KOČKY: Úvod do diplomňaucie (4) – Tady je Kocourovo!

Určitě už jste se setkali s názorem, že kočka – na rozdíl od psa – není vázána na přítomnost člověka tolik, jako na dům. Na svůj domovský okrsek, své teritorium. Přitom mnozí z vás jezdí se svými kočičími kamarády na chalupu, mění bydliště – a vašim huňatým společníkům to v podstatě nehne vouskem. Zato běda, když jim v obýváku, který důvěrně znají, přestavíte sedačku a posunete konferenční stolek! Tak jak to tedy vlastně je?

Kočkovité šelmy jsou nade vší pochybnost teritoriální, tedy rozlišují a brání určité území, které potřebují využívat pro svou spokojenou existenci. Jejich teritorialita je navíc ovlivněna tím, že jsou to tvorové ve své podstatě samotářští, a tedy na svůj „soukromý prostor“ značně citliví. Pro psovité šelmy je prvořadá smečka. Pro kočkovité nerušený prostor jejich samotářského žití. Nejdřív tedy bude potřeba vysvětlit si pár základních pojmů z této oblasti diplomňautického protokolu.

 

Domovský okrsek je území v okolí domova (hnízda, nory, pelechu), které daný živočišný druh je schopen v průběhu svého života pravidelně navštěvovat a využívat. Je to největší plocha, o které v souvislosti s pobytem určitého živočicha mluvíme. Mimochodem řečeno, kočkovité šelmy mají obecně nejrozsáhlejší domovské okrsky ze všech živočichů vůbec (až několik desítek km2). Využívá ho jedinec, pár nebo společenství živočichů (smečka, tlupa, stádo), která domovský okrsek dobře zná, pravidelně ho prochází a kontroluje jeho hranice. Obvyklými součástmi domovského okrsku je teritorium, a lovecký (potravní) okrsek.

Teritorium daného živočicha je tedy pojem užší, alespoň tak, jak to chápe etologie (v zoogeografii se často setkáte s definicí, podle níž je teritorium oblast výskytu určitého organismu nebo druhu, která zahrnuje jeho areál, popř. i jeho migrační, tahový prostor.) Teritorium jeho obyvatel (jedinec, pár nebo skupina jedinců jednoho druhu) důrazně brání proti vnikání vetřelců, buď jen proti některým jedincům svého druhu (např. samec jen proti samcům) nebo proti všem jeho příslušníkům. Na držení určitého teritoria upozorňuje vysíláním specifických signálů.

Jako signály označujeme jakékoliv specifické projevy, které ovlivní chování „cílového“ jedince nebo skupiny, i když ten sám vlastními smyslovými orgány určitý jev (zde přítomnost nebo nepřítomnost domácího pána v teritoriu) ještě nezaregistroval. Signály, zvláště varovné, působí nejen v rámci jednoho druhu, ale i mezidruhově (např. potenciální kořist se naučí rozeznávat signály oznamující přítomnost lovce). Vysílání signálů zajišťují tzv. signální struktury, např. postoje těla, zvýrazněný pohyb těla nebo některých jeho částí, načepýření peří nebo srsti, změna zbarvení, hlasové projevy, pachové značky, světélkující a elektrické orgány.

Hranice teritoria označují živočichové různě, např. akusticky (ptáci a některé druhy opic zpěvem či řevem, datlovití bubnováním), pachově (olfaktoricky – močí, trusem, výměšky pachových žláz), opticky (některé druhy korálových ryb specifickým nápadným chováním, medvědi odíráním kůry stromů v kombinaci s pachovým značením aj.). Při obraně teritoria uplatňují živočichové teritoriální chování.

Teritoriální chování je to, co nakonec souhrnně vnímáme při sledování živočicha. Co určitého, pro svůj druh specifického a dostatečně „výmluvného“ tedy dělá, aby zajistil sobě, popřípadě své skupině (páru, mláďatům, smečce) nárok na využívání potřebného životního prostoru. Typickými projevy teritoriálního chování jsou především označování a hájení teritoria proti příslušníkům téhož druhu a vytvoření časoprostorového systému v domovském okrsku.

Termín časoprostorový systém zní sice téměř výhrůžně, ale skrývá se za ním dokonalá, a pro mě vždycky trochu udivující schopnost rozdělit si společný prostor – toto využívání potravního revíru podle určitého systému jako první popsal profesor Paul Leyhausen. Jedna kočka loví např. od 4 do 6 hodin, druhá od 6 do 8 a tak to může jít celých 24 hodin. Aby se zabránilo vzájemným střetům, označkuje kočka revír svým pachem na znamení, že ho již opustila. Podmínkou, je, aby bylo dost potenciální kořisti pro všechny. Teritoriální chování přispívá k co nejrovnoměrnějšímu rozdělení příslušníků určité populace v biotopu.

Tady si můžeme za bojovného volání „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ zkusit definovat ještě pár obecně ekologických pojmů: biotop je když…ne, tak jinak.

Biotop je stanoviště, v němž žije určitý organismus nebo společenstvo. Biotop daného druhu zahrnuje podnebí, půdní podmínky i vlivy ostatních živých organismů (rostlin i živočichů, tzv. biocenózy) v místě, kde sledovaný druh žije. Je to poněkud užší pojem než ekosystém, který se nejčastěji definuje jako dynamický komplex rostlinných, živočišných a mikroorganismových společenstev a jejich neživého prostředí, působící ve vzájemné interakci jako funkční jednotka. Na česko převedeno je tedy ekosystém funkčním spojením všech neživých (biotop) a živých (biocenóza) složek, které obsahuje a propojuje specifickými vazbami, včetně různých toků energie, látek nebo informací (i genetických).

Rovnoměrné rozšíření populace v příhodném biotopu jednak účinně brání přemnožení druhu, jednak současně přispívá k jeho územnímu šíření. Pokud se úspěšná populace rozroste natolik, že jsou jí vzájemné vazby a možnosti původního biotopu „těsné“, vydají se někteří jedinci najít a obsadit novou příhodnou lokalitu, takže nedochází k místnímu přemnožení, příbuzenskému křížení a podobným kolizím, které můžeme sledovat u populací přemnožených bez možnosti se volně šířit. Zvyšuje se totiž pravděpodobnost setkání sexuálních partnerů, podporuje soudržnost párů nebo společenstev a tím je umožněna volná výměna genetické informace, nezbytná pro zdravý vývoj populace (či druhu). Obdobný mechanismus samozřejmě zajišťuje i vhodnou nabídku potravy, pokud jde o její množství a složení.

Tečka, konec teorie. Snažil jsem se tu nenápadně naznačit, že ekologie není nauka o jogurtech s biokulturami Lactobacillus casei imunitas 🙂 ani o topení biomasou, i když v zásadě mi nevadí jedno ani druhé. Takže zpátky do kocouřího teritoria, odkud jsem vás tak surově vyhnal.

Už jsem tu kdesi napsal, že na držení určitého teritoria ve smyslu „Tady je Kocourovo!“ upozorňuje daný živočich (zde Kocour) řadou specifických signálů. Ty jsou obecně důležité pro včasné varování skupiny živočichů, pro sladění různých aktivit nebo pro přenos vyladění, motivace. U koček může taková signalizace probíhat více různými způsoby (komunikačními kanály):

Pachová komunikace je nepostradatelná v hájení kočičích teritorií a v sexuálním chování. Pachové žlázky mají kočky na hlavě, na tlapkách a pod ocasem. Chování spojené s nanášením výměšků lícních pachových žláz na okolní předměty se ve vztahu k člověku proměnilo v mazlivé otírání hlavy o majordomovy nohavice, kolena, tvář – prostě, kam kocour dosáhne. Když nás tedy naši chlupatí společníci vítají bouřlivým otíráním hlavy (zvláště tváří kolem vousků), vlastně si nás značkují. Je ovšem třeba poznamenat, že si nás značkují jako cosi velmi libého, přátelského a bezpečného, čeho není třeba se bát (mohli se toho přece dotknout hlavou!). Podobným způsobem si označují např. i oblíbené a zvlášť pohodlné kousky našeho (ve výjimečných případech i svého) nábytku. Proto je dovede nečekaně silně vyvést z obvyklé rovnováhy, když jim takto „vlastnolícně“ označený designový kousek odneseme, vypereme nebo umyjeme, případně ještě otřeme lešticím voskem. Mají pak podobný pocit zmatení, jako když vám někdo na cestě porazí a odveze strom i s turistickou značkou…

Pachové stopy žlázek na tlapkách zanechávají kočky při chůzi teritoriem, ale i při „broušení drápků“ na kůře stromů, bytoví tygři pak na nerozmanitějších škrabadlech a drásadlech, která jim nabídneme. Máme-li v domě kočkourů povícero, jistě si brzy všimneme, že po sobě místa označená škrábáním „přeznačkovávají“, přicházejí ke škrabadlu postupně a každý na něm svědomitě zanechá svou pachovou stopu. Kocouří členové naší smečky otázku přeznačování vyřešili zvláště rafinovaně – rozdělili si výškové úrovně škrabadel, takže nejnižší patro „patří“ Cedrikovi, vyšší Ebonymu a nejvyšší Dalímu. Nedá se přesně říci, zda to nějak souvisí s jejich vzájemnými vztahy, ale je pravda, že Dalí se – alespoň nenápadně a občas – o jakési projevy kocouří dominance pokouší…

Tenhle druh značkování už není tak nevinný jako předchozí a i když se snažíme být pro svá kocouří Veličenstva co nejchápavějšími majordomy, broušení drápů na starožitné sedací soupravě nebo svátečních lakovkách se netěší naší oblibě. A protože kočkoura nelze této pro něj naprosto přirozené a potřebné činnosti odnaučit, pamatujme, že škrabadel, škrabacích rohů, stěn a koberečků není nikdy dost! A měly by být rozmístěny po okrajích teritoria. Pokud mu tohle dopřejete, velmi zvýšíte pravděpodobnost, že křesílko ve stylu Ludvíka XVI. zděděné po prababičce zůstane bez úhony dalších několik kočičích generací.

Pachové žlázy pod ocasem se uplatňují především v kocouří říji, ale navzdory občas panujícímu názoru nejsou tou hlavní pohromou, zvanou „značkující kocour“. Největším útokem na lidské nosy totiž nejsou výměšky této párové pachové žlázky, ale kocouří moč. Prostřednictvím uvedených druhů pachových značek může jiný kocour i za nepřítomnosti „domácího pána“ získat informace o jeho pohlaví, síle, stáří i fyziologickém stavu. Může se s ním takto „na dálku“ porovnávat a rozhodnout, zda bude prozíravější (z hlediska neporušenosti vlastního kožichu) chovat se v cizím teritoriu jako opatrný host, nebo jako dobyvatel. Pachové značení je typickým případem konvergentního chování, tedy takového, které se pro stejný účel nezávisle vyvinulo u mnoha nepříbuzných skupin živočichů.

Možná by se slušelo na tomto místě poznamenat, že kočkovitým šelmám (podobně jako třeba koním nebo plazům) pomáhá při čtení pachů tzv. flémování. Zvíře při této činnosti nevypadá nijak úctyhodně: má pootevřenou tlamku, soustředěný (možná trochu nepříčetný) výraz, pozvolna si „vychutnává“ vzduch. Skutečně vychutnává, protože při flémování používá Jacobsův orgán. Ten je umístěný na horním patře a tvoří ho mělká jamka se shlukem specializovaných buněk, schopných velmi jemné analýzy chemických látek ve vzduchu. Psovité šelmy Jacobsův orgán vyvinutý nemají a citlivost jejich čichu je založena na jiném principu.

Poněkud méně se mezi projevy teritoriálního chování uplatňuje komunikace zvuková, a to především u tzv. „malých koček“ (Felineae). Ty nemají nijak mimořádně silný hlas, i když ve tři hodiny ráno, když se domácí tygr mohutným mňoukáním dožaduje pozornosti, můžete mít na sílu jeho hlasu názor zcela opačný. Představte si však, že stejně silný zvuk vydává např. uprostřed křivoklátských lesů. Nic moc, že? U velkých koček (Pantherinae) je situace jiná, lví zařvání může mít úlohu výstražnou i svolávací, a to na poměrně velké vzdálenosti. Velké kočky ovšem na rozdíl od těch malých často žijí v tlupách, i když s velmi volnou hierarchií.

Platí tu ale – něco za něco. Kočky, které dovedou zařvat doslova z plných plic, nedovedou příst. A předení je zvláštní a samostatnou kapitolou kočičích hlasových projevů. Obvykle se předpokládá, že jím kočka sděluje spokojenost, a tento pocit se i na lidi přenáší jako cosi uklidňujícího a příjemného. Spokojené kočky samozřejmě předou, ale v žádném případě nejde o jedinou příčinu tohoto typického kočičího chování.

Často totiž předou i kočky, které jsou poraněné a trpí velkými bolestmi, kočky zesláblé nebo dokonce umírající. Podle jedné teorie, která se snaží rozmanité využití tohoto hlasového projevu v kočičí komunikaci vysvětlit, kočka předením nejen projevuje spokojenost s okolním světem a se svým současným stavem, ale může ho využívat i jako smířlivý signál, kterým naznačuje, že potřebuje pomoc a je ochotná ji přijmout.

U jinak samotářsky žijících šelem je takový signál užitečný – je voláním o pomoc a o pozornost ve světě, kde si jinak jedinci téhož druhu jdou raději z cesty. Předení se poprvé objevuje již u koťat starých teprve několik dní a signalizuje matce, že je všechno v pořádku. Matka naopak přede proto, aby zvýšila pocit bezpečí a pohody svých koťat.

Předení je pozoruhodné nejen tím, že jím kočky sdělují různé věci,ale také tím,že je můžou vydávat velice dlouhou dobu. Kočka dokáže příst nesmírně dlouho, aniž změní sílu nebo rytmus zvuku, může se při něm nadechovat a vydechovat a dokonce může mít zavřenou tlamku. Toto obousměrné předení pozorujeme pouze u malých koček (Felinae), velké kočky (Pantherinae) nepředou vůbec, a tygr je schopen příst pouze krátkodobě a při výdechu – mechanismus vzniku zvuku tedy bude patrně jiný.

Přestože předení patří k základním charakteristickým hlasovým projevům koček a jeho zvuk si dokáže vybavit i člověk, který není na soužití s nimi zvyklý, není dosud přesně znám a popsán mechanismus, jakým ho kočka tvoří. Nejčastější vysvětlení předpokládá, že vzniká vibrací nepravých hlasivek,což jsou dva přehyby membrány umístěné za pravými hlasivkami v hrtanu.

Někteří však s touto teorií nesouhlasí a tvrdí, že předení vytvářejí fázově posunuté stahy hrtanu a bránice. Třetí teorie hovoří o turbulenci v krevním oběhu hlavní cévy – duté žíly, kterou se vrací krev k srdci. Zdá se tedy, že tento hlasový projev, který mnozí tak důvěrně známe od vlastních chlupatců, bude vyžadovat ještě další výzkum.

Zvuková komunikace, stejně jako komunikace dotyková, hraje hlavní úlohu ve společenském a rodinném životě koček. Jsou tedy z hlediska chovatele malé šelmy důležité při navazování vzájemného vztahu. Mluvíme-li na kočku, zvykáme ji na dotyky, hlazení a čištění srsti (česání), snáze se staneme součástí jejího světa a získáme její důvěru. Pro potřeby hájení teritoria jsou však tyto druhy signálů méně významné, protože vyžadují přímý kontakt, a teritoriální chování je naopak určeno k tomu, aby ke kontaktu (s nevítaným jedincem téhož druhu) vůbec nedošlo.

Podobnou charakteristiku má i komunikace optická. S výjimkou zanechávání stop v podobě odřené stromové kůry (např. medvědi) se při označování teritoria savců rovněž příliš neuplatňuje. Jinak je tomu především u mořských živočichů, ryb i některých bezobratlých, kde výrazné barvy, někdy dokonce v „neonové úpravě“, mohou být součástí způsobu vymezení teritoria. U koček hraje optická komunikace nejvýraznější roli při tzv. agonistickém chování, tedy při agresi, jejím odvracení nebo ritualizaci. Optické signály přeložitelné jako výstraha „Tady je Kocourovo!“ bychom hledali marně.

Už jsem se zmínil, že kočkovité šelmy mají při obsazování teritoria jedny z největších prostorových nároků vůbec. I teritorium divoké kočky můžeme počítat na kilometry čtvereční, u rysa pak budeme muset přidat jednu nulu… Jak je tedy možné, že kočky s námi lidmi spokojeně žijí, i když sdílejí jen náš byt, který rozhodně nedosahuje rozměrů paláce někdejších římských císařů? Když z pouhého popisu toho, k čemu teritorium slouží je jasné, že tady opravdu na velikosti záleží? Co ovlivňuje velikost teritoria? Jednoduše řečeno, v teritoriu se musí nacházet všechno, co uspokojuje potřeby daného druhu. Tedy dostatek potravy, vhodná místa pro útočiště a pelech (přitom útočišť mívá každé teritorium několik, pelech často jen jeden), prostor určený k setkávání s možným partnerem k páření a bezpečí k výchově mláďat.

Ve volné přírodě jen málokdy bývají všechny tyto součásti „zařízení teritoria“ blízko sebe, a z bezpečnostních důvodů není ani žádoucí, aby příliš těsně sousedila např. nora s mláďaty s loveckým revírem (o lovecký revír se kočky mohou dělit, ale lovící cizí kocour by mohl znamenat nebezpečí pro mláďata). Protože podmínky jsou v každé lokalitě trochu jiné, mění se i velikost teritoria v určitých mezích, které lze odhadnout. U našich domácích společníků je všechno trochu jinak – pokud se vám podaří umístit do jejich životního prostoru všechno, co Kocour považuje za součást svého komfortu, bude se cítit spokojeně i v mládeneckém bytě 1 + kousek, budou se tam klidně cítit spokojeně i dva Kocouři a vy s nimi.

A co tedy Jeho Jasnost Kocour považuje za nezbytný mobiliář ve svém domovském okrsku? To si necháme na příště.

Aktualizováno: 1.12.2010 — 20:56

78 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Terro, díky, sqělý článek, člověku to hodně vysvětlí… no jo, teď ještě aby to nečetla naše kočka… (chuckle)

 2. Milý Terro, tak jsem konečně přečetla tvůj skvělý článek a jsem zase o něco (spíše hodně) chytřejší. (clap) A hned se pýchou naparuji, že tedy my nemáme doma jen tak obyčené kočky, ale kreatůry, které jsou schopny nejen příst, ale i „flémovat“ a škála jejich komunikace je tááák široká. Moc se mi líbí výraz „signální struktura“ – tu naše Smoky ovládá stejně skvěle jako „garážová“ Indy, Když se kočky skrze drátěný plot zahlédnou, otvory v pletivu na sebe kouká šedivá a bílá koule vyluzující hrozivé zvuky. Často je jen tak pozoruji, ale nezakročím, protože čekám, která z nich první ustoupí a od plotu odjede. Většinou je to Indy – ona, když se Smoky naježí, je jí pořádný kus.

 3. Terro, úžasný čtení (*) – pokud se mi podaří si něco z toho zapamatovat, budu velmi zauzlovaná (clap) . Moc se těším na pokračování (cat) (cat)

 4. Terro, nechtěl bys Diplomňaucii taky popropojovat odkazama, aby si člověk mohl snadno polistovat? Případně poodkazovat kočičím kamarádům?

   1. Moc krásné. Dokonalý souhrn vědomostí, podaných zajímavě, čtivě a i člověku s menším skladem odborných znalostí srozumitelně. Dovolte, abych za sebe přidal upřímný dík.
    Cenná je ale i diskuze. Ověřuji si, že nejsem jediný, komu kocourek komplikuje stlaní postele, čtení knížky a hledání místa, kde se jeho kocouří veličenstvo ráčilo schovat. Také MLP není jediná paní, jejíž hrudník používá kocour za měkkou a vyhřátou podložku, zneužívaje přitom mé tolerance a také toho, že případnou žárlivost se snažím nedávat najevo. Hodně poznatků a zkušeností ze života s pejskem nebo s kočičkou máme zřejmě společných…

   2. Terro, to by bylo skvělý. Přece jenom článků přibejvá a k některejm se člověk rád vrací.

 5. Kocouří asistence u všeho dění doma je úžasná, někdy ovšem lehce na prášky. Převlékání postele se neobejde bez skákajícího Melíška, zavinujícího se do čistého prostěradla, lezoucího do připravené povlaky na polštář i na deku, radostně honí konce všeho, co se při převlékání jen trochu hýbe. Zrzínek si zase báječně rozumí s tím špinavým, pohozeným na podlaze vedle postele. Včera jsem balila věci od Zany. Dala jsem na stůl papír, nůž, vybranou věc na zabalení, lepenku a v momentě nebylo co dělat, protože na papíře ležel úhledně rozprostřený Melíšek. Melda ve sprcháči v momentě, kdy jsem slepá s očima plnýma vody, otevřu dvířka a šmátnu po ručníku – buď na něm leží kocour nebo se prosmekne mezi dvířky a už je v mokré vaničce, kterou kompletně vytře dosucha. Pak si obvykle zajde do steliva. Otevřená lednička je signál pro kocouří návštěvu. Až když je mu zima, chápe, že to není ten správný úkryt. Co radosti způsobila nová police v rohu místnosti se snad ani nedá vypsat. Šplh po jednotlivých regálech se stal pro oba relaxačním sportem a ustlat si na složených věcech je to nevětší labůžo na kocouří sny. Máme to maličké, nicméně vždy, když se jeden každý z nich někde usadí, tak buď vprostřed místnosti, kudy se nejvíc chodí nebo vprostřed dveří, vedoucích ven do chodbičky a koupelny. Odložená taška – jasný signál pro vlez a následné juchání v igelitce po místnosti.

  1. Haha, tuhle jsem znechutila kocoura sprchováním. Dovolila jsem si ho vyhodit ze sprchového koutu a ještě ke všemu i po vytření ručníkem zůstal lehce navlhlý. Což náš kocour ovšem nemíní snášet. Takže se ze sprcháče přemístil na jiné oblíbené místečko – do mé postele pod přehoz a dělá tak ze sebe dokonale neviditelného kocoura. Prozatím se zpět do sprcháče nenakvartýroval, protože mu asi došlo, že tam bývá navlhlo. Navíc to pro něho v mé postýlce musí být báječné – vydýchá si tam prostůrek, je mu báječně teplíčko, je schovaný a leží v měkkých peřinách. (rofl) (rofl)

   1. Melda nesnáší, když na něj kapu. Když mne jde zkontrolovat do koupelny a já zrovna vylezu, utírám se a kapu na Jeho Kocouří veličenstvo, tak prská, uhýbá hlavičkou a snaží se být neviditelný. Když na něj cáknu vodu ze sprchy, tak je to stejné. Vůbec se mu to mokro na kožíšku nelíbí. Ale když vylezu a zbude mokrý sprcháč, tak to si tam vleze a vytře ho pupíkem, to mu vůbec nevadí. Dokonce musím dvířka zaklapnout tak, aby si je neotevřel tlapičkou. Tak dlouho do toho křídla šťourá, až ho posune a otevře na takovou škvírku, že sotva uvěřím, že se tudy protáhne lasička, natož kocour s docela slušným pupíkem.

 6. Milý terro, je to fascinující čtení a věřím, že o pro toho, kdo se o tuto problematiku moc nezajímá. Pro blázny, jak jsem já, z toho vyplyne jediné – ještě! (Prosím (chuckle) ) Přestože jsem (myslím) v zásadě psí, kočky v mém životě nechyběly a mám je ráda. Po tvých článcích ale vím, jak málo o nich vlastně vím 🙂 Když připočtu k tvým odborným znalostem ještě kouzelný jazyk, jakým píšeš, tak je to prostě nezapomenutelné (inlove)
  PS: obávám se, že pojem majordomus mi pod tvým vlivem, poněkud změnil původní obsah… 😛

  1. Milá Dede, moc se omlouvám, že jsem se ti neozval na mail a ani k narozeninám včas nepopřál… tak alespoň dodatečně všechno krásné a dobré a hodně klidných chvil (rose1) Mám ještě rozepsaného „Kocoura u sebe doma“ – tedy o tom, co všechno musí být ve správné kocouří domácnosti, a pak přijde na řadu lehké erotično, rodina a tak… Jenže pak budu nejspíš námětově zcela na dně. Budeme to muset nechat na kocouří každodennosti, ta je pestrá až dost (wave)

   Pokud jde o toho majordoma, tak moc jsem ten význam zase neposunul – já vím, nejsem žádný maire du palais jako za starých Franků, ale správce nemovitosti odpovědný za její bezchybný chod ve prospěch Jejich Kocourstev, to bych snad byl, ne? 😀

   1. Ve správné kocouří domácnosti musí být mooooooc věcí, já už se do ní sotva vejdu! (rofl)

 7. TERRO – TO NE!- k debatě níže
  ]:)
  Odmítám srovnávat zlomyslnost namazaného chleba spadlého na právě vyčištěný koberec namazanou stranou dolů se zlomyslností koček. Kočky jednoznačně vedou a mají mnohem bohatší repertoir, chleba je prostě jen blbec, který náhodou zaznamenal hodnotu koberce či velikost hladu.
  Vynalézavost koček je úžasná – potvrdí každý, kdo vytahoval kočku z automatky plněné shora, když se kočka dostala do bubnu a otočila se v něm. Nám se to stalo, pak jsme koupili pračku plněnou předem.
  Nebo rozkládací gauč – náš stařeček Kocour, v květnu mu – doufám – bude 15 let, se zrovna včera ráno zase, zase! dostal dovnitř do rozkládacího gauče, který – byvše namokro vyčištěn předchozí večer – dosychal v polorozloženém stavu. Jen intuitivně mně napadlo před odjezdem do práce zjistit, kam se ten darebák zase zašil. No jasně že TEĎ byl u mne a TEĎ je v tom gauči. Kdyby manžel přišel domů a začal poklízet ty vyčištěné čalouněné věci, 120% by tam ten Kocour byl zalezlý a mohlo by to špatně dopadnout. Tak jsem naštvaného Kocoura odlovila a gauč složila za jeho usilovné snahy mi v tom zabránit.

  1. Souhlasím, že kočky jsou vynalézavé, příšerně zvědavé a protože jsou obratné, značnou část svých výzkumů taky uskuteční – o tom by ale mohl povyprávet náš oblíbený Profesor Piškot, mám dojem, že to je výzkumník comme il faut… Chtěl jsem jen říci, že na některé jevy spojené s činností koček se dosud známá pravidla etologie nedají aplikovat… Jedno naše kocourstvo neomylně odhalilo, jak otvírat skříňku, ve které máme sportovní vybavení – když jsem ho poprvé našel stočeného v šermířská masce, kam si zatáhl ještě dvoje silné ponožky, asi aby ho drátěná část netlačila do pozadí, taky jsem hledal všude možně, ale ta maska mě nenapadla… Célina pravidelně mizí v koši na dřevo – než jsme to odhalili, nebyli jsme s to pochopit, že nikde není a vzápětí ji máme za patami. Byla tam pořád – neřád – jen se maskovala za polínko…

   1. Etologie je proti zelenému stromu života jen šedá teorie i když zajímavá. Některé psí nápady také připadají etologům nesmyslnou antropomorfizací. O to více si vážím přístupů pánů Veselovského a Lorenze, kteří uznávali, že i zvířata mohou být „zlomyslná“, že v určité míře dokážou plánovat a myslet.
    Jenže vysvětli vědecky, že to zvíře neomylně pozná, který kus porcelánu je cennější. A jiné četné příhody.

    1. EvoŽ., jestli to nebude tím, že jmenovaní dva pánové toho opravdu v daném oboru věděli hodně, a tedy už dospěli do toho správného stadia, kdy člověk „ví (nebo spíš tuší), co neví“ a je proto patřičně pokorný k předmětu svého bádání… Etologie určitě není uzavřený šanon plný jednoznačně platných zákonitostí, třeba se jednou přijde i na důvod těch ponožek v masce a odhadu kvality porcelánu 😀 Ono je snadné prohlásit něco za „nevědeckou antropomorfizaci“ a fuj… a výtka, že člověk na něco uplatňuje lidský pohled, ačkoliv by měl být striktně nezaujatý, se jako bič používá dost často.

     1. no zlomyslnost…
      Když našemu koníkovi opravoval pán ze štaflí zářivku (znali se, tak si ho nedal pryč) a náš drahý plyšák ho na těch štaflích posouval od jednoho katru ke druhému, bylo to samozřejmě čistě z dobré vůle—nechtěl, aby se pán namáhal přílišným slézáním a nalézáním 😉

     2. To zvíře z nějakých našich reakcí prostě pozná, že nám na hrnečku po babičce záleží mnohem více než na tom z Ikey. Možná v ten okamžik , kdy ho držíme, vydáváme jiný pach, jinak se pohybujeme, co já vím, ale to zvíře to dokonale přečte, takže ano, když chce upoutat naši pozornost, vybere si spolehlivě to, na čem nám opravdu záleží. Kdysi jsem slyšela, že jeden cirkusový kůň vzorně počítal a opravdu k tomu neměl žádné nápovědy, alespoň si to cvičitel sám myslel. Kůň reagoval na dotazy z publika stejně spolehlivě. Nakonec se přišlo na to, že cvičitel a i lidé z publika nevědomky velmi lehce přikyvovali hlavou, když se kůň dobouchal kopytem ke správnému číslu. Naučil se na tuto reakci čekat, prostě to odpozoroval. Ale i to svědčí o slušné inteligenci toho zvířete.

    2. Vždycky mě naštve, když někdo tvrdí, že se zvíře řídí pouze a jedině instinkty. Samozřejmě, že jsou velmi důležité a pro život zvířete naprosto nezbytné, ale ty naše kočky a samozřejmě i psi kolikrát dokazují, že myslí logicky (řekněme někde na úrovni dvou až tříletého dítěte, v některých chvílích i podstatně lépe), dokážou uvažovat, promyslet danou situaci a jednat podle ní (přinejmenším, zda je pro ně výhodná nebo ne a zaonačit to, aby pro ně byla pokud možno výhodná), umí se radovat, umí si dělat legraci a královsky se bavit – zvláště, když se jim z jejich člověka podaří udělat dokonalého šaška. Sranda a vytváření takových situací – to přece není o instinktu. Ví, kdy udělají něco nesprávně, pamatují si to, ale přinejmenším kočky to s radostí opět zopakují – jsem přesvědčená, že v očekávání určité reakce, která je může jen a jen pobavit. Zvíře trpí depresí, když mu navěky odejde jeho druh, pozná, že už není. Kdyby se samotářský tvor typu kočky řídil pouze instinktem, přece by měl být rád, že mu zmizel potravní konkurent, ale náš kocour dva měsíce hluboce truchlil. Toho je moc a moc.

   2. A co takové schovávání před odjezdem!!! Jak kočka pozná, že se odjíždí v momentě, kdy ještě ani nejsou spakované věci, to se mě neptejte, ale ví to. Cítí stres z počátečního balení? Rozumí řeči lidí? Já nevím, ale kočka ví. Také ví, že se jedná o TEN odjezd, kdy jede také. Tudíž naše Micinka blahého času jednoho dne pilně asistovala u všech příprav k odjezdu, pečlivě kontrolovala postupně nakládaná zavazadla, ve chvíli, kdy došlo na ni, kočka prostě a jednoduše najednou nebyla. Nastala kontrola celého domečku, šlo i zimní stěhování do Prahy, kočku prostě nešlo zapomenout a třeba ji nechat na starost na pár dní sousedům. Dům byl prohledán poprvé, podruhé, věděli jsme, že Micka na zahradě není. Všechny jí dostupné schovky byly pečlivě prohlédnuty. Kočka nikde. Nakonec mámu napadlo šťouchnout do proutěného koše s víkem na kuchyňské lince, jestli tam nenechala také nějaké zavařené pochutiny. Koš byl nějaký těžký, tak byl podroben prohlídce. A v něm předoucí Micinka – musela nadzdvihnout víko od koše (byl na proutěný pantík) a vlézt do něho. Tedy poté, co nestřeženě vyskákala až nahoru na linku. Nikdy před tím ani potom to neudělala. Tak proč zrovna tenkrát? A když byla dopadena, tak dělala, že ona přece nic…

    1. Oni prostě vědí! Melíšek naprosto jasně rozezná, kdy jdu do práce a kdy jedu na delší čas pryč, třeba i přes noc. Když jdu do práce, tak ho odlákám na jeho milované bonbónky drožďové, nechá se a ví, že za pár hodin přijdu na kontrolu, pokud jsem v Praze v kanceláři nebo že se večer vrátím. Ale naprosto přesně ví, že budu pryč déle. Přitom si beru stejné boty, stejné kalhoty, stejnou bundu, nemám doma žádné tašky, které bych balila s sebou………. Nevím, nějaký další smysl, o kterém my nic nevíme.

   3. Samozrejme, že mačkám robí nesmiernu radosť robiť si z nás srandu. 😀 Už som písala, ako som kúpila Mandy páperové kuriatko a ona sa na mňa zatvárila, ako keby takú príšernosť ešte nevidela. (chuckle)
    Naposledy nám túto „zlomyseľnosť“ predviedla dcérina mačka Tina. Dcéra nám chcela predviesť, ako nadšene sa hrá Tina so svojou obľúbenou šnúrkou. Začala ňou kývať a Tina na ňu uprela naprosto tupý pohľad s výrazom „Čo to je? To som v živote nevidela!!“ Pritom keď sme opatrolali Tinu, tak sa práve s tou šnúrkou hrala úplne nadšene, ale vtedy tam dcéra nebola. 🙂
    A čo sa týka cestovania k veterinárovi, vždy vedia, kedy sa ide a ktorej mačky sa to týka. Nepotrafené touto povinnosťou sú v pohode a zo záujmom sledujú, ako zháňame toho nešťastníka (rofl)

 8. Terro, kdy z toho budou skripta? Víš, na kolika fakultách by to byl bestseller a kolik rodičů by to o víkendu kradlo studujícím dítkám z batohu a podstrkovalo místo toho bábovku, aby si mohli přes týden v klidu počíst? (y)

  1. Milá baty – nevím, jestli by to rodičovstvu stálo za bábovku 😀 ale neskromně prozradím, že jedna moje skripta už se … přemisťovala. Byly to návody k poměrně nejednoduchým turnusovým laborkám, které jsme s kolegyní připravovali vždycky ad hoc pro každý letní semestr, protože nikdy nebylo zřejmé, jaké přístrojové vybavení bude právě k dispozici. Aby měly laborky mírně nadstandardní úroveň, vyloupili jsme obvykle celou katedu a badatelský život se na 8 týdnů zastavil. Návody jsme tedy psali sami, vyrobili vždycky v potřebném počtu 20 kusů a dali do laborky. Kusy se ztrácely v pravidelných intervalech – mohly za to Kantorkovy „vědecké“ kreslené vtipy, kterými jsem je mírně prokládal. Ale teprve asi po třech letech divení mi jeden kolega prozradil, že naše skripta jsou mezi studenty předmětem sběratelského zájmu… 😀
   Nicméně děkuji, jsem rád, že i takhle dost specializované téma zaujalo. Mám totiž vždycky problém napsat podobné věci tak, aby to bylo odborně správně + čtivě + nevyznělo to moc infantilně a neudělal jsem ze čtenářů tupce.

   1. No, dyť to říkám! Ještě poznám, co čtu. 🙂 (wave) Jistěže tenhle podstatný talent uplatňuješ momentálně na svých dítkách, ale co ta cizí, co je učej exoti, he?

    1. Třeba jako ta, co učí neteřku v angličtině vyslovovat DANGEROUS (přesně jak se to píše) nebo ta, co říká SENKS JU VERI MUCH? (exoti aplikovaní na jiný předmět). :^)

     1. Souška profesorka na gymplu mě nutila vyslovovat PARLIJAMENT :O Když jsem to neřekla, byla za to snížená známka! Nazvat ji hovězím dobytkem, znamená urážet ty krávy. Taková… nemám ani slov …. to byla. No, ona toho prováděla více, jediná klika byla, že jsem měla i soukromého učitele, který kdysi ve Státech a také v Jižní Americe strávil hodně času a ten mě naučil angličtinu vyslovovat přijatelně.

      Nejlepší ale stejně bylo, když jsem tohoto učitele přiměla, aby mi například vykládal, jak tam v Jižní Americe jezdil na koni a že to bylo o úplně něčem jiném než na jízdárně kam by on sám nikdy nevkročil, jak se opil, jel cvalem po ulicích nějakého městečka, kůň uklouzl, upadl a on si v té opici uvědomil, že se na něj musí vyšvihnout dokud kůň leží, že se na něj stojícího v tom stavu nevyškrábe. .. že při té příležitosti ztratil řetízek od maminky, což ho do konce života mrzelo…. jak jezdili nejrůznějšími stezkami v pralese a po pampách, že honili obrovská stáda dobytka a tak podobně. Jak tam vlastně žili. Škoda, dnes bych se ho zeptala ještě na spoustu věcí, ale už to nejde. A škoda, že mě neučil také trochu španělsky.

    2. No, ti exoti mě taky děsí – poslední dobou mám problém s některým dětskými programy (MiniMax a spol.), kde se vyskytují hodně „zelené“ a příšerně schematické hlášky, které mi spolehlivě zvednou adrenalin i tlak a mám co dělat, abych je ihned nezačal uvádět na pravou míru – to se snažím dělat až když zjistím, že si je dítka pamatovala, případně se je pokoušejí opakovat. Pak musím být dost nesnesitelný mentor. Ale když mi namalovaná holčička zasazená do prostředí zcela fantasmagorického pralesa pronese z obrazovky do čenichu větu „Jedině správný způsob života je život v souladu s přírodou,“ – kousal bych. Dcerenky netráví u televize dlouhé hodiny (řekl bych, že vůbec nejde o hodiny), ale když se do něčeho takového trefí a jsem u toho… :@

     Alespoň se snažím v rámci sil jednoho člověka uvádět věci na pravou míru – pokud o to někdo stojí.

     1. MLUVÍŠ MI Z DUŠE!!!! Taky lezu z podobných hlášek po zdi. Dítka jsou už naštěstí větší, takže podobné schematisky lze vyvracet snadněji pár dobře mířenými otázkami, ale točí mě to stejně jako kydy našich rádobyelit. Na tyhle špeky skáče s rozběhem ČTN a té to pak vysvětlit, to je prostě trága.
      A musím tě moc pochválit, tyhle povídání jsou pro mě zdrojem poučení (ač momentálně v majetku 3 koček, jsem vlastně původně psí člověk) ale i zábavy díky tvé schopnosti podat vše srozumitelně a hlavně vtipně. Máš můj hlubokosklon. (y) (bow)
      Posílám ponížené podrbání kočičenstvům!

      1. Honzo, díky za pochvalu, lehce se tu červenám a hledám, kam bych se schoval (blush) Obávám se, že pokud je tvoje ČTN horlivý skokan na špek, už ji to neodnaučíš. Vysvětlování se často míjí účinkem, protože oni to přece slyšeli v televizi, že. A doma není nikdo prorokem. Chce to dobrý nerv.

       1. Milý terro, vyvracet mýty a desinformace podávané médii (ať už ty desinformace vznikají prostou neznalostí nebo úmyslně) je strašně těžké a většinou se staneš skvělým terčem pro „přesvědčené“. Jenže potíž je v tom, že se to nesmí vzdát a je skvělé, že se dá začít aspoň u vlastních dětí (inlove)

     2. Schematické řešení (i když ne zelené) mě teď nedávno dost vyděsilo, natolik, že se musím podělit. V pražských tramvajích rozvěsili letáčky instruující k masáži srdce ve všech případech bezvědomí, bez jakékoliv poznámky o tom, jak by se třeba mohlo poznat, jestli je to potřebné. Sakra, vždyť to už je životu nebezpečná blbost, ještě to podle toho někdo doopravdy udělá!

     3. Terro, strašlivý na tom je, že ty děti jsou jak houba – prostě si to pamatujou. A tisíckrát opakovaná lež… :@

 9. terro, díky zase jednou za zajímavý a poučný článek (nod) … píšeš tak poutavě, že i vysoce odborné věci jsou nesmírně čtivé, a tím se i lépe zapisují do paměti (h)

  jen bych měla poznámku k tomu předení – píšeš, že velké kočky nepředou… musím říct (z velmi těsné vlastní zkušenosti – pamatujete? http://meda-beda.rajce.idnes.cz/Mzuri/#SN851484.JPG ), že gepard přede – velmi silně, vytrvale, obousměrně… no prostě krásně (inlove)

  mám pocit, že jsem kdysi četla, že právě je to jediná z velkým koček, která přede…. nebo se nepočítá mezi velké kočky???? třeba tak, jak o nich píšeš ty – Pantherinae :O

  1. No jo, bedo – když on gepard, čita a spol opravdu patří mezi MALÉ kočky – Felinae… Takže přede. A přede… Já vím, že na to nevypadá 🙂

   1. dokonce mám pocit, že se dřív řadil úplně mimo : dělilo se na : velké kočky, malé kočky, gepardy…

    1. Je to správný pocit, a protože nejsem systematický zoolog, pravidelně se mi plete, co zrovna platí. Ale gepardi se opravdu řadívají do samostatné podčeledi, kde jsou jediný rod (tuším se šesti druhy?). Předou sice jako malé kočky, mají pevnou jazylku a nemohou řvát, ale mají jen částečně zatažitelné drápy… Podčeleď Pantherinae (velké kočky) mají jazylku volnou, chrupavčitou, a navíc zvláštní tvat hrtanu, což obojí jim umožňuje „řvát jako na lesy“. O tu velikost opravdu zrovna nejde.

   2. gepard je MALÁ kočka??? V tom případě se dovoluji optat, podle čeho se určuje příslušnost k – hu, a teď nevím, jestli druhu, rodu či čemu (jsem ostuda, já vím) – tedy k Felinae?? Podle velikosti to tedy asi nebude (chuckle) (chuckle) Že by podle schopnosti příst ? :^)
    Terro-smečko, vaše písání je pro mne zárukou odborného článku psaného čtivou formou. (bow) Těším se na další.

    1. no ona i puma je malá kočka. A levhart (který je v řadě druhů menší než puma) je kočka velká… Nejde jen o velikost, ale o společné znaky.

     1. Hlavním anatomickým znakem „velkých“ koček je jazylka, která umožňuje řvát. Ty, co ji nemají, neřvou. Proto ta souvislost mezi řevem a velkou – malou kočkou.

      1. No, když MLP včera přišlápla Mindě (ona je Minnie, ale jinak jí neřeknu) ocas, zařvala fakt dost jazylka – nejazylka. (rofl) (rofl) (rofl) MLP tedy udělala krok dozadu a přišlápla pro změnu Příšeru, která vyje také velmi hlasitě. MLP se nakrkla že jako v kuchyni nemají co dělat a odškodné nedostala ani jedna. (chuckle)

   3. Gepard je spíš něco jako ,,kočkopes“. Stavba těla a zbarvení sice kočičí, ale nezatažitelné drápy jsou spíš směrem ke psům, stejně jako ochočitelnost a vycvičitelnost.

 10. Terro, zajimave a poutave. Ja jsem vlastne az do pred nekolika lety slovo etologie vubec neznala. Doufam, ze jsem ji intuitivne aspon castecne praktikovala, ale vyraz jsem na to nemela. Diky Zviretnici. Vcera vecer jsem se pobavila tim kocourim – tohle je moje uzemi – male, ale moje. Starsi zaslouzila kocici matka pani Holsteinova a jeji synek Pepa Navratil se pres den zdrzuji prevazne venku, ale furt maji otevrenou verandu, kdyby se jim chtelo dovnitr. Do baraku se jim nechce. Navzajem se moc nemusi, ale jak noci zacaly byt poslednich par dnu chladne, tak kdyz spali na verande na gauci, byli propleteni dohromady jak chobotnice a pacickama se objimali. Dojemne, ze ano. Houbeles. Vcera hlasili, ze v noci bude mrznout, tak jsem vytahla elektrickou deku pekne prekrytou prosteradlem, aby chudata netrpela. Jen se jim pod briskem zateplilo, tak kazdy byl na opacnem konci gauce, zaslouzila matka samozrejme co nejbliz misce s jidlem, aby o neco neprisla. Takze ta dojemna kocici chobotnice je z nouze ctnost.

  1. Jo jo, kočenky jsou pragmatici – počátky soudržnosti naší domácí smečky se datují od minulé zimy, kdy venku mrzlo až praštělo a krb máme doma jen jeden… tak se u něj všechny chlupatice sešly v míru a lásce téměř dojemné (cat)

 11. Včera i předevčírem jsem propásla mnoho vuvuzelí, oslavenců (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (rose1) (^) a nové (dog) děuče.
  Všem tímto gratuluji k dosaženým výkonům a číslicím.
  Pilně dočítám nedodělky (jsem málem napsala vuvuzelky), protože až teď jsme konečně jakž takž odbagrovali sníh natolik, aby se z našeho Iglú č.p. dalo bezpečně vycházet. Loni jsem sprdla technické službové, že mi nahrnuli kopec do usilovně pucovaného přístupového chodníku. Letos dorazili ve dvě v noci (přeci jen jsme kraj města) a ráno jsem pochvalně zaznamenala, že obvyklá halda je pěkně usazená na trávníku. No vida.
  K pražské gorilí rodině dorazila Irka Bikirka a jak tak čtu a koukám, za tři dny už zamotala hlavu všem. Je to krasavice a na holku prej pěkná macho, tak nevím, jestli psychicky unesu on-line video, až o víkendu půjde do rodiny zvoči voči. To bude lítat chlupů!

  Tady je Kocourovo? Kocourovo je, když přijde Běta k počítačové židli, plácne mne do zadku a pronese „ŇAF!“ – čti „vstaň, pečuj a mazli!“ Kocourovo je, když sundám Pusu z klína a hluboce se omluvím, že musím na záchod, pro kafe, někam, vrátím, dosednu a ještě neuvelebím a lup a už je Pusa zpátky – „kam mi vodnášíš ten klín, když ho potřebuju?“ Kocourovo je, když se Babeta vztyčí na solárkové dece, pronese „mauuuú,“ odebere se do chodby, tam chvíli zuřivě mydlí koupelnové dveře nebo jakékoli dveře, vrátí se a praví: „mojeeéé!“
  Jinak Běta se rozpřede, když ji vezmu do náruče „za miminko,“ Pusa se rozpřede kdekoli v polovině druhého pohlazení kebulky a Babeta nepřede. Nepřede a nepřede. Někdy zavrká, ale většinou řeční, huláká, píská až ječí. Je to taky macho.

 12. Terro, takto podanou etologii kočičího druhu!! To je senzace, musela jsem se smát a člověk se tím pádem více naučí. Žiju s kočkami už třicet let a přiznám se, že se jim snažím dát co největší pohodlí (mohou chodit i ven na zahradu), ale po Tvých Diplomňauciích mám co dohánět. To se bude Dareček divit (a páneček také 😉 ).

 13. Paráda, milý Terro! (inlove) Píšeš krásně a zajímavě a já zjišťuji, co všechno nevím. (nod)
  Z nedostatku času jen k předení: Mikešek vrká, Bertík přede a Rozárka velkopřede – a to tak, že když se přiblíží k člověku, resp. k jeho hlavě, na určitou vzdálenost, tak se jí sepne nějaké čidlo a ona spustí. Obzvláště zřetelné je to tak v pět ráno, kdy mě začne obcházet v posteli. Když je u nohou, ztichne, jak se blíží k hlavě, zesiluje. A když jde kolem pohozené ruky, strká do ní hlavičkou, abych ji pohladila – to vše za jejího neustálého kolotání. Je to asi šílené, ale já to miluju. Teda většinou. (chuckle) A možná, že se časem naučí se „přiložit“ ke kosourkům ke mně na hrudník a břicho – hihi, připadám si vždycky, jako když trénuju pod zem. (wasntme) (chuckle)

  1. Jéje, taky máš kocourky na hrudníku? Melíšek to miluje! Zrzínek do postele nejde, nevím proč, mám pocit, že mu Melda dává najevo, že mu to vadí a že postel je jen jeho a on je nežádoucí vetřelec. Vůbec se Zrzínek po něm otáčí, jestli souhlasí s tím, co dělá. Např. když se honí za světýlkem. Melda lítá jak střelený, jakmile vyrazí Zrzínek, Melda hodí uražená záda a přestane. Zrzínek se po něm ohlídne a raději vyklidí pole. Melda si pak chvíli hraje zase sám, ale mne už to nebaví, protože bych raději, kdyby si hráli spolu. Ale to je jen zřídkakdy, že se kocourují, honí a mydlí tlapkami.

   1. Kuba včera dostal jakous virózu, měl teplotu a bolela ho hlava a svaly. Ležel v posteli a vypadal, jako by měl chlupatou čelenku- Polárka se mu ovinula kolem hlavy. Jinak při zazvonění budíku kočka vejde do ložnice, začne vrkat, mnoukat a příst, skočí nám na postel- a pokud přistane na spící psové, potom už nespí nikdo 😀

    1. Chicht – od 14.09.2009 budík potřebuji pouze v případě, že jsem někde, kde není Melíšek!

 14. Terro, moc díky! O etologii se zajímám, ale jako člověk od malinka psí, který je teď cca rok v majetku kocourka, si ve vašich článcích mohu potvrdit některá svá vlastní pozorování a ujasnit si příčiny některých následků ]:) . Jinak musím souhlasit, že kocouří svět je úžasný a jsem moc ráda, že v něm teď mohu i já žít… Náš kocouří čeníšek se jmenuje Tygr, a mám asi velké štěstí – je to vládce vlídný a spravedlivý, rozhořčí se jen málo kdy a udobří se velmi rychle – a má pro mě slabost, snad nikdy se na mě „neurazil“, přesto, že jsem se k němu občas chovala jako ke svým pejskům… Prostě osobnost velkorysá a milující…

 15. Úplné a vyčerpávající, krásné a chytré, ALE: chybí pojednání o chování koček ve vztahu k novinám, otevřené knize a papírové krabici! (rofl)
  PROČ si kočka (a nejen náš domácí kocour) vybere k ležení noviny, které se chystáte přečíst a proč si zalehne na knihu, kterou čtete? PROČ kocour vletí jako magor do krabice od bot, kde je ještě šustivý papír? My si vždycky mysleli, že to děsné šustění a lámání papíru by jeho citlivému sluchu mělo vadit – a houby! Čím větší rachot vyluzuje, tím je spokojenější. ]:)
  Když si chci doma přečíst u stolu sobotní noviny, obvykle nejdřív vezmu staré noviny, rozložím si je a předstírám, že je čtu. Kocour to chvíli sleduje, stojíc na stole, pak přiťapká, protlape se mými pátečními novinami, sešlape mi je a zalehne tam, kde si myslí, že sleduju text. Když se spokojeně usadí a začne příst, celej šťastnej, jak mi to zkazil, vezmu NOVÉ noviny, co si je chci přečíst, a rozložím je NA KOCOURA a čtu si. Ten se, podle nálady, buď snaží dobýt nové noviny, nebo se s tím smíří a usne přikryt čerstvým tiskem anebo znechuceně odejde škodit jinam. Když byl mladší a bojovnější, pak nepomohlo ani držení novin ve vzduchu, protože on si sedl před čtenáře a pak zaútočil skrz ty noviny. Vyfasoval pak řadu ošklivým jmen a plácnutí zbytkem novin, nicméně jednoznačně pak vykazoval znaky naprosté kočičí spokojenosti.
  A vánoce? No to je panečku paráda – na zemi spousta papíru, do kterého jeden kocour může zajet, honit papíry po bytě a vyluzovat zvuky, které vás vyděsí. Šustivý celofán, nejlepší hračka. Vánoční papíry neuklízíme, aby měl kocour radost. A když zapomenete, že někde leží papírová krabice a jdete v noci na záchod kolem té krabice a najednou vás za nohu chytne drápkatá černá pracka, kterou ani nevidíte – no rozhodně vám to zrychlí peristaltiku! (rofl)

  1. Tady bych měla poddotaz: PROČ, když panička nechává rozevřené knihy v posteli, na stolku, gauči a vůbec různě, si kočka na dokonalé rozříznutí stránky dokonale nabroušeným drápkem vybere dycky knihu z knihovny? Panička před každým vracením přelešťuje obal, zalepuje, odstřihuje a u pultu se tváří: „Co? Kočka u mě doma? Nesmysl!“

  2. Kocouři se obecně o krabice velmi zajímají, ale ještě nikdo mi nevyslětlil, proč se zásadně snaží nacpat do krabice, do které se očividně nemohou vejít – korunu tomu nasadil dost nedávno Cedrik, který se pokusil uvelebit v krabičce od půl kila kostkového cukru. Jasně že ji rozsedl a placatá ho už tak nebavila…
   Přehazování starých novin kocourem a následně novými novinami pěstujeme taky (včetně varianty s knihou), a je to obvykle důsledek snahy Kocourstva na sebe upozornit: majordomus nemá co číst nějaký rozsypaný čaj, když se má starat a pečovat.
   Za to, že zmačkaná koule papíru, střapec nebo podobná hračka, je zajímavější, když šustí a obecně vydává nějaké zvuky (kromě toho, že ji lze zakusovat a prohánět) může jev zvaný sumarizace. Už před nějakou dobou se přišlo na to, že každý podnět (např. zrakový) se zesiluje, když k němu přibude ještě nějaký další, smyslově odlišný (sluchový, hmatový).
   A proč si kočkouři vybírají zásadně knihy vypůjčené z knihovny, nejvíce chlupů zanechávají na svetrech a obecně oděvech našich návštěv a rozbíjejí (když už se to stane) ze dvou kousků porcelánu vždycky ten výrazně vzácnější – to je kočičí metafyzika, to nemá s etologií nic společného 😀 Proč chleba padá vždycky máslem dolů? 😀

   1. No, víš, mne napadlo, že třeba ono na těch knihách bude víc cizích pachů. Upřímně řečeno někdy je ta obalová folie tak voblemptaná, že si ji přepucuju. Když přijde kočičí strejda, kočendy se vystřídají u jeho bot v chodbě a pak se mu vrhnou do bundy, kterou neprozřetelně pohazuje na gauč. Pak to končívá, jako včera, tím, že strejda civí do počítače, já nahlédnu do pokoje a pravím: „Nevadí Ti, že máš v bundě několik koček?“ A vono jo, hlavně Babí, ale i Pusa bagrujou celou bundou tam a zpátky a nezřídka si na omaštěném rukávě (strejda hodně jezdí a často šahá do motorů) schrupnou.

    A abych neotravovala nahoře, pochlubím se aspoň tady zcela VÝJIMEČNOU kočičí proměnou, navíc zvlášť Ty to oceníš. První kočka Bětuška a vetřelkyně Pusa, že jo, co měsíců jsem je hlídala, aby si neublížily, co syčení a nadávek mezi nimi padlo, než dosáhly fáze tolerance, ano, někdy usnou na jedné posteli nebo jednom gauči, ale každá v opačném koutě. Leč včera, venku metelice, tak doma radiátory „rozjeté,“ najednou koukám a v obýváku, na topení, na osušce, dřepí Pusinka a hned za jejím zadečkem dřepí ve vláčku Bětule a obě nasávají teplo a tvářejí se, že něma problema. Pro někoho norma, pro mne zázrak. (inlove)

    1. Hřející kamna dělají divy. U nás teploměr 15 pod nulou a sníh padající vodorvně loni smířil Cedrika a Dalího alespoň natolik, že u toho jediného roztopeného krbu v domě spali a posedávali těsně vedle sebe, aniž by se sežrali (což předtím zkoušeli mnohokrát). Podrbání všem tvým kráskám, milé Bětuláskovo. (wave)

  3. K tomu bych přidala ještě praktickou nemožnost cokoli zúřadovat za přítomnosti kocourstva. Při rozložení jakéhokoli „úřadování“ na stole (příprava daňového přiznání, přezkum bankovních výpisů, prověření telefonního účtu nebo prostudování návodu k čemukoli) ná Mates okamžitě zalehne doprostřed rozložených papírů a je konec ouřadování. Jakýkoli pokus vytáhnou zpod něj lejstro končí pochopitelně neúspěchem. Ten kocour prostě musí znát a vědět všechno!

   A o tom, že převlékání ložního prádla a natahování čistých prostěradel u nás trvá neporovnatelně déle než v bezkočičí domácnosti, snad raději pomlčím. To jistě znáte všichni z vlastní zkušenosti.

   1. Výpisy z účtů a případné útržky složenek u nás kontroluje Célina 😀 Kocouři nemají k účetnictví tak vřelý vztah, raději čtou noviny, „nejurostlejší“ Dalí pak knihy, a to včetně učebnic pro I. stupeň ZŠ. Aby nám z něj nevyrostl Mikeš…

   2. Na úřadování se zavřu do chodby a zúřaduju na botníku. Je mi jasný, že holky by si vybraly k likvidaci právě tu originál listinu s kolkem.
    A ještě je veselý vyndávat nákup. Po vytažení tří kusů sedí Babeta zčásti na vejcích, zčásti na piškotech a zírá do tašky, tak kolem ní protáhnu jogurty a rajčata a když tahám těžší věci ze dna, už je v tašce půlkou těla a když kladu mléko do ledničky, to už mi taška s ocáskem obvykle kluše do obýváku.

 16. Tohle nesmí :^) číst moje milovaná.

  Koupili jsme baráček i s kocourem, asi ročním, toho času nekastrovaným. Pochopitelně následovala výměna nábytku, vylepšování dveří, podlah… Chudinka kotík chodil a ochcával, co se dalo, většinou slušně zdi, ale i sedačku, nový koberec a v jednom extrémním případě včetně postele a já nemohl a nemohl své psomilné lásce vysvětlit, že to není vědomý útok na její osobu, nýbrž pudové teritoriální chování a že drakonické sankce včetně vyhození na déšť jsou kontraproduktivní.

  Tohle by si mohla, ke všemu poprávu, vyložit, jako že to BYL útok na její osobu. Ale možná už je to jedno, už jsme se tu srovnali a třeba klíšťata vybírá ona, protože se s kocourem, na rozdíl ode mně, v této vysoce delikátní otázce nepokouší najít společnou řeč. A kočky máme dvě, protože řekněte – může jeden kocour stačit dvěma dětem?

  1. Re: Chudinka kotík chodil a ochcával, co se dalo, většinou slušně zdi, ale i sedačku, nový koberec a v jednom extrémním případě včetně postele

   No jo, víte…to jsou věci které mohou některým lidem vadit (je to tak moc divné??) ať už má k nim motiv zvíře jaké chce a reagovat podrážděně když je pak ještě označeno za chudáka. To je holt třeba rozmyslet dopředu a nekočičího člena domácnosti na tyto radosti aspoň připravit, pokud nebylo možné vyžádat jeho souhlas. 😉

  2. Důvěrně známé téma 🙂 . Máša tak usilovně „psala“ teď tu jsem TAKY až jsem byla na prášky… no a chtělo to nakonec jen trochu trpělivosti a pochopení. Zaplaťbůh 🙂 Mimochodem teď tu máme týden tak 8 týdeního chlapíka SAMA (cat) , tak čekám kdy kromě syčení a vyhazovaní z míst „tady je KOCOUROVO“ přibude ještě „to mokrý je kocourovo nebo nás koček“… jo,jo je to fakt dobrodružný.

 17. Terro, děkuji, teprve touto větou: „Už jsem tu kdesi napsal, že na držení určitého teritoria ve smyslu „Tady je Kocourovo!“ upozorňuje daný živočich řadou specifických signálů.“ , jsem pochopila, proč kočka vodnice -Kačenka, škrábe stěny vany v koupleně – ještě horší zvuk než drásání tabule nehty nebo skřípání křídy. (y)

 18. Terro, tohle si vytisknu pro MLP, ten je fanatický etolog, shání si kdejakou literaturu, a naše diskuse na toto téma jsou velice časté a dlouhé. Nejsem člověk kočičí, ale moc ráda se poučím.
  Fakt, perfektní článek. (cat)

 19. (cat) Zrzínek přede při krmení. Češu ho přitom furminátorem, což se mu moc líbí a on si u toho spokojeně vrní. Také přede hlasitě při své oblíbené činnosti – hnípání na parapetu (má dobrý přehled do dvora na auta, kdyby se blížili vysoce nebezpeční popeláři a ještě nebezpečnější výměna kontejneru na směsný odpad, který tam správcovská firma má umístěný, to prchá do bezpečí za postel). (cat) Melíšek při ranním muchlování vrní jak motorek. Obvykle spinká stulený u mne v nohou. Jakmile začnu jevit známky probuzení (když nezačnu, tak mne k nim něžně donutí šátrající tlapičkou pod peřinou, lochtá mne to a vzhůru jsem hned), přiběhne ke mně na polštář, tam se rozvalí u mé hlavy na zádíčka, vyšpulí pupík, chytne si mne ručičkama-nožičkama, začne vrnět a nechá se muchlovat. Je u toho tak spokojený, že obvykle zase na chvíli usne.
  Terro díky moc za krásné povídání. Vždycky se Tvým psaním poučím o něčem novém z kočičí, a nejen té, říše. Alespoň člověk více těm svým živočichům porozumí. I když jsem ještě před příchodem Zrzínka a Melíška pročetla spoustu odborné literatury o kočkách, protože mne to zajímalo vždy, stále se učím za pochodu, protože jim nechci ublížit, naopak jim dopřát krásný domov a lásku, kterou mi vracejí měrou vrchovatou.
  A kocourky máš úžasné! Ebony i Dalí jsou prostě nádherní. Céčka také, ale tyhle dva mám teď přímo tady.

 20. Krásne zhrnuté a ešte krajšie fotky ich kocúrich veličenstiev, najmä Ebonyho. Raz darmo, čierni peržani sú moja srdcovka. (h) (h)

 21. Též děkuji, připomíná mi to doby kdy ve škole něco jako etologie bylo tabu a už vůbec ne etologie hospodářských zvířat. Jako čerstvý absolvent jsem zakotvila ve velkokapacitním kravíně o kapacitě 1200 hlav jako reprodukční technik. Volné ustájení, jeden sektor 120 ks. Moderní byl chov po skupinách, kdy se na základě dojivosti každý měsíc skupiny rozházely. Trávila jsem mezi kravami celé dny a pozorování jejich chování mi pomohlo zlepšit tento systém tak, aby vyhovoval zvířatům a ne lidem. Odměnou mi byl zase jejich vztah ke mě a jejich důvěra – ta byla obapolná, odnosila jsem tam dvě děti, prvorozené téměř do porodu

  1. Se mnou to bylo podobné, krav tedy nebylo tolik, ale k tomu ještě jalovice, býci, telata, prasnice a kuřata. Jo, ještě 8 koní. Když člověk chtěl, tak se od zvířat naučil víc než z knih, ale musel tomu věnovat práci a čas. (wave)

 22. Tohle je krásná učebnice etologie!!! I když se o ni zajímám, tak pěknou etologii koček jsem ještě nečetla! Časoprostorový systém jsem neznala – prostě se snažím vyjádřit, že jsem nadšena. Vytisknu pro adeptku biologie.
  A díky za poznámku, že ekologie není věda o spalování biomasy (ani nahé slečny, demonstrující proti kožichům). Děsně mě štve, že se seriózní věda směšuje s politickým aktivismem.
  Je fakt, že pro mě, jako člověka psího jste, terrovi, studnice informací o kočkách. Díky

 23. v mezidobí mezi házením sektoru I. a sektoru II. jsem si krásně početla. Terro – fakt je to skvělá učebnice etologie (nod) Jsem ráda, že díky Zvířetníku nakukuju do kočičího světa. Konec zábavy (dneska tedy spíš vzdělávání (wait) ), jde se házet…
  Máme asi 40 cm načechraného prašanu, mínus deset stupňů, klid, ticho…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN