporovala i vědu a umění. Byla zářným vzorem a příkladem svým poddaným. Ovšem takové osvícené šlechtice aby špendlíčkem kopal a prstíčkem hrabal. Bylo jich poskrovnu, protože i šlechta byli jen lidé se svými chybami. O kladném vzoru církví, historických nositelek kultury a vzdělání, v celosvětovém měřítku stejně jako místních elit, jako například vesnických farářů v bývalém mocnářství, netřeba hovořit. Škoda, že jen v času minulém.

 

Katolická církev prochází nyní také svou vlastní krizí, kdy mnoho kleriků a věřících oveček s nimi volá po reformě. Poukazují na to, že církev „zamrzla“ a současného člověka neoslovuje tak jako v minulosti, že mu moc neříká. Počty duchovních i laických příslušníků církve klesají. Neznamená to však, že také klesají počty věřících křesťanů; hledají však svého křesťanského Boha mimo tuto zkostnatělou církev. Volá se po změně struktury vedení Vatikánu. Ostatně každá organizace, a církev je organizace tradičního vertikálního stylu: když se postupně nereformuje, tak zkostnatí, jaksi zatvrdne a přestane plnit svou původní funkci.

Toto je vnitřní nebezpečí církve samotné, a je nesnadné najít správnou střední cestu mezi požadavky ultraortodoxních katolíků, lpících na starověké a středověké tradici, a těch ultraliberálních, kteří mimo mnoho jiného dávají v potaz povinný celibát kléru a prosazují svěcení žen do úřadu kněžského. Poukazují na to, že současná papežova vystoupení na veřejnosti působí jako pompézní, dobře režírovaná show, a že postrádají tolik potřebnou křesťanskou skromnost a přátelský humanismus. Volají po obnovení církevní struktury po vzoru evangelia.

 

Zmíněné proudy v katolické církvi nemusí být v České republice tolik zřetelné, věřících katolíků je v republice v porovnání s okolními státy daleko méně, díky historickým událostem od Žižky až po Jakeše. Ovšem v Rakousku, Německu a jiných evropských zemích jsou tato ožehavá témata na denním pořádku.

 

Po první světové válce nastal v Evropě úbytek šlechtické elity a začala se rychle rozmáhat sekularizace, a to jak v národech, tak i ve státech. Vliv církve a všech kladných hodnot, které s sebou přináší, se začíná ze společnosti vytrácet, spolu s judeo-křesťanskými hodnotami a tradicemi, z nichž naše civilizace vznikla a na nichž byla založena. Z každodenního života společnosti se vytrácí člověku nutná spiritualita. Elitou se stali zvolení politici, hrdinové odboje a jiní, kteří se zasloužili o rozvoj nového demokratického státu, jako byl v Československu Baťa nebo v USA Ford. Také ti, kteří se dostali do čela státu vlastním a hlavně poctivým přičiněním a prací pro národ a ne dědictvím po předcích.

 

S touto změnou národních elit však s počátečním rozkvětem i současnou krizí demokracie vzniklo dilema. Postupně upadly hodnoty, představující národní soudržnost – ať už vlastenectví nebo společná víra v Boha. Upadly hodnoty, představující soudržnost sociální a kladný poměru ke státu. Vznikly internacionální myšlenky, kde národní státy jaksi ztrácejí význam. Měrou nemalou k tomuto jevu dnes přispívá globální ekonomika. Když lidé necítí národní sounáležitost a nejsou spjati se svou vlastí, stávají se kosmopolity. Své vzory a elity si hledají někde jinde ve světě a třeba i za mořem. Demokracie v tomto stadiu pak není založena na národní identitě, nýbrž jen na prospěchu, a tak přestává vlastně fungovat. Současné demokracie tak nesoudržností občanů pod kosmopolitními vlivy spějí k zániku. V poslední době to umocňuje naprosto scestný multikulturalismus.

 

Tato chmurná situace však nahrává různým nedemokratickým proudům, ať už diktatuře, oligarchii nebo vládě nevoleným byrokratům, jako třeba EU či OSN. Jen v Evropě nám to historie jasně potvrzuje vznikem komunismu a nacismu.

 

Ale zpět k událostem relativně nedávným a čtenáři bližším. Před Vánocemi 2011 umřel Václav Havel a národ, potažmo celý kulturní svět byl z toho úplně vedle, jak smutnil. Sice se říká: o mrtvých jen dobře, ale to bychom pak museli dobře i o Stalinovi, Hitlerovi a jiných výtečnících. Havel byl klíčovou postavou, která komunistům umožnila „seamless“ – tedy bezešvý a nerušený – přechod od totality k dravému kapitalismu typu, jaký vládl v Evropě na počátku 19. století. Havel nebyl jen alkoholik, ale byl i nástroj komančů a tehdejší mafie. Navenek se tvářící jako zásadový jedinec a humanista. Buď ho musíme politovat, že netušil, co činí, nebo odsoudit jako jedince s narušenou morálkou. Měl zůstat dramatikem, tam by příliš neuškodil. Naučil se s vlky výti, jinak by mezi nimi tak dlouho nevydržel. Kázal vodu a pil víno. Zrovna jako Klaus, který, i když je ze zcela jiného těsta, způsobil snad ještě větší škody.

 

Oba se zasloužili o ožebračení republiky a jejich občanů tím, že se zasadili o kontinuitu komunistického právního systému a justice, která (jak se ukazuje) byla a je úzce propojena s mafií. Nepostižením partajních špiček, propojených, jak jinak, s tehdejší mafií. Tak umožnili těmto stvůrám stát se, díky nakradenému majetku ze společné kasy, současnými špičkami ekonomickými. Nepotrestané zlo se vždy vrací – jenže ono se nevrátilo, ono nikdy nezmizelo, ono zde zůstalo. Zde se stala zásadní a kardinální chyba a proto to dnes v kotlince vypadá tak, jak to vypadá.

 

Klaus se navíc zasloužil o rozdělení Československé republiky, které bylo jeho dílem. Tehdy k tomu Mečiara nevybíravým způsobem dotlačil. Silně pochybuji, kdyby tehdy došlo na dané téma k referendu, že by k rozdělení došlo. Doporučuji vám si někde půjčit nebo koupit knihu Jiřího V. Kotase Klaus a jeho éra. I když beru to, co Kotas napsal, s VELKOU rezervou a jen 10 % by byla pravda, tak by to stačilo. Kotasova minulost a nakonec i původ je také patřičně zamlžen, zrovna tak jako Klausův. Takže tuto jeho knihu jako bibli neberte.

 

Takže v současné, rychle chřadnoucí demokratické společnosti, jsou v jistých – zemi ovládajících – kruzích tradiční hodnoty či vlastnosti považovány za nežádoucí. Víra, naděje, láska, soucit a nezištnost či skromnost jsou nahrazeny hodnotami novými, kterých je třeba k prosazení se v těchto kruzích. Takže cynismus, lež, nezodpovědnost, prospěchářství, hrabivost, sebestřednost a arogance s egoismem jsou vlastnostmi a společným jmenovatelem nynějších vládnoucích kruhů, jak je patrno například na jejich představitelích v Česku, dědu vševědovi, prezidentu České republiky Václavu Klausovi nebo australské ministerské předsedkyni Julii Gillardové. Ono totiž nestačí být odborník ověnčený několika akademickými tituly, ale především je nutné, aby onen jedinec měl zmíněné tradiční vlastnosti, aby to byl vysoce morální a charakterní člověk. Jinak společnosti nic, i přes svou odbornost, nepřinese – spíše jí uškodí.

 

Díky výše zmíněným úkazům zůstává nevyužit úžasný lidský potenciál. Ať už ve světovém nebo pouze českém měřítku. Všude žijí lidé slušní, pracovití, chytří a šikovní, ochotní podle svých možností přispět svou troškou do společného mlýna. Navíc, protože jsem optimista, věřím, že těchto lidí je ve společnosti většina. Problém je v tom, že na řídicí funkce, ať už v bankovnictví, globálních korporacích, byrokracii OSN či EU nebo v politice, se vedrali ti nejhorší, co lidská společnost vyprodukovala. Jedinci bez skrupulí, morálky, odpovědnosti a staré dobré slušnosti. Vytvořili mezi sebou jakousi mafii a slušný člověk ji nemá nárok nijak ovlivnit, natož se na tato místa dostat nebo ty zrůdy povolat k zodpovědnosti. Pokud se o to pokusí, může být i fyzicky zlikvidován, jak se už nejednou stalo.

 

Z předchozích vývodů je snad patrno, proč nastal soumrak naší civilizace. Co ji nahradí? Další středověk? Další doba temna? Islám? Ten má jisté atributy, které jsou podle historických ukazatelů nutné pro dobře fungující lidskou společnost. Elitu a autoritu představují imámové, potažmo jejich šlechta s králem v čele jako v Saudské Arábii. Vizi i společenskou a národní soudržnost zaručuje společná víra a korán, zrovna tak jako tradiční hodnoty, morálku, odpovědnost a lidem tolik potřebnou spiritualitu. I když se vyznavači islámu dovedou mezi sebou navzájem úspěšně rvát a vybíjet, stále je jejich model více životaschopný než naše civilizace, chřadnoucí na úbytě. Že by to bylo tou jejich každodenní spiritualitou?

 

Takže se, vážení, nedivte, že islám je na celém světě na postupu. Zajeďte si na exkurzi do Saudské Arábie, kde se stále vládne středověkým způsobem, abyste viděli, jak to bude v Evropě a zbytku světa brzo fungovat.

 

 

Aktualizováno: 23.1.2012 — 12:59

46 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Tedy takhle dodatečně to asi nemá smysl ale … islám přijde autorovi dobře fungující? Beg your pardon? Systém který dokázal přivést do stagnace oblasti s obyvatelstvem vzdělaným a civilizovaným už spoustu století? Systém který nebýt toho, že někdo jiný vymyslel jak z pod země dostat jakousi černou břečku a k čemu by mohla být a ještě za ní místním platí, pokračuje dál v bídě, pálení vlbloudího trusu, vzpomínání na bývalou velikost a vzteku, že Alláh dovolil aby se bezvěrci měli líp?
  Islám funguje asi tak jako rakovina. Ano, usilovně se rozrůstá … a ničí hostitele bez kterého prakticky nemá šanci přežít.

 2. Pokud jde o rozdělení republiky: Georgi, od r. 1977 do r. 1984 jsem pracoval na montážích na Slovensku a to na celém území od Bratislavy po Čiernou nad Tisou a protože jsem montoval sdělovací systémy na dráze, tehdy ČSD, dostával jsem se do styku především s lidmi, se kterými se v různých pořadech redaktoři masmédií nebaví, lépeřečeno se jim, pro jejich nevýznamnost a šedivost plánovitě vyhýbají. A, bohužel ,,hlas lidu“ tehdy: Čehúni majú vyššie platy, všetko si zarobia len pre seba, kvoli každej kokotině do Prahy ako somári musíme jazdiť a t. d, a t. d. Takže si nedělám iluze o tom, jak by případné referendum dopadlo. ( Pro hnidopichy: slovenská gramatika kroužkované u nemá.)

 3. Georgi, nečetl jsi náhodou od Párala Milence a vrahy? (Film je o něčem úplně jiném). Vidím to stejně. EU je na pokraji hospodářského kolapsu, neboť systém, kterým funguje je znám u nás pod názvem letadlo, neboli pyramidová hra (a je zákonem zakázán, jenže na MMF a evropské banky jsou naše zákony krátké). Současná realita vypadá tak, že u nás je většina lidí jen naštvaná, na Slovensku začali mlátit poslance a pokusili se zapálit parlament, (doufám, že úspěšně 😀 ) a v Rumunsku se to vesele mlátí už několik dní. Do toho ještě změtřesní (pětka Richter) v severní Itálii a u Santorini, takže…

 4. I když rád čtu od G. Š. o australském cestování a životě, o lezení a táboření v našich horách zamlada, tohle vážné a moudré zamyšlení mi autora rázem staví i do mnohem vyšší kategorie. Sám na dvou „franckách“ přeju panu Švehlovi co nejdřívější návrat k plné a bezbolestné mobilitě.

 5. Zajimave zamysleni. Jak poznamenala treba EvaZ, neni to prvni soumrak. Z meho hlediska naprosty soumrak moderni doby nastal s prichodem Hitlera k moci. V kontrastu s islamem, kde muzeme rict, ze je to kultura nam ponkeud vzdalena ci neznama, Nemci z hlediska kultury a puvodu nejsou zas tak odlisni od zbytku Evropy. A dodnes nepochopim, jak narod, ktery nam dal Bacha, Beethovena a Goetheho a Schillera a radu jinych, stal v pozoru v rade a heiloval. A efektivne a prevazne bez moralnich vycitek zlikvidoval vetsinu zidovskeho obyvatelstva, ktere, aspon podle mne, je (bylo) nedilnou soucasti evropske historie. Z toho mne mrazi vic, nez ze zfanatizovanych jedincu co provedou naprosto hruzne ciny. Za nacismu to byli slusni, normalni (jeden by rekl), pracoviti, vzdelani lidi, kteri prinesli nepopsatelnou zkazu. Znate ten film od Viscontiho z r. asi 1969 Die Verdammten (Götterdämmerung) – nevim, jak se to jmenuje cesky – Prokleti bohu? Anebo ten film s Lizou Minelli Kabaret. je tam scena – takova prijemna bavorska zahradni pivnice, dobri obcane v lederhosnach, vymydlene deticky, a jeden chlapecek zacne krasne zpivat a za chvili vsichni stoji ve sluncem zalite zahradce, bodri lide a hajlujou. Ano, mam doma dost dobre zasobenou knihovnu historickyma knihama, protoze tahle cast historie mne znacne fascinuje, ale schvalne se odvolavam na tyhle filmove sceny, protoze nejak ten problem uchopi a zachovaji v case. A ze i ve stare dobre Anglii byla dost vyznamna mensina sympatizujici s Hitlerem – to nebyl nejakej lumpenproletariat – to byla slechta a ekonomicka elita. Ale z toho desiveho soumraku vyslo i moc dobreho – odhodlani lidi dobre vule opravdu zvitezit nad koncentrovanym zlem. Podle mne to byla spravedliva valka a spravedlive, az na drobne vyjimky, skoncila. Nad tim se vic zamyslim, nez spekulovat o tom, jestli nekdy budeme mit v USA sharia pravo pro vsechny. Myslim, ze v tomhle smeru opravdu znam a rozumim americkemu ustavnimu pravu, vcetne schopnosti, byt nekdy delsi, ale je to zde, sebeopravit excesy. Vlastne k tomu nemam zaver, je to otevrena kniha a moje myslenky jsou v techto dnech ponekud roztekane. Ale chtela jsem uctit Jirkuv hluboky povzdech nejakou odpovedi, i kdyz ne treba uplne v jeho linii, ale od toho zijeme v demokracii. Dik Jirko, ze jsem se zase jednou nad necim zamyslela.

  1. Ano, Hanko, nacizmus byl hrůzný a zrůdný a byl odsouzen. Komunisti a komunismus však na celém světě napáchal ještě více zla a zanechal daleko více mrtvých a ten zatím tak jako nacizmus odsouzen nebyl. Proč asi????

   1. To je fakt, proč? Proč je použití symbolu hákového kříže trestné a srp a kladivo nebo rudou pěticípoou hvězdu nosí rozverní turisté v Praze ( nejen tam) na čepici nebo tričku?
    Je cosi shnilého ve státě dánském…je pravda, že lidstvo se stále potácí od vzletu kultury nebo civilizace k pádu aje v tomto nepoučitelné. Ovšem tu šaríju bych tak na lehkou váhu nebrala…

    1. Podle mě je přinejmenším kus pravdy v následujícím tvrzení.

     Hitlerovští Němci prohlásili sebe samy za nadlidi, kteří mají právo zdegenerovanou část lidstva vymýtit. Což je lumpárna na první pohled, nezaslepí-li mne představa, že jsem nadčlověk.
     Naopak komunisté prohlašují sebe samy za otroky, kteří obětavě bojují za zářnou budoucnost všech. To je naprosto úctyhodná myšlenka, a je potřeba docela dost přemýšlení, aby se člověk ujistil, že se to MUSÍ zvrtnout.

     1. Ono je to o tom, že sebelepší a sebeušlechtilejší myšlenka se v prackách debila zákonitě změní ve vynález zkázy, tím horší, čím ušlechtilejší původně byla.

 6. S drobnými odchylkami vnímáme naši současnost podobně, dalo by se říci možná i stejně, jako Vy, Georgi. Je dost hrozné uvědomit si, jak moc máte pravdu. A trochu zabolí i nesplnitelné přání – abyste pravdu neměl.
  Dovolte ještě osobní dodatek: ať se Vám podaří brzský návrat k běžné lidské pohyblivosti. To není ode mne jen zdvořilost, vím o čem mluvím.

 7. Hlavní problém je, že takovýchto soumraků civilizace bylo v historii i pouze evropské spousta. Raný středověk, krize papežství, poté renesance (a přestože to byla doba osvícenská, psal Shakespear tento sonet), která dal trochu naděje, pak krize, která vyvrcholila francouzskou revolucí, obě války, fašismus, komunismus. A přesto ta civilizace funguje. Alespoň jakž takž. Nebýt toho, že se dá teď na netu publikovat o komkoliv cokoliv (občas i bez ohledu na pravdu), mysleli bychom, že je naše civilizace zkažená? O co byli někteří králové, šlechtici a duchovní v dřívější době lepší? Byl Valdštejn génius nebo zločinec? Co kdo věděl o poklescích mocných (nebo na druhé straně o morálce mocných). To bylo tabu. Hlavní změna je, že jednak se toho hodně proflákne a jednak se snáz šíří i pomluvy. Řekla bych, že desiluze je stav duše lidstva (pokud toto něco takového má), ne stav společnosti. Ne že by tato společnost byla něco extra. Ale nemyslím, že by byla o tolik horší, než před 100 lety. Masaryk byl jeden (a také měl své chyby a ukryté hříšky). Jednotlivci jsou možná bezostyšnější, nebo to na ně snáze praskne. Ale člověk jako druh je furt stejný. A znám pár mladých, kteří dobrovolně pomáhají. Třeba to ještě nebude tak zlé.
  O spiritualitě islámu bych si troufla trochu pochybovat. Je formální dodržování pravidel navenek (ne však doma) skutečná spiritualita? Je kamenování toho, na koho se průšvih provalí, spravedlnost? Byl by islám bez ropy akceschopný?
  Možná, až se Georgi vrátíte mezi pohyblivé, přijde vám ten svět snesitelnější. Pokud bych kolem sebe viděla jen to, co čtu v novinách, také by mi bylo zle.

  1. JJ, Evi, nejen s tím islámem souhlasím. Ono také nelze zaměňovat spiritualitu s fanatismem, to je úúúplně něco jiného.

 8. Tohle je smutné a v zásadě pravdivé čtení, Georgi.

  Jen k tomu Havlovi: ono se na všechno kouká jinak dvacet let zpátky. Jenže když jsme tehdy s Vaškem denně jezdili do centra na střídačku, protože někdo musel být u dětí, tak jsme si předtím říkali takové to „co a jak, kdyby něco“. Nikdo tehdy nevěděl, komu rupne v bedně a kdy tanky fakt vyjedou na Prahu. Onoho pověstného sametu, který byl právě důsledkem různých vyjednávání zdaleka nejen Havla, si tehdy cenil celý svět.

  Možná, že jsme mohli být ráznější a někoho pověsit, jako v Rumunsku, ale nevím, zda bych se cítila lépe.

  Ono s tím bolševismem je to trochu jinak. Je to rakovina, které prolezla lidi, právě proto, že to jsou lidi. Pomalu v každé rodině byl jeden komunista, aby kryl záda těm, kteří si nezadali. A nezadali si doopravdy?

  Většina lidí dnes vůbec „nesahá“ na výsledek své práce (a táhne se to pěkně dlouho) a to je zásadní chyba, která pak devalvuje všechny hodnoty; není asi v lidské přirozenosti (euroatlatské civilizace) být spokojen s tím, že jsem součástí velkého celku, tj. být pyšen a hrd, že ten určitý šroubek ve všech škodovkách jsem namontoval právě já.

  Ano, máš pravdu, Georgi, nicméně zvlčilost těch nahoře by neměla být důvodem k tomu, aby Ti dole se taky chovali jako zvěř. (omlouvám se zvěři) Nedá mi, abych nezmínila paralelu s českým jazykem, kde zůstal uchován v době, kdy se ti všichni nahoře zbláznili do cizích vzorů? U těch lidí dole.

  Každopádně Ti děkuju za článek, milý George, je to porce k zamyšlení. A hlavně Ti přeju, abys brzo mohl psát v sedě a přemýšlet za chůze. A zdravím milou Mílu. (h)

  1. Zvlčilost těch nahoře… Madam, nezapoměla jste náhodou, že člověk vznikl z opice? A jak známo: ryba smrdí od hlavy. Takže dokud bude prezident před televizními kamerami bezostyšně krást, nemůžete očekávat, že národ se bude chovat jako celek slušně, zejména když lhát a krást není trestné a vynáší to mnohem víc, než poctivá práce, o kterou je ostatně taková bída, že už se kradou i cínové rakve na hřbitovech!

 9. Milý Jiří – škoda, že tolik témat je v jednom článku – skoro každý odstavec by si zasloužil samostatnou stať.

  Kdybych to shrnula, tak homo sapiens sapiens albus je nebezpečný všemu a všem – a nejvíc sám sobě. Ach jo.

 10. Přečetla jsem si George kolem čtvrté ráno, kdy jsem chutě vstala, vzpomněla si na všechny (no, na to kebuli přece jenom nemám) trpké zkušenosti a zprávy, a chmurně zase zapadla do temného lože. Co můžu dělat – pokud padá (už zase) soumrak, můžu se snažit akorát mít kolem sebe uklizeno a nevymlouvat se, že už je to fuk.

 11. Jediné co mě utěšuje je fakt, že lidstvo si na sebe sama stěžuje tak dlouho, jak se nám zachovaly záznamy. ostatně ten Shakespearův citát to dosvědčuje. Je strašně těžké za těchto okolností zůstat aspoň trochu optimistou a nebát se budoucnosti. Ale co nám zbývá? Pravděpodobně je tenhle život jediný, který máme, a prožít ho v trpkosti a hrůze je plýtvání, které si myslím nemůžeme dovolit. Nebo snad měli bychom se snažit se mu vyhnout.
  Je prostě třeba udělat vše, co udělat můžeme – velkým vzorem je mi Jenny (h) , její aktivity a její obec, abychom se nemuseli před sebou stydět. Jiný recept nemám.

  1. Jediný způsob, jak toto změnit je, změnit genetickou výbavu našeho druhu. Šlechtění, známé u hospodářských zvířat, fungovat nebude, jednak je to běh na příliš dlouhou trať a hlavně je kritický nedostatek výchozího kvalitního materiálu.

  1. Každá civilizace se v určitém stupni vývoje sama zničí. Skončilo antické Řecko, skončil Egypt, skončil starý Řím, skončil feudalismus, teď jsme na řadě my! A jakmile ti, co přijdou po nás, začnou místo práce preferovat špinění papírů a přehazování papírových peněz z jedné hromady na druhou, skončí také.

 12. Skoro se sem nedá dostat, nějak blbne připojení k NZ, ale george, opravdu stálo za to si Tě vyčekat. Bravo!

 13. Včera jsem viděla skvělý dokument VB(GB) o konfliktech mezi Chorvaty a Srby a také o Chorvatech v II.sv. válce. Už dávno je tomu co jsem četla „Kaput“ od nezávislého novináře Curzia Malapartea,z nichž povídka Oči, na mně zanechala nesmazatelnou stopu. Media nás masírují stále plytčejšími záležitostmi,aniž by se kdo z těchto lidí obtěžoval jít do hloubky věci. Lidstvo je v tomto směru nepoučitelné a dnešní stav naprosto odpovídá současné morálce politiků napříč státy a politickými spektry. Pokud se ozve čestný a spravedlivý , neúplatný člověk , je znectěn, dehonestován,zesměšňován a následně zapomenut.
  Co k tomu říct,snad jen např. připomenot všem, kteří o to stojí a chtěji jako Jiří přemýšlet, že dne 26. června 2001 ve věku nedožitých sedmdesáti let zemřel dlouholetý politický vězeň komunistického režimu
  a autor Analýzy 17. listopadu, pan Miroslav Dolejší. Těžko tohoto člověka podezírat z postranních úmyslů a proto stojí za to si s odstupem času přečíst jeho Anylýzu, je to tvrdé vystřízlivění.
  http://www.analyza.wz.cz/
  Dnes není proč jít do ulic, zvlášť když vždycky ale vždycky, se výsledků boje a přání občanů chopí všehoschopná politická garnitura, jdoucí přes mrtvoly, šplhající se po zádech ostatních občanů,lačná budoucích výdělků.

  1. Obsah toho odkazu bych nařídil jako povinnou četbu pro všechny, kterým se současný humus líbí. Jenže by to asi k ničemu nebylo, většina z nich je dokonale zabejčená a neschopná samostatného myšlení.

 14. Tvůj historický rozbor je vyčerpávající a pravdivý. Až na jednu maličkost. Někdo před komunisty utekl a někdo za nich seděl. Tolik k Havlovi.

  1. A někdo na ně dlabal a posílal je kamsi. Ale to mohl jen ten, koho opravdu potřebovali a takových moc nebylo.

 15. Georgi,mám zase o čom premýšľať celý deň. Väčšinou si vyslovil i môj názor,takto zahustené je to drsné a skľučujúce./možno ale „vstanou noví bojovníci“/

 16. Vilda Šejkspírů by asi plakal, jen nevím, jestli radostí nebo vzteky, že jeho verše jsou poplatné i po 400 letech. Husitství v Tvém podání je přesně to, co všem, kteří dějepis nesledují jen v místech došlápnutí dějin, ale i v okolí a za hranicemi, netuší. Jasně pan Zdeněk Štěpánek byl nádherně zahraný Hus i Žižka. Ale také se pamatuji, když jsem uvažovala ve škole nahlas a zeptala se,co ostatní,kterým husiti vyplenili vesnice, vzali zásoby a zapálili i jiná stavení než kostel? Na to v učebnici Dějepisu místo nebylo…a to Žižka byl i v Chrudimi… (kde jsem na tu základku chodila) Glorifikace Havla mi byla a je z duše protivná. O mrtvých jen dobře neuznávám, o mrtvých tak,jak si zaslouží… přece tím, že život končí,se činy a konání nezmění v dobro. U spojení Stalin-dobrák (rofl) jsem se zbořila pod stůl.
  Z té Klokánie je to hodnocení opravdu výstižné! (clap)
  Takže Lidé bděte, abyste za chvíli nestáli opodál.
  PS: Konec světa si nějak nepřipouštím, ostatně,co my víme, třeba se konečně někomu podaří poručit větru a dešti a katastrofa bude zažehnána. (A bdít musíme proto,abychom tím neodstartovali další, ještě horší..)

  1. O konci světa bych nemluvil, to by obnášelo jedině roztříštění planety, (jednou už se to stalo, výsledkem je náš měsíc), ale… V severní Itálii a jižním Řecku (Santorini), včera zemětřesení pětka Richter. když se podíváte na mapu zlomů, zjistíte, že jde o důsledek tlaku Africké desky na Evropskou. Pokud dojde k dalšímu pohybu, může to odstartovat erupci Vesuvu a to by znamenalo konec lidské civilizace v Evropě a části Asie.

 17. Huh, Georgi, slovo do pranice…..v mnohém nelze než souhlasit. Také mě napadá, kam zmizely elity a tím myslím opravdu kvalitní lidi, osobnosti s vysokou morálkou. Mou teorii bylo, že např. jak ty říkáš v kotlince hybí proto, že je buď obě totality vyřídily nebo odešli. Myslím také, že velmi chybí tebou zmiňovaná spiritualita. Když kromě teď a tady nic není, užijme si to je dnešní heslo. Já právě čtu zajímavou knížku o filozofii Tao…. Máš pravdu, že v podstatě všechna náboženství nebo spirituální teorie hlásají velmi podobné pravdy a nabádají člověka, aby se zabýval také svou duší a nejen tělem. Duševní zdraví a vzdělávání je velmi důležité k dobrému fungování jak jedince tak společnosti. Na to dneska myslí málokdo. Tvá představa budoucnosti Evropy není povzbudivá, ale možná docela reálná. V každém případě zajímavá a potřebná úvaha. dik.

  1. Děkuju za přízeň. Tao, nebo-li cesta (životem) podobně jako Dream Time australských domorodců předkládá systém morálky a život v souznění s přírodou a jejími zákony. Na dálném východu pak na Tao stavěl Konfucius. Hinduismus a Budhismus také.

  2. Úroveň morálky bývá nepřímo úměrná námaze, potřebné k zajištění základních životních potřeb a dostupnosti zdrojů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN