BTW: O hromadění zvířat

V pondělí poslal Jiný Honza článek SOS pro desítky psů, kteří zůstali zubožení a nevychovaní coby důsledek nezodpovědné činnosti jedné ženy. Jak jsme se dozvěděli, nestalo se to poprvé, kdy jsou útulky postavené před takovou katastrofu. Někdy bývá vyvolaná zištným vykořisťováním psů (množitelé), jindy se vymkne z ruky prostá láska ke zvířatům nebo dokonce i snaha pomáhat.

 

Základním problémem jak se zdá není co s těmi zvířaty, ale jak zastavit činnost lidí, které tyto zoufalce produkují. Protože jednou se taková lavina může snad ještě zvládnout, ale co dělat, když se takové případy opakují pravidelně? Nikdo nemůže přijmout pod střechu bezmála stovku zubožených zvířat bez toho, že zůstane v pasti – místo toho, kdo je za jejich stav a počet zodpovědný.

Bohužel další část problému je v tom, že činnost některých tzv. útulků v podstatě spadá do téže kategorie a zvířata spíš týrají, než je zachraňují. Dochází potom k absurdním situacím, kdy psi jsou zachraňováni z útulků. Je šílené, že zavřít taková zařízení je prakticky nemožné a nikdo těm lidem nezabrání s tím začít někde jinde. Zodpovědnost je v těchto případech prázdným slovem a slitování dobrých lidí, kterým je těch chudáků líto, tak vlastně nepřímo pomáhá tento stav udržovat, protože na místa těch „vykoupených“ určitě přijdou další.

Neštěstím je, že za současné situace zdá se není způsob, jak se s hromaditeli zvířat rozumně vypořádat, aniž by nastavená pravidla buď postihla slušné chovatele, nebo mohla být nějakým způsobem zneužita. Protože kdy je ještě chov pro zvířata a okolí (především sousedy chovatele) ještě snesitelný a kdy už ne? Deset psů o zodpovědného chovatele je něco úplně jiného, než deset psů žijících a nekontrolovaně se množících někde na dvorku. A nejde samozřejmě jenom o psy, stejně jsou na tom kočky a kupodivu třeba i papoušci.

 

Ale proč to vlastně píšu. Včera mi napsala Fuky a poslala svůj komentář k této kauze. Jak sama psala, má za sebou několikaletý boj s nekontrolovanými chovy desítek psů, takže ví, o čem mluví. Z jejího mailu cituji:

 

Problematika útulků:

Pojem útulek není dosud právními předpisy definován a neexistence této definice přináší problémy v praxi. V nedávné době se objevila snaha o obcházení právních předpisů, které stanoví povinnosti pro provozovatele útulků. V médiích byl uveřejněn materiál, ve kterém se uvádí, že rozdíl mezi depozitem a útulkem spočívá v tom, že útulek musí podléhat veterinárním a hygienickým předpisům, musí projít kolaudací a schválením veterinární správy, je většinou samostatným objektem s vlastním názvem, personálem a provozním řádem.

Dále bylo uveřejněno, že depozitum je naopak soukromý chov koček, který mohou mít jednotlivé fyzické osoby doma. Dále bylo v médiích uvedeno, že depozitum je výhodnější než útulek, jelikož je v něm méně zvířat, více času na péči o kočky a na fyzický kontakt s člověkem. Rovněž bylo uvedeno, že se depozitum nemusí nikde hlásit. Řada provozovatelů útulků nyní postupuje podle této nepravdivé informace.

V žádném českém právním předpise není uvedeno, že jsou za útulek považována pouze zařízení, která jsou jako útulek výslovně označena. Za útulek je tedy nutno považovat všechna zařízení, která poskytují péči toulavým nebo opuštěným zvířatům v lidské péči, bez ohledu na to, zda je slovo „útulek“ obsaženo v jejich názvu. Za útulek jsou považována i zařízení, která jsou označena například jako depozitum, azyl, domov, sdružení, společnost, psinec, stanice, centrum, pension, hotel, záchytný kotec, pomoc v nouzi.

Tento výčet je pouze příkladný. Za útulek jsou považována zařízení i s řadou dalších názvů. Pokud je poskytována péče toulavým a opuštěným zvířatům, musí ten, kdo tuto péči poskytuje, dodržovat podmínky stanovené právními předpisy pro provozování útulků, i když není výslovně označen jako útulek.

Každý útulek i jiné zařízení, které poskytuje péči toulavým a opuštěným zvířatům, musí být provozován v souladu s právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu zvířat proti týrání a veterinárními předpisy, tedy především v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a veterinárním zákonem. Jak ovšem dokázat, že se jedná o útulek, když chovatel vám do protokolu tvrdí, že jsou to jeho vlastní zvířata a že ty webové stránky, ze kterých čerpáte, vůbec nezná??

 

Proč znepříjemňovat lidem, kteří se chtějí starat o zatoulaná zvířata život? – Útulek by měl fungovat ve pro tento účel zkolaudovaných prostorech, ošetřovatelé by měli mít školení a doklad o získání kvalifikace, pokud by toto zařízení provozovalo i odchyt psů, kromě zmíněného školení musí mít ještě povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti (kolek 1000 Kč), musí vést evidenci, musí zajišťovat vakcinaci zvířat proti vzteklině…

Je to potřeba z toho důvodu, že nadšenci většinou nemají finanční prostředky, kotce jsou provizorní, neprobíhá kastrace, ale naopak při hárání vždy nějaký z chovaných psů obšťastní budoucí matku, počet zvířat se neustále zvyšuje, až to osoba s dobrými úmysly nezvládá, dochází k problémům se sousedy i v rodině a když se jedná o velké množství zvířat, problém se již velmi těžko řeší. Nehledě na to, že pokud toto zařízení není uvedeno v schválených útulcích, původní chovatel má velmi ztíženou šanci svého ztraceného psa nebo kočku nalézt.

Každý, kdo se ujme zatoulaného zvířete, se stává chovatelem a je odpovědný za jeho klinický stav a za plnění ostatních povinností vyplývající z veterinárních předpisů (např. zmíněné očkování proti vzteklině).

Podle českého právního řádu zatím je zvíře věc, a proto se na něj vztahuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které se týká ztracených a opuštěných věcí. Ve smyslu občanského zákoníku je toulavé zvíře věcí ztracenou a opuštěné zvíře věcí opuštěnou.

V případě toulavých a opuštěných zvířat je tedy nutno postupovat v souladu s tímto ustanovením. Kdo najde toulavé nebo opuštěné zvíře, je povinen ho odevzdat vlastníkovi. Pokud vlastník není znám, předá nálezce zvíře obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se vlastník zvířete do 6 měsíců od nálezu zvířete, připadá zvíře do vlastnictví obce.

Toulavé nebo opuštěné zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku. Postačuje ovšem i oznámení místa nálezu zvířete obci. Nálezce není povinen zvíře odchytávat. Nekvalifikovaný odchyt by mohl způsobit utrpení nebo ohrozit zdraví zvířete i člověka. Odchyt zvířat zabezpečují kvalifikované osoby s povolením pro tuto činnost (§ 39 – 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů) – převážně odchytová služba, městská policie, apod.

Kdo si ponechá nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle trestního zákona, v platném znění (zatajení nalezené věci nebo krádeže). Ovšem řešení zde je – sepíši s obcí smlouvu, že se o nalezené zvíře půl roku na vlastní náklady postarám. Obec je informována, může sdělit informaci i případnému zoufalému původnímu chovateli ztracence.

 

 

Obecní úřad má povinnost se o toulavé zvíře postarat. Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem stanovený důvod k usmrcení. Náklady spojené s péči o toulavá zvířata nese obec. Což je velký problém, nakonec se obyvatelé obce bouří, proč se místo stavby chodníků nebo čističky má obec starat o toulavé psy nějakých Pražáků (omlouvám se, cituji).

Případy chovu velkého množství koček nebo psů, když chovatel péči nezvládá, řeší příslušná veterinární správa. Je vhodné napsat podnět dle správního řádu, tedy se jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště, s tím, co požadujeme. A s vlastnoručním podpisem. Velmi doporučuji v podnětu žádat o zprávu, jak bylo v této věci postupováno. Do třiceti dnů vám musí KVS odpovědět, i kdyby jen, že případ je v šetření a budete informováni později.

Podle klinického stavu zvířat v době kontroly může dát KVS i podnět na zajištění náhradní péče. Podnět se dává obci s rozšířenou působností, která hradí náklady náhradní péče a zpětně by je měla vymáhat po původním chovateli (zas často velmi špatně řešitelný problém). Proto umístění velkého množství zvířat do náhradní péče se obce s rozšířenou působností brání (nemají peníze). Problém je, původní chovatel si může dál pořizovat další zvířata. Dalším problémem je, že zvířata musí být skutečně ve špatném stavu. Omezit chov zvířat v zájmovém chovu, pokud nedochází k týrání, prozatím nejde.

Při snaze řešit tyto případy musíte být důslední, vytrvalí a osobně stateční. A my, úředníci, také.

 

Fuky

 

Tolik z mailu. Co z toho vyplývá? Pokud chceme aspoň něčeho dosáhnout, musíme konkrétně žádat o zásah a trvat na tom, abychom dostali zprávu o tom, jak vyšetřování pokračuje a jaká opatření byla podniknuta.

V této souvislosti bych tu ráda uvedla odkaz na petici, která se touto problematikou, tedy účinnější ochranou zvířat, zabývá. Na NZ na ni průběžně upozorňuje Alena s Maxem.

 

http://www.petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=335

 

Sama za sebe mám dojem, že je na čase, aby se definovala nova diagnóza, a to “Chorobné hromadění zvířat”. Patřila by pod obecnější diagnózu zahrnující chorobné hromadění věcí, která, pokud vím, už existuje. Potom by se snad mohl postiženým lidem “chov” zakázat.

 

Co by se nejspíš řešit dalo, je poskytování psychologické pomoci lidem, kteří se starají o opuštěná zvířata. Tu pomoc bych dala jako jednu z podmínek, která by existenci útulků nebo depozit podmiňovala. Proč? Protože péče o bezprizorná zvířata je strašně vyčerpávající a bezbřehá. Deseti chudákům s vypětím všech sil najdou nové domovy a dvacet jich čeká přede dveřmi. Je to činnost bez konce a navzdory dočasným úspěchům je velmi, velmi frustrující, protože ten boj s přílivem potřebných a věčným nedostatkem prostředků nelze vyhrát.

Není divu, že po čase hodně z původně pragmatických pečovatelů o opuštěná zvířata stanou štvanci a nakonec vlastně někdo, kdo k sobě přibírá další a další zvířata, i když v hloubi duše ví, že to už dělat nesmějí. Jenže jak může říct ne, když vidí další zoufalé zvířecí oči?

A tak se dávají tisíce korun na operace těžce zraněných či zmrzačených zvířat, bojuje se ten jednotlivý boj s osudem, protože tam může přijít uspokojení z vítězství, zatímco další ošatka vyhozených koťat nebo krabice s nechtěnými štěňaty od někoho, kdo chtěl fence aspoň jednou nějaká dopřát nebo prostě kašlal na plodnost své kočky nebo feny, znamenají jen další a další nekonečný problém.

Psychologická pomoc by snad mohla těmto lidem pomoct najít sílu držet svoji činnost v rozumných a zvládnutelných mezích, a pomoct jim se z té vší beznaděje nezhroutit. Aby se jednou „jejich“ zvířata nemusela rozdávat po jiných útulcích, protože oni už to nezvládli.

 

Tohle téma je velké, nedá se snadno vyřešit, ale musí se o něm mluvit. I proto dnes píšu tento příspěvek. I proto u nás na Zvířetníku sbíráme peníze na kastrace, protože ty jsou jediným opravdu účinným způsobem, jak zabránit nekontrolovanému množení bezprizorných zvířat.

Pokud se ale hodně z nás bude ptát na správných místech (především na svých krajských veterinárních správách) a trvat na tom, že chceme odpověď, třeba se i něčeho dočkáme. Pokud neuděláme nic, zůstanou nám jen ty otázky – a hromady týraných zvířat.

 

 

 

Aktualizováno: 9.9.2011 — 16:05

71 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Milí Zvířetníci, děkuju za fundované a zaujaté názory. Já jsem přesvědčená, že základem celé pohromy je prakticky neexistující reálná vymahatelnost práva, lhostejnost na straně kompetentních úředníků, policistů i obecně občanů, a korupce, která prakticky vždy doprovází „výhodné kšefty“.
  Popravdě tohle jsou příčiny spousty dalších problémů v naší společnosti a kdybychom jim dokázali nějak čelit, bylo by nám v mnoha oblastech života líp.
  Okamžité řešení s aspoň minimálním pozitivním dopadem bych viděla ve významnějším finančním zvýhodnění držení kastrovaných zvířat, ať už úlevou na poplatcích, nebo nějakým jiným způsobem (na vsích ty poplatky zase tak vysoké nejsou).
  Potom už jen osvěta a osvěta a osvěta. Nejlépe už od základních škol.

 2. Jak to vidím já z vlastní zkušenosti.
  Našeho nalezence obecního jsme měli v Olomouci v útulku,přesně dle pravidel jak píše Fuky. Modlila jsem se aby si Cida někdo vzal neb náklady se nebezpečně blížily ke částce 20 tis. Kč , o které mohu rozhodovat sama, pak už musí zastupitelstvo. Z níže Vámi uvedených popisovaných zvyklostí na obcích jasně vyplývá, jak by ostatní, alespoň za mými zády nadávali, že živíme kdesi psa. Ovšem přede mnou by si to asi nedovolili neb veřejně říkám ,že příště nekandiduji a nevhodnou “ péči“ o zvířata některých občanů patřičně veřejně komentuji. Zase ale musím říct, že ne všichni jsou stejní, hodně již pečuje jak se má. Chce to výcvik a musíte to nervově vydržet. Taky bych chtěla říct, že jako občan této republiky nejsem lhostejná k chování a hlasování politiků, svůj názor jim píšu přímo na jejich parlamentní adresy, neb jiný výkon přímé demokracie nám není umožněn a petice nerespektují.
  Musím konstatovat, že pokud jde o vymahatelnost práva u nás, jsme tzv. 100 let za opicemi a ještě to bude trvat moc dlouho než se to napraví. Pokud chci někoho sankcionovat třeba za neplacení za psy, musím zjistit kolik jich má a to nemůžu, pokud mne dotyčný nepustí dovnitř. A když už se pustím do řešení deliktů a to jakýchkoliv, nemůžu zase vymoci peníze za nic neb tito lid jsou většinou již bez peněz a majetku, pokud jde o exekuci, vem si chlup, kde není. O rychlosti soudů ani nemluvím. Marná touhy snaha, to byste museli zažít v praxi. Navíc tito lidé od kterých se vymáhá, si z toho nic nedělají, třeba načas zmiznou,nic po sobě nenechají a za rok je máte znovu na krku. Mohla bych o tomto problému poskytnout rozsáhlé informace.Např. jeden místní množitel má již min. 10 let exekuci nyní již na třetí dům ale ještě ani jeden barák mu nebyl vydražen, zato jeho rozvedené manželce, která se od něj dávno odstěhovala vybílili exekutoři podnájem.Tož tak. Budu nadále nabádat ke kastracím nechovných psů a kočiček, chovat se odpovědně a doporučuji chorobné hromadění zvířat zakázat zákonem. (wave) Jo a tu babu od Vyškova čert vem, zvířata
  Naštěstí se u nás ve vísce vždy najde někdo kdo se postará o zvíře ale co bych dělala s tou babou od Vyškova nevím, nevím. Jedině zase dopíšu já na tu vet. správu se žádostí o prošetření, jako jsem to v těch Dětmarovicích napsala na obec sama svým jménem. Už jsem ale po odpovědi dále nekontrolovala.
  Chci žít v právním státě ale jak, když nemůžu nic, jen jít k volbám. Chtěla bych třeba švýcarskou přímou demokracii ale chtěli by to naši politici ?
  Jo a tu babu od Vyškova ,čert vem, pak by se pejsci dočkali normálního útulku. (wave)

  1. Milá Jenny, děkuju, shrnula jsi to skvěle, byť to není veselé čtení. A máš pravdu i v tom, že bychom si měli zvyknout otravovat své poslance. Vždyť od toho tam jsou! (fubar) Kdybychom tak měli víc takových starostek, jako jsi ty, to bychom se měli! (inlove)

 3. Nemám moc času, ale tohle je téma, které mě trápí už řadu let, od doby, kdy jsem si brala z útulku Maxe č. I. a zažila ten šok na vlastní kůži. Tak aspoň krátce. Já osobně si nemyslím, že by řešením byly přísné finanční sankce. Ne, že by to samo o sobě nebylo dobře vymyšlené, ale spíš neuskutečnitelné. Sankce znamenají lidi, kteří je budou vymáhat, takže další zkorumpovatelné úřednictvo. Navíc se obávám, že reakce u nadpoloviční většiny by byla, ne jak je dodržet, ale jak se jim vyhnout. Takže ne, že by to postihlo taky ty zodpovědné, ale zřejmě jenom je. A ještě něco – slovo podnikání slyším v souvislosti se zvířaty dost nerada, stejně jako „výrobu masa“. Právě ty peníze jsou za většinou tohoro psího neštěstí.
  Jako nejlepší řešení se mi jeví to, co napsala Matylda, tedy pozitivní motivace slevou u kastrovaných zvířat. Jsem stoupencem kastrací, tohle jediné má viditelný efekt. Chápu, že se tím může někdo cítit dotčený, ale žádné řešení nikdy nebude vyhovovat všem. Prostě za nekastrované zvíře zaplatí víc, je to daň za ostatní nezodpovědné. Takovou daň platíme za ty horší z nás všude – nákladně zabezpečujeme byt, auto, protože část spoluobčanů krade, táhneme se o dvě hodiny dřív na letiště a podstupujeme ponižující prohlídky, protože část lidstva jsou teroristi, atd. Pořád se musíme řídit podle těch horších z nás, tak proč ne v případě, že jde o zvířata?
  A co s kočkami, tak to už nevím vůbec, kromě podpory kastrací alespoň v útulcích. Že by nějaká státem garantovaná výhoda za každou kastraci kočky? Jeden státní dluhopis? Poukaz na něco? Lidi na ty výhody, byť sporné nebo iluzorní dost slyší, ostatně počítá s tím většina reklam.

  1. Jenomže pokud někdo zvířata prodává, tak podniká v oblasti prodeje. Každé prodané štěně je vlastně zboží.

   Co se týká koček, tak tam by asi mělo fungovat totéž co u psů. Registrace, kontroly, zvýhodnění, sankce. Pokud vím, náš právní systém nezná kočku, která nikomu nepatří. Kočka není divoké zvíře, je to domestikovaný tvor, je chovaná člověkem, proto by dle našich zákonů měla vždy mít vlastníka. To, že jsou tolerovány tlupy toulavých koček je dané asi tím, že kočka ke svému životu prostě člověka tak moc nepotřebuje a vzhledem ke své nezávislosti neleze lidem tak moc na oči. Tudíž lidé oči zavřou a bezprizornou kočku „nevidí“.

 4. Ještě bych z článku vypíchla tohle:
  „poskytování psychologické pomoci lidem, kteří se starají o opuštěná zvířata. “
  Protože to by fakt potřeba bylo.

  1. No, k tomuto bych skepticky podotkla, že pomoct je možné pouze jedincům, kteří jsou ochotní připustit, že mají problém. Což nebude případ chorobných hromaditelů zvířat. Z jejich pohledu – oni jsou naprosto v pořádku, ti kolem jsou divní, necitelní atd. atd. Připomínají mesiáše, a na to bohužel není lék.

   1. Milá Louk, já jsem to myslela jako prevenci u lidí, kteří mají oficiální útulek nebo depozitum. proto, aby to vydrželi. U bezohledných množitelů nebo sběratelů zvířat máš pravdu, ti by stejně neposlouchali…

    1. Aha. Tak to jo 🙂 . Jako prevenci před vyhořením anebo ujetím do extrému, vlastně jakousi supervizi, to bych si představit uměla dobře.

 5. Jenom rychle za pochodu. U nas naprosta vetsina utulku vyzaduje za adopci drobny poplatek, v podstate na peci uz zvireti poskytnute. V poplatku, kdyz jsou to stenata nebo kotata, muze byt i zahrnuta cena na dokonceni ockovani. Dale ve smlouvach o adopci vyzaduji kastraci do urciteho veku zvirete. Podle mne ty smlouvy jsou nevymahatelne, ale je to tam. A aby to udelali „jednodussi“, tak maji smluvne zajistenych nekolik mistnich veterinaru, kteri kastrace provedou za vskutku lidovou cenu, v podstate za material. Takze ten veterinar to v podstate dela jako dobrocinnost. Dale nas okresni utulek poskytuje kastrace za neuveritelne nizkou cenu.A nejen pro zvirata adoptovana od nich, ale pro kohokoli. maji tam dva operacni saly a opet nekolik mistnich soukromych veterinaru, kteri treba jednou za mesic operuji. Funguje to tak, ze si clovek domluvi termin, i kdyz nevi, ktery veterinar tam bude. Ale, kocoura odoperuji za 10 dollaru, kocku za 20.Kolik za psy, to ted nevim, ale, je to umerne cenam za kocky. Ne kazdy okres i v nasem uz tak malem state to ma, ale u nas to funguje. Asi proto, ze jsme botatsi okres, neb zahrnuje hlavni mesto. Je to malo, ale aspon neco.

  1. Tady Hani taky, za útulkový – tedy z depozit, jsem zaplatila očkování a nějaké běžné náklady a ještě dala něco navíc, vždyť tam těch košišek je strašně mooooooc.

 6. Už mi to sežralo jeden příspěvek a mezitím vše bylo napsáno. Pokud budu mít jednoho psa řádně přihlášeného, může ho kdokoli kdykoli zkontrolovat. Takže proč kastrovat, že. Za 100 psů v množírně sotva paní zaplatila, takže pro zákon vlastně tato zvířata nejsou? Za 30 let co mám pejsky mne nikdy nikdo nekontroloval, mimi mělo známku doma. Majda ji nosí, protože při své trhlosti by se ztratit mohla. Čip měla a kdyby ne, bylo by to to první. Ale ti psi jsou mnohem viditelnější…
  Horší je to s těma kočkama, tam je toho TO mnohem více. Vona to přivedla už velký, tak to necháme na přírodě…..Je to smutné, ale jsem pro napráskání POKUD ovšem poté udělá ruka zákona to co má.

  1. No, a to je právě ono: už se vidím, jak jdu u nás v Maršově za starostou a žádám ho, aby potrestal paní XY, která nechává koťata osudu, protože už byla moc velká na utopení, kočku ani kocoura, co má na dvorku, kastrovat nedá, čili se dá očekávat, že se situace bude velmi rychle opakovat. Lehce si ťukne na čelo, pak mi řekne, že má jiné starosti a já se mám starat o své věci a ne o to, do čeho mi nic není a po celém městečku budu za totálního vola co chudáčka ustaraného starostu otravuje s kravinama. A asi nejsem normální, když se starám o takové blbosti. A dotyčná XY mi vymlátí okna!

 7. Nejsem psí a nikdy asi nebudu, protože nejsem příznivcem chovu psů v městských bytech, teď mně asi pejskaři nebudete mít rádi, ale u nás v okolí převažují ti, co po svých pejscích neuklízejí a podle toho ulice v okolí také vypadají. Chodit s očima přilepenýma na chodník mně fakt nebaví. Pejsci za to nemůžou, jim to nevyčítám, ale mám chuť ten exkrement nabrat na lopatku a nacpat ho násilím páníčkovi či paničce do kapsy! I naše předzahrádečka u chodníku je jedno velké psí WC a stařičký pán z 5. patra, který tam pěstuje krásné kytičky, je chudák vždycky otrávený, když do toho při pletí sáhne. A co si mám myslet o chovatelce fenky westíka, která má 2x do roka štěňata a pokaždé o ně nějakým způsobem přijde – buď se narodí mrtvá nebo umřou později. Chovatelka k nám chodí pro mazání do prodejny a na můj dotaz, zda už by nebylo na čase s tím množením přestat, když je fenka už skoro 8letá a stále má s porody problémy mi odvětila, že jí fenka stála a stojí tolik, že si na sebe nějak musí vydělat! Když tu chudinku vidím, jak je špinavá, ucouraná, neučesaná, vleče se za paničkou jak uzlíček neštěstí, tak bych jí psa okamžitě odebrala a jí bych šoupla někam do nějakého útulku pro nezodpovědné majitele psů.

 8. k té stávající kontrole psů:
  doga (tedy nepřehlédnutelný kolos) mě doprovází od jara 1994. Pravidelně každodenně mimo zahradu. Nikdy nás nikdo nekontroloval – nikoho nezajímal čip (když pominu kontrolu na vstupu do Británie), městská známka, placené poplatky, očkování…
  Cestujeme hodně (a cestovali jsme vždycky) po vlastech českých. moravských i jinde… Nikdy nikde žádná kontrola

  1. U nás nemáme ani psí známky. My máme za psy zaplacené vždy ale potvrzení u sebe nenosíme tak to není ani prokazatelné, Mám Luxíka čipovaného, Dona ne protože se to ještě za jeho mládí neprovádělo a v 15 nebo 16 letech to už vet ani nedoporučil. Sousedi, kteří mají jednoho nebo dva psy mají také všechno v pořádku – máme také dobře viditelné psy ale máme tady také lidi kteří třeba platí za jednoho mají však tři i více psů. Chudák starosta – toho ani do dvora nepustí aby je mohl zkontrolovat – tak jak je můžete postihnout_? Oni na obecním úřadě řeknou : vyfotografovat ale potom skoro dostanete přes hubu neboť oni jenom někomu hlídají. Tak co můžete udělat.

 9. A co takto: týrané zvíře – zdokumentování (vet. správa, policie…) – rychlosoud ( podle povahy: pokuta, zákaz činnosti na … let, trest podm./nepodm.)
  Jakákoliv administrativa předem ( pov. registrace …) a v naší republice, to znamená zavedení dalšího „speciálního“ úřadu, který stejně nic nevyřeší.

 10. Nevím, jestli to vidím úplně sptrávně, ale já bych to postavil takhle: máš ČIPOVANÉ zvíře? OK, tak poplatek – za vykastrované symbolický, nevykastrované výrazně vyšší. Není-li zvíře čipované – okamžitě astronomická pokuta, najdeš zvíře – rychle nech zjistit čip, má-li – najde se majitel, nemá-li, útulek + kastrace a pak si ho můžeš vzít.
  Nevím, od jakého věku se dají čipovat štěňata, ale podle mne by nebyl problém zajistit, aby čipování bylo součástí předání štěňat majitelům. Tohle by asi byla jediná možná cesta, jak na množiče. Jo a pokud březost feny neohlásí (vetovi, obci, vet.správě, nevím), tak pokuta a mastná (+ povinnost veta hlásit březost a vrh).

  1. Povinné čipování by mohlo něco vyřešit (i když myslím, že ty nejhorší případy také ne). Štěňata se dají čipovat od cca 6-8 týdnů, v tom problém není. Hodně chovatelů čipuje (místo tetování), ale jen u papírových psů (čip je za cca 1000 Kč).
   Ale feny množitelů rodí bez veterináře (když chcípne, tak chcípne), štěňata nikdo nekontroluje, vet o nich ani neví. Ani běžné venkovské štěně někdy nevidí veterináře (není očkované, odčervené, natož čipované nebo prohlídnuté). Musel by být někdo, kdo by to kontroloval (policie, vet. správa??? všicni mají jiných starostí dost).
   Snad by pomhla kastrace v útulcích (nebo všech nečipovaných)- ale kdo to zaplatí?! Nezodpovědný majitel těžko.
   Prostě všechny nástroje by dosáhly jen na ty, kteří jsou zodpovědní už teď a pro které to není nutné. Na množiče (nebo jen tetku, která neuhlídala fenu) by tyto předpisy nedosáhly. Už teď jsou zákony, podle kterých se dají zmíněné případy postihnout. Problém je vymahatelnost zákona, ne jeho chybění. Přesně jak píše Fuky (zapomněla jsem poděkovat za fundované informace, bravo, Fuky!!!)

   1. Na množiče by to dosáhlo – pokud tetka z Horní Dolní neuhlídá fenku, půjde na veterinu, jinak se nedoplatí. Na veterině si může vybrat, zda kontrolovaný vrh nebo potrat+kastrace. A na množiče vet. správu (práskač se vždycky najde – navíc jak by „legalizovali“ prodávané štěňata?) – sečte jim nekastrované a nečipované kusy a budou v troubě – nedoplatí se. Jinak bych asi chtěl i zákon o zákazu vlastnictví a chovu – když to jde jinde, proč ne u nás?

    1. On ani ten potrat není bezrizikový, opět raději ocituju: „Pyometra (hnisavý zánět dělohy) může vzniknout i po podávání hormonálních preparátů (např. na oddálení hárání, přerušení březosti apod.)“

    2. Chápu dobré úmysly, ale když tak pročítám ta navrhovaná opatření, tak už si připadám skoro jako u velkého bratra. Nicméně mně osobně nejvíc zaráží jedna věc – jak je možné, že například Onda Neff si koupí papírovou čubinku z chovu a ta si přinese „z domova“ zlomený ocásek, psincový kašel, zánět močáku a pokousání na hlavě (budiž)?? Já bych si takové štěně prostě nekoupila a toho chovatele bych hned někde ohlásila. Tady je jasně vidět, že dokud se nebudou dodržovat stávající zákony, tak nějaké nové restrikce nebudou mít naprosto smysl. Teda pokud pominu to, že budu platit velké poplatky (které ani nevím kam jdou), budu muset psa nechat kastrovat a já nevím co ještě a vedle Tonda si bude množit co ho napadne, protože jak by na něj asi mohlo dojít, když on k veterináři nechodí a nikdo nikdy ho nekontroloval, že? Ale upozorňuji vás, že kdybych se já zpozdila s úhradou poplatků za svoje REGISTROVANÉ psy, hned mi pošle obecní úřad upomínku a napaří penále…..

     1. No jo no, jenže bez Velkého Bratra, který bude o každém zvířeti přesně vědět se asi těžko vyhrabeme z toho marasu, co tu teď je. Svoboda vlastnit cokoliv aniž by o tom někdo věděl je hezká, ale protože lidé jsou nezodpovědní, nemá pak smysl brečet nad ubohou 100 pejsků v prasečáku (nebo jiném statku).

     2. Tohle je stejně absurdní jako to, že když někdo řídí auto, aniž by kdy měl řidičák, je na tom lépe, než když auto řídí někdo, komu byl řidičák dočasně odebrán. Přitom ten s odebraným řidičákem alespoň někdy absolvoval kurz a složil předepsané zkoušky, kdežto ten bez řidičáku by neměl za volantem vůbec být. Mně to přijde, jako by zákonodárci říkali, že vlastně papíry ani mít nemusíš a můžeš jezdit.
      Omlouvám se za odbočku, jen jsem chtěla říct, že absurdity jsou úplně všude. Poplatky obce za umístění toulavého psa do útulku počínaje a beztrestným shromažďováním desítek a stovek psů na jednom místě konče. 🙁

 11. Milí a milé diskutující – téma je výživné a čouhá z něj nejedno čertovo kopyto. Bohužel. Píšu v letu, a tak jen jedna věc, která mě u této problematiky napadla: zpoplatnění čehokoliv zákonem neřeší naprosto nic, pokud ti, které má zákon postihovat, na tento z vysoka kašlou. Což je případ množitelů všeho druhu. Takže lepší vymahatelnost zákona? Kým? Veterinární správou? A jaké k tomu bude mít nástroje? Policii? Obecního strážníka? Jaký bude postih za nedodržování zákona? Pokuta? Jak ji chcete vymoci? Jak je možné, že někomu jsou pro týrání zabavena zvířata, a většinou se shodujete na tom, že „on stejně začne někde jinde“? Základní je podle mne to, že tihle množitelé nebudou dodržovat JAKÝKOLIV zákon. Rozhodující je schopnost zákon vymoci.
  A abych nezapomněl – díky, že Dede připojila názor Fuky. Můj respekt vůči ní nebezpečně stoupá 🙂 Mějte se, a nezlobte. Z houští pralesa zdraví terra.

 12. Pod vlákno dole už se nevejdu, tak píšu zvlášť. Ono se zákony je to těžké.
  1. poplatky za držení psa se platí. U nás nemalé (1000kč) Jenže tito množiči poplatky neplatí. Takže další zvýšení postihne jen ty slušné
  2. Aby se pes (kočka papoušek)stal luxusem… to snad nemyslíš vážně. A co důchodci, pro které je často jedinou živou duší?!
  3. Poplatky za odchovy: chovatel už poplatky platí. Proč myslíš, že jsou tak oblíbení psi be PP? Protože za ty „chovatel“ platit nemusí, tak je může dát levněji. Takže opět opatření, které postihne ty slušné. Ostatně – jak se bude zjišťovat u psů, kdo má odchov? Chovatel musí svá štěňata registrovat (a zaplatit za ně). Množitel nemusí nic a platit nebude.
  Kastrace a slevy na poplatcích z kastrovaných psů – to by asi bylo řešení. Ale muselo by se to majitelům finančně vyplatit (což je možné jen u psů, za kočky se neplatí) a musely by být ochotné obce. U nás dám za čipování minimálně tolik, kolik za návštěvu veteriny. Navíc se mi to rozloží do 3 let (zaplatit musím ihned), musím psa dovézt, ztrávit nějaký čas. Proto je většina psů nečipovaných (opět, jako zodpovědný majitel čipuji, ale není to kvůli finanční výhodě, ale abych případně psa našla). Pochybuji, že bude obec ochotna přijít o část příjmů kvůli jakémusi „omezení utrpení“.
  Dokud se nebudou důsledně uplatňovat stávající zákony, jsou další por srandu králíkům.
  V obecné rovině – zvýšení zodpovědnosti každého majitele – naprosto souhlasím. Ale další zákony nepovažuji za šťastné řešení. Na první pokus by stačilo, aby se uplatňovaly ty existující. Pak by se vidělo…
  Tato reakce není osobní. Já mám zpoplatněnou už naprostou většinu úkonů (psy, odchovy, čipování, jen kastraci u chovných fen neplánuji 😉 ). Předpokládám, že pokud by nebyl návrh naprosto likvidační, tak by se pro mě příliš nezměnilo.

  1. Souhlas, lépe bych to nenapsala. Kolerktivní řešení vždycky zavání koliktivní restrikcí… a všímáte si, dámy (a pánové), jak se tady v rámci dobré věci „dohadujeme“ a množitelé nejen že to neřeší,ale mají to všechno přímo na háku? (envy). Nicméně za sebe můžu říct, že dostat se mi do ruky podobný člověk, tak ho přetrhnu jak hada.

  2. Mimochodem – statisícové kauce?! Při ceně čistokrevného štěněte s papíry podle plemene 5-15 tisíc (ano existují i dražší). To by chovatelé museli přejít do ilegality nebo by nebyli na trhu vůbec žádní psi, než psi z množíren psychopatů (protože ti stejně žádné polatky neplatí, nebo na ně vyberou z SOS příspěvků). Byli bychom země úplně bez psů. Je toto fakt cílem?
   Počítám se za střední třídu, nejsem úplně chudá ani bohatá, ale tímto bych musela přestat chovat také. A neznám žádného milionáře, který je současně chovatel (pardón, jeden vrh měl po své fence Putin, ale ten by to asi nevytrhl)

   1. Proč do ilegality? Ta kauce by byla vratná. Po registraci psa u nového majitele. Kauce by měly sloužit jen jako finanční zajištění péče o ty, co se nepodaří udat. Dobrý chovatel udá všechny štěňata (nebo si je nechá doma, což taky nevadí, registruješ si psa na sebe jako nový majitel). Takže bys potřebovala „jen“ základní kapitál na první investici. Podnikání jako každé jiné.

    A co je zajímavější, stejný kapitál by potřebovali i ti, co chovají bezpapíráky. Kde jsou zastánci chovu psů bez PP? Vždyť se tu debatuje o změnách, které by mohly jejich chov „zrovnoprávnit“ s chovem psů s PP 😉

  3. Tak prakticky to (ten pes, kočka a papoušek) je luxusní záležitost – co jiného? Dejme tomu, že s výjimkou psů služebních nebo hlídacích… a na chov domácích mazlíčků neexistuje žádný nárok, žádné ústavní právo 😉
   Možná jsem se jen špatně dívala, ale po celé (myšleno západní) Evropě jsem nikde neviděla tolik psů – ve městech, kolik jich je u nás. Jinde už konečně pochopili, že to luxus JE… ono taky podle toho vypadají i chodníky! Například.

  4. ad 1. postihne to všechny, pokud se zavede evidence psů
   ad 2. „Aby se pes (kočka papoušek)stal luxusem… to snad nemyslíš vážně.“ Smrtelně vážně. Protože dokud jch bude nadbytek, není to luxus, a bude se s nimi zacházet jako se smetím, které se válí všude. Když si budeš muset na psa třeba půl roku počkat, protože prostě nebude žádný volný k mání, budou si jich lidé víc vážit (totéž kočky, papoušci a další společenská havěť). Co se týká důchodců, že je pro ně luxusem auto, které většina pracujících považuje za normální předmět denní potřeby, to nikoho netrápí. Ale nesahejte jim na pejsky. Nesahám. Mohou ho mít, klidně. A když ho nechají vykastrovat (protože babi Alíka fakt nedoběhne), mohou to mít i za rozumnou cenu. Jako společníka mohou mít i kastráta. Jinak, já jsem pro, aby kastrace byly jen doplňkem, než se ta zvířata stanou tím luxusem (než se jejich počet sníží na rozumnou mez). Protože pak už to nebude třeba. Omylem narozená štěňata ve společnosti, kde je pes luxusem, najdou domov rychle. Ono není luxusem jen to, co je drahé, ale to, co prostě nemůže mít každý.
   ad 3. Celé to má směřovat k tomu, aby se lidem nevyplatilo kupovat štěňata z neregistrovaných chovů a aby se nevyplatilo nelegálně chovat. Kolik množitelů zůstane, když jim štěňata nikdo nekoupí, protože ty pokuty prostě riskovat nebudou? Nebyla by to snadná cesta. Ale nikdo neříká, že by to mělo být snadné, ani že to bude lehké.

   1. Souhlasím… ale už vidím, jak se stát stará o nějaký psí zákon 🙁 Leda že by svitla naděje v podobě bohatých daní od chovatelů – jinak se s tím nikdo párat nebude, bych řekla.

 13. ??? Tak nevím, ale pořád mi přijde, že ta vámi navrhovaná opatření dopadnou především na slušné chovatele a ne na množitele. Rozhodně by se mi nelíbilo muset psa nechat kastrovat jenom proto, že to tak schválil nějaký ouřada. Zejména mi ale naprosto uniká dopad na množitele….

  1. Já tu kastraci u psa (feny) na kterém nechci a nebudu chovat za takovou blbost nepovažuji. Jako povinnou ne. To by se muselo obtížně vymáhat. Ale výše poplatků podle toho, zda je zvíře kastrované, to by bylo určité řešení. Ale zase jen pro psy. U koček to stejně nic neřeší.
   I když stejně je vše pouze otázka zodpovědnosti. Ani na nekastrované feně jsem neměla neplánovaný vrh. Dá se to uhlídat. Nemusím úřady, ale není každé úřední rozhodnutí nutně blbost. Takže původ rozumného rozhodnutí bych tolik neřešila

  2. Taky bych nekastrovala bez vážného důvodu.
   Ocituju z http://www.veterinahb.cz/kastrace-psa-feny/ :
   „Musíme si však uvědomit, že se jedná o chirurgický zákrok, a proto přináší určitá rizika. Může to být riziko anestézie, krvácení do dutiny břišní, ponechání operačního materiálu v dutině břišní (roušky, nástroje, …), podvaz močovodu, nekompletní odstranění vaječníků a tzv. pahýlová pyometra.
   Hlavní nevýhody, které mohou po kastraci nastat, jsou obezita a močová inkontinence fen. … Podle různých studií je výskyt této komplikace po kastraci 3 – 21 %“ – to znamená mít v tom případě pak fenu trvale na lékách.

   1. Jako vždy, je to složité. Na jedné straně není kastrace bez rizika, na druhé straně by byla pro některá zvířata požehnání a jediné řešení (feny s dvěma vrhy za rok, podvyživené, strhané). U psů je kastrace obecně jednodušší a přínosnější. Opět, jak u koho. Já si zatím své feny zatím vždy uhlídala (doufám, že to nezakřiknu , buch buch), ale Nick mi kdysi za fenou utekl.
    V zásadě radši kastrace, než hromadná produkce nechtěných štěňat.

    1. No, já za sebe nesouhlas – já zodpovědná a platící polatky nechci nechat psa kastrovat. Pes neutíká, je poslušný, nikoho nemnožím. Přijde mi to jako řešení typu – krade se, tak se všem usekne pravá ruka a bude to vyřešeno. Nepomohlo by nechat vykastrovat ty množitele?

  3. Já teda nevím, možná jsem špatně četla, ale on někdo navrhoval povinné kastrace? Navrhovaly se pouze výhodnější poplatky za kastrovaného psa. A já k tomu dodávala kauce za každý vrh štěňat. Když máš fenu nekastrovanou a neuhlídáš ji, plať. A klidně si došlápni na majitele vořecha, co ti ji obskočil.

 14. Napíšu svůj názor. Hned v úvodu uvádím, že je to můj názor na základě mých zkušeností. Nebudu každou větu formulovat tak, aby bylo jasné, že je to to, co si myslím já, nikoliv obecná pravda. Píše se mi tak snadněji. Berte proto prosím následující věty jako můj názor na danou situaci.
  Změna zákonů? Určitě ano. Ale nejen týkajících se hromadění zvířat. Co já o tom vím, tak dokud bude co hromadit, najdou se lidé, kteří budou hromadit. Až se ze psů (koček, papoušků…) stane luxusní zboží, přestane být problém s hromadiči (a potažmo i s těmi, co se o své zvíře nestarají dobře). Ona ani zmíněná paní by těch psů neměla tolik, kdyby nestačilo objet určitá místa a za dvě hodiny mám auto plné psů, které nikdo nepostrádá. Až budou zákony tvrdě tlačit na KAŽDÉHO majitele zvířete, aby převzal za své zvíře opravdu zodpovědnost, začne se situace (snad) lepšit. A protože současná společnost slyší hlavně na peníze (nikoliv na morální zodpovědnost), vidím jako jediné řešení zpoplatnění držení psa a výrazné zpoplatnění jakéhokoliv odchovu. Že to zasáhne i slušné chovatele? Ano. A co? Mám celkem ráda přirovnání k autům. Budete vlastnit 10 aut, když nebudete mít na zaplacení zákonného pojištění? Nebudete. Tak nevlastněte 10 psů (resp. nechovejte na nich), když nemáte na zaplacení statisícových kaucí za štěňata. Ano, už se to tu objevilo – řidičáky na psy a kauce za odchovy. Vysoké kauce.
  Ano, v současném stavu je to složité, psů je prostě moc, víc, než jich může najít slušné domovy. Jak píše i Fuky, zákony na hromadiče jsou, ale… obec je povinna se o odebraná zvířata postarat. A obec na to nemá peníze. Když i velké statutární město neplní zákonem danou povinnost postarat se o nalezené zvíře – protože ho prostě nemají kam dát a nesmí ho utratit, takže vám řeknou, nechte ho tam, tak jak na tom jsou asi malé obce? A ti „nechaní tam“ jsou přímo výzvou pro hromadiče – ať už hromadí s dobrým úmyslem nebo se špatným.
  Cesta nevede přes změnu zákonů směrem zakazujícím něco hromadit, cesta vede přes snížení počtu zvířat (pomalým postupem přes kastrace a tlačení k zodpovědnosti nebo rychlým přes hromadné utrácení) a k posunu zvířat ke statutu luxusního zboží.
  Tolik můj názor.

  1. Já bych byla spíš pro tu cestu australskou- tedy že poplatky za kastrovaného psa jsou minimální, za nekastrovaného x-násobně vyšší. Nastavit to tak, aby všem došlo, že kastrovat se vyplatí. Ne že poplatek zůstane na dnešní výši a za chovné psy bude mnohonásobně vyšší- to na české lidi nefunguje. Musí se něco zlevnit, aby to lidem připadalo výhodné.

   1. Souhlas, byl by to jeden z motivačních faktorů. A připrav se na to, že nás odpůrci kastrací „sežerou“, protože zde propagujeme mrzačení psů a ještě k tomu lidi chceme motivovat finančně.

    1. Já vím, jenže za současné situace jaksi nevidím jiné východisko. Tohle se totiž dá obcházet ještě relativně nejméně. Pes musí být registrovaný u obce, tudíž se to dá jakž takž ohlídat. A Dede říkala, že to funguje i v Anglii, takže zkušenosti s tím jsou- a prý dost pozitivní.

     1. Takže na to kašlou ve většině případů ouřadové na obcích? (Jenny to není na tebe)… když k tomuto dochází???? protože si v obci nevšimnouo,že u někoho je více psů,než je zdrávo-nebo přihlášeno?

      1. No, policie by měla kontrolovat, jestli venčený pes má známku (a některé obce je ani nemají, bacha na to). Ovšem když psa nevenčíš a máš ho jen někde zavřeného, tak to někdo na tebe musí říct, že je tam máš. Úředníci přce neobíhají obec a nekontrolují počty psů, notabene ve velkých městech často ani nemají tuchu, co se v jimi spravovaném okrsku děje, protože tam nebydlí.

       1. Takže pokud tě nenapráší soused, kterýmu vadí štěkot nebo smrad…protože,že zvíře trpí,je až ta poslední možnost ohlášky. Nic se neděje. Já myslela,že MP sleduje i dvorky a zahrady…a když se ze psů platí,tak že si to budou hlídat..jsou to prachy do obecní kasy….a s tím zvýhodněním kastrovaných zvířat, souhlasím.

      2. To není jen o kašlání, tady u nás je třeba problém i v tom – co s těmi zvířaty navíc udělat. I když to obec zaregistruje „včas“ a došlápne si na někoho, kdo má třeba 10 psů ve špatných podmínkách a nápravu sjednat nehodlá. Zabaví je a co .. co dál. Kam je dá? Kdo se o ně postará? Naše obec s rozšířenou působností má tuším 10 kotců. Tak je zaplníme těmi 10 psy. A druhý den telefon, kolem benzinky pobíhá pes, ohrožuje lidi. Vyjede MP, odchytí a …? kam s ním … dobrý, karanténa je volná, jde tam. Další den telefon pobíhajíci pes ve vedlejší obci spadající pod nás, odchytíme a…? kam s ním? Pano starostovi do kanceláře 😉
       Vedle velké statutární město, s velkým útulkem, kapacia 150 psů. Dva roky našlapaný po vrch – doslova. V jedné městské části zemře bezdomovec Eda a u opuštěného domu,, kde přespával zůstanou psi. Březí fena porodí štěňata. Lidi volají – odchytit, dát do útulku. No jo, ale kam, když místo prostě není. Současný stav je tak žalostný, že ani perfektně pracující úředník nic nevyřeší.

   2. Sem se připojím. A poplatky za nekastrovaná zvýřata opravdu HODNĚ vysoké. Jak píše Tosca – když chci chovat, musím na to mít – i na případné uživení štěňak, která se mi nepodařilo udat. To bych v současné době viděla jako nejschůdnější program na omezení množství bezprizorních psů, ale co s kočkama? Nevím, nenapadá mě žádný způsob jak donutit majitele koček kastrovat – a osvěta nefunguje ani v mé širsí rodině 🙁

    1. Já budu dávat holky kastrovat letos o vánocích a stejně to pořád zvažuju…dám 3 (Kačenku,Norisku a Pitinu) a zbytek příští rok…(ven nechodí,jen na zasíťovaný balkon)jen se nějak bojím, aby se nic nezkomplikovalo a nebo se některé nic zlého nestalo.

     1. Jasný, u „kluků“ je to celkem jednoduchý zákrok, u „holek“ složitá operace s možností různých komplikací. Já taky u Yumminy pořád váhám (už pátý rok)i když jezevčík i kocour jsou vykastrovaní už dávno. Ale v obecné rovině se mi ty poplatky zdají nejschůdnější. Za předpokladu, že je obce budou vymáhat opravdu od všech. Páky jak postihnout neplatiče existují snad i dnes, jen mám dojem že chybí zájem kontrolovat a uplatnit je – a jsme zase u lidského faktoru :S . Ten povzdech nad kočkama se týkal spíš těch co jsou chovány víceméně volně

  2. Obávam se, že by pak často neplatili poplatky za psa vůbec, o nějakém přihlášení či registraci psa nemluvě.

  3. tosco, „výrazné zpoplatnění jakéhokoliv odchovu“ by zasáhlo výhradně „slušné“ chovatele. Uhlídat vrhy lze jen u „papíráků“, a tady to mají v rukách chovatelské kluby (bonitace, vydávání krycích listů).
   Neslušní (a zde prosím nepoužívat slovo chovatel!) kšeftujou s „bezpapírákama“ – tu není šance něco ohlídat…

   1. Jarko, je, když se to (jako všechno) dotáhne do konce. Evidence zvířat, poplatky za vlastnictví, jak je výše zmíněno – čipování. Když si někdo koupí (levně) bezpapírové štěně a půjde ho nahlásit na úřad, úřad se bude ptát – z kteréhože vrhu to je? Cože, neevidovaný vrh? Tak vážený, kromě poplatku za psa laskavě zaplaťte i tu povinnou kauci, za to vaše štěně – a jděte si to vyřídit s „chovatelem“. A protože jste nám ho bonznul, my si to s ním půjdeme vyřídit taky. Oni si pak lidé rozmyslí i to odkud psa berou, jestli z pořádné stanice, která má registraci a zaplacené kauce nebo od množitele, co to má na kšeft. Jasně, je to o propracování systému, o evidenci, o kontrole a o uplatňování sankcí v případě nedodržení podmínek. Nevyřeší to ani samotné čipování – nebude-li evidence, kontrola a postih v případě neplněné, je to k ničemu. Nevyřeší to samotné kastrace, ty jsou podle mě spíš jako doplněk, aby se snížil počet štěňat z neuhlídání a zhoršil množitelům šanci sehnat si „plodného“ psa (fenu). Je nutné provést komplexní změnu systému a je to běh na dlouhou trať se spoustou nepopulárních opatření a spoustou práce. A proto se do toho zákonodárcům nechce.
    Opět zdůrazňuji – vše je můj názor.

    1. fungovalo by to. Ale nebylo by to zadarmo (úřad, čtečky, administrativa – a nevěř, že by to časký úřadník udělal levně a jednoduše) … Pro stát složité a nepopulární. Bohužel to spíš vidím tak, že se zavedou státní karanténní stanice jako na Slovensku – milý psíku (kočko), nikdo se o tě nepřihlásil do pár dní, nejsi dohledatelný (registrovaný čip) – utratit…

 15. Souhlasím, že u někoho jde o chorobné hromadění zvířat, u někoho o vypočítavost a u někoho je to upřímná snaha s následným vyhořením. Ovšem dokud se nebudou lidé chovat ke svým zvířatům zodpověněji, lepší to nebude. Tady na vesnici jsem s eněkolikrát setkala s natvrdo řečeným přiznáním, proč mají lidé většinou psy a ne fenky- protože ta fena má každého půl roku štěňata, vždycky nějakej přeskočí nebo s epdohrabe pod plotem a pak se TOHO musí majitel nějak zbavit…Onehdy jsem pracně vaýsvětlovala, že když k nim přijde toulavá kočka, porodí koťata, tak jí aspoň jedno musí nechat. Bylo mi řečeno- no, tak jsme jí jedno nechali zbytek utopili a až to kotě trochu odroste, tak tu kočku odvezeme na chalupu, ona se tam o sebe postará- a stím jsem už nic nezmohla.

  1. Jo, když si stěžoval soused, že se mu kocour toulá a že je hubenej a zdrbanej a sotva se vleče když po týdnu přijde, řekla jsem mu ať ho dá kastrovat. Prý že jsem se zbláznila. To ty prachy radši prochlastá a ať si kocour užije, když on už nemůže! Mé argumenty o ubohých koťatech, co nemají šanci přežít zimu a desítkách toulavých koček, které se právě takto namnožily komentoval slovy, že příroda si poradí. No, blb to byl vždycky!

 16. Řekla bych, že zásadně chybí zákonná možnost psychopatickým hromadičům chov zakázat. Obávám se, že nic jiného se s tím dělat nedá. :@

 17. Tohle je téma, nad kterým v posledních dnech jistě přemýšlí mnohý z nás; i já jsem se včera pozdě večer vrátila pod Honzův článek.
  Zdá se mi, že v současnosti jsou dva extrémy přístupu ke zvířatům, takový ten starobyle venkovský, kdy přežije jen TO zdravé a užitečné (hlídání, myši), a když je toho moc nebo je TO nemocné, tak se TO zabije.
  Pak ten druhý, kdy se za desetitisíce zachraňuje zvíře v případech, kdy se o kvalitě jeho následného života i o jeho umístitelnosti dá hluboce pochybovat.
  Zvířata, jejich shromažďování, to je přímo magnet pro spoustu lidi nemocných či vychytralých. Už jsem včera psala, všechny tyto výzvy je třeba důsledně ignorovat. A jak připomíná správně Dede, resp. Alena s Maxem, tlačit na zákonodárce. A šířit osvětu. Což není snadné, protože je vždycky třeba mít na paměti, je funguje velice moc dobrých útulků a ještě víc dobrých lidí, kteří se o zvířata starají velice obětavě a téměř nebo úplně zadarmo. Těm patří moje veliká úcta a poděkování. (f)

  1. Asi se nad sebou budu muset zamyslet…bývala jsem bezkočková a najednou jich mám 6. Není to hromadění???? :O

    1. 4 holky byly opuštěný,Káču a Pidi do toho nepočítám, ty měly jen venkovní matku, co už je taky domácí…..

   1. Tak to jsme na tom podobně, mám 5 koček v bytě 2+1. To už je hromadění :-). Všechny původně nalezenci, teď rozmazlenci.

    1. Ty máš aspoň na 5 koček 2+1! Já mám na 3 kocoury 30 m2, tzn. 10 m2 na jednoho a já se tam vznáším!

     1. No je fakt, že mám na 5 koček 70 m2. Ale i tak o ně zakopávám. Vznášet se neumím :-).

      1. (chuckle)
       No, já jsem se taky naučila šoupat nožičkama a mít oči přilepené k podlaze, abych náhodou nepřišlápla nějaký ten ocásek nebo nějakou tu tlapičku!

 18. hezký den všem Zvířetníkům a zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístka na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Dost děsivé čtení – neboť je jasně vidět, že se s tím nicmoc nedá dělat. A pak je i potíž v tom, že někdy se jde na úkor opuštěných zvířat v nouzi dobře živit. I staré auto vám seženou, pozemky zakoupí…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN