ČLOVĚČINY: Mezi nebem a zemí…

Můj přítel Vladimír je o hezkých pár let starší, než já. O kolik? Nevím, přímo ptát jsem se nechtěl a příležitost, zeptat se nenápadně při rozhovoru, se zatím nenaskytla. Přesto nesporný rozdíl jeho a mého věku stačí na to, abych měl vůči němu určitý ostych a považoval ho z nás dvou za rozumnějšího a zkušenějšího, k čemuž mi stačí to, že se sám celkem dost dobře znám.

Příležitostně se navštěvujeme, a když jsem k němu nedávno přišel na předem dohodnutou návštěvu, vyrušil jsem ho, právě když se díval na nahrávku televizního pořadu „Za zrcadlem“. Je to pořad o různých, jak se říká – pseudovědeckých naukách a praktikách, jako je třeba spiritismus, astrologie, vykládání karet, a já sám nevím, co ještě k těm tak zvaným hermetickým vědám patří. Nijak jsem se nedivil, člověka, a nejspíše každého z nás, láká neznámo a tajemno, dokonce i v tom případě, že o něm pochybujeme nebo mu nevěříme. Proč by měl můj přítel být výjimkou? Přesto jsem se ho po vzájemných pozdravech a několika jeho větách na přivítanou nesměle zeptal: „Promiň mi skromnou otázku: Ty tomu všemu, co je spojeno s esoterikou, věříš?“

Nečekal jsem jednoznačnou odpověď a také jsem se jí nedočkal. „Věřím i nevěřím,“ odpověděl můj přítel, „Jsou věci, jimž nevěřím a vzhledem k tomu, co znám, věřit ani nemohu. Ale nesouhlasím se vzdělanci a s vědci, někdy i velice známými, s osobnostmi zvučných jmen, kteří jednoznačně a bez výjimky všechno to, co nějak připomíná tak zvanou parapsychologii, považují za nesmysl, podvod, nebo iluzi, vyplývající z nedostatečného vzdělání. Není přece málo podivností, které nesporně existují, a není jejich vinou, že je zatím neumíme uspokojivě vysvětlit.“

„Co tím myslíš?“, ptal jsem se napůl uctivě a napůl zvědavě, a přítel Vladimír tedy pokračoval: „Myslím si, že je těch důkazů neobjasněných nebo jen málo objasněných skutečností dost: víme přece, že jsou úspěšní proutkaři, opravdu úspěšní léčitelé, lidé, zvláště lékaři, ovládající hypnózu, jasnovidci, skuteční senzibilové, a většina z nás má i jakési zkušenosti s telepatií. Není důvod tyto věci přeceňovat, ale není také důvod se jim posmívat nebo je zatracovat.

Naše poznání se přece stále prohlubuje a mění. Pamatuji doby, kdy se za jakousi asijskou podivnost považovala akupunktura, a v sedmdesátých letech se ji začali někteří lékaři v Evropě i u nás učit. Do jaké míry je ta metoda úspěšná? Nemohu posoudit, ale setkal jsem se s případem, kdy byl akupunkturou úspěšně vyléčen pes, ochrnutý na zadní nohy. Nebo – většina lékařů se vyjadřuje opovržlivě o homeopatii, nepředstavitelně nízká koncentrace účinné látky v roztoku podle nich nemůže přece působit.

A přece v některých případech působí, a zase nejen na člověka, ale i na zvířata. Nebo to, co jsem uvedl jako první, proutkařství: znal jsem hydrogeologa, který kromě odborného vzdělání a geologických map si pomáhal při určování míst pro vrty právě touto metodou, a to vždy se zdarem. Chápu ovšem zásadní malér, totiž že všechny tyto málo známé a těžko posuzovatelné postupy přitahují podvodníky. Jenže je v té dnešní, jak říkáme přetechnizované době, nějaký obor, nedotčený podvodem?“

Měl jsem dva důvody neodporovat. Nejenže slova mého přítele mně připadala přesvědčivá, ale i já sám jsem se několikrát v životě setkal s událostmi, které jsem si nedokázal vysvětlit. Ostatně jako chlapec jsem se spolu s kamarádem pokusil tajně vyrobit malý stolek pro pokusy se spiritismem. Na jednu nohu stolku jsme přivázali tužku, a když jsme v šeru místnosti položili na stolek ruce, rozhýbal se a začal psát. Když jsme ale prohlíželi, co napsal, zjistili jsme, že to skoro nikdy nebylo písmo, jen jakási změť čar, a pokud něco připomínalo slovo, bylo nesmyslné nebo zkomolené. Pochopitelně jsme těch bláznivých pokusů brzy nechali.

 Ze zdvořilosti jsem se ale přítele Vladimíra zeptal: „A ty sám máš s tak zvanou parapsychologií nějaké zkušenosti?“

„Nevím, jistě to nevím, ale některé události v mém životě by mohly takovými zkušenostmi být. Nejčastěji to bylo náhlé, ničím neodůvodněné bleskové poznání. Vypadalo to u mne tak, jako by věci nebo sny mně naznačovaly moji blízkou, dalo by se říci bezprostřední budoucnost. Ty věci, které zdánlivě ke mně promluvily, byly různé: budík na skříni v kanceláři mého gestapáckého vyšetřovatele, zamčené železné dveře firemního skladu, obrazovka, ukazující nad mojí postelí na jednotce intenzivní péče moji srdeční frekvenci, obraz na stěně sedmé úřadovny odborového svazu, a konečně snímek krajiny, na kterou nedokážu zapomenout.

Teď si vzpomínám, že jsem se zmínil také o snech: mívám je dodnes, v mládí sny o létání, sny úzkostné i erotické, sny o tom, jak dokonale ovládám některý cizí jazyk, sny o lidech, kteří již nežijí a o krajinách, které jsem nikdy neviděl. Zato jednou za několik let se objeví sen, o němž po probuzení vím, že předznamenává skutečnou událost v nedaleké budoucnosti, možná ale, že se toto nestává jen mně, nevím, s nikým jsem o tom nemluvil…“

„No dobrá“, odporoval jsem, „ale impuls odhadu budoucnosti nepochází přece od věci ani od snu, ten začíná v člověku, v našem případě v tvojí mysli.“

„Máš nejspíše pravdu“, pokračoval přítel ve svém výkladu, „setkával jsem se ale také s případy autosugesce, kterou jsem se snažil sám používat, a s telepatií. Nejdříve tedy o té autosugesci: za mých mladších let bývaly skoro každoročně chřipkové epidemie: vzpomínám si třeba na jedno jaro, kdy jsme z desíti lidí v pracovní skupině zbyli tři. Mně se, alespoň v mých mladších letech, chřipky samozřejmě také nevyhýbaly, ale nikdy jsem kvůli nim nestonal. Když přišla horečka, napil jsem se čaje, pak jsem se zahrabal do peřin, a začal jsem se potit: v duchu jsem sledoval, jak mně kapky potu stékají po těle, jak pod mými zády vlhne prostěradlo, a představoval jsem si, jak nemoc odchází. A mohu potvrdit, že to fungovalo. Dnes ovšem bych si na takovou léčbu už netroufl, byla by to asi příliš velká zátěž na srdce.“

„Zmínil ses také o telepatii. Já jsem míval někdy dojem, že je jakési myšlenkové spojení mezi mnou a mou fenkou, která bývala se mnou v době mého toulavého zaměstnání“, vyzvídal jsem dál.

„Je to možné, ač někteří znalci to zpochybňují. Pes prý dovede rozeznat různá jednání člověka, která my sami už nevnímáme, nebo je považujeme za tak běžná, že o nich ani nepřemýšlíme. Nesporně je ale telepatie mezi lidmi, i když je to velmi individuální a má to svá četná úskalí…

Někdy na konci šedesátých let dělali Rusové i Američané pokusy s přenosem myšlenek na dálku; tenkrát totiž nebyla radiová ani televizní technika tak dokonalá jako dnes, a tak se uvažovalo o tom, že telepatie by mohla být spojením mezi případnými kosmonauty a jejich základnou. Výsledky pokusů dokázaly, že právě pro ten předpokládaný účel se přenos myšlenek telepatií nehodí. Ne vždy se povede navázat spojení, a to ani u lidí, kteří jsou pro takový účel připravováni, a i když je začasté přenášena myšlenka nebo představa, nedá se s jistotou přenášet text. Halasně oznamované a žurnalisty popularizované pokusy postupně potichu skončily…

Vím ale o případech telepatie mezi lidmi. Tak třeba matka mé manželky, spolu s dalšími lidmi byla v době pražského povstání v krytu, v jednom domě, vzdáleném několik kilometrů od jejího bydliště. Její muž byl po celou válku v různých věznicích a v koncentrácích, o jeho osudu koncem války se nic nevědělo, dalo se jen předpokládat, že je někde v Německu, nejspíše hodně daleko… Jeho paní, když po osvobození lidé vylézali z krytů, řekla:“Náš taťka už je doma!“ A nemýlila se, hubený, hladový a unavený, ale doma skutečně byl…“

Chvíli jsme mlčeli oba. Nechtěl jsem mluvit o vlastních zkušenostech s tím, jak někdy přímo zázračně funguje přenos myšlenek mezi lidmi, kteří se mají rádi, mezi přáteli a hlavně mezi milenci, u nichž ta telepatie je většinou nonverbální, zato má obrovskou škálu citových zabarvení, od radostného, toužebného, až k úzkostnému a lítostivému. Pak jsem se ale přece jen zeptal: „A nějakou pozdější zkušenost s duchovním životem všedního dne nemáš?“

„Nejsem si tak docela jist, ale myslím si, že mám. V květnu 1985 jsem skončil po infarktu a krátkém pobytu na jednotce intenzivní péče v nemocničním pokoji interny na Karlově náměstí v Praze. Normální, nemocniční pokoj se sedmi lůžky, rozvodem okysličeného vzduchu, zavedeného ke každému lůžku pro případ, že by se některému pacientovi špatně dýchalo, a se signalizací k sestrám.

V jenom se ale ten nemocniční pokoj od běžného prostředí v jiných nemocnicích lišil: sloužily tu milé a usměvavé sestry, nad nimiž vládla přívětivá vrchní sestra, a na všech bylo znát, že nejsou nesmyslně přetížené prácí. Navíc pacienti nevyžadovali zvláštní péči; spíše než jako nemocní chovali se jako by zde byli na dovolené. Občas se bavili o všem možném i nemožném: byl tu taxikář, zřejmě díky různým známostem velice úspěšný, byl tu solidní, starší pán, s voperovaným kardiostimulátorem; když jednou za ním přišla jeho paní, byl přímo hmatatelně znát dobrý a láskyplný vztah těch starších manželů, provázený samozřejmou vzájemnou obětavostí.

Byl tu zemědělec odkudsi z jižních Čech, co doopravdy dělá nebo dělal, jsme se nedozvěděli, ale byl to vtipný a inteligentní pán, reagující jemně a bystře na každou připomínku o současné, všeobecně nevážené a spíše zatracované době. Bavili jsme se o ní a o současné politice jen málo, ale pokud přece, neskrývali jsme svou nespokojenost a své opovržení k současnému panstvu. Bylo to totiž v době tak zvané normalizace, které se dnes říká socialismus, ač já si myslím, že to byla spíše doba panství slouhů a všeobecné přetvářky.

Jenže i když jsme s tehdejším všeobecným pokrytectvím nechtěli mít nic společného, informační spojení se světem za nemocniční zdí jsme neztratili: denně jsme dostávali noviny, ne Rudé Právo s jeho výjimečně velkým, prý „světovým formátem“, to zde bylo značně neoblíbené, ale noviny menšího rozměru, nejčastěji Svobodné slovo, Lidovou demokracii nebo Práci. Ty noviny jsme četli jenom zběžně, zásadně jsme ignorovali úvodníky a politické úvahy, ale po přečtení jsme noviny nevyhazovali; dávali jsme na parapet okna v rohu místnosti.

A tady začíná můj příběh o průniku duchovna do všedního dne. Jednoho rána jsem otevřel noviny a spatřil jsem článek, oslavující tehdejšího generálního tajemníka státostrany a prezidenta republiky Gustáva Husáka. Nejsem si dnes už jist, k jaké příležitosti byl článek napsán, snad k nějakému Husákovu projevu, nebo zvolení někam a něčím, vypadalo to jako oslava narozenin, ale k těm to být nemohlo: jak jsem zjistil dodatečně v encyklopedii, Gustáv Husák se narodil v lednu…

Pod článkem byl podepsán tehdy dost známý básník, kterého snad ještě před léty bylo možno si vážit. Článek jsem přečetl, několikrát jsem se prohřešil proti božímu přikázání, vzav boží jméno nadarmo, a na adresu autora jsem zbožně pronesl – no ne, to snad nemůže být takový vůl, to je spíše druh patolízalství. Ale to, co tady ke chvále Husáka napsal, to je prostě k pos….! Nikdo mi neodporoval, a noviny skončily, jak bylo zde zvykem, na parapetu rohového okna.

Asi po dvou dnech se doktoři rozhodli, že bych mohl nemocnici opustit a jít domů. Mělo to ale jednu podmínku, spojenou nejspíše se snahou pochopit vznik infarktu: měl jsem jít ještě jednou na rentgen, kterému měla předcházet nitrožilní injekce kontrastní látky, tuším, že se jmenovala grafein, a tomu zase mělo noc před vyšetřením předcházet důkladné vyprázdnění střev. Večer za mnou přišla sestra, přinesla mně, podle jejích vlastních slov, extrémně silné projímadlo, a odříkala mi důrazné poučení:

„Počítejte s tím, že vás to během noci důkladně prožene, a až se to stane, běžte a nehleďte na to, jestli nejbližší klozet bude mužský nebo pro ženy, snažte se prostě co nejrychleji doběhnout…“ Vzal jsem tuto instrukci na vědomí a šel jsem spát. V noci jsem se probudil a zjistil jsem, že mé útroby jsou stále velice klidné. Blížilo se ráno, a nic se nezměnilo. Začal jsem málem panikařit. To budu muset být v nemocnici zbytečně o den déle?

V té chvíli jsem dostal nápad: honem k okennímu parapetu a zde složené haldě novin. Za chvíli jsem našel noviny s oslavným článkem o Gustávu Husákovi, prezidentu okupovaného státu a šéfovi kolaborantské strany i vlády v jedné osobě, článek, který jsem tak zemitě, upřímně a drsně kritizoval jsem zvolna a pozorně přečetl, a nebezpečí bylo zažehnáno. Článek dokázal to, co za celou noc nedokázalo projímadlo…“

„To ale není to, co jsi mi sliboval“, ozval jsem se zdánlivě vyčítavě, „tys mi řekl, že mi budeš vyprávět o působení duchovna, a zatím je tu spíše duchhovna…“ „Ale ale“, odporoval přítel, „tobě nejsou známa slova klasika, že nic lidského mi není cizí?“

A pak jsme si nalili dvě skleničky vína a připili jsme si na památku zesnulého básníka, zaslouživšího se o kratší pobyt mého přítele v nemocnici. Byli bychom mu rádi napsali děkovný dopis, ale je pozdě. Básník již není mezi živými. Gustáv Husák už také ne, ale tomu bychom určitě nepsali, tomu napsal již v roce 1974 Václav Havel, kterému později Husákův režim a jeho slouhové odpověděli pronásledováním. Uplynula léta, ale psát hlavám států je nejspíše pořád ještě, když už ne riskantní, tak alespoň zbytečné.

I když jsme se s přítelem tak docela neshodli, vypili jsme ještě jednu menší skleničku na naše vlastní zdraví a na naše přání, aby vždy byly na světě alespoň nějaké věci tajemné a nevysvětlitelné.

Aktualizováno: 11.8.2010 — 21:24

122 komentářů

PŘIDAT KOMENTÁŘ
 1. Tak jsem se právě vrátila …. ze sklepa. Děkuju moji milí za podporu. To, co v sobotu začlo, tak dnes bylo mnohem horší. Sotva jsem dojela domů, protože vesnice pod námi je na tom velmi zle. Po silnici proudy vody, až to strhávalo na stranu. Od nás odjížděli hasiči na pomoc, ale přece stihli něco odčerpat z našeho domu. Problém bude někde v kanalizaci. Ucpaná? Tak jsme to vynosili v kýblech, odčerpali čerpadlem a škody budeme sčítat až zítra. Uf, docela dřina, mám ruce jak orangutan.
  Kdyby tu nebyli Markétka s Liborem, tak jsme na tom byli mnohem hůř. Ale přes okamžitý zásah se nedalo moc dělat. Navalila se na nás řeka. Odkud? Nevím, prostě teklo ze strání.

  1. To je mi líto, ale hlavně, že jste to vyhnali. Přesně to měla ségra v domečku o víkendu, je to „jen“ povrchová voda z polí a strouh, co jsou jindy suché, ale v tomhle případě nepojmou takovou dávku deště. Zas chytrej baráček, taky sousedil s kdysi naším: v sousední ulici půl metr všude, kdo má práh na úrovni chodníku, má to doma, kdo má schody, vyhrál, protější domy přes ulici pod vodou, za blízkou tratí místo louky rybník, ale tohle místo jde „odcucat“ – je zvyklé na spodní vodu z Chrudimky. Takže má nabídka na odbahnění byla zamítnuta, že dobrý…
   Tak ať už se nic dalšího nestane, puntíčku. 🙁

   1. Zítra konečně přijedou s „krtkem“ a musíme to dát do po´řádku. Děkuju a hladím kožíšky (h)

    1. Ahojda, našla jsem to až teď, Slatiňany jsou mé rodné městečko, tam mám sourozence, já už teď bydlím v Chrudimovi na kopci. Oni se v létě topí, já se v zimě zase kloužu, než se na ten kopec vyhrabu, a dolů to jde ještě hůř, to si nevybereš. 😉
     A Ty jsi, myslím, z Makovic, né? (Makovice=u nás nabubřelých venkovanů Pardubice.)

  2. Dalmi, moc na vás všechny myslím (y) (h) .

   Libouchec jsem zahlídla ve zprávách – neskutečný, kde se tolik vody bere ;( .

  3. Dalmatinku, lituji velice a umím se vžít, bydlíme u vody a pod stráněmi a letos se hodně bojím, parkrát jsem to tady zažila.

   1. Sestřenka plave v Hřensku, v Dřenicích mi plave kamarádka, Slatiňany u babí (stará teta) jsme uklidili a vysoušíme.. ….

  4. Lidi zlatí, je mi vás tak líto, ale když už nemůžu přijet pomoct osobně, tak posílám alespoň materiální pomoc… Držte se, my všichni nevyplavení na vás myslíme a držíme palce, aby se to už neopakovalo.

 2. Držím palce deštnícím, Milana si vždycky ráda čtu – píše totiž „nenásilně,“ není to žádné líbí-nelíbí, ber-neber, jinak historek k tématu bych měla stáda. Tolik, že by se sem nevešly ani ve třech novelách. 😉

  Moc se mi líbí včerejší pupoušci, měla jsem korelu nalezlíka (jmenoval se Odysseus a říkal si Ulíku), byl objeven jednoho mrazivého rána na nádraží na stromě, když jsem se z okna divila, co je to táámhle za žlutej flek. Nechal se tehdy sundat strašně rád a napoprvý, bodejť ne, bylo pod nulou. Ulík nás budil kolem čtvrté ranní, jelikož dokonale zvládl časové znamení, potom říkali sousedi, že sám doma děsně vřeští, a nakonec jsme naštěstí objevili opuštěnou holku u lidí, k nimž jsme jezdili kupovat med, a on přestal hrát rádio a mluvit a vrátil se ke korelí řeči, aby se mohl dvořit a tak se šťastně zabydlel na včelí farmě, kde jako bonus k ženský dostal i voliérku pod jabloněmi. (inlove)
  Druhý byl anduláček Robík vykopnutý z hnízda, kterého jsem odkrmila od miminka a který celý život víc chodil než létal a který neznal lepší relax, než mi večer u televize klímat na rameni, zobáček zabořený buď za ucho nebo zaklíněný za řetízek na krku. Opa moji pupoušci měli moc rádi cachtání, tak jsme pravidelně konali plavbu umyvadlem. Taky moc historek.

  Podokraj: Babetka zlobetka umí: zrušit stránku v počítači, vypnout NumLock, abych musela pracně hledat, proč mi nefungují hesla; zapnout, přepnout a zesílit televizi; aportovat špejle z kuchyně do ložnice; padat do napuštěné vany a skákat po záclonách jako každá slušná kočka, ale čím mne překvapila dnes, byl již druhý den trvající pokus o dobití mobilu. Přijdu za dvě hodiny, nenabito. Přijdu ráno, nenabito. Chcípla mi baterka? Přijdu dnes domů, hledím zarmouceně na poslední čárku a že se půjdu podívat na ceny baterek. Poslední pokus, tentokrát pozorně vrážím kontakt do zdířky a zřím, že se nabíjení nehlásí, eště zacloumám za ledničkou zástrčkou a vida: dobíječka je uvolněná z „roztrojky“ a protože proč? Protože Babetka (protože nikdo jinej tam neleze) si evidentně na kablík čapla svou vykrmenou tříbarevnou s prominutím prdelkou. 😀

   1. Babetce se nemůže nic stát, prostě kablík přehazuju přes ledničku, aby neplandal na zem, a ona na ni ráda doskakuje a na volném place sebou plácne. Na ledničce ještě stojí mikrovlnka, na tu také lezeme, a na mikrovlnce stojí pořádná těžká mísa s kytkou, protože předchozí květináč už děvče skoplo. V každém případě považuji za strašné, že celá domácí výchova v posledním roce spočívá v tom, že máma Pusa i teta Běta se od Babety všechny tyhle neřestnosti UČÍ – jsem doufala, že budou učit základům chování ony JI! :^)
    Jinak, že furt „kočičím,“ mám pár vychytávek, jak zabavit Babetku cibetku, když louzní: tzn. pochoduje a huláká a nudí, páč máma spí a nehraje si a Běta relaxuje a nehoní se. Otevřu velký šuplík s taškami a sáčky, nebo spížku (skříňky v ložnici si už umí Babetka otvírat sama), nebo tenhle stůl a povytáhnu šuplík, nebo – jako teď – skříň s kabáty a botník v chodbě. Děvče nadšeně zaleze, bůhvíco tam provádí, ale je spokojené, půl hodiny se prohrabává materiálem, občas přiaportuje umělohmotný roztahovák obuvi nebo kytičku levandulového mýdla, ale JE KLID. Že zrovna nám se musela narodit taková čertice! 🙁

  1. Jsi mi připomněla, Šarik uměl telefonovat z pevné i z mobilu a Pitinu to asi nějak naučil..taky jí to už jednou vyšlo a nabíječky, to jsou magnety. Šarik je jednou – a to byla v zásuvce, překousl – nic se mu nestalo a snažil se to svést na moji matku, Pitina ji nakousala, ale všimla jsem si toho včas, takže nabíjím v práci nebo v zamčené ložnici, Noriska se přes náš odjezd na dovolenou,naučila věšet na kliku tak šikovně, že si otevře..a Pitina dokoná dílo …. (wave)

   1. Na hady můžu až zítra,na domácím bůčku nemám k dosažení heslo.To
    sem sama zvědavá na mně, kdy už si ho pošlu domů. (headbang)
    U nás na Moravě bylo celý den vypečeno a slůňo svítilo naplno,tak sakra jakto, že o kousek dál je taková hrůza. (devil)

 3. Tady je na chcípnutí, honěj se mraky, ale před chvílí jen sprchlo – samozřejmě těsně potom, co jsem se rozhodla, že pršet nebude a zalila jsem … 🙂

  1. Dobrý večer,
   chtěl jsem Vám složit svou poklonu za Vaše četná inteligentní, vtipná a rozkošně humorná vyprávění, ale program to zařadil až na dost vzdálené a problematické místo. Dovolte tedy alespoň dodatečně, abych se zařadil mezi Vaše obdivovatele. (f) (h)

   1. Pane Pavle, díky za Vaše povídání, fakt se hodilo k tomu zvláštnímu koloritu dnešního dne. Co se to děje , je vážně záhada.

 4. první lijavec byl docela krátký, zato teď si užíváme hromů a blesků a proudů vody… (tmi)

  Beta se 4 roky vůbec nebála bouřky. Zkušenost novou bouřkovou nemá a přesto začíná (nesouvisí to s touto povodňovou vlnou, trvá to už déle) být nervózní, přechází sem a tam, chodí se tulit… Neklepe se, nekvílí, není to žádný dráma… ale je to zvláštní, jak to dozrálo s věkem. A ode mě to určitě nemá – já v bouřce nejraději stojím na kryté terásce a kochám se živly 😉

 5. Je to takový podivný. U nás byla krátká bouřka, leje, je 19 stupínků a svítí puňťa. Čekám kdy se propadnu k sousedům, páč mám pocit, že vážím nejméně 5OO kilo 😐 a bolí celý člověk.

 6. (y) tajemno já můžu…
  Hlásím, že „u sušený polífky“prší a někdo v dáli je bouřka… (rain)

 7. Hlášení z ÚJM:
  Vzduch je těžký, horký, stlačený. Asi ho k nám žene ten déšť, který tady hlásíte z Čech. Na teploměru máme více jak 30 stupínků Celsiových, obloha azurověazurová. Připadám si, že mám na zádech pytel. Nechci sýčkovat, ale to modro nebude mít dlouhého dechu…. (whew)

  Před chvílí jsme se s YGou vrátily z Mikulova, kam jsme zajely jako průzkumnice ke Svatováclavskému venčení. Podrobnější zprávu čekejte od průzkumnice YGY. Byl to velmi příjemný půlden.

  A podívejme, zase mi vyšla13 (jako včera) (rofl)

  1. Ahoj Pitrýsku a YGO, někde kolem vás mám synka (na kole). Tak ještě chvilku nepršte, prosím. (sun)

 8. Volá mi přednosta – během 10 minut máme v baráku 1,10 m vody a stále přitéká, i když už neprší. Proboha, co se to děje????

  1. proboha Dalmi !!! Ve sklepě ?? (h)

   Koukala jsme na radar, že to u vás hodně spadlo a odešlo to hlavně do Německa… takže tady to doufám nebude tak zlé

  2. No Dalmi! (h) Vy snad stojíte na prameni nebo co? :O Držím palce, ať to brzo zjistíte. (y)

  3. Dalmísku :O … to je hnusný, když člověk něco ví a nmůže s tím nic dělat… Myslím na vás (h) (y) (h) .
   Dej vědět, až to půjde.

 9. Milý Milane, krásný článek. Nahlédnout do tajemna – to já ráda. Věřím na virgulky i působení tajemných „siločar“ , které člověk dokáže vyslat k jiné bytosti a pomoci jí (ovšem také ublížit). Tyto obory mají pověst pokaženou různými podvodníky tak, jako ve všech oborech. Věřím, protože jsem se s nimi sama setkala, tedy ozkoušela sama na sobě.

 10. Meteo hlásání.
  Tak tady se přehnala bouřka s lijákem.Po ulici tekla říčka a voda šla ven kanálovým poklopem.A zataženo je pořádně.Uvidíme jak se to bude vrbit dál.
  Tady= Litoměřice.

 11. To jednou Kance zustal viset kouzelnik,co jel do Varu na predstaveni. U Skody105 mu prasknul klinovy remen od alternatoru.
  Ten tenkrate nebyl vubec k dostani. Ale u Kance se vyresilo vzdycky vsechno. Chvilku to ale trvalo.Kouzelnik byl nestastny,rikal, ze by to byl zazrak, kdyby se sehnal. Utesovali jsme ho fernetem.
  Pan Klimes, co byl u Kance pres zahady a tajemna zjeveni si to vzal za svy, vybehl ven a za hodinu se vratil s remenem.
  Kouzelnik uz dal nejel. Mel v sobe tri fernety, smal se radostne jako dite,kdyz uvidel ten klinak. Porad ho ohmataval. Jak prej se nam za to odvdeci? No jak jinak, chteli jsme videt nejake pekne kouzlo.
  Kouzelnik prinesl z auta klobouk. Ukazal, ze je prazdny.Polozil ho na stul ,hulkou nad nim mavnul a neco zahuhlal.
  Tak panove, co myslite ze v nem bude?! Kralik, vykrikl milicionar Zemlicka. Ale mel by to bejt ceskej strakac!
  Bude tam postovni holub minil pan Klimes.Takovej, co mi uletel. A ty? Obratil se kouzelnik na me. Bude tam mala Jezibaba v sortkach.
  Haha, zasmal se kouzelnik. Obratil klobouk a ten byl prazdny. Zpitomele jsme na to cumeli. Kouzelnik videl nase zklamani. Panove, to je nejvetsi kouzlo, jake znam a jeste jsem ho nikomu neukazal. Normalne by tam mel bejt ten kralik, nebo postovni holub, eventulne ta sexy Jezibaba.

  Protoze to je kouzelnickej klobouk. Ale vidite, je prazdnej jako predtim.Dosahnul jsem vrcholu kouzelnickeho umeni! Pak zauzloval kouzelnik bilej satek a strcil ho do rukavu. Ted davejte dobrej bacha panove. Vytahnu ten samej satek. A taky jo!
  Satek byl porad bilej , jen jeden a stejne zauzlovanej. Tak co?! uz mi verite, zachechtal se kouzelnik.Z kouzelnickyho rukavu se vzdycky vytahne satek rozuzlovanej, jen malym uzlikem napojenej na satek cervenej,modrej, fialovej, zlutej.
  U kouzelnika me kategorie je jich vzdycky nejmin padesat.Koukali jsme po sobe. Treba ani nejste kouzelnik povidal milicionar Zemlicka. Coze?!! Zajecel kouzelnik. Ktera je vase cepice ? Ta umastena radiovka na vesaku.Spitl jsem, protoze Zemlicka se k tomu nemel. Kouzelnik pro ni dosel. Vyztuzil ji pivnima tackama, aby na stole stala. Hm, povidal a polknul ferneta. Bude to takovej zebrak, ale belgickej by se tam stejne nevesel a vy jste chtel prece ceskyho strakace.“ Abraka dabrakka“!!
  Radiovka zacala behat po stole. Kouzelnik ji sikovne chytil ,vytahl usaka a dal ho Zemlickovi do klina.
  Hospodskej Imra pujcil Klimesovi klobouk a Klimes dostal paradniho postovniho holuba.
  Udelalo se mi soufl!
  Ja Vam verim, ze jste predvedl to nejvetsi kouzlo s tim prazdnym kloboukem, ja nechci Jezibabu v sortkach, ja objednam fernety!
  Pak jeste kouzelnik vytahnul opatrnez kapsy uz zrumplovaneho milicionare Zemlicky mirne posmrkanej kapesnik. Strcil mu ho do jeho rukavu a pomalu vytahoval snuru mirne posmrkanejch kapesniku, kazdej jine barcvy. Tahnul to az ke kulecniku, kde je uvazal k noze. Klimes druhej den tvrdil, ze jich bylo jen 49.
  Zapijeli jsme ten krasnej vecer s uzasnym kouzelnikem, te zapijel klinovej remen, dalsi ho kolem krku, nezne ho hladil a dival se obdivne na pana Klimese. Ja tomu zazraku nemuzu proste verit,rikal, kdyz si s Klimesem uz po paty tukal na tykani.

  Kouzelnik prespal u Kance na kulecniku. Predtim si z klobouku vytahnul nadherne nacechranej polstarek. A jeste nez usnul, povidal Imra, tak se na tom kulecniku posadil a povidal, „kam se hrabu na toho Klimese „!!!!

  1. A vite co je další kouzlo? Že jsme tu včera povidali o Anešce a Bimbovi a dnes je tu po tak dlouhé době zase WWW (rofl)
   Díky za krásné povídání všem, panu Milanu Pavlovi, Rputi i www (rofl)

  2. WWW zdravím Tě, hezké počteníčko.Doporučuji abys byl častěji vidět na Zvířetníku. Pozdravuj Anežku.

  3. Porozumět dobře Vašemu vyprávění může být podmíněno věkem čtenáře. Sehnat klínový řemen k alternátoru na stopětku bylo v době, kterou mnozí mladší již nepamatují, skutečným zázrakem, jenže i zázraky mívají a mívaly prostá vysvětlení jako je zlodějina, šmelina, skladový nepořádek a podobně. Pokud to vy mladší nepamatujete, nelitujte: o nic jste nepřišli.
   A abych nezapomněl: děkuji za moc hezký „diskuzní příspěvek“.:)

  4. Jak to říkal Tojefuk? Mezi nebem a zemí není jen lustr?
   Po dlouhatánský době jsem se doma dostala na net a hle, on je tu i WWW 🙂

  5. Vlastně je skoro škoda, milý www, že jsi nechtěl vykouzlit tu malou Ježibabu v šortkách, mohl sis ji načas schovat do kapsy a potom dát do nějaké krásné pohádky pro nás. (nod)
   Ale příběh od Kance je vlastně taky pohádkový, protože je kouzelný a objevil se tak mile překvapivě. Určitě si za něj zasloužíš jedno čerstvé malé (beer) .

 12. Ještě k tomu dennímu tisku. Měla jsem úžasného nadřízeného, který mne mimo jiné i naučil, jak se orientovat v novinách. Jde o čtení mezi řádnky. Tak tento velmi chytrý a sečtšlý pán kupoval jedině Rudé právo, protože to, co najdeš dnes v Ruďáku, ti zítra přežvejkají do dalších listů. A ty si přečteš článek a NEMYSLÍŠ ! Pak si zapneš Svobodku a ještě lépe Londýn. A pokud chceš mít opravdu jasno, tak si pustíš ještě zprávy z Vídně. A pak to rozumně sesadí do kupy. Věřte, že to v dobách reálného socialismu fungovalo. Já chápu, že to vypadá náramně pracně, ale dospěli jsme k opravdovým zprávám. Ale to, co je v tisku teď? To je pavlač: Kdo, s kým, pro koho, o čem a za kolik.

  1. Přiznám se Vám, že i když návod Vašeho nadřízeného na konzumaci zpráv předlistopadové doby je rozumný, já jsem si jej ještě zjednodušil: Rudé právo jsem nečetl, v televizi jsem nesledoval zpravodajství a hlavně ne komentáře, a spoléhal jsem jen na prameny, které Váš nadřízený ještě doporučoval.
   Říkáte také, jak se díváte na dnešní tisk. Byl bych moc rád, kdybyste neměla pravdu, bohužel ale máte. A to se ještě důsledně vyhýbám tiskovinám jednoznačně bulvárním. (talk)

 13. Pane Pavle, Vaše články vždy s radostí čtu. Jsou věci mezi nebem a zemí, které se našimi vědeckými metodami a technologickými znalostmi prostě nedají vysvětlit. Ovšem dnes mě mimořádně dojala pasáž o projímavých účincích oslavného článku na bývalého prezidenta Husáka a jak ho takto použít v momentě nutnosti. Když je něco k pos…., tak to prostě musí fungovat.

  1. Děkuji, děkuji Vám, a pokud Vás něco z mého psaní potěší, jsem tomu upřímně rád. (h) (f)

 14. je dusno, pofukuje takový podivný vítr a začínají mohutnět mraky… 🙁 Nemyslím si, že by se opakoval déšť z minulého týdne, ale zem je děsně nacucaná a vody je v přírodě ažaž. A moc se tomu vysychat nechce. Jen pro ilustraci – mám na schodišti do sklepa mokrou zeď pod okýnkem – tak půlmetr na půl metr (přišli jsme na to až v pondělí… vůbec nikdy tam mokro nebylo) a nevyschlo to snad ani o fous… Jak asi musí být těm všem, co suší celou domácnost… ;(
  A předpověď – nic moc (tmi)

  1. Teď hlásí vydatné srážky, varují všechny před víkendovým silným deštěm a kroupami, ach jo! Náš signalizační bod je podlaha v síni. Dříve tam byly placáky, zasazené v písku, ty byly před deštěm mokré, v prohlubních i stála voda, to podle toho, jak mělo pršet. Dneska tam je podlaha z velkých dlaždic, když mi uklouzne noha, je to jasné. Beru jiné boty, opatrně našlapuju a čekám déšť. Izolace neizolace!

  2. Tady je jedním slovem divně. Mírně zamračeno, fouká vítr, ale je dusno hnusno. Den doufám, že ta předpověď deště nevyjde. To už by asi na ty chudáky zaplavené bylo fakt moc (n)

   1. Nejen to, že je divně, ale i mně (a nejen mně) je divně. Vzduch se v Praze ani nehne, je dusno, mrtvo……. Kocouři ani nemají chuť na mlsek, nehrají si, jen tak polehávají a Zrzínek dokonce zalezl za pohovku, neměl důvod, nic nikde nehlučí, ale prostě není ve své kůži ani jeden, poznám to na nich. Něco přijde a nebude to moc příjemné!

 15. O.T. Tak tu teď tiše i hlasitě chválím Mezinárodní rychlobruslařský svaz! To je neuvěřitelné, co pro nejmladší závodníky dokážou udělat! Péťa spolu s pěti dalšími dětmi z ČR byla vybrána na desetidenní mezinárodní soustředění pořádané v maďarském Miskolci. Jsou tam děti z celé Evropy, prostě Babylón jak vyšitej. Kam se hrabou všechny jazykové tábory a podobné vymoženosti. Teď mi nadšená volala a vyprávěla, jaký je to skvělý trénink jazyků – s češtinou mají absolutní smůlu, trenéři jsou Kanaďani a Číňani, takže oficiálním jazykem tam je angličtina. No a když mají volno, musí se domluvit mezi sebou, takže se vzájemně učí svým rodným řečem. Dítko prý už docela umí Azbuku, učí se od Bulharů 😀 Baví se tam výborně a celé to financuje ISU – Mezinárodní speedskatingová unie.

  1. Jé, to je báječné. A děti v tomhle věku se opravdu rychle otrkají. Moje dcera dělala doprovod dětem na camp fest do Tater. Nejdřív působila jako překladatelka. 2 dny. Pak už se jazykové přehrady zbořily a jen sem tam se ozval výkřik z davu, jako korytnačka, zbuntošit a pod. Ale i naopak (sun)

   1. Jo, miláčkové se učí strašně rychle 😀 A trenéři to zřejmě hodně podporují, družstva na štafety skládají výhradně různojazyčné atd. Podle mě počítají s tím, že pokud budou děti závodit ve světě, musí se tam taky domluvit. Fakt mi to udělalo radost, zjevně nejde jen o zlepšování fyzičky a techniky, ale i o cosi víc. A prý hlavně čínský trenér je naprosto skvělý člověk a děti ho zbožňují 🙂

    1. To je naprosto skvělé. Nikdo dnes nemůže říci, zda z Péti a jejích vrstevníků budou jednou vynikající rychlobruslaři, ale co se dá říci určitě, že se v životě rozhodně neztratí a budou schopni si poradit. Že budou schopni spolupráce, vzájemné domluvy a i tolerance a respektu k druhým. To je obrovský vklad do života. Jsem opravdu ráda, že se najdou lidi, kteří to všechno dokážou dětem dát.

 16. Tak něco jsem si „oslušela“ taky. Jako malá (8-9) jsem byla na horách s tlupou dětí a jejich tátou a strejdou. Ten nám vymýšlel spoustu výletů a her. Když pršelo, zkoušeli jsme zajímavou hru/pokus. Jeden z nás šel za dveře a strejda ukázal na jeden (docela malý) předmět v místnosti. Pak jsme udělali něco, jako mlýn, prostě kruh všech z místnosti (včetně strejdy) a intenzivně jsme mysleli na dotyčný předmět. Příchozí obcházel místnost a opravdu na první pokus uhodnul. Byla jsem několikrát v mlýnu i jako pátrač. Když mi na hledaný předmět padlo oko, tak se nějak zvýraznil, možná i zvětšil.
  Co se týká proutkaření, taky jsem si zkusila. Jela jsem za kamarádem na Jihlávku do lesů, kde si sbíral podklady pro diplomku na hydrogeologii. Název byl „Voda pro Jihlavu“. Té virguli jsem se dost smála a on mi prozradil, že je to vlastně naučil profesor. Taky jsem chdila sem – tam a aniž bych věděla, kde Petr lokalizoval místa s reakcí, tak jsem je na první pokus potkala taky. A jak říká Pú, další těžko vysvětlitelné děje bych radši neřešila. Vaše Pýthie s.r.o. pobočka Delf. 🙂

 17. Víte pane Pavle, mám zkušenost že lidé, kteří prožili něco co se jim jeví být za nejzazší hranicí normálních jevů a je nutno před slovo normální přiřadit prefix „para“ , se s tím ve většině případů moc nesvěřují – to o čem se okolí dozví je jen menší část. Je to proto že je velmi bolestné být považován buď v lepším případě za cvoka nebo, v horším případě za někoho kdo si vymýšlí strašidla aby byl zajímavý. A to zejména blízkými lidmi. Kdo takovou zkušenost udělá, zamkne si pusu a je pak velmi obtížné z něho něco dostat a obvykle se svěří jen když potřebuje pomoc. Někdy ani tehdy ne. Vím to. 😡

  1. To máš asi pravdu. Jen taková poměrně známá záležitost jako proutkaření – naučil mě to jeden soused – starý pán, prý podivín. Tedy nenaučil, jen mi řekl, jak na to a světe div se, ono to fakt fungovalo! Docela dlouho jsem se to bála někomu říct, že budu za cvoka 😀 Až jsme jednou potřebovali najít, kudy vede vodovodní potrubí přes zahradu, všichni se mi smáli, ovšem smích je přešel, když jsem to fakt našla. Ale stejně mi to připadá strašně zvláštní, funguje to, ale nevím jak… (shake)

   1. To jsem ani tak neměl na mysli. Proutkaření je ještě jedna z neškodných věcí, kterou je ještě společost ochotna respektovat aniž bys měla nálepku politováníhodného cvoka, zjeména proto, že je to věc která se dá předvést, že funguje.

    1. Se mnou proutek prostě nemluví – stála jsem na hladinou vody, nic …
     proutek byl zapůjčen od proutkaře, proutkař konstatoval, že jsem na to tupá (punch)

     a jedno kočičí hlášeníčko – naše pacientka Salma by měla přibrat minimálně půl kila, aby se mohla risknout další operace …(cat)

     1. Tak ať Salma pořádně baští (h) , držím jí všechny palečky (y) . Jste všichni bojovníci.

      1. někdy spíš blbci (angel)

       jenže ona jí a nejí, je to začarovaný kruh, jak jí to bolí, nejde jí to, my jí ukecáváme a rveme to do ní, jediné co jakžtakž bere, je kapsička hills kus za cca 20 ká … (sweat)

   2. Já jsem byl citlivostí na proutek doslova nakažen v létě r. 2002. Chtěli jsme si nechat vyvrtat studnu a bylo třeba najít pramen. Z Vodních zdrojů přijela paní, ulomila rozvidlenou větvičku, prošla se po zahradě, v jednom místě zarazila kolík a řekla: ve 25 metrech bude voda, bud kvalitní a bude jí pro vás dost. Zkusil jsem to také a kde nic tu nic. Paní mne pak chytila za ruku a šli jsme znovu. A najednou se proutek začal vrtět a ohýbat. A aby toho nebylo dost, paní řekla: Teď zkusím najít naftu a prošla se po zahradě znovu. Proutek se ani nehnul a to ani v místě, kde před tím reagoval na vodu! Když pak přijeli vrtaři, tak se těm 25 m ze začátku smáli, jenže v momentě, kdy se dostali přesně na 25 m, v soupravě křuplo a z vrtu začalo místo prachu létat bahno. Ve 29 m našli ještě jeden pramen a ve 30 m skončili. Celková vydatnost studny je 0,7 l/s, voda kojenecká.

   3. Proutek jsem nezkoušela, ale dva do pravého úhlu zahnuté dráty ano. S těmi se chodí tak, že lokty jsou přitisknuté k tělu, dráty se drží za kratší konec tak, aby delší strana byla rovnoběžně se zemí. Nevím, co to je, na to nějsem expert, ale dovedu poznat dráhu čehosi, co máme mezi studnou a uschlým kmenem ovocného stromu („špendlíku“). Prostě v tom směru, když jdu kolmo na dráhu stáčí se mi oba dráty podle pozice pahýlu buď doleva nebo doprava, když jdu přesně na pahýl, jdou dráty křížem. Přímo pod tím pahýlem tedy něco je, nevím, zda možná ještě vydatnější pramen než v naší studni, těžko říci. Pokud jdu přímo po „dráze“ mezi studnou a pahýlem, také mám drát zkřížené, ústup třeba jen o krok stranou znamená jejich odkonění směrem k „dráze“. Je možné, že mezi pahýlem a studnou je nějaký podzemní potok, nevím. Pak se najde pár jiných míst, kde ty dráty reagují. Je to zvláštní pocit, prostě se mi samy začnou v ruce otáčet a je to značná síla. Možná bych se měla trochu potrénovat, protože takto bez znalostí a zkušeností vlastně nepoznám, co je co. Tyto schopnosti má podle mě celá řada lidí, jen je neumíme dost dobře používat.

    1. Takhle mě jako malou učili hledat podzemní potok k naší studni. Jenom jsme používali čtyři lískový větvičky a dva lidi.
     Potom nám to potvrdil specialista, že pokud je krajina pod zemí stejná jako na povrchu, je to prý pravděpodobný. No a po povrchu tudy valívá voda z polí, když jsou hodně silný jarní deště…
     Ahojky. :-))

  2. Ano, ano, jistě máte pravdu. I já mám zkušenosti, o nichž bych nikdy nepromluvil. K psaní mne ale tentokrát svedl příběh, který se skutečně stal, a není takové povahy, že by bylo nutno ho tajit. (rose1)

 18. Všecko nejlepší Klárám (rose1)

  O.T. – na povodně máme v tomhle okamžiku necelých osm tisíc (handshake) (h)

 19. Krásný článek jako vždy, ovšem duchhovna mě málem zahubil! (rofl) Taky jsem zažila pár věcí, které se těžko vysvětlují… Kdysi dávno jsme byli v zimě se všemi našimi potomky na horách. Péťa byla malinká, necelé dva roky, ale už lyžovala, což ovšem obnášelo ji na vleku vozit v náručí. Ufff 🙂 Takže jsme se s MLP střídali – dopoledne jsem s ní na malé sjezdovce byla já, odpoledne on a já dělala společnost těm třem ,,velkým“. Sjezdovky byly vzdálené tak kilometr. No a stalo se, že manželův syn, tehdy devatenáctiletý, udělal z frajeřiny šílenou blbost a doslova ho to málem stálo život – v plné rychlosti napálil do stromu a měl obrovskou kliku, že jsem stála prakticky vedle a ten zapadlý jazyk mu vytáhla a rozdýchala jsem ho. Přes to byl v bezvědomí, byla mlha, takže vrtulník pro něj nemohl a na sanitku jsme čekali půl hodiny…brrrr… Ta pak s houkáním přijela, doktor mě uklidnil, že to vypadá ,,jen“ na těžký otřes mozku a spoustu pohmožděnin. Odvezli ho, já vyrazila za manželem. Už mi jeli naproti, byl zelený jak sedma a vyprávěl, jak normálně zcela pohodová Péťa najednou začala strašně brečet, volala bráchu a když slyšela houkání, neomylně prohlásila, že jede sanitka (do té doby byla jakákoli siréna vždy policajti) Její záchvat paniky se časově přesně shodoval s dobou, kdy její bráška zabrzdil o strom…

  1. Někteří lidé jsou spolu neuvěřitelně svázáni. Můj nejdražší je takhle napojen na mě (nazpátek už to nefunguje a nevím, jestli jsem já hluchá, nebo to on blokuje). Před 15 lety mobily sotva začínaly a já tehdy jela se synkem do domu po babičce (asi 170km). Můj nejdražší mi dal s sebou svůj mobil, abych se nahlásila, že jsem dorazila. V půli cesty jsme měli nehodu a mohlo to být ošklivé (naproti jel matlák, co předjížděl v zákazu, v zatáčce a přes horizont; tak místo do něj, raději do pangejtu), ale vlastně mi jen museli vytáhnout auto na silnici a já pak dojela na místo určení. V momentě, kdy nás vytáhli z auta (visící v pásech dveře kolmo vzhůru fakt neotevřu) a s Juniorem jsme se navzájem ohmatali, že nám nic není, zazvonil telefon prý kde jsme a co se stalo. Prostě věděl, že se něco děje.

   1. Ted jeste pamatovat si tak ty stovky pripadu kdy volal a ptal se kde jste a co se deje a nedelo se lautr nic.

 20. Milý Milane,
  dnešní povídání je moc krásné a dojemné a lidské – opět, jak je u vás dobrým zvykem.

  Ano – mezi nebem a zemí je více věcí, než jenom lustrhák, přesto člověka kolikrát překvapí, když se s něčím neznámým a tajemným setká. Většinou si řekne „toto přece není možné!“ A proč by nebylo, vždyť co je přirozené a co je už nadpřirozené.

  Jo – a dneska nebudu – jedeme s Pitrýskem obhlédnout jeskyně Na Turoldě – taky tajemné místo. Tak až večer – papapá

  1. Děkuji Vám, a spolu s Vámi bych měl poděkovat všem, kdo se podělili/y s námi všemi o nevšední zkušenosti a zážitky. (f) (h)

 21. Díky za krásné a zajímavé povídání. Pan Vladimír je moje krevní skupina, moc ho zdravím 🙂

 22. Já nevím, ta telepatie je podle mne spíše vcítění, tak jako to umí psi. Ovšem tajemno je tajemno, s tím bych si nezahrávala.

  1. Telepatie: Mozek pracuje s elektrickými impulsy (viz encefalograf) a pracuje v podstatě stejným způsobem, jako počítač, t. j. jedničky a nuly, jen přenos mezi buňkami je řešen jinak. A každý počítač, tedy i mozek, je také vysílač. Takže naše duševní procesy se šíří do okolí jako elektromagnetické vlny a jiný mozek, pokud je k tomu predisponován a vycvičen, je dokáže zachytit a zpracovat. Také platí, že vysílací výkon mozku, v okamžiku, kdy je organismus vystaven traumatu, se krátkodobě zvýší, takže takovéto ,,tísňové vlny“ pak dokáže jiný mozek zachytit, i když je jinka nevnímá.
   Proutkaři: Proutkař reaguje na anomálie silového pole, které vzniká kolem každého rotujícího předmětu a tedy i kolem zeměkoule. V místě, kde se mění skladba hornin je toto pole narušeno a proutkař to vnímá. Naprosto není podstatné, jakou virguli používá, pohyb virgule je vyvolán mimovolní svalovou reakcí. Je zajímavé, že touto citlivostí lze člověka ,,nakazit“.

   1. Krakonoši, s tím proutkařením to dává smysl, ale jak to, že jsem schopna najít vodovodní potrubí, které se skladbou hornin nemá nic společného? Tedy pokud je voda vedena v kovových tubkách, v plastu se hledá hůř… Nerýpám, jen hledám vysvětlení…

    1. Vysvětlení jsem už napsal. Jakýkoli jiný materiál, než to, co je kolem, způsobí geomagnetickou anomálii. Delším výcvikem je možno se naučit, jakého typu ta anomálie je, ale většina proutkařů hledá ne vodu, ale ,,něco“ jiného, než normál, takže potrubí, kabel, ropné ložisko…

   2. Existence neelektromagnetických torzních polí (to jste měl asi na mysli termínem „silové pole“ ) je jen jedna z mnoha teorií, nepodložená v podstatě ničím, jen nevysvětlenými jevy. Na proutkařinu se aplikovat nedá.

    1. Teoreticky asi ne, ale, jak vidno, v praxi to funguje a v USA už mají dokonce měřicí přístroje, které tato záhadná pole měří. Jenže kus klacku vyjde mnohem levněji a je i spolehlivější.

     1. ,,Jenže kus klacku vyjde mnohem levněji a je i spolehlivější“… Nejen kus klacku. Táta mi vyprávěl, jak nějakou dobu prožil v Koreji, kde projektoval vodní elektrárnu. Bylo to v oblasti, kde hrozila seismická aktivita, Korejci měli trochu nahnáno, vybavení měřícími přístroji žádné… Nezbylo, než se obrátit pro pomoc do toho ošklivého Japonska 😀 Přijel tým japonských seismologů s velkým náklaďákem, ze kterého kromě přístrojů vyložili taky… bedny plné hadů! Pak vysvětlovali, že přístroje jsou super, ale hadi dokažou zaznamenat hrozící nebezpečí, ještě než si nějaký přístroj vůbec všimnul, že je zapnutý (y)

      1. Těm hadům bych také věřila více než přístrojům. Koneckonců kdo jiný než Japonci by to měl mít prakticky ověřené. Jen ta stavba vodní elektrárny (takže asi i přehrady) v oblasti, kde může být nejen teď, ale i kdykoliv v budoucnosti seismická aktivita, mě dost děsí.

       1. Jo, tátu to tenkrát prý děsilo taky. Jenže soudruzi rozhodli poručit větru dešti zemětřesení… Naštěstí i ti Japonci označili místo za celkem bezpečné. Ale to, co vyprávěl o tamních poměrech na konci 60. let… děs a hrůza!

      2. V roce 2002 se naším krkonošským údolíčkem přehnala podobná lokální potopa, jako dnes řádí na Liberecku. Byla k nám ale mnohem šetrnější, i tak jsme měli vodu všude, leklí pstruzi se váleli 1 m od koryta potoka, koryto kleslo někde až o 2 metry, obnovily se původní prameny a některé zanikly. Voda sebrala mostky, nám lávku, kterou na místo dávali 4 chlapi a měli s tím co dělat, našli jsme ji až po letech zanesenou hlínou. Některé chalupy v dolní části potoka, kousek od Maršova ovšem byly do metru až metru a půl zalité vodou. Nic ale nespadlo, nikdo nezemřel, následky nejsou, takže jsme z toho vyvázli bez problémů. Zajímavé bylo, že když jsme v Maršově sháněli čerpadla pro postižené, koukali na nás místní jak na Marťany. Tam ani nekáplo! 6 km od nás a nic, jen rozvodněná Úpa, nikdo nechápal, proč je v ní tolik vody. Co mi ale dodnes visí před očima je obrázek žab, které posedávaly těsně u domu na zápraží. Loučili jsme se tehdy se sezónou /povodeň přišla z 31.08. na 01.09./ a sedělo nás na naší zahradě u ohně asi 20. Postupně sousedé a kamarádi odcházeli, zbyl jen ten jeden poslední vytvalec. Když jsme ho šli s baterkou vyprovodit, všimli jsme si těch žab. Ještě jsme se smáli a posílali je zpátky do potoka, ať si hezky jdou do vodičky…….. ony už ale věděly své!

   3. Děkuji, myslím, že máte téměř zcela pravdu, zvláště když vycházíte z úrovně dnešních poznatků o elektronice. Přesto bych předpokládal, že telepatický přenos není podoben digitálnímu sdělování, ale že je spíše analogový. (clap)

 23. Jj – to takhlenc jednou starý Ducháčkový ve špitále řekli, že Ducháček do rána nevydrží. I odebrala se vdova v slzách domů a jala se šmejdit po všech šuplatech, že aby našla tu vkladní knížku, kam si Ducháček léta spořil a pečlivě ji před manželkou schovával neb tvrdil, že je ženská rozhazovačná a všechno by prošustrovala.
  Hledala celej tejden a nenašla a nenašla, neb Ducháček znal své pappenheimské. I svěřila se Ducháčková svojí kamarádce, která měla tyhlety špiritistický vlohy a jelikož neměla co lepšího na práci, proháněla a vyvolávala duchy, jen to hučelo. Do stavu změněného vědomí se pak uváděla trnkovým vínem, jehož konzumace měla na duchy blahodárný vliv, neboť se dostavovali bez odmlouvání a v hojném počtu.
  Tak se takhle kamarádky jednou sešly, připravily stoleček, odšpuntovaly flašku a jaly se vyvolávat starýho Ducháčka.
  Tomu se nějak nechtělo či co a tak dámy posléze otevřely další flašku: „Ducháčku, Ducháčku, zjev se“ huhlalo medium a na půdě ozvala se rána. „Jůůůů“ vypískla Ducháčková. „Ticho“, zpražila ji kamarádka. „Ať ho neodradíš!“. Venku začal se zvihat vítr a padlo dusno jako před bouřkou.
  Parkety na chodbě zapraskaly a Ducháčkový zacvakaly falešný zuby. Dveře do předsíně zavrzaly, pes zavrčel a medium se zpotilo až na zádech. Dveře do pokoje začaly pomalu otvírat, svíčka na stolku neklidně zaplápolala a venku zahřmělo.
  „Tak jsem tady“, povídá Ducháček a vkročil do pokoje.
  Následky byly stejné, jako když vleze kuna do kurníku. Nastalo slepičí zděšení, stolky se kácely, svíčka zhasla, střepy se tříštily, flaška se převrhla a celý dům začal smrdět jak psí kšíry.
  „Já se z vás zjevim“, povídá duch. „A jestli mi sem ta bába princmetálová ještě páchne, tak ji přerazim“. dodal, když za návštěvou zabouchával dveře.
  No a tu vkladní knížku, tu si dal Ducháček na heslo – co kdyby ještě někdy umřel…

  1. Aby nebyla mejlka, jsou věci, které nezpocbňuju (proutkaření nebo telepatie) a pak je spousta věcí,o kterých nic nevím.

   1. Doporučuji přečíst knihy tibetského mnicha Úterý Lobsanga Rampy (nakladatelství Trigon Brno). Velmi zajímavé a i pro naprodté laiky pochopitelné čtení.

  2. Pane bóže – jsem si málem cvrkla do trioly – Rputííí!
   Zkrátka Ducháček se přes snahy lékařů uzdravil – taky tajemno (rofl) (rofl)

    1. AAAA, zlatý hřeb dne, Rpuť nám názorně vysvětluje para jevy, jak z učebnice . Díky (rofl) (dance) (sun)

  3. opět perla jako obvykle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl)

  4. Dobrý den,
   Vše vyprávění jsou inteligentní, vtipná a rozkošně humorná. Dovolte prosím, abych se veřejně přihlásil do řad Vašich obdivovatelů. (sun) (h)

 24. hezký den všem Zvířetníkům i zvířátkům 🙂 těm, co dneska něco slaví, přeji vše nej nej (f) A těm, co potřebují pofoukat bolístko na těle či na duši, držím palečky, ať je brzy líp (h)

  Svítí slůňo (sun) – čerpám další dny dovči… vzbudím Kosatku a půjdeme ven. A pak na pozdní rybíz, už je čas ho sklidit 😛

  Moc na to tajemno nejsem, ale vím, že někteří lidé jsou opravdu vnímaví a vidí tam. kam my přízemní nedohlédneme (wave)

 25. Jen ve spěchu zdravím Zvířetníky a přeju všem krásný den! (h)

  Přes den nebudu na příjmu, hlídám okáče (inlove) , protože Lucinka si obíhá nějaké doktory. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Náš Zvířetník - DeDeník © 2014 VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE - PŘIHLÁŠENÍ SE NA STRÁNKY - ADMIN